En av jiha­dist-beve­gel­sens ledende ideo­lo­ger Anwar al-Awlaki er drept i Jemen, opp­ly­ser jeme­nit­tiske myn­dig­he­ter. USA bekref­ter.

Yemen media reported that Awlaki was targe­ted in an air­strike in the Marib region of northern Yemen.

A U.S. offi­cial in Wash­ing­ton with access to intel­li­gence said the Obama admi­ni­stra­tion has con­fir­med that Awlaki is dead. But the offi­cial would not say what role, if any, U.S. dro­nes or mis­si­les may have played in an attack that will likely set back Isla­mic mili­tant networks, which have exploited Yemen’s poli­ti­cal chaos by taking over vil­la­ges and towns.

Awlaki, who was born in New Mex­ico and spoke flu­ent Eng­lish, became an Inter­net phe­n­ome­non by pro­du­cing video and audio recor­dings to lure Western­ers into extre­mist ideo­lo­gies. Awlaki was impli­cated in attempts to blow up U.S. air­li­ners, inclu­ding the botched plot by a Nige­rian man to deto­nate explo­si­ves in his under­wear in 2009. That same year the cle­ric was bla­med for inspi­ring U.S. Army psychia­trist Maj. Nidal Malik Hasan to allegedly kill 13 people at Ft. Hood, Texas.

For en tid til­bake ble det kjent at Obama-admi­ni­stra­sjo­nen hadde satt Awlaki på lis­ten over folk som skulle “tas ut”, dvs dre­pes. Dette vakte en viss opp­sikt all den stund Awlaki er ame­ri­kansk stats­bor­ger. Men Awlaki har erklært USA krig og har byg­get seg et navn som hat­pre­di­kant mot Ves­ten.

ANNONSE

Etter dette døds­fal­let må man kon­sta­tere at USAs arm er både lang og døde­lig. Al Qai­das ledere har blitt eli­mi­nert én etter én. Dro­ner over­vå­ker og dro­ner dre­per med hell­fire mis­si­ler. Å være jiha­dist i krig med USA er snart ens­be­ty­dende med en døds­dom.

YEMEN: Air­strike kills ter­ro­rist Awlaki, mili­tary says

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Frost­bitt

  ”Å være jiha­dist i krig med USA er snart ens­be­ty­dende med en døds­dom.”
   
  Eller som det også blir sagt: ”Den som lever ved sver­det, skal dø ved sver­det”.
   
  Helt siden George Bush’ tale etter angre­pene i 2001 har det for­und­ret meg at man ikke lyt­tet til det han sa til mor­derne: ”Dere kan løpe, men ikke gjemme dere.  Vi skal finne dere”.  Han kom også med den berømte advar­se­len til andre land: ”Dere er enten med oss eller mot oss”.  Er dette til å mis­for­stå?
   
  Tyde­lig­vis.  Ørten kom­men­ta­to­rer, jour­na­lis­ter og poli­ti­kere har vært mer opp­tatt med å lat­ter­lig­gjøre utsag­nene – og opp­havs­man­nen – enn å ta dem for det de var.  Det er ube­gri­pe­lig hvor­dan en helst vil snakke om Bush’ tett­sit­tende øyne, inn­ette tale­måte og slepne sør­stats­dia­lekt enn å høre på hva han grann­gi­ve­lig sa.  En må vel være en høyt pro­fi­lert poli­tisk kom­men­ta­tor for ikke å kjenne til trus­se­len ”Don’t mess with Texas”.  Eller USA.
   
  Bush, og etterpå Obama, har gjort nøy­ak­tig det USAs sty­res­mak­ter sa de ville gjøre.  Er det til å for­bau­ses over?  I’ll lay ’em down as fast as you can pick ’em up er ikke tomt snakk.  Det er blo­dig, døde­lig alvor. 
   
  Nå er det pay­back time.

  • Guest

   Krig avler krig, og bør unn­gås. 

   Når det gjel­der hjerne­vas­kede Jiha­dis­ter der­imot, er ikke fred en løs­ning. USA har brukt store res­sur­ser på å knekke dem. Jeg håper de lyk­kes.

   Stå på USA!

 • Erik Gifford

  Det er blitt sagt at krig er diplo­mati med andre mid­ler.

  I Awla­kis til­felle kan man kan­skje si at det er dia­log med andre mid­ler.
  Håper alle dia­log­ka­me­ra­tene føl­ger godt med.
  Det kom­mer sik­kert flere kapit­ler i denne soga om dia­lo­ger.