Staten trer nå frem som Storinkvisitor. Justin Trudeau legger frem et lovforslag som gir mulighet for idømme husarrest før en hat-forbrytelse er begått. I Irland kan man dømmes for bare å oppbevare forbudt materiale elektronisk.

I Canada økes straffen for oppfordring til folkemord fra fem år til livsvarig.

Civil liberties groups north of the border are warning a new bill put forward by Justin Trudeau’s government will introduce “draconian penalties” that risk chilling free speech. How draconian? The law would allow authorities to place a Canadian citizen under house arrest if that person is suspected to commit a future hate crime—even if they have not already done so. The legislation also increases the maximum penalty for advocating genocide from five years to life.

These punishments depend on a hazy definition of hate that Noa Mendelsohn Aviv, executive director and general counsel of the Canadian Civil Liberties Association, has warned could blur the line between “political activism, passionate debate, and offensive speech.”

Borgerrettighetsgrupper nord for grensen advarer om at et nytt lovforslag fra Justin Trudeaus regjering vil innføre «drakoniske straffer» som risikerer å kneble ytringsfriheten. Hvor drakoniske? Loven vil gjøre det mulig for myndighetene å sette en kanadisk statsborger i husarrest hvis vedkommende kan mistenkes for å skulle begå en fremtidig hatkriminalitet – selv om vedkommende ikke allerede har gjort det. Loven øker også maksimumsstraffen for å oppfordre til folkemord fra fem år til livstid.
Disse straffene avhenger av en uklar definisjon av hat som Noa Mendelsohn Aviv, administrerende direktør og juridisk direktør i Canadian Civil Liberties Association, har advart om at kan gjøre grensen mellom «politisk aktivisme, lidenskapelig debatt og krenkende ytringer uklar.»

Man straffes m.a.o. for hypotetiske forbrytelser.

Men den regjeringen som går lengst, foreløpig, er Irland. Der risikerer du ikke bare straff for det du skriver og sier. Bare det å ha budskapet på mobilen, enten du er forfatter eller har mottatt det, kan gi deg drakoniske bøter.

The proposed legislation would criminalize the act of “inciting hatred” against individuals or groups based on specified “protected characteristics” like race, nationality, religion, and sexual orientation. The definition of incitement is so broad as to include “recklessly encouraging” other people to hate or cause harm “because of your views” or opinions. In other words, intent doesn’t matter. Nor would it matter if you actually posted the “reckless” content. Merely being in possession of that content—say, in a text message, or in a meme stored on your iPhone—could land you a fine of as much as €5,000 ($5,422) or up to 12 months in prison, or both.

Det foreslåtte lovforslaget vil gjøre det straffbart å «oppfordre til hat» mot enkeltpersoner eller grupper basert på spesifiserte «beskyttede egenskaper» som rase, nasjonalitet, religion og seksuell legning. Definisjonen av oppvigleri er så bred at den også omfatter «hensynsløs oppmuntring» av andre mennesker til å hate eller forårsake skade «på grunn av dine synspunkter» eller meninger. Med andre ord spiller ikke intensjonen noen rolle. Det spiller heller ingen rolle om du faktisk har lagt ut det «hensynsløse» innholdet. Bare det å være i besittelse av dette innholdet – for eksempel i en tekstmelding eller i et meme lagret på iPhone – kan gi deg en bot på opptil 5 000 euro (5 422 dollar) eller opptil 12 måneders fengsel, eller begge deler.

Her snakker man i sannhet om upløyd mark i vestlige samfunn. Man må hente frem paragrafene fra Stalins Sovjet for å finne paralleller.

Irlands justisminister Helen McEntee sier det er med hensikt de har anvendt en vag bruk av ordet hat, de ønsket ikke å gjøre den spesifikk. Da ville gjerningsmenn kunne slippe unna.

Ireland’s Justice Minister Helen McEntee sees this lack of clarity as a strength. “On the strong advice of the Office of the Attorney General, we have not sought to limit the definition of the widely understood concept of ‘hatred’ beyond its ordinary and everyday meaning,” she explained. “I am advised that defining it further at this juncture could risk prosecutions collapsing and victims being denied justice.”

Irlands justisminister Helen McEntee ser denne uklarheten som en styrke. «Etter råd fra justisministerens kontor har vi ikke forsøkt å begrense definisjonen av det allment forståtte begrepet ‘hat’ utover dets vanlige og dagligdagse betydning», forklarte hun. «Jeg har fått beskjed om at en nærmere definisjon av begrepet på dette tidspunktet kan føre til at rettsforfølgelser kollapser og at ofrene nektes rettferdighet.»

Islamofobi

I Storbritannia legges det press på myndighetene for at de skal vedta en bred definisjon av ordet islamofobi. En som omfatter alle måter å være muslim på.

In Britain, existing online harm legislation means that tweeting “transwomen are men” can lead to a knock on the door from the cops. Now the governing Conservative Party is under pressure to adopt a broad definition of Islamophobia as a “type of racism that targets expressions of Muslimness or perceived Muslimness.”

I Storbritannia kan det å tvitre «transkvinner er menn» føre til at politiet banker på døren. Nå er det konservative regjeringspartiet under press for å innføre en bred definisjon av islamofobi som en «type rasisme som retter seg mot uttrykk for muslimskhet eller oppfattet muslimskhet».

Labour ligger an til å gjøre et brakvalg og det kan friste til å vedta nye hatlover som også beskytter islam. Det vil være det samme som å innføre blasfemiforbud bakveien.

Det er venstresiden i USA som leder an i angrepet på ytringsfriheten. De hevder at USA er under angrep innenfra og at ytringsfriheten blir misbrukt. Argumentene er forbløfende lik dem som høyresiden tidligere ble beskyldt for.

Særlig de progressive mediene fører krigen mot Trump og de ønsker ikke at Maga-bevegelsen skal kunne benytte seg av ytringsfriheten. Men de må få det til å høres ut som om de gjør demokratiet en tjeneste når de utestenger.

Listen to Barbara McQuade, an MSNBC legal analyst and professor at the University of Michigan Law School. Her new book, Attack from Within, details “how disinformation is sabotaging America.” America’s “deep commitment to free speech in our First Amendment. . . makes us vulnerable to claims [that] anything we want to do related to speech is censorship,” said McQuade in an interview with Rachel Maddow last week.

A worrying number of Americans appear to be sympathetic to McQuade’s argument. A 2023 Pew survey found that just 42 percent of voters agreed that “freedom of information should be protected, even if it means false information can be published.”

Lytt til Barbara McQuade, juridisk analytiker på MSNBC og professor ved University of Michigan Law School. Hennes nye bok, Attack from Within, beskriver «hvordan desinformasjon saboterer USA». USAs «dype forpliktelse til ytringsfrihet i vårt First Amendment. . gjør oss sårbare for påstander om at alt vi gjør i forbindelse med ytringsfrihet, er sensur», sa McQuade i et intervju med Rachel Maddow i forrige uke.
Et urovekkende antall amerikanere ser ut til å sympatisere med McQuades argument. En Pew-undersøkelse fra 2023 viste at bare 42 prosent av velgerne var enige i at «informasjonsfriheten bør beskyttes, selv om det betyr at falsk informasjon kan publiseres».

Mediene har klart å overtale velgerne til å tro at falsk informasjon ikke hører hjemme i et informasjonssamfunn. De har klart å plante troen på at det må ryddes opp, haven må stelles. Det var akkurat slik stalinistene argumenterte. De var garntere som fjernet skadevekster. Derfra til å fjerne menneskene er ikke veien lang.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.