Tavle

Det har vakt bestyrtelse at en lærer ved en kristen barneskole på Sotra utenfor Bergen har våget å sammenligne Jesu liv og Muhammeds. Fra Utdanningsdirektoratet får vi høre:

Det er bra at skolen understreker at de skal sørge for at det som undervises er i tråd med lærerplanene og lovverket for friskoler. Undervisningen om de ulike verdensreligioner og ulike livssyn skal ikke fremme intoleranse eller frykt for andre kulturer og religioner.

Men utfordringen er at læreplanen for ulike klassetrinn sier blant annet følgende om hva man skal lære om islam og kristendom:

Etter 4. klasse:

fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamente

fortelle om profeten Muhammeds liv, åpenbaringen av Koranen og innholdet i sentrale deler av Koranen

Etter 7. klasse:

gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det nye testamente fra Jesus til Paulus

forklare hva Koranen og hadith er og samtale om sentrale islamske fortellinger

Etter 10. årstrinn:

forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller

forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller

Vel, det er vanskelig å se at den aktuelle læreren ved Danielsen skole på Sotra har gjort noe annet enn det læreplanen sier han skal gjøre. Han har pekt på de grunnleggende forskjeller i historien om Jesus og Muhammed. Det kunne vært interessant om Kunnskapsdepartementet kan fortelle oss uvitende hvordan det er mulig å komme frem til et annet resultat enn den læreren det angår.

Det er riktig at elevene etter 10. klasse skal:

vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt for ulike religioner og livssyn.

Men er det virkelig slik at dialogen må bygge på løgn for å fungere?

Kari Vogt sa til NRK at skolen burde brukt andre historier om Muhammed. Spørsmålet er om læreren da virkelig hadde fulgt læreplanens intensjon om at elevene skal lære om sentrale deler og fortellinger fra Jesu og Muhammeds liv.

Lærer vi respekt for medmennesker med å fortie sannheten?