Stoltenberg-regjeringen – som i fjor nedsatte Velferd- og Migrasjonsutvalget for å se på hvilke konsekvenser økt innvandring kan få for det norske velferdssystemet og trygdeordningene – slår nå fast at dersom kriminelle utlendinger soner en dom på minst 12 måneder i Norge, får de medlemskap i folketrygden. Dermed får de også rett til pensjon og dekning av helseutgifter – også hvis de kom ulovlig til Norge.

Forutsetningen for å bli meldt inn i folketrygden er at den utenlandske kriminelle begår lovbrudd som er så alvorlige at det medfører minst ett års fengsel eller mer. Begår utlendinger lovbrudd som medfører minst tre års fengselsstraff får de også rett til grunnpensjon fra de fyller 67 år. Statsborgere i EØS-land som f.eks. Litauen, Polen eller Bulgaria vil ha krav på å få pengene selv om de ikke lenger befinner seg i Norge.

Hele 7 av 10 kriminelle utlendinger i Norge soner i dag en straff på mer enn ett års fengsel.

Dermed må folketrygden regne med å påta seg betydelige helse- og pensjonsutgifter for utenlandske kriminelle.

1001 utenlandske statsborgere sitter nå i januar i norske fengsler, noe som utgjør 32 prosent av alle innsatte.
Krangel om regningen

Bakgrunnen for saken er flere enkeltsaker hvor det har oppstått uenighet om hvilke rettigheter utenlandske fanger har.

Flere har blant annet fått nei til sykehusbehandling som ikke blir oppfattet som akutt eller øyeblikkelig hjelp.

Så sent som mai i fjor slo Regjeringen fast i revidert statsbudsjett at en fange som soner en dom i Norge, ikke får oppholdsgrunnlag i Norge – og dermed ikke er medlem av folketrygden.

I ettertid protesterte embetsverket til daværende helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen og mente arbeids- og inkluderingsministeren burde dekke regningen. Dette har ført til at Regjeringen nå har utredet prinsippspørsmålet om hvilken status utenlandske fanger har og kommet med en ny fortolkning av folketrygdloven.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm ønsker ikke å kommentere saken utover å opplyse om at soning iht rettskraftig dom «ikke er å anse som ulovlig opphold, og at den dømte derfor er anse som medlem av folketrygden i henhold til folketrygdloven paragraf 2-1».

– Her må den nye statsråden snu. Det kan ikke være slik at dersom utlendinger gjør noe kriminelt som fører til lang fengselsstraff, så blir vedkommende automatisk medlem i folketrygden.

– Dette er helt uhørt og uakseptabelt å gi medlemskap i folketrygden til tungt kriminelle som kommer ulovlig til Norge og begår svært alvorlige voldshandlinger, sier lederen av Stortingets arbeids- og sosialkomité Robert Eriksson (Frp).

– Det virker helt urimelig å belønne kriminelle med medlemskap i folketrygden. Vi snakker om straffedømte som skal ut av Norge, og som vi helst vil skal sone i hjemlandet, sier Høyres leder for helse- og omsorgskomiteen i Stortinget, Bent Høie.

Aftenposten: Kriminelle utlendinger meldes inn i folketrygden

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂