Omsi­der tør eks­per­ter i de etab­le­rede finan­si­elle insti­tu­tio­ner tale om det, også lægfolk har kun­net se komme, nem­lig euro­ens kol­laps.

Den seneste hjælpe­pakke til Græ­ken­land har kun udsat det uund­gåe­lige. Tro­els Theill Erik­sen og Niels Chris­ten­sen, ana­ly­ti­kere i Nor­dea, for­mu­le­rer det bl.a. sådan her:

Vi vur­de­rer, at det abso­lut mest sand­syn­lige sce­na­rie i til­fælde af et kol­laps i euro­sam­ar­bej­det er, at Dan­mark fortsæt­ter med at føre fast­kurs­po­li­tik over­for euro­om­rå­dets stær­keste spil­ler Tysk­land, hvad enten de går over til en selv­stæn­dig D-mark eller fortsæt­ter i et ampu­te­ret euro­sam­ar­bejde.”

Så kan det vist ikke siges kla­rere af tals­mænd for Skan­di­na­vi­ens største bank. Eks­per­ter af den kali­ber vil altid og uden und­ta­gelse udtale sig sær­de­les for­sig­tigt, og at de over­ho­vedet næv­ner, at euroen kan kol­lapse, kan kun for­stås som, at de mener, at sand­syn­lig­he­den er stor for, at det sker.

Ita­lien og Spa­nien

Da den nyeste hjælpe­pakke til Græ­ken­land blev ved­ta­get af euro­zone­lan­dene og IMF, Den Inter­na­tio­nale Valuta­fond, den 21. juli, hørte vi de sæd­van­lige for­vent­nin­ger om, at EU´s stål­satte vilje til at for­svare den fæl­les mønt ville sikre også andre udsatte lande som Spa­nien og Ita­lien, øko­no­mier, der er så store, så ingen hjælpe­pakke kan skra­bes sam­men, der er stor nok, hvis disse to lande begyn­der at ramle. Og mere og mere tyder på, at det er lige netop, hvad de er på vej til at gøre, altså ramle omkuld. Renterne på Spa­nien og Ita­li­ens tiårige stats­ob­li­ga­tio­ner har nu igen passe­ret de seks procent, helt nøjag­tigt 6,33 og 6,14 procent. Ved syv procent nås efter alt at dømme den ende­lige smerte­grænse. Det var her, at Græ­ken­land, Irland og Por­tu­gal måtte give op.

ANNONSE

Hvilke pla­ner har danske poli­ti­kere lagt?

Med sit nylige for­slag om en hur­tig afstem­ning om euroen risi­ke­rer Lars Barfoed at ind­skrive sig i frem­ti­dens his­to­rie­bø­ger med et ønske så langt fra rea­li­te­terne, som næs­ten tænkes kan. Mere inter­es­sant er det imid­ler­tid, hvad vore poli­ti­kere har tænkt at gøre, når euroen bry­der sam­men. Jeg vil da håbe, at de tæn­ker sær­de­les intenst over det. Det er ok, at de ind­til videre træ­der vande, men de bedes tænke.

Lad mit råd være, at Dan­mark går over til en fly­dende valuta­kurs, som Stor­bri­tan­nien og Sve­rige har det. Fast­kurs­po­li­tik­ken har for længst anta­get karak­ter af en reli­giøs over­be­vis­ning uden nogen jor­disk sub­stans. En fly­dende valuta vil mest præcist afspejle Dan­marks øko­no­miske for­måen sam­men­lig­net med omver­de­nens.
Noget andet er så, at euro­ens sam­men­brud med meget stor sik­ker­hed vil blive efter­fulgt af EU´s kol­laps. Ikke at de euro­pæiske lande ikke skal sam­ar­bejde. Det skal de da, især om en fæl­les for­stå­else af luk­kede græn­ser for de uen­de­lige men­neske­strømme fra den tredje ver­den. Soli­da­ri­tet med de sydeuro­pæiske lande er her højst påkrævet.

Men det er en anden his­to­rie. Den kan vi tale nær­mere om, når euroen er ble­vet stedt til hvile.

 

Opp­rin­ne­lig som blogg­inn­legg i Jyl­lands-Pos­ten 2. august

Docu­ment tak­ker Uhrskov Jen­sen for hans gene­røse til­la­telse til repub­li­se­ring

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Jeg tror at hvor­vidt Euro­pen vil kol­lapse eller ikke, avhen­ger av om Hel­las, Por­tu­gal og Spa­nia tvinges til å fort­sette med Euro­pen. Der­som disse lan­dene ven­der til­bake til en egen valuta, burde det hel­ler Euroen styr­kes. I hvert fall rela­tivt.

 • ARVEVOLDEN

  Når tiden er inne,kan dette også skri­ves i MSM.

  Barosso stre­ver nå med å få det såkalte EFSF opp og stå.Og få mar­ke­dene til å tro at dette holder,for å bevare Euroen.
  Det ydderts poli­tiskt kor­rekte BBC har,ved kom­men­ta­tor Step­ha­nie Flan­ders ‚en tvi­lende kom­men­tar. Resul­ta­tene kan vak­kert avven­tes.
  Mer inter­res­sant er det å se ‚om slike ytrin­ger vil kunne belas­tes med beteg­nel­sen “eks­re­mis­tisk” og /eller høyrepopulistisk.Ubehagelig er det nok uan­sett å lese denslags,for tro­ende Eu til­hen­gere over hele Europa.Alle de fag­lige mot­ar­gu­men­ter mot denne hals­brek­kende øvelse kan neppe trues inn i obskure blogg­fo­ru­mer.

  Man har ikke val­get mel­lom Euro eller borgerkrig.(Skulle det ende med harde bataljer,vil det vel ikke være helt lett å legge skylda på de som advarte?)

  Det burde være like selv­føl­ge­lig med denne rea­li­tets­ori­en­te­ring på mange trekk ved utvik­lin­gen i EU.

  Spen­nende blir det .Norske avis­re­dak­sjo­ner og jour­na­lis­ter får bare skjerpe seg.
  Ellers for­svin­ner lesere og abbonenter.Virkeligheten blir til­gjen­ge­lig for all­muen.

 • ARVEVOLDEN

  Fort­set­telse følger,fortere enn de tror.

  Avi­sene meldte Ma.morgen at “ECBs beslut­som­het ‚med løfte om å kjøpe Spanske og Ita­li­enske stats­pa­pi­rer bero­liget markedene.”(For hvilke pen­ger da?)

  Men ‚tvi­len kan komme fort tilbake,het det ca.kl.10.00.

  Ja,iløpet av ca. 1,5 time.

  Når ånden er ute av flaska,er det vans­ke­lig å få den til­bake igjen.

  De eneste vir­ke­lig far­lige eks­tre­minster av idag er,såvidt jeg kan forstå,de som påstår at Euroen frem­de­les er et must.Og sam­ti­dig synes at hæren av arbeids­le­dige skal til­fø­res
  nye rek­ker i køen.Importert fra alle dys­funk­sjo­nelle sta­ter nær og fjærn.

  Det fin­nes alt for mange gamle sannheter,som er mer gyl­dige enn noen­gang.

  F.eks.:”Veien til hel­vete er bro­lagt med gode hen­sik­ter.”

  Spenn sikkerhetsbeltene.Dette blir en berg-og dal­bane du aldri hadde trodd du skulle få opp­leve.