Ansla­gene over ande­len bor­gere med uten­landsk bak­grunn er dra­ma­tiske. Det er en enorm end­ring for et lite land som er vant til homo­ge­ni­tet. Det første spørs­må­let som mel­der seg er hvor­for disse tal­lene kom­mer først nå. Poli­ti­kerne har tiet, og den aka­de­miske fag­kunn­ska­pen har ikke våget.

Da en ansatt i danske SSB gjorde en lig­nende stu­die på begyn­nel­sen av 90-tal­let, mis­tet han nes­ten job­ben. Det var rett og slett uvel­komne tall. Slike hold­nin­ger har vi også sett i norske SSB.

Det gren­ser til ure­de­lig­het og fag­lig svik(t). Ett eksem­pel er at SSB kun reg­ner som inn­vand­rere de som inn­vand­rer og deres barn. Annen gene­ra­sjon går for å være norske. Men når en stor del av dem hen­ter ekte­make i hjem­lan­det, lyver sta­ti­stik­ken. For­ti­el­sen bidrar til å legge lokk på en debatt som må komme før eller senere, og den kan da bli mer pola­ri­se­rende og poli­ti­se­rende enn den kunne vært med større åpen­het.

ANNONSE

Inn­vand­rings­de­bat­ten er et svært felt, der utgangs­punk­tet er en homo­gen befolk­ning i Euro­pas utkant, som slett ikke er vant til å leve i et vei­kryss, som plut­se­lig utset­tes for et bom­bar­de­ment av inn­trykk uten­fra.

Det må gi kon­flik­ter. Men hvor­dan hånd­tere dem? Utad står tole­ran­sen høyt, men hvor­dan er inter­ak­sjo­nen på grunn­pla­net? Det offi­si­elle Norge er kon­sen­sus­ori­en­tert og kon­flikt­sky. Man sky­ver pro­ble­mene foran seg.

Det gjen­spei­les i dek­nin­gen av etniske mot­set­nin­ger i andre land. Opp­tøy­ene i Frank­rike ble i stor grad frem­stilt som utslag av rett­fer­dig harme. 

Nå er det Syd­ney som her­jes av de samme kon­flik­tene. Mediene sør­ger kon­se­kvent for å frem­heve hvit vold og rasisme. At mus­limske gjen­ger har over­tatt og står for den ver­ste vol­den blir såvidt nevnt, eller for­tiet. Jfr. VG-netts dek­ning og document.no’s klipp fra aust­ralske aviser.

Cate Blan­chett leder kjen­dis-aksjon mot opp­tøyer

Her er Roar Dalmo Mol­tu­baks opp­sum­me­ring av siste døgns kirke­bran­ner:

Flere net­ter på rad har ung­doms­gjen­ger van­da­li­sert biler og kirke­bygg – flere titalls per­soner er arres­tert og mange har blitt skadd i sam­men­stø­tene.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Det er flere, helt grunn­leg­gende spørs­mål ingen stil­ler i denne sam­men­hen­gen. Alt tyder på at pro­gno­sene fra blant annet Honest Thin­king er rik­tige, og at nord­menn vil være i mindre­tall i sin egen hoved­stad innen en gene­ra­sjon og i hele lan­det ved midten av dette århundret. Fin­nes det NOEN rasjo­nell grunn til å anta at dette vil gå bra, sett med norske øyne? Sva­ret er sann­syn­lig­vis “nei”.

  His­to­riske erfa­rin­ger viser dess­verre ganske klart at når den opp­rin­ne­lige befolk­nin­gen i et område blir for­trengt av inn­vand­rere utset­tes de for over­grep av nykom­merne, som for­ak­ter den svake kul­tu­ren som ikke er i stand til å for­svare seg. I vår situa­sjon kom­mer i til­legg at den inn­fødte befolk­nin­gen er hvite, fra den etniske grup­pen som har vært domi­ne­rende i lange tider. En god del av de som inn­vand­rer hit vil gjerne ydmyke oss og vår kul­tur, og leg­ger hel­ler ikke skjul på det. Ytter­li­gere en meget vik­tig fak­tor her er islam, som har øde­lagt den inn­fødte kul­tu­ren og med­ført stygge over­grep mot den opp­rin­ne­lige befolk­nin­gen de fleste ste­der den har her­jet.

  Denne situa­sjo­nen er den samme i stort sett alle land i Vest-Europa, hvil­ket styr­ker min påstand om at dette dreier seg om et sivi­li­sa­sjons­sam­men­brudd og et helt kon­ti­nents lang­somme selv­mord. Den vold­somme has­tig­he­ten på denne innvandringen/koloniseringen har abso­lutt ingen paral­lel­ler i men­nes­ke­lig his­to­rie, og den eneste “inte­gre­rin­gen” som vil foregå er vår inte­gre­ring inn i den ara­bisk-islamske ver­den. Europa vil bli en del av den tredje ver­den, noe som vil utløse den største utvand­rin­gen av inn­fødte euro­pe­ere til USA og Aust­ra­lia på mange gene­ra­sjo­ner. Ame­ri­ka­nere på Jihad Watch dis­ku­te­rer alle­rede halvt på spøk at de bør inves­tere i eien­doms­bran­sjen, for å tjene pen­ger på alle de små “May­flow­ers” som vil komme fra et Europa i full opp­løs­ning.

  Et annet mulig alter­na­tiv er at euro­pe­ere bestem­mer seg for å ikke “go quietly into the night” og begyn­ner å slåss til­bake. Resul­ta­tet vil da bli en bal­ka­ni­se­ring som vil trekke inn kref­ter uten­for kon­ti­nen­tet, en fler­kul­tu­rell ver­dens­krig.

  For de som mener at jeg er “eks­tre­mis­tisk” som van­lig, kan de venn­ligst gi meg eksemp­ler på mas­sive folke­for­flyt­nin­ger som ikke har ført til enten: A) Den inn­fødte befolk­nin­gen blir bru­talt fortrengt/utryddet i det som en gang var deres land, B) Krig mel­lom urbe­folk­nin­gen og inn­vand­rerne, der de enten deler lan­det mel­lom seg eller der inn­vand­rerne blir kas­tet ut. Legg så til islam, og prøv å finne eksemp­ler på fre­de­lig sam­ek­sis­tens mel­lom mus­li­mer og ikke-mus­li­mer over et lengre tids­rom. Ikke? His­to­risk erfa­ring anty­der altså helt klart at der­som denne inn­vand­rin­gen fort­set­ter vil våre barn vokse opp i et svært usta­bilt Europa pre­get av etniske og reli­giøse spen­nin­ger og kan­skje krig. Like­vel fort­set­ter vi inn­vand­rin­gen. Det kan vans­ke­lig tol­kes som noe annet enn at vi spil­ler rus­sisk rulett med våre egne barn og barne­barn mens vi slår oss selv på brystet og skry­ter av hvor “tole­rante” vi er. Jeg tvi­ler på om våre etter­kom­mere vil se på oss med sær­lig posi­tive øyne.

  Gal­ska­pen er at det ikke fin­nes noen rasjo­nelle argu­men­ter til for­del for denne inn­vand­rin­gen. Vi tren­ger den ikke av øko­no­miske grun­ner, fak­tisk kos­ter den oss store sum­mer hvert eneste år:

  Hva kos­ter inn­vand­rin­gen? Åpent brev til Dag­bla­det

  Helt siden 1980-tal­let har Dag­bla­det og andre argu­men­tert for at inn­vand­rin­gen er lønnsom for oss. De drev noe som min­net om hekse­jakt på FrP-ere på 90-tal­let som ville ha et inn­vand­rings­regn­skap. Blant annet kjørte de en for­side med Carl I. Hagen og skrev “Dette kos­ter Hagen nord­menn”, der de stilte opp et regn­skap som viste at Hagen var en netto utgift for Norge som stat. Mor­somt.

  Nå begyn­ner den egent­lige reg­nin­gen å komme på bor­det, og det er det svært stille om. Høyre­eks­tre­mis­tene i NRK meldte for eksem­pel at fami­lien til 47 pro­sent av barn med ikke-vest­lig bak­grunn trengte sosial­hjelp i løpet av 2001. Dette er nes­ten ti gan­ger så mange som blant norske barne­fa­mi­lier. Der­som dette er rik­tig, kan det da umu­lig stemme at inn­vand­rin­gen er lønnsom for oss? Aften­pos­ten viste sei­nest i høst at en svært høy pro­sent­an­del av inn­vand­rerne i Norge får sosial­hjelp, uføre­trygd eller andre for­mer for offent­lige støtte. Inn­vand­rin­gen vil der­for fort­sette å bidra til en økt sna­rere enn til en redu­sert for­sør­gel­ses­byrde, dvs. til at byr­dene på den arbei­dende befolk­ning blir større i ste­det for mindre. Tall fra Sve­rige og Dan­mark tyder på at inn­vand­rin­gen kos­ter sam­fun­net flere titalls mil­li­ar­der kro­ner netto hvert år. Det er en av de vik­tigste grun­nene til at hele den svenske vel­ferds­sta­ten nå vak­ler, for eksem­pel. I til­felle betyr det at en avis som Dag­bla­det har sys­te­ma­tisk feil­in­for­mert nord­menn i over en gene­ra­sjon, og aldri blitt stilt til ansvar for dette. Ikke bare øker ande­len inn­vand­rere vold­somt, det kos­ter oss altså store sum­mer hvert år. Skan­di­na­via og Europa må være den første sivi­li­sa­sjo­nen i his­to­rien som med et smil beta­ler andre for å kolo­ni­sere oss, og hen­ger ut alle som pro­te­ste­rer som “rasis­ter”.

 • van­tro hund

  Fjord­man skrev:

  Alt tyder på at pro­gno­sene fra blant annet Honest Thin­king er rik­tige, og at nord­menn vil være i mindre­tall i sin egen hoved­stad innen en gene­ra­sjon, og i hele lan­det ved midten av dette århundret.

  Tja, nå er det en liten tid stund siden jeg gikk gjen­nom mate­ria­let til Ole Jør­gen Anfind­sen, men det han gjorde var vel å lage en enkel mate­ma­tisk modell à la:

  A(x) = 20 * (1 + (p/100))^x

  Der A(x) er antall tusen mus­li­mer i Norge x år etter 1990, og p er årlig vekst i pro­sent. Videre viste han at model­len pas­ser med SSB sine tall fra 1990 og 2004 når p er 10,5.

  Dette er helt klart en vel­dig pri­mi­tiv modell, og Anfind­sen tar – som Lars Østby fra SSB påpekte i Klasse­kam­pen – ikke hen­syn til flere svært rele­vante fak­to­rer som påvir­ker dyna­mik­ken i befolk­nings­end­rin­gen. Alli­ke­vel kan Anfind­sens modell være en grei til­nær­ming for en kort peri­ode inn i frem­ti­den.

  Hus­ker jeg rett, stres­set Anfind­sen også flere gan­ger det fak­tum at hans modells nøy­ak­tig­het avtar pro­por­sjo­nalt med x, men jeg tror Lars Østby med viten og vilje overså denne gjen­tatte pre­si­se­rin­gen for å kunne komme med føl­gende ydmy­kelse:

  Der­som Anfind­sen for­len­ger sitt regne­stykke ytter­li­gere vil han finne at om drøye hundre år vil alle ver­dens mus­li­mer bo i Norge!” 

  Han vis­ste nok at det var det folket kom til å huske. 

  Nå er nye tall fra SSB uan­sett ute (med de sed­van­lige defi­ni­sjo­nene…), og selv om det er umu­lig å for­utsi det nøy­ak­tige for­hol­det, er det ingen tvil om at Norge – i lik­het med store deler av Europa – isla­mi­se­res i et sinns­vakt tempo. 

  Etter min mening må folk flest antas å være i stand til å se for­and­rin­gen Norge og Europa gjen­nom­går, og jeg ten­ker der­for – gitt deres hand­lin­ger – at de sik­kert øns­ker denne utvik­lin­gen. Vi får håpe de ikke ang­rer sitt valg, for som Mark Steyn skri­ver:

  In a democra­tic age, you can’t buck demo­graphy – except through civil war.”

  Ellers deler jeg Fjord­mans syn om at denne demo­gra­fiske revo­lu­sjo­nen tro­lig vil ende i vold og elen­dig­het, og at den mar­ke­rer slut­ten på vest­lig sivi­li­sa­sjon i vest-Europa.

 • Van­tro Hund: Jeg er fak­tisk blant de som frem­de­les har et snev av opti­misme igjen i den for­stand at jeg ikke tror alt er tapt for HELE Vest-Europa ennå. Det fin­nes i prin­sip­pet en mulig­het for å snu dette, men om det vil skje er et åpent spørs­mål. Det mest sann­syn­lige resul­ta­tet er kan­skje krig og gjen­si­dig etnisk ren­sing i flere land. Mus­li­mene er ikke mange nok til å ta kon­trol­len over hele kon­ti­nen­tet, men for mange til å bli kas­tet ut av et svakt, split­tet og vilje­løst Europa. Vi vil få en “pakis­ta­ni­se­ring” av kon­ti­nen­tet, der mus­li­mene kon­sen­tre­res i en eller flere islamske mini­sta­ter, for eksem­pel i et belte fra Frank­rike til Bel­gia og Neder­land. Men det er fak­tisk ganske vans­ke­lig å spå utfal­let. Det eneste som er sik­kert er at det kom­mer til å bli meget tur­bu­lent her, og at euro­pe­iske myn­dig­he­ter og medier vil bli sta­dig mer tota­li­tære i sine – sann­syn­lig­vis for­gje­ves – for­søk på å holde lokk på situa­sjo­nen.

  Som nevnt tid­li­gere mener jeg det gir mest mening der­som man pos­tu­le­rer at grunn­la­get for den fler­kul­tu­relle ideo­lo­gien og den nåvæ­rende inn­vand­rin­gen er anti-vest­lig selv­hat. Dette er ikke para­noia, det er omtrent umu­lig å for­klare alt det som skjer uten at i alle fall NOEN, inklu­dert et meget vesent­lig sjikt blant vår elite i poli­tik­ken, i mediene og i uni­ver­si­tets­mil­jøet, kort og godt øns­ker at jødisk-kris­ten vest­lig kul­tur skal dø, eller i alle fall ikke bryr seg om den gjør det. Det Norge tren­ger i 2005 er ikke en valg­kamp, men en kul­tur­kamp. Vi har en kul­tur som er verdt å bevare, og vi for­lan­ger ret­ten til det. Skal Vest-Europa over­leve må vi først ta opp kam­pen med de fler­kul­tu­relle, suici­dale selv­ha­terne på nasjo­nalt nivå, avkle deres ideo­logi og presse dem ut av makt­po­si­sjo­ner, slik de er begynt med i Dan­mark. I til­legg må vi trekke oss mest mulig ut av orga­ni­sa­sjo­ner som vil mot­ar­beide ethvert for­søk vi gjør på selv­for­svar, sær­lig FN og EU. EU vil uan­sett bli sprengt der­som vi fak­tisk får en slik kul­tur­kamp i til­strek­ke­lig mange euro­pe­iske land. 

  Det er til syv­ende og sist ikke islams feil at vi er kom­met i denne situa­sjo­nen. Det er vår egen. Akku­rat som det ikke var bar­ba­re­nes feil at Romer­ri­ket falt, det var romer­nes svak­het og man­gel på vilje som gjorde at deres sivi­li­sa­sjon falt sam­men da bar­ba­rene over­svøm­met dati­dens Vest-Europa. Der­som dette er “the second fall of Rome” kan vi bare klandre oss selv.