Nytt

Norsk Transportarbeiderforbund tar bladet fra munnen, og tar som første fagforening i LO til orde for at Norge må si opp EØS-avtalen. Slik lyder i alle fall et forslag til vedtak som forventes å bli vedtatt i morgen, skriver Klassekampen.

«En stadig strøm av EU-direktiver og EØS-regler utgjør en trussel mot norske faglige rettigheter«, heiter det i forbundsstyret sitt framlegg til vedtak.

Leiar i Transportarbeidarforbundet Roger Hansen seier at det er fleire saker som er årsaka til at forbundet vil jobba for at dagens EØS-avtale blir sagt opp.

– Begeret har no rent over, seier han.

Lista til transportarbeidarane er lang: eit stadig større press på lønns- og arbeidsvilkår, omfattande problem knytt til såkalla kabotasjekøyring (når utalandske aktørar tek oppdrag i Noreg), anbod på buss og i renovasjonsbransjen, Vikarbyrådirektivet, Jernbanepakke 4 og hamnekonflikten, der Eftas overvakingsorgan Esa er dregen inn.

Dermed ligger det an til debatt innad i LO. Hos organisasjonen Nei til EU er man naturlig nok fornøyd.

* * *

Arbeidslivet i den industrialiserte verden står i det hele tatt overfor mange veivalg i denne brytningstiden. En viktig skillelinje kan trekkes mellom de jobbene som må utføres lokalt og de som kan utføres andre steder. Industrien kan i prinsipp befinne seg hvor som helst, mens transport må utføres på stedet. Skjermingen i sistnevnte bransje fungerer imidlertid bare delvis, så lenge det i praksis er fritt frem for utenlandske sjåfører. Men disse blir helst boende i sine hjemland, mens f.eks. en norsk sykepleier ikke trenger frykte konkurranse fra Bulgaria (eller India) med mindre en bulgarsk (indisk) sykepleier dukker opp fysisk i Norge og blir der.

Skal det gjelde et sett av regler for ansatte i stedbundne bransjer og et annet sett i mobile? Da kan man lett tenke seg at noen blir sittende med svarteper – ikke uten politiske konsekvenser.

Dette er bare et av mange dilemmaer man står ovenfor. Et annet blir skillet mellom avanserte og manuelle jobber etterhvert som store deler av middelklassen forsvinner med jobbene som hittil har krevet en viss intellektuell innsats, men om ikke lang tid kan gjøres av maskiner. Byråkratene kan ventes å kjempe for å beholde privilegiene som følger med jobber det strengt tatt ikke blir behov for lenger. Arbeidslønnen går over til å bli en slags samfunnslønn. Mon tro om flere vil kjempe den kampen?

 

LO-forbund krev EØS-exit