En mobb stor­met den bri­tiske ambas­sa­den i Tehe­ran tirs­dag, knuste vin­duer, rev ned det bri­tiske nasjo­nal­sym­bo­let, satte fyr på ambas­sade­bi­ler og hev doku­men­ter ut på gaten.

Stor­min­gen var en reak­sjon på at Stor­bri­tan­nia inn­førte full boi­kott av iransk bank­ve­sen, også sen­tral­ban­ken. Det er første gang Stor­bri­tan­nia går til full finan­si­ell boi­kott av et annet land.

Det iranske par­la­men­tet ved­tok søn­dag at bri­tisk ambas­sade­per­so­nell skulle utvi­ses. Ambas­sa­dø­ren har fått to uker på seg til å for­late lan­det.

Bak­grun­nen for sank­sjo­nene er en ny rap­port fra FNs atom­energi­byrå, IAEA, i Wien, som sa at Iran høyst sann­syn­lig har et pro­gram for utvik­ling av atom­vå­pen.

Ira­nian Pro­te­sters Storm Bri­tish Diplo­ma­tic Compounds in Teh­ran

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Beli­sa­rius

  Stor­bri­tan­nia har en egen sta­tus som erke­fiende og til­navn  “Lil­le­sa­tan”. Alt galt i Iran kan i bunn og grunn til­leg­ges UK, slik ten­ker man­nen i gata, slik ten­ker makt­ha­verne. Fiende­for­hol­det går helt til­bake til geopo­li­tik­kens barn­dom og “The Great Game”, men ble ytter­li­gere for­ver­ret ved Den islamske revo­lu­sjo­nen (shia-ver­sjo­nen) i 1979.

  Det er vel å merke at Iran ikke spil­ler etter noen av ver­dens spille­reg­ler, ei hel­ler de diplo­ma­tiske. Dette er den andre ambas­sade­stor­min­gen, den første var USAs ambas­sade (“Store­sa­tan”).
  Det er også uvan­lig at et land har en komite for spe­sial­ope­ra­sjo­ner ledet av Det øverste leder (Kho­meini som den første) som i sin tid ope­rer etter en 500 per­sons stor lik­vi­da­sjons­liste. 
  Det er bemer­kel­ses­ver­dig at lis­ten ikke bare inne­holdt
  oppo­si­sjons­le­dere, men også for­fat­tere, poe­ter, intel­lek­tu­ell, til og med
  sati­ri­kere. Men møns­te­ret er gjen­kjen­ne­lig fra kom­mu­nis­tiske utrensk­nin­ger. Doku­men­ta­sjon på dette er gitt i Assass­ins of the Turquoise Palace Av Roya Haka­kian.

  Hva en tid­li­gere norsk stats­mi­nis­ter har fått ut av “dia­lo­gen” med et regime som har kas­tet alle spille­reg­lene, er umu­lig å vite. Men gitt denne alvor­lige hen­del­sen, så har “dia­lo­gen” ikke fått dem til å følge inter­na­sjo­nale spille­reg­ler.

  Den bri­tiske reak­sjo­nen har vært kon­tant, Iran har måtte stenge sin ambas­sade i UK og diplo­ma­tene må reise hjem.
  Så får vi se om denne kon­tante handle­må­ten fører til mer enn det mange år med “dia­log” og lef­ling fra euro­pe­iske poli­ti­kere har ført til. Een nor­ma­li­se­ring av Irans inter­na­sjo­nale adferd ville vært øns­ke­lig.

 • The­rion

  I det derre ter­ror-regi­met kan man ikke demon­strere uten at de regje­rende ter­ro­ris­ter gir ordre om det..

  Hvor mange demon­stra­sjo­ner MOT den regje­rende mafia hører man om?