Poli­tiet i den multi­kul­tu­relle byde­len Roseng­ård i Malmø, skal i løpet av høs­ten på kurs for å lære om mus­limsk tro og kul­tur. Utdan­nin­gen skal gi poli­tiet kunn­skap om islam, og hvor­dan dette kan påvirke yrkes­rol­len deres.

Under hös­ten kom­mer Rick­ard Lager­vall, isla­mo­log vid Lunds uni­ver­si­tet och Halm­stad hög­skola, utbilda Roseng­årds poli­ser i mus­limsk tro och kul­tur. Utbild­nin­gen arran­ge­ras av Med­bor­gar­sko­lan.

Roseng­årds poli­skår, som är uppde­lade i fyra team, kom­mer under hös­ten kom­mer få en intro­duk­tion och ett kurs­till­fälle om Mus­limsk tro och kul­tur. Rick­ard Lager­vall, dok­to­rand på Cen­trum för Teo­logi och Reli­gions­ve­ten­skap, ansva­rar för utbild­nin­gen som arran­ge­ras genom Med­bor­gar­sko­lan i Malmö. Utbild­nin­gen kom­mer ge poli­serna bra kun­ska­per om islam och hur det kan påverka dem i sin yrkes­roll i olika situa­tio­ner.

Tid­li­gere i høst kom det også frem at Roseng­årds­po­li­tiet også skal på kurs for  å lære ara­bisk. Det er snakk om fra­ser de har bruk for i sin dag­lige jobb. Kur­sene er fri­vil­lig og på fri­ti­den. 45 politi­menn del­tar i kur­sin­gen. Poli­tiet øns­ker å møte beboerne i Roseng­ård på en mer ver­dig måte.

ANNONSE

MALMÖ. Polisen ska bli bättre på att för­stå och kom­mu­ni­cera med invå­narna i Roseng­ård. I höst sät­ter poli­serna sig bakom skol­bän­ken på nytt för att bland annat lära sig ara­bi­ska.

——————————

Kur­sen är fri­vil­lig och sker på poli­ser­nas fri­tid men redan har 45 per­soner anmält sig till utbild­nin­gen.

Enligt Bengt Hers­ler, när­po­lischef i Roseng­ård, är det poli­serna själva som före­sla­git kur­sen.

– Det finns många duk­tiga poli­ser som arbe­tar här och har önskat denna utbild­ning. Det är deras höga ambition­snivå som gjort att kur­sen bli­vit av.

Artig­hets- och häls­nings­fra­ser samt polis­ter­mer står på sche­mat. Från poli­sens håll är man fram­förallt intres­se­rad av att öppna upp en kom­mu­ni­ka­tion mel­lan polisen och Roseng­årds invå­nare.

– Det hand­lar om att möta invå­nare på ett vär­di­gare och lite höv­ligare sätt. Det är ett pro­blem om man inte kan prata med varandra. Det är vik­tigt att öka kun­ska­pen för att bli bättre poli­ser och kunna arbeta på ett effek­ti­vare sätt, säger Bengt Hers­ler som själv kom­mer delta i språk­kur­sen

 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medborgarskolan/pressrelease/view/muslimsk-tro-och-kultur-utbildning-foer-polisen-679074

http://www.skanskan.se/article/20110905/MALMO/709049824/1004/-/sprakkurs-i-arabiska-ska-ge-battre-poliser 

 

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Hann­e65

  Sukk, det burde vel hel­ler kre­ves at inn­byg­gerne i Roseng­ård lærer seg svensk. Da ville de for­stått at de BLIR møtt med høf­lig­het og ver­dig­het av poli­tiet.  Dette er ren kapi­tu­la­sjon.

 • Klok­ke­ren

  Jeg tror at fot­fol­ket blant poli­tiet i Roseng­ård gjen­nom sitt yrke har erfart mer og for­stått mer av mus­limsk tro og kul­tur enn denne dok­to­ran­den fra Lund Uni­ver­si­tet noen­gang vil være i stand til.

  Det nok vik­tig også i Sve­rige å få opp­læ­ring i de “rik­tige” menin­gene.

 • Per Ulv

  At dette har noe for seg er jeg ikke i tvil om. Spe­si­elt når det gjel­der språk og fra­ser. At det er et behov for dette er der­imot bekym­rings­ver­dig.

 • Boeing737

  Poli­tiet har mange sam­funns­opp­ga­ver og vil komme opp i ulike situa­sjo­ner som vil kreve kunn­skap om andre for­hold enn det tra­di­sjo­nelt nor­diske. Blandt f.eks den litt eldre garde er det ikke sik­kert det å lære seg et nytt språk eller for­stå et nytt sam­funn, er noen lett sak. Det avhen­ger også av hvor­dan sam­fun­net til­rette­leg­ger for dette. Jeg tror dette er både et nød­ven­dig og et posi­tivt til­tak.

  • Så flott ! Da spa­rer vi utgif­ter til norsk­opp­læ­ring for inn­vand­rere og eks­tr­un­der­vis­ning i norsk i sko­len. Da kan urbe­folk­nin­gen bli pålagt å lære språ­kene i inn­vand­rer­be­folk­nin­gen, så vi kan klare å kom­mu­ni­sere med dem på en respekt­full måte. Ja, og så spa­rer vi utgif­ter til tolk­ning på all ver­dens språk. Man kan jo ikke for­vente at nye lands­menn skal gidde, eller ha evne, til å lære seg språ­ket til kuf­far,

   selv om de er aldri så godt inte­grert og har bodd paral­lellt med oss urene kuf­fars i over en manns­al­der. Det får da være måte på respekt­løs­het, å for­vente det ?
   Nei, alle skal med, og her må vi alle trå til. Norge er kjent for sin dug­nads­ånd.
   Vi må for all del ikke gjøre den til skamme.

   • Boeing737

    Jeg vel­ger å tro at du bevisst mis­tol­ker inn­leg­get. Tro meg – jeg er abso­lutt av den opp­fat­ning at inn­vand­rere lære seg språ­ker i det lan­det de vel­ger å bosette seg. Det er den vik­tigste fak­to­ren for inte­gre­ring. Jeg skal ikke dra dis­ku­sjo­nen videre ut i den ret­nin­gen, for det er en avspo­ring. Når det gjelde poli­tiet, så er de i en sær­stil­ling og må hånd­tere ting som f.eks. hjem­me­be­søk – og det kan være av ulike årsa­ker uten av vi behø­ver å frem­heve hver­ken det ene eller det andre. Hjemme hos seg selv må folk etter min mening få gjøre som de selv vil så lenge det ikke stri­der mot lover og reg­ler. Kjenn­skap til ulike kulturer/religioner og språk er defor en ver­di­full kom­pe­tanse for poli­tiet i en situa­sjone der hjem­me­be­søk er nød­ven­dig. At poli­tiet må til­egne seg denne kom­pe­tan­sen på egen fri­tid, synes jeg er beten­ke­lig. Min første reak­sjon var også skep­sis, men det er jo ikke akku­rat snakk om at de skal kon­ver­tere. Dette er kom­pe­tanse­byg­ging for best mulig å kunne tjene sam­fun­net. Synes de for­tje­ner honør!

    • Hei Boeing737 ! Bekla­ger at jeg dro inn­leg­get ditt inn i paro­dien. Du har selv­føl­ge­lig rett i at språ­ket ” er den vik­tigste fak­to­ren for inte­gre­ring.”
     Men øns­ker folk selv å inte­gre­res i Norge ? Jeg er ikke så sik­ker på det.

     • Boeing737

      Nei, noen øns­ker nok ikke det, og om det er noen eller mange, er vel hel­ler ikke så lett å si. Inte­gre­rings­pro­ble­mer eller –mot­vilje kan nok ha ulike årsa­ker. Moti­va­sjon, mang­lende opp­føl­ging, mang­lende krav, meng­den inn­vand­rere og kul­tu­relle for­skjel­ler og/eller aspek­ter vil nok alle i mer eller mindre grad være årsa­ker til dår­lig inte­gre­ring. Jeg synes for­røv­ring ikke det er noe merk­ver­dig i at inn­vand­rer­grup­per ‘klum­per seg sam­men’ – det gjorde også nord­menn som utvandret til Ame­rika. Det ska­per kan­skje tryg­get? Men uan­sett – poli­tiet må gjøre en jobb også i disse områ­dene, og da vil kom­pe­tanse uan­sett være et gode. Basert på erfa­rin­ger, spe­si­elt ute i Europa, bør nok noen snar­lig se på hvor­dan en ‘ghet­to­fi­se­ring’ kan mot­vir­kes. Kan­skje Sin­ga­pore kan være en modell? Der kon­trol­le­rer myn­dig­he­tene boset­tings­møns­te­rene nett­opp for å unngå sam­men­klum­ping.

 • Pro­met­hevs

  Dette må da være full­sten­dig over­flø­dig, man vil vel ikke antyde at per­soner med ara­bisk mors­mål skulle komme i klam­meri med poli­tiet?

  Stat­lig rasisme!

 • Guest

  Detta är bör­jan av serien för miss­bruk, då de kom­mer att behöva­kon­ver­tera till islam och glada en ara­bisk kvinna / man, efter att hanel­ler hon kom­mer att utvi­sas från Sve­rige för mis­in­te­gra­tion, efter­som de kom­mer helt enkelt att glömma sven­ska språ­ket och kul­tu­ren, men deras ara­bi­ska makar kom­mer att inte­gre­ras bättre än tidi­gare!

 • Kje­til7

  Det må da være slik at dette ikke skal skje på fri­tida. Det er vik­tig å merke seg at eli­ten øns­ker å opp­dra poli­tiet i sin ideo­logi. De vet at poli­tiet er vik­tig og ofte står for de gamle og kon­ser­va­tive ver­di­ene i sam­fun­net. Der­for sty­rer myn­dig­he­tene val­get av nye sje­fer i poli­tiet mot per­soner med den rette ideo­lo­giske inn­stil­lin­gen. Den van­lige politi­mann vet at med nye ideo­lo­giske sje­fer på plass er det ikke len­ger mulig å snakke fritt. Fra okku­pa­sjo­nen av Norge vet vi hvor mye det ble vekt­lagt å få kon­troll med poli­tiet. Jeg ten­ker også på hvor raskt poli­tiet karak­te­ri­serte 22/7-morderen som kris­ten­fun­da­men­ta­list osv.. Poli­tiet har vel­dig stor tro­ver­dig­het og anses som rett­fer­dig­hets- og sann­hets­bæ­rere. De menige politi­men­nene er van­lig­vis vel­dig lojale mot sine sje­fer og gjør ofte mer enn det som for­ven­tes av dem, der­for for­und­rer det meg ikke at mange mel­der seg på slike kurs.