Et klart fler­tall av mus­li­mene i Dan­mark – 66 pro­sent – øns­ker at kri­tikk av reli­gion skal være for­budt. Bare 10 pro­sent av den gene­relle befolk­nin­gen er enig, viser en under­sø­kelse fore­tatt for Dan­marks Radio.

Et klart fler­tal af mus­li­merne i Dan­mark bry­der sig ikke om, at reli­gion bli­ver kri­tise­ret. Det viser en under­sø­gelse, Capacent har lavet for DR.

I under­sø­gel­sen, ‘Din mus­limske nabo’, der er fore­ta­get blandt mus­li­merne i Dan­mark, bli­ver der spurgt til, om det bør være for­budt at kri­ti­sere reli­gion.

Det mener 55 procent, at det skal, mens 34 procent er uenige.

Den øvrige befolk­ning er uening
Capacent har også spurgt res­ten af den danske befolk­ning om det samme, og her mener ti procent, at det skal være for­budt at kri­ti­sere reli­gion.

Direkte adspurgt, om ytrings­fri­he­den bør begræn­ses i visse til­fælde, sva­rer 66 procent af mus­li­merne i Dan­mark ja, mens 10 procent af res­ten af den danske befolk­ning mener det samme.

Selv om et fler­tall er mot kri­tikk er det like­vel 34 pro­sent av mus­li­mene som er sterkt uenig og ikke øns­ker å inn­føre sen­sur. 10 pro­sent er usikre eller vet ikke.

DR har fået Capacent til at lave under­sø­gel­sen Din mus­limske nabo.

Her føl­ger udvalgte resul­ta­ter:

Det bør være for­budt at kri­ti­sere reli­gion

Mus­li­merne i Dan­mark:

Enig/Helt enig: 55 procent

Hver­ken enig eller uenig: 9 procent

Uenig/helt uenig: 34 procent

Ved ikke: 2 procent

Res­ten af befolk­nin­gen:

Enig/Helt enig: 10 procent

Her­ken enig eller uenig: 11 procent

Uenig/helt uenig: 78 procent

Ved ikke: 1 procent

Ytrings­fri­he­den bør ind­skrænkes i visse til­fælde

Mus­li­merne i Dan­mark:

Enig/Helt enig: 66 procent

Her­ken enig eller uenig: 12 procent

Uenig/helt uenig: 14 procent

Ved ikke: 8 procent

Res­ten af befolk­nin­gen:

Enig/Helt enig: 10 procent

Her­ken enig eller uenig: 10 procent

Uenig/helt uenig: 79 procent

Ved ikke: 0 procent

Mus­li­mer i Dan­mark vil begrænse ytrings­fri­he­den
Et stort fler­tal mener, at det bør være for­budt at kri­ti­sere reli­gion. Den øvrige del af befolk­nin­gen er helt uenige. 

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


  • The­rion

    A Modest Pro­po­sal.

    Mener du at paven er kato­likk, etc?

    Mor­somt å se hvor mange som ville være “enig i” den påstan­den.

Et klart fler­tall av mus­li­mene i Dan­mark – 66 pro­sent – øns­ker at kri­tikk av reli­gion skal være for­budt. Bare 10 pro­sent av den gene­relle befolk­nin­gen er enig, viser en under­sø­kelse fore­tatt for Dan­marks Radio.

Et klart fler­tal af mus­li­merne i Dan­mark bry­der sig ikke om, at reli­gion bli­ver kri­tise­ret. Det viser en under­sø­gelse, Capacent har lavet for DR.

I under­sø­gel­sen, ‘Din mus­limske nabo’, der er fore­ta­get blandt mus­li­merne i Dan­mark, bli­ver der spurgt til, om det bør være for­budt at kri­ti­sere reli­gion.

Det mener 55 procent, at det skal, mens 34 procent er uenige.

Den øvrige befolk­ning er uening
Capacent har også spurgt res­ten af den danske befolk­ning om det samme, og her mener ti procent, at det skal være for­budt at kri­ti­sere reli­gion.

Direkte adspurgt, om ytrings­fri­he­den bør begræn­ses i visse til­fælde, sva­rer 66 procent af mus­li­merne i Dan­mark ja, mens 10 procent af res­ten af den danske befolk­ning mener det samme.

Selv om et fler­tall er mot kri­tikk er det like­vel 34 pro­sent av mus­li­mene som er sterkt uenig og ikke øns­ker å inn­føre sen­sur. 10 pro­sent er usikre eller vet ikke.

DR har fået Capacent til at lave under­sø­gel­sen Din mus­limske nabo.

Her føl­ger udvalgte resul­ta­ter:

Det bør være for­budt at kri­ti­sere reli­gion

Mus­li­merne i Dan­mark:

Enig/Helt enig: 55 procent

Hver­ken enig eller uenig: 9 procent

Uenig/helt uenig: 34 procent

Ved ikke: 2 procent

Res­ten af befolk­nin­gen:

Enig/Helt enig: 10 procent

Her­ken enig eller uenig: 11 procent

Uenig/helt uenig: 78 procent

Ved ikke: 1 procent

Ytrings­fri­he­den bør ind­skrænkes i visse til­fælde

Mus­li­merne i Dan­mark:

Enig/Helt enig: 66 procent

Her­ken enig eller uenig: 12 procent

Uenig/helt uenig: 14 procent

Ved ikke: 8 procent

Res­ten af befolk­nin­gen:

Enig/Helt enig: 10 procent

Her­ken enig eller uenig: 10 procent

Uenig/helt uenig: 79 procent

Ved ikke: 0 procent

Mus­li­mer i Dan­mark vil begrænse ytrings­fri­he­den
Et stort fler­tal mener, at det bør være for­budt at kri­ti­sere reli­gion. Den øvrige del af befolk­nin­gen er helt uenige. 

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629