Nytt

Regjeringen vil gjøre det mulig å ta statsborgerskapet fra personer som utgjør en trussel mot nasjonale interesser.

I et skriv fra regjeringen skriver konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) at forslaget vil være et ledd i arbeidet med å forebygge terror.

– I dag kan myndighetene kun tilbakekalle statsborgerskap dersom det er gitt på bakgrunn av uriktige opplysninger. Jeg mener det er helt klart at den allmenne rettsfølelsen tilsier at en person som motarbeider norske interesser eller ønsker å skade Norge ikke bør få beholde norsk statsborgerskap, sier Sandberg.

I forslaget til Stortinget foreslår regjeringen bestemmelser i statsborgerloven om tap av statsborgerskap på grunn av straffbare forhold og tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. I dag er det ingen slik mulighet.

Sandberg håper trusselen om å miste statsborgerskapet vil ha en avskrekkende effekt. Han hevder tiltaket vil begrense muligheten for terrorvirksomhet i Norge.

Tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser regnes ikke som straff, men som et sikkerhetstiltak. Departementets vedtak kan bringes inn for domstolen.