Sakset/Fra hofta

Bildet: For den som vil, er det ikke vanskelig å finne informasjon om predikanter som kommer på besøk. En gang var betegnelsen «mørkemenn» en gjenganger. Dét har forsvunnet. En nettside som kalles The Islamic Far Right in Britain har biografier på en rekke predikanter, med sitater og videoer. Said Rageah er en smart, ung fyr. Han vokter sine ord, men det han sier, er nok til å forstå hvem han er. Uttrykket «far right» er helt dekkende.

I Norge nyter tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke godt av en tilskuddsordning som har hjemmel i lov, jf. lov av 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og lov av 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn. Tilskuddet skal være av en slik størrelse at det per medlem om lag tilsvarer statens og kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke per medlem, og var for 2017 kr 536 pr. medlem. Hvert år fatter norske kommuner ca. 21.000 vedtak om fordeling av midler til ca. 750 tros- og livssynssamfunn, og man kan bare drømme om hvilke summer som går med til forvaltning av disse midlene og dette lovverket.

Med en lov som også omfatter «ymist anna», ligner ordningen i dag en multireligiøs bonanza med flere dilemmaer enn bare de økonomiske:

I praksis støtter stat og kommune en rekke trossamfunn med holdninger man aldri ville akseptere i Den norske kirke. Man kan til og med si at pengestøtten bidrar til å fremme sterkt paternalistiske og reaksjonære tradisjoner. I Norge kan disse samfunnene – på statens bekostning – vokse seg store og sterke i allerede lukkede miljøer.

Støtten pr. medlem til disse regnes nemlig ut på bakgrunn av kostnadene knyttet til et medlem i Den norske kirke. Når Kirken får færre medlemmer, blir altså hvert medlem dyrere både der og i andre trossamfunn. Forstå det den som kan.

Den 5. og 6. januar talte imamen Said Rageah i Stavanger etter å ha blitt invitert dit av Islamsk Opplæringssenter, det største islamske trossamfunnet i Rogaland. Rageah er kjent for ekstreme synspunkter på bl.a. kvinners frihet og dødsstraff for blasfemi.

For hans vertskap, Islamsk Opplæringssenter i Stavanger (IOS), er den årlige tilskuddsordningen som tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke riktig lukrativ, og statens – og din og min – støtte de siste ni årene har vært slik:

År                         Medlemsgrunnlag                 Statsstøtte

2009                        1.419                                  kr    506.583

2010                        1.936                                  kr    733.744

2011                        1.995                                   kr    821.940

2012                        2.238                                  kr    904.152

2013                        2.544                                  kr 1.073.568

2014                        2.589                                  kr 1.176.851 *

2015                        2.634                                  kr 1.280.134,-

2016                        2.839                                  kr. 1.340.008

2017                        2.976                                   kr 1.595.136,-

SUM 2009–2017                                               kr 9.432.116

* Rapporten for 2014 er ikke tilgjengelig på nett, og tallene er derfor et anslag basert på et gjennomsnitt av årene 2013 og 2015. Fylkesmannen i Rogaland bemerket i 2014 imidlertid at

Det er eit aukande tal personar av utanlandsk opphav som søkjer om å få registrert trussamfunn. Det fører med seg noko meir råd og rettleiieng då nokre av desse personane har vanskar med å lese norsk. […]

Utfordringane Fylkesmannen står overfor er ofte at prest/forstandar for nokre trussamfunn ikkje har gode nok kunnskapar og slit med å forstå pliktar ein prest/forstandar har for å kunne søkje om statstilskot, samt ha kontroll på medlemslistene. Som ein konsekvens av dette gjennomfører vi møter med utvalde trussamfunn.

Igjen: Masse tid går med til å administrere denne ordningen – og du og jeg betaler.

Stat og kirke har skilt lag, og hele ideen og lovverket om tilskudd via statskassen til ulike tros- og livssynsgrupperinger er overmoden for avvikling. Eksemplet her med Islamsk Opplæringssenter i Stavanger utgjør bare en bitte liten del av de cirka to milliarder kronene som hvert år bevilges til både islamske, andre kristne og øvrige trosretninger. Når pengene bl.a. går til at man henter inn hat-predikanter for å markedsføre et syn som går helt på tvers av grunnlaget for norsk og vestlig kultur, skyter vi oss selv i foten.

Retten til å uttrykke hatefulle synspunkt innebærer ikke en rett til å få disse finansiert av staten.

 

Postscript:

Said Rageah er en hjemmeavlet britisk predikant. Dette er hva vi skal lære å leve med i det nye Europa, mens myndighetene og tech-selskapene fjerner uønskede meninger fra egne borgere. Islamister har stort sett ikke noe problem:

Rageahs svigerforeldre er ikke-muslimer. Han overlot to av de minste til dem for å dra på hajj. Da han kom hjem, var det jul, og han forteller om hvordan det var og hvilken lærdom en muslimsk forelder må trekke av det:

“My in-laws also are non-Muslim and they’re very good people, they respect Islam, I respect them and they love my children, they really do. But because they’re not Muslims sometimes they do certain things that will leave some effect on that child. Last year we made Hajj so I left my two little ones with my in-laws, this is a time of Christmas…”

“What really hit me is, as soon as I walked into the house, my son he ran to me and he grabbed my hand and he said ‘Daddy come, come, come.’ So he took me to a Christmas tree and he says ‘See, Daddy? It’s not all that bad.’ Because I told him, you know, Muslims we don’t celebrate Christmas…”

“…just being in that environment was definitely not good for the children. So if you have non-Muslim family it is good to go and visit them for a very short time, but to leave a child, especially at that age, that young age, I would not recommend it.”

 

Kilder:  dagsavisen.no  regjeringen.no  regjeringen.no wikipedia.org  aftenposten.no aftenposten.no  aftenposten.no  nrk.no  fylkesmannen.no  iosenter.no brreg.no

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.