ABC nyheter skriver at FNs spesialrapportør Martin Scheinin advarer mot Datalagringsdirektivet (Dld) i en rapport til FNs menneskerettighetsråd, der han skriver at EUs foreslåtte direktiv og andre tiltak mot terrorisme kan føre til brudd på menneskerettighetene:

– Den pågående bølgen av tiltak med bekjempelse av terrorisme som begrunnelse, bør møtes med en global erklæring om beskyttelse av data og privatliv, sier Scheinin.


FNs uavhengige ekspert avviser vurderingene om at anti-terrorisme og privatlivets fred er balansert. I stedet oppfordrer han til en streng analyse for å sikre at ethvert inngrep i privatlivets rettigheter er nødvendige, proporsjonale (ikke mer vidtgående enn strengt nødvendig, journalistens anm.) og godt regulert.

Rapporten advarer om at det er opprettet datalagrings-lover i en rekke land, samtidig som den teknologiske utviklingen gjør det vanskelig å forhindre at data om innholdet i samtaler og sendinger blir samlet inn i tillegg til det offisielle målet: Å lagre data om trafikk, hvem som har kontaktet hvem – og når.

Frykter at data lekker

En annen bekymring er at data om privatpersoner også kan få private data lagret og overvåket som følge av lovverk i et fremmed land. Eksemplet er USAs SWIFT-regelverk som gir dem tilgang til data om finanstransaksjoner i 200 land.

Rapportøren er også urolig for at data som samles inn i én hensikt, blir tatt i bruk av myndighetene i en helt annen hensikt.

Ett eksempel er EUs EURODAC-system for identifisering av asylsøkere, der det nå er foreslått å bruke deres fingeravtrykk også for å avdekke terrorisme og andre alvorlige forbrytelser.

Frp støtter underlig nok Scheinins rapport, mens justisminister Knut Storberget ikke ønsker å kommentere advarselen fra FN, skriver ABC Nyheter.

Storbergets manglende kommentar kan imidlertid ha en viss sammenheng med noe ABC Nyheter ikke skriver:

At sannsynligheten er i overkant stor for at det ABC Nyheter kaller FNs uavhengige ekspert ikke er motstander av Dld fordi det er nettopp Dld, men utelukkende fordi det omstridte direktivet i det hele tatt har noe med sikkerhetstiltak og bekjempelse av terror å gjøre.

FNs uavhengige ekspert og spesialrapportør Martin Scheinin er nemlig den samme uavhengige eksperten og spesialrapportøren Martin Scheinin som 3. august 2009 la frem en rapport hvor han advarte sterkt mot sikkerhetstiltak som urettmessig kunne ramme transseksuelle personer – «hvis utseende og personopplysninger er gjenstand for endringer». I rapporten fremhever herr spesialrapportøren «personer med annerledes kjønnsidentitet og seksuell orientering», og anbefaler at man viser større sensitivitet i forhold til kjønnsspørsmål i forbindelse med anti-terroroperasjoner.

På side 19 i rapporten heter det: «Styrket grensekontroll med fokus på bombemenn utkledd som kvinner for å unngå kroppsvisitering, gjør transseksuelle passasjerer sårbare for økt trakassering og mistanke.»

Noen setninger lenger ned skriver Scheinin at «antiterrortiltak som omfatter strengere kontroll med reisedokumenter, som strengere prosedyrer for utstedelse, endring og kontroll av identitetspapirer, risikerer å ramme urettmessig transseksuelle personer, hvis utseende og personopplysninger er gjenstand for endringer».

«Dette,» påstår han, «utgjør en fare for retten personer med annerledes kjønnsidentitet og seksuell orientering har til likhet for loven.»

Frank Gaffney, grunnlegger og leder av Center for Security Policy, slakter rapporten i et intervju med CNSNews.com.

«Dette virker på meg som en parodi på FNs politiske korrekthet og seksuelle allsidighet,» sier Gaffney, «og det er virkelig vanskelig for meg å tro at noen mener at slike hensyn bør komme foran sikkerheten – da jeg mener det er fullstendig opplagt at… folkene som forsøker å blåse oss til himmels ikke har noe som helst til overs for disse seksuelle tilbøyelighetene.»

Gaffney poengterer også at terroristene «med største fornøyelse ville utnytte – slik vi allerede har sett dem utnytte – burkaer og andre knep for å skjule sine onde hensikter».

Rapporten tar også for seg hvordan kjønnsroller blir oppfattet, og antyder at antiterrortiltak som involverer begge kjønn må revurderes på grunn av sin basis i tradisjonelle kjønnsoppfatninger.

En passus som begynner på side 13, sier at «initiativene mot radikalisering i Storbritannia som forsøker å inkludere muslimske kvinner som antiterroragenter basert på deres sentrale posisjon ‘ikke bare i sine nærmiljøer men også i familien’, kan styrke de stereotype kjønnsnormene vedrørende kvinners rolle i familien».

«I stedet,» skriver Scheinin, «bør deltagelsen baseres på prinsipper om likhet mellom kjønnene, idet en anerkjenner den kjønnsmessige innflytelsen på såvel terrorismen som antiterrortiltakene.»

Scheinin kritiserer også bruken av kvinners rettigheter som rettferdiggjørelse av antiterroroperasjoner, idet han skriver på side 14 at «antiterrortiltak karakterisert som en kamp for kvinners rettigheter (som USAs fremstilling av landets «krig mot terror» i Afghanistan i 2001) bør granskes nøye for å bringe på det rene at de ikke feilaktig fremmer kjønnskulturelle stereotyper, og at de tar hensyn til kvinner, lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle, transseksuelle og hermafroditter i lokale kontekster».

Rapporten avventer godkjennelse av FNs hovedforsamling, og CNSNews.com har rapportert at konservative er i ferd med å iverksette en kampanje mot den grunnet dens radikale omdefinering av kjønn.

The report, written by UN Special Rapporteur Martin Scheinin, is titled «Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism.» While the main focus of the document is gender-based issues that arise from counter-terrorism efforts, the report’s definition of gender that has generated opposition.

«While many of the measures discussed in the report relate to the human rights of women,» Scheinin wrote in his report summary, «gender is not synonymous with women, and, instead, encompasses the social constructions that underlie how women’s and men’s roles, functions and responsibilities, including in relation to sexual orientation and gender identity, are understood.»

I rapporten legger Scheinin til at «kjønn er ikke statisk; det kan forandres over tid og over kontekst».

«Å forstå kjønn som en sosial og foranderlig konstruksjon heller enn som en biologisk og fiksert kategori er viktig fordi det hjelper [oss] å identifisere komplekse og interrelaterte kjønnsbaserte menneskerettighetsbrudd forårsaket av anti-terrortiltak; å forstå de underliggende årsakene til disse bruddene; og til å designe strategier for anti-terrorisme som er genuint ikke-diskriminerende og inkluderende for alle involverte.»

FNs hovedforsamling har for øvrig forkastet Scheinins definisjon av kjønn som «sosial konstruksjon» og konstatert at kjønn defineres av biologi hele tre ganger.

Julie Gunlock i organisasjonen Independent women mener at spesialrapportør Scheinin har gått utover sitt mandat, som opprinnelig var å skrive en rapport om «anti-terrorsituasjoners effekt på kvinners menneskerettigheter»:

«It’s too bad that the United Nations found it necessary to veer from this report’s intended subject – women,» she told CNSNews.com.

«By including such broad topics as the social construct of men and women’s roles, sexual orientation and gender identity, they dilute the important purpose of this report and have managed to turn this into something that looks more like some politically correct corporate human resources manual,» Gunlock continued.

I 2006 advarte ellers Scheinin om det han mener er fem tydelige trender for hvordan stater bryter menneskerettighetene for å bekjempe terrorisme:

– For det første, er det en tendens til at myndighetene beskylder politiske, etniske eller andre grupper for å være terrorister, fordi de ikke ønsker at disse organisasjonene skal være operative

– For det andre, virker det som stater i større grad bruker tortur eller grader av umenneskelig og nedverdigende behandling mot terrorister eller terrormistenkte

– For det tredje, overreagerer stater i forhold til kriminelle aktiviteter under påskudd av at handlingen kan knyttes til, eller føre til, terrorisme

For det fjerde, er det en trend at stater bruker terrorisme som en unnskyldning for å skjerpe grensekontrollen og overvåkning av immigranter

– For det femte, synes det som om politiet får utvidet sin makt og virkeområde gjennom kampen mot terrorisme

Å holde seg taus om advarselen fra FNs spesialrapportør og angivelig uavhengige ekspert Martin Scheinin later til å være det snilleste justisminister Knut Storberget kan gjøre i dette tilfellet. Det syntes kanskje ABC Nyheter også, all den stund de valgte å ikke skrive noe om FNs uavhengige ekspert øvrige syn på det meste som har med sikkerhetstiltak og terrorbekjempelse å gjøre?