Et høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet viser at ansatte ved landets psykiatriske akutt- og sikkerhetsavdelinger foretar omfattende beslag av våpen og narkotika på institusjonene, skriver NRK. Regjeringens planer om å endre den psykiske helsevernloven er blitt fremskyndet av rettssaken mot Anders Behring Breivik, og det er særlig de ansattes sikkerhet som skal prioriteres.

I høringsnotatet fremgår det at det ofte er pasienter som smugler med seg våpen. Ansatte har anledning til å ransake pasienter dersom det foreligger sterk mistanke om smugling eller oppbevaring av ulovlige gjenstander, men må likevel innhente samtykke fra den aktuelle pasienten. I noen tilfeller er det besøkende som bringer med seg kniver og sprengstoff inn på de psykiatriske institusjonene. Ansatte kan be om å få sjekke klær og bagasje, men besøkende har rett til å nekte.

I 2006 ba Sosial- og helsedirektoratet landets psykiatriske sikkerhets- og akuttavdelinger om å beskrive hva slags farlige gjenstander de fryktet kunne smugles inn av pasienter og besøkende, samt en oversikt over hva som faktisk er blitt funnet:

Svarene fra de 52 institusjonene var nedslående: Skytevåpen, kniver, øks, balltre, stein og andre tradisjonelle våpen, men også mer «eksotiske» ting som sprengstoff, ammunisjon, slagvåpen, sverd, bajonett, skarpe skudd, slåssbøyle, diverse redskaper, brukerutstyr til narkotika, ulike gjenstander/glasskår, grov voldsporno, foruten svært store pengebeløp.

 Redd for skal innføres Har faktisk funnet
Skytevåpen  79 17
Kniv    98 94
Barberblad 92 94
Narkotika 96 94
Medikamenter 90 96
Alkohol 79 92
Annet 46 46

De fleste beslagene skjer på akuttavdelingene, som også innrapporterer de mest alvorlige funnene. Dette skyldes hovedsakelig at avdelingene gir akutt hjelp i uoversiktelige situasjoner, og følgelig har mindre kontroll på pasientene.

Men også på de mye strengere bevoktede sikkerhetsavdelingene gjør man slike beslag.

– Vi i sikkerhetspsykiatrien har ventet i mange år på regler som gir mulighet for bedret sikkerhet. Etter terrorangrepet 22. juli ser forslaget ut som en hastesak, og jeg regner med at endringene kommer til å bli gjennomført ganske raskt, sier Knut Rypdal, som er jurist ved Regionalt kompetansesenter for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri i Bergen.

Rypdal sier det er vanskelig å si noe sikkert om hvorfor våpen blir smuglet inn på psykiatriske institusjoner, men mener at redde og paranoide pasienter sannsynligvis tar med seg våpen for å ha muligheten til forsvare seg.

Blant de foreslåtte endringene i helsevernloven er utvidet mulighet til å undersøke pasienters rom og eiendeler, samt mulighet til ransaking ved innleggelse og frafall av kravet om begrunnet mistanke for å foreta slik ransaking. Det foreslås også forbud mot å ta med gjenstander inn eller ut fra avdelingene uten at det først er kontrollert av personalet.

Til sist ønsker departementet å begrense pasientenes rett til kontakt med omverdenen. I dag sier loven at fri kommunikasjon er en grunnleggende rettighet, og at eventuelle begrensninger bryter med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

I forslaget til ny lov foreslås det at pasienters post skal kunne bli bli åpnet hvis det foreligger mistanke om smugling av rusmidler eller andre farlige gjenstander. Her må den faglig ansvarlige «ha konkrete holdepunkter for mistanken», enten gjennom tips eller observasjon.

– Vi vil følge den planlagte fremdriften, og forslaget vil bli lagt frem for Stortinget i løpet av våren, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Det betyr at eventuell lovendringer vil bli gjort før dommen faller i rettssaken mot Breivik. Dommen er ventet rundt 20. juli.

NRK: Får med seg våpen og sprengstoff inn på psykiatriske avdelinger