NAV Tøyen, Oslo. Foto: Ssu / Wikimedia Commons.

I slutten av 2018 var omtrent 340.000 personer mottakere av uføretrygd. Det er en økning på 4,1 prosent i løpet av året, tilsvarende 13.400 personer.

Andelen uføre i befolkningen i alderen 18–67 år ligger nå på 10 prosent. I desember 2018 var det totalt 339.200 mottakere av uføretrygd, ifølge tall fra Nav.

Veksten i antall uføretrygdede er høyere enn forrige prognose. Navs nye prognose spår også ytterligere vekst i antall uføre i 2019.

Henger sammen med AAP
Som følge av høy overgang fra arbeidsavklaringspenger (AAP) og økt saksbehandlingsinnsats, anslås antall mottakere av uføretrygd ved utgangen av året å være 351.300.

– Økningen i antall uføretrygdede må sees i sammenheng med at vi i fjor hadde en kraftig nedgang i antall personer som mottar AAP, og mange av disse har hatt rett på uføretrygd. Vi har derfor behandlet flere søknader om uføretrygd i 2018 enn i 2017, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

I løpet av 2018 lå andelen av de nye uføretrygdede som hadde AAP før de startet å motta støtte på, rundt 80 prosent, og andelen økte gjennom året. Dette kommer av regelverksendringer fra 1. januar 2018 som førte til at tiden man kan motta AAP er innskrenket fra fire til tre år. Samtidig ble vilkårene for forlengelse av stønadsperioden strammet inn. Som følge av dette er det grunn til å vente at flere vil begynne å motta uføretrygd også i 2019, ifølge Nav.

Flere uføre under 60 år
For alle aldersgruppene fra 20 til 59 år var det i fjor en økning i uføreandelen, sammenlignet med året før, ifølge Nav. For de over 65 år var det en nedgang i uføreandelen, mens andelen var uendret for 18–19 og 60-64-åringene.

Totalt sett er uføreandelen i dag like høy som ved utgangen av 2006. Siden da har det vært en vekst for uføre mellom 18 og 54 år, og en nedgang for de over 55 år. Nedgangen er spesielt stor for de over 60 år i denne perioden.

(©NTB)

 

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her!