Andelen av unge mennesker som blir registrert uføre er økende, skriver Statistisk Sentralbyrå. Det er nå flere unge som får arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd uten å ha vært i arbeidslivet. Tidligere var det vanligere at unge kombinerte disse ytelsene med arbeid eller utdanning, skriver SSB

I 2008 var det i underkant av 29 000 personer i alderen 18-29 år som mottok AAP eller uføretrygd. I 2017 var dette antallet betydelig høyere, og utgjorde rundt 44 000 personer.

SSBs undersøkelse dreier seg om unge som mottar AAP eller uføretrygd samtidig som de er i arbeidslivet eller under utdanning. Denne gruppen er synkende ifølge SSB. Det er altså en sterkt økende tendens til at unge mottar ytelser uten å være delvis i jobb eller under utdannelse.

SSB skriver at det er endringer i unges helsetilstand som er en naturlig forklaring på at andelen som får AAP og uføretrygd som unge, stiger og stiger. Ifølge Folkehelseinstituttet har det vært en økning i antall unge med psykiske plager. Men også endringer i arbeidslivet spiller inn og kan ha ført til svakere tilknytning til arbeid for unge mottakere av AAP og uføretrygd. Det har blitt færre av de ufaglærte jobbene, og konkurransen om disse jobbene har blitt hardere.

Også endringer i regelverket kan ha spilt en stor rolle:

Et annet eksempel er innføringen av AAP i 2010. Den medførte at nye grupper oppfylte vilkårene sammenliknet med de tidligere ordningene (attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad). Blant annet gjelder dette unge mennesker uten opptjent inntektsgrunnlag. Med andre ord kan regelendringene ha ført til økt tilstrømning til AAP blant unge.

Statistisk Sentralbyrå

Kjøp alle tidsskriftene fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂