En bor­ger­lige koa­li­sjon var umu­lig med Venstre og Krf og Frp på den andre siden. Vel­gerne løste den saken på sin måte: De sendte Lars Spon­heim til skyg­ge­nes dal, og Dag­finn Høy­brå­ten har fått klar mel­ding, ikke at han ser ut til å ta den. Da står Krf for tur.

Sen­ter­par­tiet fris­ter en til­væ­relse under Aps vin­ger, men er like skade­skutt.

Der­med ser vi kon­tu­rene av et norsk toparti­sys­tem et stort sen­trum-venstre­parti – Ap mot en høyre­koa­li­sjon. Om det skal bli Frp og Høyre, slik det ide­elt sett burde bli, eller om Høyre går seg bort og Frp må kjempe kam­pen alene, gjen­står å se. Men skrif­ten på veg­gen er tyde­lig. Vel­gerne har skre­vet den beskje­den. De par­ti­ene som vet å tyde den, vil vinne i 2013.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


  • Jan Johan­sen

    Hun kan nå kjøre sitt eget løp frem til 2013, ja hun og par­tiet bør vir­ke­lig smøre det inn, ren­dyrke sine saker, sær­lig når det gjel­der inn­vand­ring. De har bare vin­ner­sa­ker, for de rødgrønne har ingen løs­ning på noe, de kan holde det gående ved å kaste pen­ger etter pro­ble­mene, sette flere og flere nord­menn og inn­vand­rere på vel­ferd, for å dekke over rea­li­te­tene. Der­nest la EU bor­gere, fag­folk og ufag­lærte få lan­det til å hangle og gå. Hvor lenge? Neppe fire år til, de må erklære fal­litt, som helse­mi­nis­te­ren anty­der for sin sek­tor. Hver sek­tor en håp­løs dino­saur, som ikke kan refor­me­res, tak­ket være LO som har et strupe­tak på Jens.
    Spon­heim ble sen­ket fordi han kan sitte i en parti­le­der­de­batt å si at kri­mi­nelle innvandrere/ “drug pushers” kan jobbe i eldre omsor­gen, “what is this man smo­king?”
    De bor­ge­lige (Høyre og KRF)vet at FRP er til­gjen­ge­lig med hele sin mate­ma­tiske styrke, ikke noe Bonde­Svik3. Noen små selv­høy­tid­lige sek­ter kan ikke spytte FRP og deres vel­gere i ansik­tet, så for­vente at de skal gjøre dem til stats­rå­der. Det er bare i bak­vendt­lan­det Norge, at de kan anklage det største par­tiet for ikke å opp­fylle deres drøm­mer etter først å betegne dem og deres vel­gere som paria. Gi dem skylda for å være vans­ke­lig, fordi de ikke vil stille sin poli­tiske tyngde til dis­po­si­sjon, og som takk for å kalle den brune fascis­ter. Det eneste par­tiet som står opp for det jødiske folk i vår sam­tid, som igjen er truet av des­poti. De andre for­står dem som har pro­gram­fes­tet at de skal utryd­des. HVEM ER BRUNSKJORTER I DETTE LANDET
    Venstre, KRF og Høyre for­nær­mer vel­gere de selv har tapt, som de aldri vil få til­bake. Jeg spår det kom­mer et poli­tisk ras, i FRPs for­del, som sam­ti­dig kom­mer til å avsløre pres­sen, som en pro­pa­gan­da­sen­tral for en kor­rupt ideo­logi, som ikke har noen løs­nin­ger. Den er selve pro­ble­met, som i Øst Europa inn­til for 20 år siden. Støtte­for­enin­gen for DDR og Ber­lin­mu­ren SV sit­ter i regje­ring i sin andre peri­ode. DETTE LANDET SOVER. Og sosia­lis­tene og bonde­par­tiet, for­sva­rer et sys­tem som er moralsk og øko­no­misk kon­kurs. De hol­der norske bor­gere for narr, og dette ville ikke vært mulig hvis pres­sen gjorde job­ben sin – sær­lig NRK. Dette er et kort­hus, og i denne fire­års­pe­rioden vil det hele rakne, anta­ge­lig i pakt med Maya Kalenderen[21/12/2012]!