Docu­ment hol­der åpent hele som­meren, men pro­duk­sjo­nen kan bli ujevn, avhen­gig av mange fak­to­rer. Men vi reg­ner med at det vil bli nytt stoff hver eneste dag. Det er noe med ryt­men i nyhe­tene og de under­lig­gende strøm­mene som man må følge hele tiden for ikke å miste trå­den.

Regist­re­rin­gen var en ters­kel for mange. Men nå har debat­ten tatt seg opp igjen, og flere kom­mer til. Det kan bli andre løs­nin­ger i frem­ti­den, men en eller annen form for regist­re­ring må vi ha. Det gjør debat­ten mer sivi­li­sert. NRK vil for øvrig begynne med Ope­nID. Det tyder på at sys­te­met får utbre­delse og der­med vin­ner økende aksept.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


  • xn--hvardhvard-15af.myopenid.com

    Jeg har lagt merke til at etter at regist­re­rin­gen begynte, så har de fleste artik­lene på document.no hatt 0 kom­men­ta­rer. Og de få artik­lene som har kom­men­ta­rer har gjerne en ende­løs flise­spik­keri­kran­gel mel­lom Lars Gule og et par andre. Redak­sjo­nen er sik­kert klar over pro­ble­met. Dess­verre har dette gjort document.no litt mindre inter­es­sant for mitt ved­kom­mende.

    Og så synes jeg myope­nid er unød­ven­dig krong­lete. Det er kan­skje også noe av grun­nen til at antall kom­men­ta­rer har falt så dra­ma­tisk.