Sakset/Fra hofta

En av Nusra-frontens «filialer», Jaish Mohammed. Lagmannsretten synes å forutsette at palestineren kan bli stilt for retten i Syria, men utsiktene til det er små. Da vil spørsmålet om rettssikkerhet i Syria dukke opp og bli brukt for hva det er verdt. Meling kan dette spillet etter årevis som forsvarer for mullah Krekar.

Lagmannsretten har avsagt en dom mot en 36 år gammel palestiner som ankom Norge som asylsøker i 2017. Han var medlem av Nusra-fronten, en al-Qaida-lojal milits i Syria, fra 2014.

Tingretten dømte mannen for både terrorforbund og medlemskap i Nusra til elleve og et halvt års fengsel.

Men i romjulen frikjente Lagmannsretten ham for medlemskap i Nusrafronten, med en oppsiktsvekkende begrunnelse: Det ville være å krenke et annet lands suverenitet.

En utenlandsk borger kan ikke dømmes for noe han har gjort før han kommer til Norge.

Dette er oppsiktsvekkende jus. Man tror nesten ikke det man leser, særlig med henblikk på at IS-krigere vender tilbake til Vesten. Her avskjærer staten seg fra å stille dem for retten:

En sak lagmannsretten avgjorde i romjulen, sier at Norge ikke har adgang til å straffe utenlandske statsborgere for deltakelse i terrororganisasjoner i utlandet.

Førsteamanuensis Stian Øby Johansen ved Senter for europarett mener saken har stor prinsipiell betydning.

– Hvis dommen blir stående, eventuelt etter en anke, vil den få presedens for alle senere saker mot utlendinger. Personer uten norsk statsborgerskap, som ikke før de deltok i en terrororganisasjon hadde bopel i Norge, kan da ikke straffes for sin deltagelse i terrororganisasjoner, sier Johansen.

Det er vanskelig å forstå tankegangen. Men retten skiller mellom terrorforbund og medlemskap i en terrororganisasjon.

Straffelovens §5 gir anledning til å straffe utlendinger for handlinger begått før de kom til Norge. Dette vil være ifølge det såkalte universalprinsippet. Det skal ikke være straffrihet for alvorlige forbrytelser noe sted. Men her reiser retten en for en legmann uvanlig og ukjent problemstilling: Norge blander seg inn i en annen stats dømmende suverenitet.

Retten skriver:

«Det synes i dag å være en utbredt oppfatning at inngrep i en stats suverenitet krever positiv hjemmel i folkeretten (…). Lagmannsretten legger etter dette til grunn at Norge ikke kan anvende norsk straffelovgivning på handlinger foretatt i et annet land eller strafforfølge slike handlinger etter universalprinsippet (…) med mindre dette har klar hjemmel i folkeretten. Spørsmålet blir dermed om det foreligger rettsgrunnlag i folkeretten for å anvende norsk straffelovgivning i saken her.

Besynderlig skille

Lagmannsretten foretar så en distinksjon mellom terrorforbund og terrororganisasjon som ikke kan kalles annet enn besynderlig. rett24.no.:

Lagmannsretten jobber seg folkerettslig helt tilbake til Nürnberg-prosessen i 1945, og konkluderer til slutt med at folkeretten tillater universaljurisdiksjon for inngåelse av terrorforbund – men ikke for deltakelse i terrororganisasjon.

Mannens forsvarer, Brynjar Meling, jubler. Han kaller også dommen oppsiktsvekkende og vil at klienten også skal frikjennes for terrorforbund.

– Det er veldig tilfredsstillende, sett fra et faglig ståsted, at vi har fått gjennomslag på spørsmålet om universaljurisdiksjon, og at retten kom til at Norge ikke kunne dømme tiltalte for terrordeltakelse. Det er litt vanskelig å forstå retten på hvor den setter grensen for hva Norge kan pådømme, når den kommer til at retten har kompetanse til å dømme ham for terrorforbund, sier Meling.

Det vil i så fall bety at den norske stat fraskriver seg retten til å stille utenlandske jihadister for retten. Det vil være et stort tilbakeskritt for arbeidet med å straffeforfølge global terrorisme.

Ankefristen er såvidt begynt å løpe, men Meling signaliserer at saken vil bli anket til Høyesterett.

Hvis Høyesterett skulle falle ned på samme side som Lagmannsretten vil det være skapt en oppsiktsvekkende presedens i ett av de mest brennbare spørsmål i vår tid, som går direkte på norske borgeres og samfunnets sikkerhet.

 

Borgarting sier nei til universaljurisdiksjon for deltagelse i terrororganisasjon

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 
Les også