I en høringsuttalelse skriver NAV at internasjonal barnebortføring nødvendigvis ikke innebærer alvorlige følger for barnet, og at etaten derfor er motstander av å stanse offentlige ytelser og barnebidrag i slike saker. NAVs holdning står dermed i skarp kontrast til at barnebortføring er en ulovlig handling som norske myndigheter ønsker å få slått hardere ned på.

Den oppsiktsvekkende uttalelsen er NAVs svar på Barne- og likestillingsdepartementets (BLD) høring av et forslag om å stanse offentlige ytelser og barnebidrag ved internasjonal barnebortføring. Hensikten med BLDs forslag er å avskrekke foreldre fra å bortføre barn, i håp om at slike saker kan løses raskere når barnebortføreren har økonomiske fordeler ved å komme tilbake til Norge. I forslaget heter det derfor at dersom bortføreren returnerer til Norge med barnet, vil vedkommende kunne få etterbetalt stansede trygdeytelser.

I dag mottar den som ulovlig bortfører sitt barn ut av Norge alle trygdeytelser. Hvis vedkommende har eneomsorgen for barnet må den gjenværende forelderen i Norge betale bidrag til barnebortføreren uten å få samvær med barnet sitt.

Staten hovedsponsor

– Vi har sett mange eksempler på at den som har tatt barn med til sitt tidligere hjemland hvor levekostnadene er lave, mottar ganske store summer i trygd og bidrag og at det nærmest har vært «god butikk» for de som har bortført barn fra Norge, sier leder for Foreningen 2 Foreldre Roger Sollied Johansen til Dagsavisen.

Han mener det er oppsiktsvekkende at staten både har utbetalt stønader og innkrevd barnebidrag som er blitt utbetalt til den som rettsstridig har skapt en ny situasjon for seg og barna ved en barnebortføring over landegrensene.

– På denne måten har staten vært en hovedsponsor for disse sakene og bidratt til at de har trukket unødvendig ut i tid, noe som har skapt en uholdbar situasjon for barna. Vi mener en lovendring vil kunne hindre barnebortføring hvis de vet at de vil miste trygde- og sosialytelser og bidrag når de røver barn vekk fra den andre forelderen og fører dem utenlands, sier Sollied Johansen.

Hittil i år er 11 barn blitt bortført fra Norge av en av foreldrene, og mange av dem ender i fjerntliggende land. Siden 2000 er 299 barn blitt ulovlig bortført på denne måten. Barna bortføres ofte til forelderens opprinnelige. De fleste sakene blir løst etter aktiv innsats fra justismyndighetene og Utenriksdepartementet og bruk av internasjonale konvensjoner. I enkelte tilfeller kan det imidlertid gå mange år før en tilbakeføring av barnet til den gjenværende forelderen i Norge, og 28 av de 299 sakene er fremdeles utløst.

Både Advokatforeningen, Den norske Dommerforening og Barneombudet stiller seg positive til BLDs forslag, mens NAV angivelig frykter for den enkeltes rettssikkerhet og tviler på om forslaget i det hele tatt vil ha noen effekt. NAVs høringsuttalelse er underskrevet av direktør Tor Saglie.

Lofotposten: Vil gi trygd til barnekidnappere

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂