Isra­elske marine­kom­man­doer bor­det tirs­dag et skip på vei fra Tyr­kia til Egypt, las­tet med våpen fra Iran. Israel mis­ten­ker at adres­sa­ten var Hamas.

Israeli naval com­mandos inter­cep­ted and com­mande­ered on Tues­day a cargo ves­sel en route from Tur­key to Egypt that was loa­ded with weaponry, Israeli offi­ci­als said.

Mili­tary offi­ci­als said that the ship, which was fly­ing a Libe­rian flag, had sai­led to Tur­key from Syria. The assess­ment was that the weapons were bound for Gaza, the Pale­sti­nian coas­tal enclave con­trolled by Hamas.

The mili­tary noted in a state­ment that Tur­key “was not tied to the inci­dent in any way.”

Fri­kjen­nel­sen av Tyr­kia tren­ger ikke bety noe annet enn at Israel ikke vil for­verre for­hol­det til Tyr­kia. Den tyr­kiske uten­riks­mi­nis­te­ren for­dømte tirs­dag dra­pet på fami­lien Vogel i boset­tin­gen Ita­mar fre­dag. Selv om boset­tin­gen er ulov­lig kan det på ingen måte rett­fer­dig­gjøre en slik hand­ling, sa presse­mel­din­gen.

Ski­pet kom fra Syria, og stats­mi­nis­ter Ben­ja­min Netanyahu sa de hadde gode grun­ner til å tro at våp­nene skulle til Gaza.

The mili­tary said that the ves­sel inter­cep­ted on Tues­day sai­led from the Syrian port of Lata­kia, stop­ped in Mer­sin, Tur­key, and was bound for Alex­and­ria, Egypt. It added that the weapons were sup­po­sed to be trans­ported over­land from Alex­and­ria to Gaza.

ANNONSE

Israel Seizes Ship Loa­ded With Arms That Was Bound for Egypt

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Israel Navy Seizes Ira­nian Arms Ship­ment.

  Israeli naval com­mandos inter­cep­ted a boat car­ry­ing Ira­nian weapons bound for Gaza.

  Accor­ding to the IDF Spo­ke­s­per­son blog, the “Vic­to­ria” left the Syrian port of Lata­kia for Tur­key, and was en route to the Egyp­tian port of Alex­and­ria when Israel seized the boat in inter­na­tio­nal waters. The Ger­man-owned boat, which was fly­ing a Libe­rian flag is now being taken to Ash­dod.

  You know, it wasn’t so long ago when Iran said its Syria-bound warships carry a mes­sage of peace after crossing the Suez canal.

  http://honestreporting.com/israel-navy-seizes-iranian-arms-shipment/

  His­to­risk over­sikt:

  http://www.mfa.gov.il/mfa/terrorism-%20obstacle%20to%20peace/terrorism%20and%20islamic%20fundamentalism-/Israel_interception_arms_ships-Background

 • Jan Johan­sen

  Det er bra, men det jeg hadde håpet på var at Israel bombet Syrisk infra­struk­tur (de tok ut et atom­an­legg) i takt med at de og Iran væp­ner Hez­bol­lah. Øde­legg øko­no­mien deres med stra­te­gisk bom­bing, ved­va­rende. Ta også ut offent­lige byg­nin­ger.

  Etter hvert håper jeg at Israel utvik­ler så avan­serte rakett­for­svar (meget lovende tes­ter er avslut­tet) at de kan ta ned alt som kom­mer deres vei. Så ta ut selek­tive mål med ”smart weapon,” slik at ikke noe aggre­sjon går ube­svart, en rakett, svar med ti. 

  Kri­tikk fra ves­ten? Israel skulle rett og slett slutte å være diplo­ma­tisk, og for­telle dem på grunn­lag av god etret­ning, hvilke ryg­ges­løse Cham­berla­in­lo­ner (klov­ner) de er, som lar sine bor­gere (oss) i stik­ken ved å la Europa og USA bli “ste­alth inva­ded” av det Mus­limske Bror­skap, som dek­ker seg bar utal­lige from org. også i Norge. Det eneste som kan redde oss er sann­he­ten, å stoppe at 57 til­bake­stå­ende islamske dik­ta­tu­rer “call the shots” i FN. De eneste som gjør noe for å for­svare seg er Israel. 

  De første talene til Churchill ble kri­ti­sert av de samme idio­tene, som svi­ker oss nå, ja svi­ket er verre i dag, for det gjen­nom­sy­rer alt. Den mus­limske ver­den, og ideo­lo­gien deres skulle blitt eks­po­nert av vest­lig presse hver dag, vist hvilke sam­funn de har skapt, hva de dri­ver med hos oss (med skjult kamera), men de står åpen­bart på løn­nings­lista til det mus­limske brorskap/ Saudi Ara­bia. Hvor­dan vet jeg det? Måten de dek­ker over deres for­bry­tel­ser, og under­hol­der oss med isralekse ”for­bry­tel­ser.” De er kjøpt og betalt – inklu­dert uni­ver­si­te­ter i hele den vest­lige ver­den.

  Og en dag skal det avslø­res, ikke Saudi Ara­bia, men våre egne for­ræ­dere. Det eneste som trengs, er å sende 68ere på pleie­hjem, og få dopet dem ned. Jeg er 68er/ baby boomer, men over­kom gal­ska­pen, skal aldri på pleie­hjem, fordi jeg bru­ker tre timer om dagen til bønn og medi­ta­sjon.

  Så tren­ger vi en ny gene­ra­sjon av smarte ung­dom­mer som ser hva som har skjedd de siste 40 år +. Til norsk ung­dom sier jeg: I USA dri­ver skik­ke­lig kon­ser­va­tiv (for FREEDOM) ung­dom og mobi­li­se­rer, og de invi­te­rer folk som Robert Spen­cer med flere, som vet hva de snak­ker om. Ung­dom­mene stil­ler gode spørs­mål, og får gode svar. Her hjemme fin­nes det også folk som i løpet av en time kan doku­men­tere at uni­ver­si­tets­pro­fes­so­rer dere har gitt opp­merk­som­het, i til­legg til pres­sen er noto­risk løg­nere. Vi burde alle få pen­ger til­bake på skatten, for å ha blitt bedradd i åre­vis. Inn­klu­dert NRK lisen­sen burde beta­les til­bake + rentetap og skade­er­stat­ning. Og en sann fors­ker burde gå Sidsel Wold etter søm­mene + dem som drev løgn­kam­pan­jen mot Israel før henne. Man­fred Ger­sten­feld (som jeg har per­son­lig kon­takt med) hadde en sak med Sidsel Wolds og hen­nes juks. I åre­vis obser­verte jeg den selek­tive fokus, og det var med stor inter­esse jeg leste inter­vjuet med Hans Rustad i DagenM, hvor han beskrev dette som “insi­der.”

 • Guest

  PS. Se opp­sla­get i VG i dag med bil­der, og gjerne debat­ten under.

 • einar_x_x

  Pale­stina-akti­vis­tene fny­ser av raket­tene og gra­na­tene som skytes fra Gaza. Hvor­for spør dere? Jo, fordi raket­tene er så dår­lige og unøy­ak­tige at de sjel­den dre­per eller ska­der noen i Israel. Men hvis pale­sti­nerne HADDE pre­si­sjons­vå­pen ville de da ikke brukt dem mot Israel? Det er lett å for­stå Isra­els blo­kade av Gaza og deres til­tak for å hindre at pale­sti­nerne noen­gang får til­gang på slike pre­si­sjons­vå­pen.