Forsvarets eldgamle tradisjon med «Bønn på linje» fjernes, isteden foreslås en «etisk appell». Denne kan få både et islamsk og et ateistisk innhold. Det blir obligatorisk å delta i den nye ordningen, ifølge forslagene som nå behandles av Forsvarsstaben.

Feltprost og brigader Knut Espen Høidal utdyper til Vårt Land:

– Med denne ordningen åpnes det opp for at eksempelvis en feltimam eller en felthumanist kan lede samlingen. Vi ønsker å inkludere flere, og skape bredde i Forsvaret.

Det var i februar at Forsvarets etiske råd oversendte sine råd om at Forsvaret bør tone ned hva de kaller «ekskluderende kristne symboler». Forsvaret ble rådet til å reflektere over symbolmakten som ligger i «ritualer, salmer, arkitektur, bilder, og lignende», fordi dette kan «virke ekskluderende på minoritetskulturer/religioner», skrev Nationen. Ikke minst ville de erstatte «Bønn på linje» med en etisk appell.

Oslos biskop Kari Veiteberg er ansvarlig for feltprestene i Forsvaret og forteller til Vårt Land at DNK har vært inkludert i prosessen, og at endringene er helt i tråd med kirkens egne vurderinger.

– At man går bort fra felles bønn under oppstilling, tar vi med den største selvfølgelighet. Religionsutøvelse skal være frivillig, sier biskopen til avisen.

Norge har en tusenårig, grunnlovsfestet kristen kulturarv, verdier som i hundrevis av år har preget Forsvaret. Nå skal dette bort som samlende ritual og verdigrunnlag, og Forsvaret skal avkristnes:

«Alt heller mot at Forsvaret avvikler tradisjonen om å samle soldatene til bønn under oppstilling, etter at Forsvarets fellestjenester (FST) leverte sine anbefalinger til Forsvarsstaben», skrev Vårt Land 27. februar. Ifølge avisen anbefaler FST at ritualet erstattes med en «etisk appell». Og begrunnelsen var noe av det samme som da Nortura gikk inn for halalkjøtt slaktet med besvergelser til Allah; dette var noe som alle like gjerne kunne være med på.

«Formålet er å skape et samlende ritual som favner alle uavhengig av livssyn – og som ingen kan søke fritak fra», skriver Vårt Land.

For «Bønn på linje» har det vært mulig å be om fritak siden 1967, men slik blir det altså ikke for «etisk appell», enten det er en imam eller humanetiker som står for appellen. Da kreves det at alle må være med.

Feltprestene skal visst også ha mulighet til å holde «etisk appell», men det er noe overraskende med tiltak for å avkristne Forsvaret. Ikke bare fordi kristendommen har vært nasjonens felles tradisjon og etiske fundament i tusen år, men også fordi det er så få med andre livssyn. En undersøkelse i Forsvaret for noen år siden viste at det gjaldt cirka 2 prosent.

Selv etter massiv fremmedkulturell innvandring de siste par tiårene er det fortsatt «bare» 169.605 muslimer i Norge (SSB, 2020), og en må tro at mange av dem står for verdier som muligens kolliderer med norske verdier, og som sådan kanskje ikke får tjenestegjøre i vår hær? Til sammenligning er det over 4 millioner medlemmer i kristne menigheter i Norge, og kun 97.260 som har livssyn istedenfor tro.

Avkristning skjer til tross for at fire tillitsvalgte i desember meldte at de ikke har fått klager på Forsvarets kristne ritualer:

– Vi har ikke fått tilbakemeldinger om at bønn under oppstilling oppleves som problematisk for soldatene.

Det skrev tre sentrale tillitsvalgte for soldater i Forsvaret i et felles skriftlig svar til Vårt Land rett før jul. Sofia Malekas er landstillitsvalgt, Ingri Furulund er hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret, og Frida Sofie Træland Hella er hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret. Også hovedtillitsvalgt i Hæren, Linnea Huseby Røbech, var enig:

– Jeg har heller aldri fått tilbakemeldinger om misnøye knyttet til denne tradisjonen. På grunnlag av dette ser jeg derfor ikke at det er et behov for å revurdere bønn på linje, sa hun til avisen.

Ordninger med kirkeparade og feltgudstjeneste er foreslått videreført, men med enda tydeligere fritaksrett enn før. I tillegg kan det utvikles ordning for frivillig tros- og livssynsseremoni, og utvikling av konsept og rutiner for tilretteleggelse av tros- og livssynsutøvelse og samhandling med sivile tros- og livssynssamfunn skal utvikles, skriver Vårt Land. Som ikke utbroderer hva dette går ut på, men en kan jo gjette at det er tilrettelegging for alt annet enn kristen trosutøvelse og samarbeid. Altså mer religion og mindre kristendom.

Dagens Forsvar oppgir å ha tre grunnverdier: respekt, ansvar og mot. I beskrivelsen står det selvsagt noe om woke, det vil si om mangfold, sikkert i én bestemt betydning og ikke andre, og om å ikke skille pga. kjønn, etnisk bakgrunn, religion eller legning.

Men det står også at «Forsvarets personell skal vise respekt for samfunnets grunnverdiar og kulturelle tradisjonar», og at «Ansvaret som kviler på Forsvaret og personellet vårt, kjem til syne gjennom lojalitet til samfunnet, og til samfunnets lover og institusjonar.»

Den pågående avkristning ser ut til å bryte med noe av dette. I hvert fall slik redaktør Vebjørn Selbekk ser det. Han skriver i en kommentar i avisen Dagen at Grunnloven har flere paragrafer som binder sammen folket og den kristne troen. Som paragraf 4 og 16, og ikke minst pragraf 2, som slår fast at vårt verdigrunnlag forblir «den kristne og humanistiske arv».

I Norge er kristentroen og statsinstitusjonene klart sammenbundet, påpeker Selbekk:

«Kongen ber ved Stortingets åpning om Guds velsignelse over nasjonalforsamlingen. Stortingspresidentens tale ved samme anledning avsluttes med ordene «Gud bevare Kongen og fedrelandet». (Han nevner ikke at Norge nå har muslimsk stortingspresident.) Og stortingsrepresentantene bidrar også ved å synge «Kongesangen», som jo som kjent er en kristen salme formet som en bønn: «Gud sign vår konge god». Vi vurderer Forsvarets ordning med «bønn på linje» på samme måte som disse andre tradisjonene», skriver Selbekk.

Han påpeker også at hvis Forsvaret skal avkristnes, så må de også bytte ut Norges fremste nasjonale symbol, vårt korsmerkede flagg. Men han glemte nasjonalsangen. Vil et avkristnet Forsvar med islamske eller ateistiske appeller makte å synge «Ja, vi elsker»?

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ud.
Alt hvad fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett.

Det norske Forsvaret ansatte forresten imam i 2016, dvs. Najeeb ur Rehman Naz fra Pakistan. Det var oppfyllelse av en gammel drøm for feltprost Alf Petter Hagesæther. Alt i 2008 beskrev han feltprestkorpset som «tverreligiøst», og la til: «Min drøm er at vi skal ansette en feltimam», skrev Document i 2017.

Hijab, islamismens fremste symbol, og andre kulturers ulike religiøse hodeplagg har vært tillatt brukt i Forsvaret siden 1992. Bruken av de ulike hodeplaggene ble spesifisert i Forsvarets uniformsreglement fra juli 2012. Forsvaret har også tilrettelagt for halalmat og bønnerom.
Document har forsøkt å kontakte Forsvaret om når avklaring i saken med forslagene fra Etisk råd kommer, men vi har ikke fått svar så langt.

 

Linker:

Slik skal «bønn på linje» erstattes
https://www.vl.no/religion/2022/02/27/slik-skal-bonn-pa-linje-erstattes/

Ber Forsvaret tone ned ekskluderende kristne symboler
https://www.nationen.no/nyhet/ber-forsvaret-tone-ned-ekskluderende-kristne-symboler/

Tillitsvalgt for soldater: – Ser ikke et behov for å revurdere bønn på linje
https://www.vl.no/religion/2021/12/04/tillitsvalgt-for-soldater-ser-ikke-et-behov-for-a-revurdere-bonn-pa-linje/

Medlemmer av tros- og livssynssamfunn, 2020, SSB
https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/faktaside/religion

Vebjørn Selbekk: Fortsett å be i Forsvaret
https://www.dagen.no/meninger/fortsett-a-be-i-forsvaret/

Forsvarets prestetjeneste gir avkall på egen identitet
https://www.document.no/2017/12/15/forsvarets-prestetjeneste-gir-avkall-pa-egen-identitet/

Hijab og turban tillates i forsvaret
http://www.aftenbladet.no/innenriks/Hijab-ogturbantillates-i-forsvaret-441355b.html

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.