Menns omfat­tende sek­su­elle tra­kas­se­ring av kvin­ner i den ara­biske ver­den dri­ver kvin­nene til å dekke seg full­sten­dig til og/eller vekk fra det offent­lige rom. Også kvin­ner som i utgangs­punk­tet er fullt til­dek­ket blir utsatt for sek­su­ell tra­kas­se­ring fra frem­mede menn på gaten.

Dette kom frem på den første regio­nale kon­fe­ran­sen om det hit­til tabu­be­lagte emnet i Kairo, der akti­vis­ter fra 17 ara­biske land møt­tes. Kon­fe­ran­sen kon­klu­derte med at sek­su­ell tra­kas­se­ring i regio­nen er svært utbredt og får pågå fritt både fordi det ikke er straff­bart etter loven, kvin­ner lar være å rap­por­tere det og fordi myn­dig­he­tene igno­re­rer det.

Den sek­su­elle tra­kas­se­rin­gen inklu­de­rer befø­ling og ver­bale kren­kel­ser, og er en dag­lig opp­le­velse for kvin­nene i den ara­biske regio­nen. Det gjør at deres beve­gel­ses­fri­het etter­hvert blir inn­skren­ket.

With more and more women in schools, the work­place and poli­tics, roles have changed but often tra­ditio­nal atti­tudes have not. Experts said in some places, like Egypt, har­ass­ment appears some­ti­mes to be out of venge­ance, from men bla­ming women for denied work opport­u­nities.

ANNONSE

Amal Mad­bouli, who wears the con­ser­va­tive face veil or niqab, told The Associa­ted Press that despite her dress, she is har­assed and descri­bed how a man came after her in the stre­ets of her neigh­bor­hood.

He his­sed at me and kept asking me if I wan­ted to go with him to a qui­e­ter area, and to give him my phone num­ber,” said Mad­bouli, a mot­her of two. “This is a natio­nal security issue. I am a mot­her, and I want to be reas­su­red when my daugh­ters go out on the stre­ets.”

Sta­ti­s­tics on har­ass­ment in the region have until recently been nonexis­tent, but a series of stu­dies pre­sented at the con­fe­rence hinted at the wide­spread nature of the pro­blem.

Hele 90 pro­sent av jeme­nit­tiske kvin­ner for­tel­ler at de har vært utsatt for sek­su­ell tra­kas­se­ring, mens i Egypt sva­rer 83 pro­sent av 1.000 kvin­ner at de har blitt ver­balt eller fysisk kren­ket. En stu­die fra Liba­non viser at mer enn 30 pro­sent av lan­dets kvin­ner har blitt sek­su­elt tra­kas­sert.

- Vi har å gjøre med et feno­men som begren­ser kvin­ners beve­gel­ses­fri­het… og truer kvin­ners del­ta­gelse i alle aspek­ter av livet, sier den egyp­tiske akti­vis­ten Nehad Abdul Komsan, som orga­ni­serte den aktu­elle kon­fe­ran­sen med finan­sie­ring fra FN.

Menns sek­su­elle tra­kas­se­ring av kvin­ner har lenge vært et pro­blem i Midt­østen, men det har vært lite fokus på pro­ble­ma­tik­ken inn­til for 3 år siden. Da pos­tet blog­gere sjok­ke­rende ama­tør­opp­tak på inter­nett som viste en stor gruppe menn som over­falt kvin­ner i Kairo under en mus­limsk høy­tid.

The pub­lic outcry spar­ked an unpre­ce­den­ted pub­lic ack­now­ledgment of the pro­blem in Egypt and elsewhere in the region, and drove the Egyp­tian govern­ment to con­si­der two draft bills addres­sing sexual har­ass­ment.

Sexual har­ass­ment, inclu­ding ver­bal and phy­si­cal assault, has been spec­i­fi­cally cri­mi­na­lized in only half a dozen Arab countries over the past five years. Most of the 22 Arab sta­tes out­law overtly vio­lent acts like rape or lewd acts in pub­lic areas, accor­ding to a study by Abul Komsan.

Par­ti­ci­pants at the con­fe­rence said men are threate­ned by an increas­ingly active female labor force, with con­ser­va­ti­ves lay­ing the blame for har­ass­ment on women’s dress and beha­vior.

In Syria, men from tra­ditio­nal homes go shop­ping in the mar­ket place instead of female family mem­bers to spare them har­ass­ment, said Sherifa Zuhur, a Lebanese-Ame­ri­can aca­de­mic at the con­fe­rence.

Abul Komsan beskri­ver hvor­dan et av ofrene for sek­su­ell tra­kas­se­ring hun inter­vjuet for­talte at hun hadde begynt å bruke niqab (dek­ker alt untatt øynene) for å unngå tra­kas­se­rin­gen:

She told me ‘I have put on the niqab. By God, what more can I do so they leave me alone,’” she said, quo­ting the woman. Some even said they were recon­si­de­ring going to work or school because of the con­stant har­ass­ment in the stre­ets and on pub­lic trans­pi­ra­tion.

Selv i land der segre­ge­ring mel­lom kjøn­nene er nor­men og kvin­ner er beskyt­tet av reli­giøse- og/eller stam­me­lover er sek­su­ell tra­kas­se­ring van­lig i hjem­mene og når kvin­ner må bevege seg i offent­lig­he­ten, som f.eks. på mar­ke­der, syke­hus eller offent­lige kon­to­rer.

I Jemen er nær 90 pro­sent av kvin­nene til­dek­ket fra topp til tå, for­tel­ler akti­vis­ten Amal Basha. Like­vel rap­por­te­rer 90 pro­sent av kvin­nene i en stu­die at de er blitt sek­su­elt tra­kas­sert, sær­lig i form av kly­ping når de beve­ger seg i det offent­lige rom.

- De reli­giøse lederne leg­ger all­tid skyl­den på kvin­ner, og tvin­ger dem til å leve i kon­stant frykt fordi det all­tid er noen der ute som føl­ger etter dem, sier Basha, og leg­ger til: – Hvis en tra­kas­se­rings­sak blir rap­por­tert i Jemen, blan­der tra­di­sjo­nelle ledere seg inn for å dekke over epi­so­den, fjerne bevis eller ter­ro­ri­sere offe­ret.

Også i Saudi Ara­bia, et annet land hvor kvin­ner dek­ker seg full­sten­dig til og er til­nær­met totalt segre­gert fra menn i det offent­lige rom, rap­por­te­rer kvin­ner sek­su­ell tra­kas­se­ring, for­tel­ler den saudiske akti­vis­ten Majid al-Eissa.

Hans orga­ni­sa­sjon, the Natio­nal Family Safety Pro­gram, har nå bidratt til å utar­beide en lov som kri­mi­na­li­se­rer vold mot kvin­ner i det kon­ser­va­tive, mus­limske lan­det der flør­ting ofte ender i regel­rette over­fall. Den aktu­elle loven skal dis­ku­te­res i neste uke.

It will take time espec­ially in this part of the world to absorb the gen­der mix­ture and the role each gen­der can play in society,” he said. “We are coping with changes (of modern life), except in our minds.”

I juli i 2008 offent­lig­gjorde Det egyp­tiske sen­te­ret for kvinne­ret­tig­he­ter i Kairo en under­sø­kelse der 1010 egyp­tiske menn, 1010 egyp­tiske kvin­ner og 109 uten­landske kvin­ner del­tok. Den ble fore­tatt i Kairo, Giza og Qalu­biya – tre av lan­dets tet­test befol­kede fyl­ker.

I mot­set­ning til en utbredt opp­fat­ning viste det seg at islamsk til­dek­ning av kvin­ner ver­ken for­hind­rer eller redu­se­rer sek­su­ell tra­kas­se­ring:

83 pro­sent av de egyp­tiske kvin­nene i under­sø­kel­sen svarte at de har blitt sek­su­elt tra­kas­sert, mens hele 98 pro­sent av uten­landske kvin­ner bosatt i Egypt opp­le­ver en eller annen form for sek­su­ell tra­kas­se­ring. 68 pro­sent av slik tra­kas­se­ring er ver­bal. Totre­de­ler av de egyp­tiske men­nene inn­røm­met sek­su­ell tra­kas­se­ring av kvin­ner, men fler­tal­let var sam­ti­dig av den opp­fat­ning at kvin­nene har seg selv å takke – til tross for at til­dek­kede egyp­tiske kvin­ner dag­lig blir utsatt for det samme.

- Den sek­su­elle tra­kas­se­rin­gen er så utbredt at det kan true turist­tra­fik­ken til Egypt, kom­men­terte Sen­te­ret for kvinne­ret­tig­he­ter.

Okto­ber samme år ble en egyp­tisk mann for første gang i his­to­rien dømt for sek­su­ell tra­kas­se­ring av kvin­ner, da kri­mi­nal­dom­sto­len i Kairo dømte 28 år gamle Sherif Gebriel til 3 års feng­sel for sek­su­ell tra­kas­se­ring av Noha Rushdy al-Ostah.

Dom­men ble karak­te­ri­sert som en opp­reis­ning og en seier for egyp­tiske kvin­ner.

Yahoo! News: Har­ass­ment across Arab world dri­ves women inside

Via Sna­pha­nen

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • arild­nordby

  1. Klesko­der de-indi­vi­dua­li­se­rer, og der­med de-huma­ni­se­rer kvin­nen til Kvinne.

  2. Til­dekkete kvin­ner redu­se­rer ikke menns sex-lyst, men for­hind­rer men­nene fra å lære kropps­språk og ansikts­mi­mikk som for­tel­ler når kvin­nen øns­ker hans opp­merk­som­het, eller ikke.

  3. Til­dek­king av kvin­ner redu­se­rer sek­su­elt ladet kon­takt gjen­nom FRYKT, nem­lig at hun sig­na­li­se­rer at hun til­hø­rer en annen mann som vil straffe den man­nen som for­gri­per seg på henne eller for­fø­rer henne.

  4. Der­med inne­stenges unge mus­limske menn i en pri­mi­tiv sek­su­al­ko­deks:

  A) Prøv å røre og berøre så mye du kan, og løp din vei hvis det kom­mer en sint far eller ekte­mann.

  B) Hvis han IKKE kom­mer, er berø­rin­gene dine moralsk beret­tigete hand­lin­ger.