For et par uker siden gikk en gjeng sorte afri­ka­nere (de kal­les slik for å kunne atskil­les fra nord-afri­ka­nere av ara­bisk her­komst) gjen­nom den jødiske byde­len Marais i sen­trum av Paris og ropte “Død over jødene!”. Gjen­gen kal­ler seg Tribu-Ka og for­fek­ter rasis­tiske hold­ni­ger over­for ikke-sorte. Lede­ren, Kemi Seba, er tid­li­gere leder for Nation of Islam i Paris og har vært dømt for rasis­tisk hets. 

Tribu-Ka, an orga­ni­sa­tion created in Decem­ber 2004 is oppo­sed to all con­tacts between blacks and non-blacks. 

In February 2005 a dozen young men and women clai­ming to be part of the Tribu-Ka infil­trated a meeting of the Jewish-black fri­endship associa­tion and vigorously advised the Jews to cease all con­tacts with their “Khe­mite brot­hers”.

They also accu­sed the Jews of being the descen­dants of slave-tra­ders, an accu­sa­tion repeated by con­tro­ver­sial comic Dieudonne Mbala Mbala, who is one of Tribu-Ka see as an inspi­ra­tion.

ANNONSE

Frank­ri­kes innen­riks­mi­nis­ter, Nicholas Sar­kozy, besøkte senere Marais for å mar­kere sin avsky mot hen­del­sen. Han er ikke den eneste som besøkte områ­det. Hvite høyre­eks­tre­mis­ter lus­ket også rundt, men visse uenig­he­ter angå­ende den rase­mes­sige over­le­gen­he­ten knyt­tet til hen­holds­vis hvit eller sort hud­farge ser fore­lø­pig ut til å ha hindret for­melt sam­ar­beid mel­lom hvite og sorte eks­tre­mis­ter.

Jødiske inn­byg­gere i Paris er lei av trus­lene fra eks­tre­mis­tene, enten de kom­mer fra nyna­zis­ter, Tribu-Ka eller jiha­dis­ter. Jødiske butikk- og café­ei­ere kri­ti­se­rer poli­tiet for all­tid å komme for sent når de rin­ger og ber om hjelp mot trus­ler og hær­verk.

Sar­kozy har uttalt at han øns­ker å skjerpe regel­ver­ket når det gjel­der straffe­for­føl­gelse av slike grup­per. Det er vel hel­ler få som mener at det vil ha noen effekt. Poli­tiet ser ut til å ha gitt opp:

Out­side the ORT school, where the minis­ter met with resi­dents, a dap­per gray-hai­red shop owner said, with dig­ni­fied regret, “It’s over for Jews in France.” And added, “The police told me … they said it’s over for us … they can’t handle this pro­blem.… It’s too late.”

Enkelte jødiske ung­dom­mer er av den opp­fat­ning at det eneste som hjel­per er for jøder å danne selv­for­svars­grup­per:

For­med in 2000, the Jewish Defense League – which has no ties to the U.S. Jewish Defense League – groups about 100 to 150 Jewish teens and young men to pro­tect their com­mu­nity, experts say. 

Jews are fed up,” said a league mem­ber named Maxime who refu­sed to give his full name, say­ing he feared for his safety. “We’ve been nice for 30 years. Now, we gat­her and fight back.” 

Om politi og myn­dig­he­ter synes å mangle vilje eller mot til å ta tak i pro­ble­mene, har de siste åre­nes hen­del­ser ført til økt sym­pati for jøder og israe­lere og mer neg­a­tive hold­nin­ger til mus­limsk for­stads­ung­dom som fore­trek­ker å bruke tiden til å van­da­li­sere og øde­legge frem­for å gå på skole. Car-B-Q-seson­gen er på ingen måte over, selv om tal­let på bren­nende biler nå er nede i noen titalls pr. natt. Franske bor­gere er skremt over den destruk­tive aggres­si­vi­te­ten blant jiha­dis­tene; ter­ro­risme er ikke len­ger noen som bare ram­mer israe­lere og ame­ri­ka­nere.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629