Gjen­nom­gangs­te­maet man­dag fra opionions­dan­nere var at Norge tren­ger en Afgha­ni­stan-debatt. NUPIs Jan Ege­land er for­und­ret over at det har vært så lite debatt. Men spørs­må­let er hva slags debatt. Sen­ter­par­ti­ets par­la­men­ta­riske leder Trygve Slags­vold Vedum gjen­tok tirs­dag mor­gen at det som trengs er en poli­tisk løs­ning og at man får igang for­hand­lin­ger med poli­tiske kref­ter i Afgha­ni­stan.

Det vir­ker ikke som om fakta tren­ger gjen­nom. Man vil ha en debatt basert på ønske­tenk­ning.

De Slags­vold Vedum vil for­handle med, er de samme som spren­ger norske sol­da­ter i lufta. Når skal norske jour­na­lis­ter og poli­ti­kere snakke mer fakta og mindre syn­sing?

Det er nes­ten ingen­ting om Pakis­tans dob­belt­spill å lese i norske medier, selv om Pakis­tan frem­står som en hind­ring for en løs­ning. Pakis­tan har beholdt Tali­ban og andre radi­kale grup­per i bak­hånd som en sjakk­brikke de kan spille når tiden er inne. De mener situa­sjo­nen er moden nå. Ved å “kreve debatt og for­hand­lin­ger” kan norske opi­nions­dan­nere bidra til å støtte dette for­sø­ket på å til­rive seg ini­tia­ti­vet.

ANNONSE

Pre­si­dent Hamid Karzai skal ha gått trett av ame­ri­ka­nerne. Det sies at han tror de vil trekke seg ut. Men han vet selv hvor­for: Karzai nek­ter å inn­fri ame­ri­ka­ner­nes krav om å gjøre noe med kor­rup­sjo­nen. Hans admi­ni­stra­sjon er byg­get på kor­rup­sjon. Hva er da mer natur­lig enn å vende seg til et annet kor­rupt land, Pakis­tan, som Karzai tid­li­gere har kri­ti­sert søn­der og sam­men for å støtte Tali­ban.

CIA-sjef Leon Panetta sa i hel­gen at det er visse grup­per det ikke nyt­ter å for­handle med. En av dem er Haqqani-nett­ver­ket. Nå kom­mer mel­din­gen om at Karzai har mot­tatt dets leder Sira­jud­din Haqqani sam­men med den pakis­tanske hær­sje­fen Kayani og sje­fen for sik­ker­hets­tje­nes­ten ISI, Ahmed Shuja Pasha. Tri­um­vi­ra­tet sier sitt.

Reports from Afgha­ni­stan indi­cate that the pre­si­dent of Afgha­ni­stan, the head of Pakistan’s mili­tary intel­li­gence ser­vice, and Pakistan’s army chief all met recently with the al Qaeda-lin­ked lea­der of the Haqqani Network, one of the most dan­gerous ter­ror groups ope­ra­ting in the coun­try.

Afghan Pre­si­dent Hamid Karzai; Gene­ral Ash­faq Par­vez Kayani, Pakis­tan’ top mili­tary lea­der; and Lieuten­ant Gene­ral Ahmed Shuja Pasha, the chief of Pakistan’s noto­rious Inter-Ser­vices Intel­li­gence direc­to­rate, are reported to have met with Sira­jud­din Haqqani ear­lier this week to neg­o­tiate an end to the insur­gency, accor­ding to Al Jaze­era. The loca­tion of the pur­ported meeting was not dis­clo­sed.

Dette luk­ter ikke for­hand­lin­ger i god tro om en freds­løs­ning, det luk­ter dob­belt­spill og kupp.

Reak­sjo­nene fra Wash­ing­ton var sterke. Man god­tar for­hand­lin­ger, men ikke bak ryg­gen på nasjo­nene som finan­sie­rer kri­gen og ofrer sol­da­ter.

Pres­set mot Pakis­tan blir sta­dig ster­kere etter hvert som bevi­sene for at Pakis­tan gir Haqqani fritt spille­rom, leg­ges frem. 

In a recent meeting with Pakistan’s army chief, U.S. Gen. David H. Petra­eus, the head of Cen­tral Com­mand; Joint Chiefs of Staff Chair­man Mike Mul­len; and Gen. Stan­ley A. McChrys­tal, the U.S. and NATO com­man­der in Afgha­ni­stan, pre­sented evi­dence that deadly attacks in Afgha­ni­stan last month on a NATO con­voy and the main coalition air base were com­manded and con­trolled by Haqqani from Miram Shah, the largest city in North Wazi­ristan, where Pakis­tan main­tains a mili­tary base.

Natio­nal security advi­ser James L. Jones has car­ried the same mes­sage of cau­tion on Haqqani in recent visits to Pakis­tan, essenti­ally say­ing that the only out­reach the Pakis­tani govern­ment directs toward him should be at the end of a gun.

Det var tro­lig Haqqani-nett­ver­ket som sto bak angre­pet på Hotell Serena i Kabul 14. januar 2008. Målet kan ha vært Nor­ges uten­riks­mi­nis­ter. I ste­det ble Dag­bla­dets Cars­ten Tho­mas­sen drept.

Det er disse kref­tene poli­ti­kere som SVs Bård Vegar Sol­hjell og Slags­vold Vedum vil for­handle med, støt­tet av norske fors­kere som Helge Lurås.

Radi­ka­li­sert

Haqqani-nett­ver­ket er radi­ka­li­sert. En ny gene­ra­sjon har over­tatt. For dem er jihad vik­ti­gere enn nasjo­nale mål. Haqqani junior sit­ter i al Qai­das lederr­råd.

Kun ved å igno­rere denne infor­ma­sjo­nen kan man gå inn for for­hand­lin­ger med folk som Haqqani.

Haqqani’s network was founded by his fat­her, Jalalud­din, a legen­dary Afghan muja­hed­din lea­der whose anti-Soviet cam­paign during the 1980s was backed by Pakis­tan and the CIA. After the elder Haqqani passed the reins to Sira­jud­din in recent years, the orga­niza­tion has swelled in let­ha­lity and in size, to as many as 10,000 figh­ters.

Like his fat­her, Haqqani has thrived in part by main­tai­ning deli­cate alli­an­ces with the bor­der region’s mili­tant factions. Haqqani holds a seat on al-Qaeda’s lea­dership coun­cil, ana­lysts say, and rece­i­ves ample fun­ding from Arab back­ers. In North Wazi­ristan, where the Haqqa­nis run reli­gious schools and mili­tant tra­i­ning camps, he has media­ted dis­putes among factions of the Pakis­tani Tali­ban, from which he plu­cks figh­ters, said Ash­raf, the rese­ar­cher.

Gru­som­he­ter

Av en eller annen grunn hører vi lite kon­kret om gru­som­he­tene Tali­ban og andre fore­tar seg. Men vi hører straks på nyhe­tene hvis NATO har bombet og sivile har blitt drept, til tross for at det oftest skjer for å beskytte NATO-sol­da­ter.

Two weeks ago, a band of Haqqani figh­ters rounded up all the men in one vil­lage of Afghanistan’s Khost pro­vince, resi­dents said. They mar­ched 10 into a val­ley, then blind­fol­ded, bound and fatally shot six – among them a 16-year-old stu­dent and a tri­bal elder – on sus­pi­cion of spy­ing.

The son doesn’t care which tribe is the enemy or fri­end of anot­her,” Abdul Wali, a tri­bal elder in Pak­tia pro­vince, near where the kil­lings took place, said of Sira­jud­din Haqqani. “He and his figh­ters just want to do ter­ro­rist acti­vities.”

Some obser­vers say Haqqani’s bru­tal tac­tics and per­ce­i­ved clo­se­ness to Pakis­tan have stra­i­ned his rela­tions with Omar, the Afghan Tali­ban lea­der, who has repu­dia­ted tac­tics that kill civi­li­ans.

Ny bor­ger­krig

Pådri­verne for en vest­lig til­bake­trek­ning og de som vil over­late Afgha­ni­stan til afgha­nerne, snak­ker ikke om hva som kan bli resul­ta­tet: en ny bor­ger­krig.

Tali­ban domi­ne­res av pash­tu­nere. De opp­trer hen­syns­løst mot andre folke­grup­per som hazara og tad­sji­ker.

Karzai’s neg­o­tia­tions with the Haqqa­nis, Hek­ma­tyar, and the Afghan Tali­ban have spar­ked con­cerns among eth­nic Uzbeks, Tajiks, and Hazara, the groups that for­merly made up the anti-Tali­ban Northern Alli­ance and who serve as the majority of the govern­ment and security for­ces. For­mer mem­bers of the Northern Alli­ance are openly tal­king of batt­ling the Tali­ban if they are given a role in the govern­ment.

Karzai is giving Afgha­ni­stan back to the Tali­ban, and he is ope­ning up the old schisms,” said Reh­man Oghly, an Uzbek mem­ber of Par­lia­ment and for­mer Northern Alli­ance com­man­der, told The New York Times. “If he wants to bring in the Tali­ban, and they begin to use force, then we will go back to civil war and Afgha­ni­stan will be split.”

Amrul­lah Saleh, the for­mer chief of the Natio­nal Direc­to­rate of Security, resig­ned weeks ago, in part because of Pre­si­dent Karzai’s desire to share power with the Tali­ban. Saleh, a for­mer lea­der in the Northern Alli­ance, has been cri­ti­cal of Karzai’s neg­o­tia­tions and has said that Pakis­tan openly con­trols the ter­ror groups that con­duct attacks in Afgha­ni­stan.

It will be a waste of time to pro­vide evi­dence of ISI involve­ment,” Saleh told Reu­ters. “They are a part of it. The Pakis­tani army of which ISI is a part, they know where the Tali­ban lea­ders are – in their safe houses.”

Men Pakis­tan er ikke det samme Pakis­tan som på 80 og 90-tal­let. Pakis­tan har selv pro­ble­mer med radi­ka­li­se­ring, men kor­rup­sjon, med mili­tære og etter­ret­ning som dri­ver sitt renke­spill og tror de kan ri jihad-tige­ren. Det er fare for at Pakis­tan eks­por­te­rer noe av eks­tre­mis­men til­bake til Afgha­ni­stan, slik at det blir en “doubling” og en “coup­ling”. Ves­ten kan stå over­for en helt annen trus­sel enn på 90-tal­let.

Det er fan­tas­tisk at Ves­ten har fun­net seg i Pakis­tans dob­belt­spill i alle disse år. Nå risi­ke­rer Ves­ten å tape når Pakis­tan skal inn­kas­sere gevins­ten.

Pakis­tan, Afgha­ni­stan begin talks about dea­ling with insur­gents

Afghan pre­si­dent meets with Siraj Haqqani: Report

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Anders Ulstein

  Ege­land og andre har rett i at målene med ope­ra­sjo­nen i Afg er uklare. Men han har selv bidratt. Saken er at vi i Norge neppe har det som trengs for å drive en stra­te­gisk dis­ku­sjon om Afgh. det beste vi kan håpe på er kan­skje nett­opp de Stol­ten­berg peker på, vi må stå sam­men med Nato. det er jo også helt rik­tig, og et mål i seg selv, jf artik­kel 5. Det vi bør kreve som et mini­mum er at våre ledere vet hvor­for vi har en artik­kel 5 ope­ra­sjon i Afgh. 
  Hva som er stra­te­gien i Afgh er ikke så lett. Reises debat­ten må vi for­søke få den i rik­tig ret­ning. Målet er å sta­bi­li­sere lan­det med en mili­tær-poli­tisk løs­ning som hol­der Tale­ban mest mulig i sjakk. Et Tale­ban­le­det Afgh er en trus­sel regio­nalt og inter­na­sjo­nalt. En koa­li­sjon vil kunne holde al Qaida ute. 
  Å slå Tale­ban en gang for alle er ikke mulig. Coun­ter­in­sur­gency skal svekke dem mest mulig sam­ti­dig som de alli­erte må begynne å tenke koa­li­sjo­ner av de ulike stam­mene. Sen­tral­mak­ten i seg selv er det vel få som tror vil kunne bli en avgjø­rende makt­fak­tor slik mange drøm­mer om. Det vir­ker som om også Ege­land tror Kabul kan ta over; der tror jeg ame­ri­ka­nerne har kom­met lengre, de hus­ker også hvor effek­tive koa­li­sjo­ner kan være.
  Det et poeng at både Nato og USA er vel­dig langt hjem­me­fra, og at kri­gen i Afgh må veies mot de enorme kost­na­dene og ikke minst USAs og Natos behov for å kon­so­li­dere, beholde handle­fri­het mili­tært for neste flash­point.
  Den sym­bolske siden er vik­tig. En uttrek­ning uten at en har nådd klare mål er en fjær i hat­ten til isla­mis­tene og et neder­lag for Ves­ten.
  For­skjel­len på Ege­lands ana­lyse og denne er at hans er god­hets­ba­sert, mens denne ana­ly­sen er real­po­li­tisk.
  Dette leder oss til­bake til utgangs­punk­tet, Natos artik­kel 5 og 9/11 som utløste denne. Al Qai­das leder­skap er jo i Pakis­tan – tro­lig iso­lert og redu­sert. USA har jo slik sett alt lyk­kes med å fjerne dem fra Afgh. 
  Det er jo slik at radi­ka­li­se­rin­gen hjemme USA og Europa øker. (Times square-bombe­for­sø­ket m.m.) Ja det er en link til Af-Pak men først må en sikre sitt eget område før en vand­rer ut i ver­den. Og ut i ver­den står ingen­ting stille, Jemen og Pakis­tan, Gaza m.m.

 • Hen­rikJ

  Hørte i dag et inter­vju med Trygve Slags­vold Vedum i TV2 nyhets­ka­na­len. Maken til tomme menings­løs­he­ter skal man lete lenge etter. Spørs­mål var hvor­dan man skal skape fred i Afga­nistan igjen. Ved­ums svar besto av slike rem­ser selv­føl­ge­lig­he­ter at man begynte å lure på om han for­søkte være mor­som og sar­kas­tisk.

  Den ene banale selv­føl­ge­lig­he­ten slo ihjel den andre. For­ut­set­nin­gen for å rea­li­sere ditt i Afga­nistan var at datt var opp­fylt. Ingen men­nesker i ver­den kunne være uenig at hans visjon. Det er menings­løst og skrem­mende. Dette var en av ledere i et regje­rings­parti i et land i krig!

 • Afgha­ni­stan-, Pakis­tan-pro­ble­met er enda et eksem­pel på at USA og Ves­ten ikke lærer av erfa­ring. Hele enga­sje­men­tet hvi­ler på en full­sten­dig urea­lis­tisk for­ut­set­ning, nem­lig at det vest­lige, bor­ger­lige demo­kra­tiet kan trans­plan­te­res til sam­funn som befin­ner seg i en helt annen his­to­risk tra­di­sjon. Bak dennne for­skrudde idea­lis­men lig­ger troen på at Ves­ten skal redde ver­den, at vi skal lære ver­den demo­krati, øko­no­misk utvik­ling og rett­fer­dig­het. Det skyl­der vi ver­den på grunn av den vest­lige impe­ria­lis­mens over­grep i koloni­ti­den, er tanke­gan­gen til de gode og rene men­nes­kene i Ves­ten. USA vil bruke våpen og krig denne pro­ses­sen, våre hjem­lige sosia­lis­ter vil bruke bistand, uhjelp og gode demo­kra­tiske ord i det som ikke er annet enn ideo­lo­gisk impe­ria­lisme. Bak alt dette lig­ger troen på at de vest­lige demo­kra­ti­ene er sva­ret på andres elen­dig­het, uten at man for­står at det er folk, reli­gio­ner, sta­ter og orga­ni­sa­sjo­ner som øns­ker de vest­lige demo­kra­ti­ene dit pep­pe­ren gror. Hvor­for skal Ves­ten “frelse” folk som ikke øns­ker den vest­lige, seku­lære frel­sen? La afgha­nerne ta kam­pen selv, og skulle Tali­ban vinne og bruke lan­det som spring­brett for ter­ror, la oss på møte ter­ro­ren ved våre egne gren­ser. Vi god­tar uten videre at tusen­vis av vest­lige sol­da­ter lem­les­tes og dre­pes i en fjern og absurd kon­flikt. Da må vi også tåle at islamske land ord­ner sine pro­ble­mer selv og at det vil med­føre at de islamske lan­dene må ta tapene på egen kappe og ordne opp i sine flykt­ninge­pro­ble­mer på egen hånd. Ves­ten har gjort sine egne områ­der til ver­dens sosial­kon­tor med sine egne befolk­nin­gers sam­tykke. Det er full­sten­dig uhold­bart over­for regi­mer som det afghanske, som har ver­dens­re­kord i kynisme, i kor­rup­sjon og sosial og øko­no­misk råt­ten­skap. Det er ikke vår opp­gave å berge ver­dens mus­li­mer, vår opp­gave er pri­mært å berge oss selv, og hel­ler ikke det kla­rer vi. Nei, fram­ti­den til­hø­rer ikke Ves­ten. Om 20 år er Kina, India og Bra­sil ver­dens øko­no­miske stor­mak­ter. Da vil det leg­ges andre førin­ger for glo­ba­li­se­rin­gen, førin­ger som som har mindre å gjøre med tan­ken om at vest­lig “god­het” (les:naivitet) skal berge ver­den.

 • hlund.myopenid.com

  Takk Rustad for denne opp­da­terte ana­ly­sen. Vi fin­ner ikke maken i norsk MSM. Takk også til de tre kom­men­ta­to­rene oven­for for gode bidrag om en kon­flikt som er så uover­sikt­lig.

  Vi har å gjøre med islamsk, klan­ba­serte, patri­ar­kalske mid­del­al­der­sam­funn der Allah-gitte sha­ria lov­reg­ler gjel­der, for­fi­net gjen­nom hundre­årene av ideo­lo­gi­ens frem­ste menn, for å tjene kla­ne­nes hers­kere. De ser ikke for­må­let med å gi fra seg makt innen­for sine ter­re­to­rier.

  Slik jeg ser det er ideo­lo­gien islam det avgjø­rende hin­der for den rik­tige, rasjo­nelle og posi­tive utvik­ling. For i sann, prak­ti­sert islam (isla­misme, med jihad som dri­vende kraft), skal jo den ide­elle ver­den til­bake dit den var på pro­fe­ten Muham­meds tid. Der har utvik­ling mot like­stil­lig og like­verd ingen plass. Der­for bren­nes sko­ler for jen­ter.

  Så spørs det om det over­hode vil være mulig i dette lan­det – i et kort tids­per­spek­tiv – å finne klan­le­dere som for lan­dets beste vil ta nød­ven­dige, døde­lige opp­gjør med tali­ban for å få dem ryd­det av veien, og erstat­tet med moderne, rasjo­nelt ten­kende men­nesker. Det ser ikke lovende ut.

  Og hva mener afgahn­ere og mus­li­mer ellers, som har tatt seg til Norge, om dette spørs­må­let? Jeg er uro­lig over at disse for­hol­der seg så tause. Av de få som på eget ini­tia­tiv har ytret seg i klart språk er som kjent MM og Arfan Batthi, begge lov­pri­sende sin Allah for dra­pet på norske sol­da­ter. Hvor utbredt er dette blant mus­li­mer i Norge?

  Ting tyder på at de som tar belast­nin­gene på våre vegne i Afga­his­tan­kri­gen begyn­ner å murre. Det er beret­ti­get.

  I dag etter­lyste lede­ren for BFO klar og pre­sis begrun­nelse fra stats­mi­nis­ter Stol­ten­berg og regje­rin­gen for for­må­let med norske sol­da­ters del­ta­gelse i kri­gen i Afga­his­tan.

  Dette er alvor­lig.

  Såvidt jeg har for­stått har regje­rin­gen hit­til defi­nert nasjo­nen Norge som ikke-krigs­del­ta­ger. Men går det da? Er det vir­ke­lig slik at regje­rin­gen kan pålegge den enkelte sol­dat – på vegne av seg selv – om nød­ven­dig å ofre livet for å demme opp mot tali­ban og isla­mis­tisk jihad? 

  Blant isla­mis­ter er det jihad som tel­ler. Ideo­lo­gien er som kjent utfor­met slik at beløn­ning i evig­he­ten gis til den som lyk­kes med sin jihad. Tali­ban har fak­tisk en begrun­nelse for sin virk­som­het.

  Men hvil­ken ideo­lo­gisk eller moralsk støtte er det vår ate­is­tiske regje­ring gir norske sol­da­ter? Jeg får ikke lett øye på noen. Stats­mi­nis­ter Stol­ten­berg og regje­rin­gen tør knapt nevne fien­den ved navn. – Norske sol­da­ter – sier han – er i Afgahn­istan fordi vi er med i Nato. Vi trek­ker oss ut når Nato trek­ker seg ut. 

  Han våger ikke si at bekjem­pel­sen av isla­mis­tisk jihad-ter­ror i Ves­ten og i Norge må starte i Afga­his­tan, og at dette er den egent­lige begrun­nel­sen for vår krigs­del­ta­gelse.

  Hvor lenge skal dette narre­spill få fort­sette?