Kommentar

Håndballpresident Kåre Geir Lio er glad for at medlemmene ikke vil spille på et senter med et konservativt syn på kristne. Men han har ikke noe problem med å dra til Qatar. Kanskje han heller ikke har noe problem med spillere med et syn på homofili som får Smiths Venner til å fremstå som speidergutter. Foto: Vidar Ruud/Scanpix

De siste ukene har det vært debatt knyttet til Norges Håndballforbunds beslutning om ikke å bruke Oslofjord Arena som sted for to håndballturneringer for ungdom. Til Vårt Land skriver håndballpresident Kåre Geir Lio at avgjørelsen ikke handler om religion, men om grunnleggende menneskesyn.

Bakgrunnen for vedtaket er Brunstad Christian Church (BCC), eier av arenaen, sitt konservative syn på samlivsetikk. Kåre Geir Lio skriver videre:

 Vi ønsker imidlertid ikke å kjøpe tjenester av en eier som så tydelig har et svært forskjellig syn på grunnleggende menneskelige spørsmål, som for eksempel homofili, i forhold til hva vi har.

Den omtalen og behandlingen av homofili som Brunstad Christian Church har nedfelt i sitt verdisyn, synes vi er svært ugrei. Jeg anbefaler folk som vil delta i denne debatten, om å sette seg inn i hva Brunstad Christian Church faktisk sier om homofili. Det er viktig å stå opp og si tydelig fra mot dette menneskesynet.

Videre:

– Styret har forståelse for at det synet arenaens eier har på blant annet homofili, skaper problemer for flere av våre spillere og medlemmer. Vi er glade for å se at engasjementet for likeverd er så stort som det er i vår organisasjon. Dette har vært sentralt for vår beslutning. Samtidig vil jeg understreke at vi har hatt gode og ryddige samtaler med OCC, sier Lio videre.

Håndballpresidenten er glad for at spillere og medlemmer ikke ønsker å spille på en arena hvor eieren har en oppfatning de ikke deler. De er overbevist om at de står for et moralsk riktigere syn. At Norge har fått et betydelig innslag av også sportslige utøvere som har et langt mer negativt syn på homofile enn konservative kristne, vil ikke Håndballforbundet forholde seg til.

Det er denne mangel på konsekvens – og at man gladelig reiser til Qatar – som gir en følelse at motviljen er forbeholdt kristendommen, den religionen Norge har sitt menneskesyn fra.

Lio og Håndballforbundet oppfatter seg selv som progressive. De har vokst ut av sin egen kulturbakgrunn og omfavner et ideal som er universelt.

Det er interessant hvordan Kåre Geir Lio påstår at det er mulig å skille menneskesyn fra religion, som om det er mulig å si noe om mennesket uten å forankre det i et normativt utgangspunkt. Men enhver påstand om hva mennesket er, må begrunnes i en forståelse av hvor mennesket kommer fra, og det gjelder også for Håndballforbundet.

Hvis Lio hadde gravd litt dypere ville han sett at de idealene han tror er bedre enn kristendommen, har sine røtter i den.

Begrepet menneskesyn brukes for å illustrere et helhetssyn på mennesket, at man har en klar forestilling om dets opprinnelse, hvorfor vi er her og hvor vi er på vei. Det hele inkluderer ofte en forståelse av det spesielle med mennesket, hva som gjør oss verdifulle og hvilke muligheter og begrensninger vi har.

Den troen Brunstad Christian Church bygger sitt menneskesyn på, er det kristne menneskesynet. Etter dette menneskesynet er mennesket skapt i Guds bilde, med en hensikt å gjøre hans gode gjerninger på jord og leve sammen med sin skaper etter sin død. Mennesket fikk del i Gud gjennom foreningen med Jesus Kristus. Vi kan altså si at både skapelse, inkarnasjon og frelse forbindes i en og samme handling. Og det er en hellig Gud vi ble en del av, en Gud som ikke tåler synd. Det er en Gud, som det står i dagens kirketekst, som spør den blinde: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?»

Det er dette menneskesynet Norge Håndballforbund beveger seg bort fra. Å hevde at man ikke angriper en religion, vitner enten om dyp uvitenhet, eller liten vilje til å forstå sitt eget standpunkt. Men det er ikke bare Håndballforbundet som gir selv gir seg retten til å moralisere overfor sine medmennesker. Også i politikken er det å peke på motstanderens menneskesyn blitt den letteste måten å parkere enhver politisk motstander. Og spesielt gjelder det motstanderne til Frp. Det er en nyutnevnt statsråd som til stadighet peker på det dårlige menneskesynet til partiet. Han kunne like gjerne sagt at han ser på seg selv som et bedre menneske, at han og hans parti er moralsk overlegne.

De som bruker menneskesynet til sin inntekt, sier nemlig ikke noe særlig om hva dette menneskesynet handler om, men derimot mye om sin egen fortreffelighet. Som fariseeren i templet peker de på tolleren i porten og takker Gud for at de ikke er av hans standard. Men våre dagers fariseere må ikke stå til ansvar, det er knapt noen som peker på dem og avkler dem deres selvgode moralisme. De er nemlig på tidsåndens side, og blir derfor stort sett hyllet for sitt mot.

Det er imidlertid et påfallende fravær av vilje til å forstå den rammen vår politiske og etiske diskusjon fortsatt finner sted innenfor. For det er unektelig et paradoks at både de som kritiseres og de som kritiserer, forutsetter at mennesket har en verdi utover det naturen gir det, og at vi alle har evne til moralsk tenkning, og det er en ramme som forutsetter en åndelig åpenbaring.

Det interessante er nemlig at uten kristendommen ville håndballforbundets moralske avvisning av BCC vært like lite relevante for oss som en brølende løve på savannen. Det er bare i en jødisk-kristen kontekst at håndballforbundets forståelse av egen moralske fortreffelighet gir en mening. I en naturalistisk tilnærming er den meningsløs.

Hva vi imidlertid bør være klar over, er at vi som samfunn er på vei bort fra en kristen virkelighetsforståelse. Stadig flere ønsker å fjerne Gud som menneskets utgangspunkt og opphav. Hvor vi da kan ende opp, er ikke gitt å si, men historien har vist hva som skjer når mennesket overtar posisjonen til Gud. Naturalismen har ingen trøst å gi til den svake og blinde. Den stopper ikke opp og spør hva den kan gjøre for dem. Et menneskesyn er ikke noe vi konstruerer, det vokser fram fra den kilden vi mener er livets opphav.