Sakset/Fra hofta

Ingvill Thorson Plesner, forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter, har i dag en artikkel i Dagsavisen der hun «påviser» at norsk politi slett ikke er verdinøytralt, men står for verdier som tilsier at muslimjentene får bære hijab.

Uniformen signaliserer nettopp at politiet representerer statsmakten, og den norske stat setter som kjent verdier som likhet for loven, likebehandling og menneskerettigheter høyt. Dermed er det blant annet slike verdier politiet er forpliktet på i sitt arbeid og som uniformen symboliserer.

Prinsippet om likebehandling i arbeidslivet vil nettopp bety at alle skal ha lik rett til arbeid – også i staten – uavhengig av deres kjønn eller religion. Dette har flere ganger blitt understreket av likestillings- og diskrimineringsombudet i Norge. Ifølge ombudet vil det være indirekte diskriminering av en stor gruppe muslimske kvinner dersom det innføres forbud mot å bære hodeplagg på en arbeidsplass, ettersom det i praksis primært er disse som rammes av et slikt forbud.

På samme måte er det særlig muslimske kvinner som i praksis rammes dersom det ikke tillates å bære religiøse hodeplagg i polititjenesten. Et slikt forbud vil dermed kunne komme i strid med prinsippet om likebehandling på grunnlag av religion og dermed også med prinsippet om «religions- og livssynsnøytralitet» i en svært utbredt forstand av ordet.

Det må tungtveiende grunner til for at en slik forskjellsbehandling skal kunne aksepteres, både på et menneskerettslig og et etisk grunnlag. Hensynet til helse og sikkerhet og evnen til å utføre tjenesten vil være slike mulig grunner. Men et skaut truer verken politikvinners eller andres sikkerhet og er ikke til hinder for utføring av tjenesten. Det kan eventuelt kombineres med en hjelm dersom det skulle være nødvendig i enkelte situasjoner. Det skygger heller ikke for noen deler av uniformen, slik at kvinnene på alle måter vil være gjenkjennelige som politikvinner for publikum – noe som selvsagt er viktig blant annet av sikkerhetsmessige grunner.

Man får unektelig en følelse av Mor Nille-logikk. Thorson Plesner lykkes i å bevise logisk det hun åpenbart mener er det rette.

Dagsavisen: Verdinøytralt politi?