Malmø er blitt friby for for­fulgte for­fat­tere. Den iranske oppo­si­sjo­nelle for­fat­te­ren Par­vin Arda­lan får ett års gra­tis opp­hold med mulig­het for for­len­gelse. At dis­si­den­ter fra den mus­limske ver­den får asyl i Vest gjør at Ves­ten får kon­flik­tene tet­tere inn på seg. De er nye stem­mer i debat­ten mel­lom Europa og Euro­pas egne mus­li­mer.

På ons­da­gen beslutade kom­mun­sty­rel­sen att skjuta till 300 000 kro­nor för att ta emot en för­fat­tare som tvingats fly sitt hem­land. Där­med säl­lar sig Malmö till de tju­go­sex stä­der i värl­den som erbju­der skydd åt hotade för­fat­tare.

– Det åter­står en for­mell ansökan som ska skri­vas under så än kan jag inte gå ut med något namn, säger Anna Lyre­vik som är t f kul­tur­di­rek­tör i Malmö.

Enligt Syd­svenskans upp­gif­ter så hand­lar det om den iran­ska för­fat­ta­ren, män­nisk­orättskäm­pen och Palme­pris­ta­ga­ren Par­vin Arda­lan.

Hon befin­ner sig denna vecka på FN:s kvinno­kon­fe­rens i New York. Syd­svenskan har för­gäves försökt nå henne för en kom­men­tar.

Svensk-iran­ska för­fat­tar­kol­le­gan Azar Mahlou­jian har också hört att Par­vin Arda­lan blir Mal­mös för­sta fri­stads­för­fat­tare.

Azar Mahlou­jian är ord­förande i Fängs­lade för­fat­ta­res kom­mitté och sit­ter i sven­ska Pen-klub­bens sty­relse. Inter­na­tio­nella Pen-orga­ni­sa­tio­nen är med och avgör vem som är i behov av skydd.

– En mycket glad nyhet för Par­vin. Hon får möj­lig­het att arbeta i Malmö i ett helt år utan att behöva vara rädd för myn­dig­he­ter och cen­sur, säger Azar Mahlou­jian till Syd­svenskan.

ANNONSE

Hon berät­tar att Par­vin Arda­lan vistats i Sve­rige sedan hon kom hit i höstas för att motta det Palme­pris som hon ald­rig kunde hämta 2008. Då grep iran­ska polisen henne sedan hon tvingats av Stock­holm­spla­net på Tehe­rans flyg­plats.

Några måna­der senare döm­des hon till sex måna­ders fän­gelse för att ha skri­vit och pub­li­ce­rat artik­lar om hur Irans lagar dis­kri­mi­ne­rar kvinnor.

Trots flera vill­kor­liga fän­gel­sestraff har myn­dig­he­terna inte lyckats tysta henne.


Iransk kvinnokämpe får beskydd i Malmö

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


  • TD

    Det hadde vært inter­es­sant å se om Malmø i 2010 ville gitt samme invi­ta­sjon til Sal­man Rush­die om han hadde hatt behov for det.

    Det hadde nok avsted­kom­met et par muntre demon­stra­sjo­ner i byens gater, vil jeg tro.

  • The­rion

    Man til­la­ter seg å flire litt over valg av loka­li­tet.

    Eller kan­skje 1944 hadde vært et bedre tids­punkt sam­me­steds.