Gjesteskribent

Den grunnleggende forutsetning for ligningsvesen og rettsvesen har både i skattesaken og straffesaken mot Odd Nerdrum siden 2008 vært at han har solgt og fått betaling for langt flere enn de 27 maleriene det foreligger bevis for at han har solgt gjennom Forum Gallery i New York 1997-2002. De 27 maleriene er det fremlagt identiske opplysninger om fra Nerdrum selv, fra Forum Gallery og fra et amerikansk bokettersyn foretatt i Forum Gallery. Det er helt siden sakens start i 2002 og frem til i dag ikke fremlagt bevis for salg av et eneste maleri ut over de 27. Allikevel er han blitt dømt, eller han har ikke fått medhold i sin klage.

Den ubeviste forutsetningen om et stort ukjent mersalg har vært forsøkt støttet opp av en rekke uholdbare påstander. Det er påstått at han har solgt 18-19 malerier mer enn de han har oppgitt inntekter fra. Ingen kjenner til disse maleriene.

Det er påstått at han har betalt USD 700 000 til Forum Gallery som dets avtalte 25 % andel av salg i Norge. Det forutsetter et norsk salg på USD 2,8 millioner, altså 20-25 ukjente malerier solgt i hemmelighet i Norge. Ingen kjenner til disse maleriene.

Det er også påstått at de USD 700 000 som Nerdrum i 2002 betalte til Forum Gallery ikke stammet fra en bankboks i Østerrike der Nerdrum hadde satt inn penger fra Forum Gallery, men fra en hemmelig konto han hadde i en amerikansk bank. Ingen slik bankkonto er påvist. Hvordan beviser man at man ikke har en konto i en bestemt bank?

Videre er det blitt hevdet at de USD 700 000 var penger Nerdrum har bedt Forum Gallery investere for ham. Ingen dokumentasjon er fremlagt av hvor pengene eventuelt skulle komme fra, hva de skulle investeres i og hvor de havnet. Hvordan beviser man hva man ikke har investert i?

Nok en uholdbar påstand har vært at Nerdrum selv har kjøpt malerier i Forum Gallery for USD 700 000, og betalt med penger fra ukjent kilde. Ingen har påvist hvilke malerier det er. Hvordan kan Nerdrum bevise hva han ikke har kjøpt?

I sin avsluttende prosedyre i Borgarting lagmannsrett fredag 14. mars kom Skatt Østs advokat med nok en spekulasjon om de USD 900 000 som Nerdrum hadde satt inn på en bankboks i Østerrike i årene 1998-2001. Teorien var at de var forsøkt unndratt beskatning, men at Nerdrum fant at han måtte innberette dem etter at Oslo ligningskontor i juni 2002 varslet at de ville begynne et bokettersyn hos ham. Sammen med sitt galleri i New York iverksatte derfor Nerdrum en hvitvasking av pengene i bankboksen, spekulerer advokaten om.

Teorien forutsetter at Nerdrum trodde han kunne klare å skjule salget av 18-19 av de 27 maleriene som var solgt gjennom Forum Gallery i New York i årene 1997-2002, slik at Oslo ligningskontor ikke kunne kontrollere hans inntekter mot hans salg. Det var malerier som hadde vært utstilt i galleriet, og gjengitt i kataloger, tidsskrifter og på internett. Videre måtte han holde disse malerienes eksistens skjult ved ikke å stille dem ut og gjengi dem i utstillingskataloger, slik han har gjort en rekke ganger med sine egne malerier i privat eie. Han og galleriet måtte få sine kjøpere til å holde disse maleriene hemmelig, og ikke låne dem ut til utstillinger, for da kunne ligningsmyndighetene oppdage dem.

Denne rekken av fantasifulle og uholdbare spekulasjoner viser bare en ting: det er maktpågivende å få Odd Nerdrum dømt som skattesnyter. For å få det til må han anses som skyldig inntil han selv har klart å bevise det motsatte. Hvorfor har ikke fire rettsinstanser hatt den ringeste tvil om at disse påstandene er spekulasjoner, og latt tvilen komme den tiltalte Nerdrum til gode? Hvorfor har de ikke uttrykt vil om skattemyndighetenes påstander?

Det er nå grunn til å spørre: ligger det noe under her, som ikke er kommet frem?

 

Dag Solhjell

Kunstsosiolog dr. philos

 

Dag Solhjell er forfatter av boken «Staten mot kunstneren. En kritisk gjennomgang av skattesaken mot Odd Nerdrum (2002-2013), utgitt på Frekk Forlag i 2013.