Nord-Koreas angrep på en sør-kore­ansk øy er det siste og mest alvor­lige til­fel­let av util­slørt aggre­sjon. Man snak­ker om at Nord-Korea ikke øns­ker krig, men kur­ven peker bratt opp­over.

Obama took office in January last year offe­ring to talk directly with the North in an effort to per­suade them to aban­don a nuclear weapons pro­gramme, but the North has respon­ded with mis­sile laun­ches, a nuclear test and the alleged tor­pedo­ing this year of a South Korean naval ship, the Che­onan, kil­ling 46.

Some ana­lysts saw the artillery attack as part of the North’s cam­paign to have inter­na­tio­nal sanc­tions wit­hdrawn and to secure a pro­mise of more aid in return for denuclea­ri­sa­tion. Others saw it as a loca­lised inci­dent, with the North respon­ding to mili­tary exer­cises by the South that had become too close.

Hvor­dan kan man vite at Nord-Korea ikke øns­ker krig? Hen­del­ses­for­lø­pene kunne tyde på det mot­satte. Man eska­le­rer pro­vo­ka­sjo­nene. Hvor­for gjør man det? Det må jo være fordi man øns­ker en reak­sjon, en reak­sjon som kan være påskudd til å gjøre noe langt mer dras­tisk.

ANNONSE

Det ble sagt i dag at dette var den mest alvor­lige epi­so­den siden Korea-kri­gen. Men sen­kin­gen av Che­onan var minst like alvor­lig. Det var gjort med over­legg, og var nær­mest en casus belli. 

Hvis man leg­ger til at en ame­ri­kansk fors­ker i hel­gen sto frem og for­talte om et hem­me­lig anri­kings­an­legg for uran, har man et ganske dys­tert møns­ter.

NRK og Gro Holm har sin egen spe­si­elle vri på aggre­sjo­nen: NRK ute­luk­ker ikke at det kan være Sør-Korea som sky­ter først. Man tar det med, for objek­ti­vi­te­tens skyld, men hav­ner helt på vid­otta.

North Korea: a deadly attack, a coun­ter-strike – now Kore­ans hold their breath

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629