Norske myndigheter er positive til fullt medlemskap i FN for «staten Palestina». Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik (Ap) åpner for norsk støtte til fullt FN-medlemskap for Palestina hvis FNs sikkerhetsråd sier ja til det. Dette er ikke noe nytt. Arbeiderpartiet har hatt det som programfestet politikk i mange år, og utenriksministrene både i denne og i den forrige regjeringen har erklært tostatsløsningen som den eneste veien til fred. I november ble standpunktet bekreftet av et bredt flertall i Stortinget.

Et problem norske myndigheter må finne en løsning på, er hvem de i så fall skal få engasjert til å lede arbeidet med tostatsløsningen på palestinsk side. Både de palestinske selvstyremyndighetene i Rām Allāh og deres kolleger i Hamas har for lengst forkastet tanken om en tostatsløsning. De krever en enstatsløsning. Deres uttalte mål er å utslette staten Israel og dens jødiske befolkning – det som i folkeretten kalles folkemord. Den 7. oktober i fjor avslørte de hvordan de planlegger å gå frem for å nå dette målet.

Nå viser det seg at det slett ikke haster med å finne svar på dette spørsmålet, fordi det forslaget i FN som Norge støtter, ikke har fått den nødvendige støtten i Sikkerhetsrådet. USA har nemlig satt ned foten og lagt ned veto mot det norsk-støttede forslaget om medlemskap i FN for denne «staten.» Det eksisterer ingen slik stat, og det er heller ingenting som tyder på at den kommer til å eksistere innenfor Israels anerkjente statsgrenser. USA viser til at dette eventuelt er et forhandlingsspørsmål mellom Israel og representanter for den palestinsk-arabiske befolkningsgruppen. FN har ikke myndighet til å opprette stater.

Med sitt sterke politiske og finansielle engasjement i bestrebelsen på å få «staten Palestina» opptatt som fast medlem av verdensorganisasjonen, burde Norge heller konsentrere sin virksomhet om hvordan vi eventuelt kunne hjelpe de palestinske araberne med å klare å leve opp til FN-paktens humanitære og politiske formål og prinsipper, inkludert opptakskravene til medlemskap i FN. De er nemlig ganske krystallklare slik det er formulert i FN-paktens Artikkel 4, som lyder slik: «Medlemskap i de Forente Nasjoner står åpent for alle andre fredselskende stater som påtar seg de forpliktelser som inneholdes i denne pakt, og som i organisasjonens øyne er villige til, og i stand til, å oppfylle disse forpliktelser

Dette er vilkår som både Norge og Israel for lengst har oppfylt. Men det ville nok gjenstå en del arbeid for ledelsen i en eventuell påtenkt palestinsk stat dersom den skulle ha mulighet for å slippe igjennom nåløyet i New York. Vi oppfordrer derfor utenriksministeren til, i samarbeid med Stortinget og andre gode krefter i landet, å avvise det ugjennomførlige kravet om et nytt FN-medlem innenfor Israels grenser. Den tanken er i seg selv i utakt med FN-paktens formål og prinsipper.

Dersom norske myndigheter vil bistå med noe som sosialt og politisk er til gagn for den Palestina-arabiske folkegruppen i Israel, bør de først slutte med å støtte opp under de kreftene som fortsatt har krig og konflikt med den jødiske staten som formål. Slik disse selvstyremyndighetene har fått utvikle seg, er de ikke i stand til hverken å skape fred med Israel eller å ivareta sin befolkningsgruppes grunnleggende sosiale og politiske behov. 

Slik de palestinske selvstyremyndighetene både i Judea, Samaria og på Gaza-stripen har sviktet de menneskene de var satt til å lede, har vi ingen grunn til å tro at de noen gang vil kunne representere en medlemsstat i FN. Det ville være å øve vold mot FN-paktens formål og prinsipper. Det er urovekkende at norske myndigheter ikke ser ut til være seg dette bevisst.

FN-pakten var ikke ment å skulle være et politisk leketøy som man kunne bruke til å manipulere verdenssamfunnet. Den ble utferdiget av mennesker som nettopp hadde opplevd et av historiens verste folkemord, og som de trodde at menneskeheten ved å legge godviljen til kunne hindre en gjentakelse av. Norge var med på FN-prosjektet helt fra begynnelsen av, og har i tiden deretter satt varige spor etter seg i organisasjonens utforming og virke. Det er vårt håp at denne rike tradisjonen vil bli opprettholdt fra norsk side, og at man ikke misbruker medlemskapet til å påføre et annet medlem skade.

 

Denne og flere andre artikler finner du på SMAs hjemmeside: https://sma‒norge.no/

Støtter du det du leser? VIPPS til SMA: 84727 eller bruk vår bankkonto: 6242 10 60644

Av dr. Michal Rachel Suissa, leder for Senter mot antisemittisme

Document er blitt 20 år – kjøp vårt nye tidsskrift!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.