En forsker ved Uppsala Universitet, Mosa Sayed, har skrevet en avhandling som anbefaler at islams arverett inkorporeres i svensk lov. Det vil bla. innebære at en ikke-muslim ikke kan arve en muslim.

Sayed har skrevet doktoravhandlingen: Islamisk arvsrätt i det mångkulturella Sverige». Slik presenterer han seg selv og sitt arbeid på det Juridiske fakultets hjemmeside:

Forskare vid programmet The Impact of religion. Challenges for Society, Law and Democracy (Centre of Excellence at Uppsala University)

Intresseområde

Min forskning har primärt behandlat frågor om rättslig mångfald och internationellt privaträttsliga frågeställningar knutna till gränsöverskridande familje- och arvsrättsliga problem. Jag har i synnerhet analyserat den tänkbara genomslagskraften av islamisk familje- och arvsrätt i Sverige. Forskningen har bestått i komparativa analyser av svensk och islamisk rätt samt analys av bärande internationellt privaträttsliga principer i svensk rätt. Fokus har legat på studiet av det internationellt privaträttsliga regelverket mot bakgrund av det allt mer mångkulturella och mångreligiösa Sverige. Varför behöver en rättslig mångfald erkännas? Vilka följder kan ett erkännande av det mångkulturella samhället få för lagstiftning och rättspraxis i Sverige? Forskning under arbete inkluderar även frågor om välfärd och de muslimska samfundens roll.

Särskilda intresseområden omfattar frågor om islamisk rätt, svensk och islamisk familje- och arvsrätt, mänskliga rättigheter i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle, religionens betydelse för den rättsliga sfären och rättsjämförande studier.

Her introduseres nye begrep, innenfra det akademiske establishment, med store konsekvenser for svenske borgere. Det mest ladede, er det eufemistiske «rettslig mangfold».

– Hvilke følger kan det flerkulturelle samfunnet få for lovstifting og rettspraksis?

Spør Sayed. Er dette tema i SVT og Riksdagen: at det kulturelle mangfold skal gjenspeiles i et juridisk mangfold?

Det er en utvikling som ville få mange til å steile hvis de ble forelagt det som et spørsmål. Mange forsvarere av mangfoldet vil nok benekte at dette er aktuell problemstilling. Men nå foreligger det svart på hvitt i en doktorgrad fra Uppsala Universitet. Det har for øvrig vært forskere i Norge som har vært interessert i samme tematikk.

I avhandlingen argumenterar Mosa Sayed för att ett mångkulturellt perspektiv ska antas i den svenska arvsrätten. Muslimerna accepterar idag inte en arvsrätt där till exempel kvinnor och ickemuslimer kan ärva muslimers kvarlåtenskap, varför den enda lösningen är att ändra den svenska arvsrätten.
– Islamisk arvsrätt ger uttryck för värderingar som saknar motsvarighet i svensk lagstiftning och rättstradition. I vissa fall ärver män och kvinnor olika stor del av arvet och arv medges inte över religionsgränser. Därutöver har barn födda av en ogift mor ingen arvsrätt efter fadern och dennes släktingar, förklarar Mosa Sayed.
Den mångkulturella utgångspunkten innebär att svenska domstolar och myndigheter i största utsträckning bör respektera arvlåtarens och arvingarnas kulturella tillhörighet betydelse vid rättstillämpningen. Det innebär att svenska domstolar ska döma muslimer enligt sharialag medan andra döms enligt svensk lag. Detta i sin tur innebär att homosexuella, ickemuslimer och kvinnor i många delar förlorar sin arvsrätt.
Den islamiska arvsrätten behandlas i avhandlingen som ett kulturuttryck grundat i de värderingar som är förankrade i de islamiska rättskällorna, det vill säga koranen.

Avhandlingen ligger på nett.

Veileder har vært Jan Hjärpe.

Muslimsk forskare förordar islamisk sharialag i den svenska arvsrätten