En ira­ner med til­knyt­ning til Revo­lu­sjons­gar­dens Al Quds-styrke er arres­tert i USA for å ha plan­lagt å drepe Saudi-Ara­bias ambas­sa­dør. En med­sam­men­svo­ren befin­ner seg i Iran.

De for­søkte å gi job­ben til et mex­i­cansk nar­ko­tika­kar­tell.

Iran har der­med lidd et enormt pre­sti­sje­ne­der­lag. Regi­met mis­ter en stra­te­gisk alli­ert i Syria, og dette er nes­ten en casus belli i øynene til sunni-regi­mene i regio­nen. Det sies at Saudi-Ara­bia gjerne ser at Israel og/eller USA øde­leg­ger Irans mulig­het til å frem­stille en atom­bombe, og det kan være at et slikt angrep har ryk­ket nær­mere.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Buddy Ogilvy

  We must pre­pare for a glo­bal battle”
  Has­san Rahimpour Azg­hadi, Mem­ber of the Ira­nian Supreme Coun­cil for Cul­tural Revo­lu­tion
  http://www.memritv.org/clip/en/3134.htm

  • Guest

   The heart of Europe and world­wide”, – kjente toner, og ikke kun fra Iran;
    www.youtube.com/watch?v=jVOK25wIDFY
   “Mus­lim Cle­ric pre­dicts Islam will con­quer the West”

 • Tore_Hund

  Skulle det hende at Iran eller et annet mus­limsk land kom­mer nær å lage en atom­bombe, er det beret­ti­get for alle andre sta­ter å gjøre sitt beste for å for­hindre dette. Ikke for å under­trykke  noen grup­per, men for å beskytte denne ver­den som et leve­sted for alle grup­per.
  (byt­tet to m’er med to n’er i annet, slev om det var en viss sann­het i den fei­len 😉

 • Petter H

  Er det mulig at SA erklæ­rer Iran krig?

  • ad1648

   Kan­skje, og da bør Ves­ten holde seg NØYTRALE! Aldri i livet om vest­lige liv bør ofres for å for­svare det avskye­lige og rasis­tiske Saudi-regi­met! SA er verre enn Iran; jeg skrev om dette i går kveld, men det lapp vist ikke gjen­nom sen­su­ren.

 • Sokra­tes_Fri­end

  Iran har nok ikke lidd noe pre­sti­sje­ne­der­lag for ankla­gene mot Iran stem­mer neppe med vir­ke­lig­he­ten.
  USA/CIA vil tro­lig igjen gå på et enormt pre­sti­sje­ne­der­lag, som i 2002/2003 mot Irak, for ankla­gene mot Iran er mest sann­syn­lig dik­tet opp – et bestil­lings­verk for å legi­ti­mere øko­no­miske og kan­skje senere mili­tært angrep på Iran.