Sakset/Fra hofta

I oktober 2008 ertet førsteamanuensis Lars Gule på seg SV-politiker Amir Payan og Dagblad-skribent Iffit Qureshi, som begge anklaget Gule for å generalisere muslimer i en kronikk der han brukte kjøremønsteret til muslimer i Midtøsten som eksempel på en religiøst forankret fatalisme. Payan mente at dersom Gules påstand var riktig, så måtte den også gjelde norske muslimer – og følgelig utfordret han Gule til å dokumentere et eventuelt uheldig kjøremønster blant muslimer i Norge.

Denne gangen er det TV2 som tar for seg påstander om innvandrere i trafikken, i forbindelse med at Frp- og stortingspolitiker Jørund H. Rytmans har twitret på seg arge kommentarer med denne meldingen:

«Har nettopp blitt påkjørt av en innvandrer. Bilen nå på verksted:-(Heldigvis ingen personskader og ikke min skyld:-).»

Ansvarlig redaktør i nettavisen E24, Per Valebrokk, mener Rytman opptrer smakløst, mens TV2`s reporter Børge Sved tar saken og stiller det opplagte spørsmålet:

– Mener du at innvandrere er dårligere sjåfører enn nordmenn?

– Nei det har jeg ikke noe belegg for å si, men i dag ble jeg i hvert fall utsatt for noe som ødela et par timer av dagen min, avslutter Rytman.

Men jo, det har både Gule og Rytman belegg for å si: Ikke-vestlige innvandrere, menn såvel som kvinner, har over dobbelt så høy risiko for å bli innblandet i en ulykke som norskfødte og vestlige innvandrere. Dette kom frem i en studie bestilt av Vegdirektoratet i august 2007. Den aktuelle studien ligger – og har ligget – på Stiftelsen Norsk Senter for Samferdselsforskning`s nettside Samferdsel siden den ble ferdigstilt i oktober 2008, og er ikke utpreget vanskelig å finne for den eller de som ønsker å skrive noe om temaet på for eksempel TV2 Nyheter`s nettside.

I tillegg viser studien fra Vegdirektoratet at menn fra Midtøsten og Afrika skiller seg spesielt ut på statistikkene; disse har nærmere tre ganger så høy ulykkes-risiko som norskfødte:

Ikke-vestlige innvandrere kolliderer mest

Menn med ikke-vestlig bakgrunn har dobbelt så høy risiko for å bli innblandet i en ulykke som norske menn. For ikke-vestlige kvinner, er tilsvarende 50 prosent større enn for norskfødte kvinner. Innvandrere med vestlig bakgrunn, både kvinner og menn, har en tilnærmet lik ulykkesrisiko som norskfødte bilførere

Menn fra Midtøsten og Afrika skiller seg spesielt ut. Disse har nærmere tre ganger så høy ulykkesrisiko som norskfødte (se figur 1.) [Finnes i Samferdels artikkel. Min anm.] Også kvinner fra Midtøsten skiller seg ut med spesielt høy risiko, både når man sammenlikner med norskfødte, men også om man sammenlikner med kvinner fra andre ikke-vestlige land.

Men hvorfor har innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn høyere ulykkesrisiko? Det kan tenkes at noen innvandrergrupper kjører mer enn for eksempel norskfødte. Dette har ikke undersøkelsen data om. Andre faktorer i tillegg til kjørelengde, kan også ha betydning.

Ikke mer «uheldige» enn norskfødte

Analysene viser at ikke-vestlige innvandrere også er mer utsatt for eneulykker. dvs. ulykker der bare én trafikant er involvert. Dette indikerer at ikke-vestlige innvandrere ikke er mer utsatt for «uheldige» omstendigheter enn det norskfødte, som for eksempel at en bil kommer over fra motgående kjørefelt eller dyr som dukker opp i veibanen, men at risikoen for å bli innblandet i en ulykke kan knyttes til en annen kjøre- og sikkerhetsatferd blant ikke-vestlige innvandrere.

Bringer med seg en annen trafikkultur
Trafikkultur kan defineres som en felles forståelse og praksis for hvordan man opptrer i trafikken i et gitt land. Trafikkulturen og kjøreatferd i et land vil som regel være avhengig av myndighetenes fokus på trafikksikkerhet, som for eksempel hvilke regler som gjelder, hvor god kjøreopplæringen er, omfang av informasjon om trafikksikkerhet og av politikontroller og i hvilken grad veisystemet er utformet med tanke på effektiv og sikker atferd i trafikken. Trolig vil også trafikkulturen vokse fram på bakgrunn av den enkelte kultur og normer for samhandling. I tillegg er det grunn til å tro at selve trafikksituasjonen (motoriseringsgrad, trafikanttetthet, andelen biler i forhold til myke trafikanter) i et land vil virke inn.

At innvandrere har mindre kunnskap om trafikksikkerhet og et annet syn på rettigheter og plikter i trafikken, er trolig knyttet til erfaringer med en annen trafikkultur, noe som kan være én overordnet forklaring på høyere ulykkesrisiko i denne gruppen.

Vegdirektoratets studie ble gjennomført av Transportøkonomisk institutt (TØI) i samarbeid med Statens väg- og transportforskningsinstitut (VTI) og Forskningsenheten voksen i livslang læring (VILL) ved NTNU, og ble sluttført i oktober 2008.

Prosjektet ble forøvrig påbegynt etter at en tilsvarende undersøkelse i Sverige viste at ikke-vestlige innvandrere hadde dobbelt så høy ulykkes-risiko som svenskfødte og øvrige innvandrere:

– Siden Norge har mange likhetstrekk med Sverige, har vi ha grunn til å tro at vi har de samme tendensene i Norge. Vi vil derfor undersøke om innvandrere utgjør en høyrisikogruppe i trafikken, sier Richard Muskaug, sjefingeniør i Vegdirektoratet, til Aftenposten.no.

Den svenske studien fant at innvandrergruppene med høyest risiko var fra Nord-Afrika og Midtøsten: Menn fra disse områdene hadde nær tre ganger så høy risiko for å havne i bilulykker sammenlignet med etniske svenske menn. På andreplass på risiko-toppen kom personer fra resten av Afrika.

Lesere av det flerkulturelle magasinet «Utrop» avviste både den foreløpige norske og den svenske dokumentasjonen da Gule forsvarte sin påstand, men uheldigvis kom i skade for å nevne at han hadde den fra document. Hvordan Payan stilte seg til dokumentasjonen som kom fra Transportøkonomisk institutt, Statens väg- og transportforskningsinstitut og Forskningsenheten voksen i livslang læring (VILL) ved NTNU er så langt ikke kjent.

Sånn ellers er det å bemerke at det ikke er ofte man blir vitne til at politikere fra SV og Frp oppviser sterke likhetstrekk, men så er da også offentlige utredninger forferdelig kjedelig lesning uansett hvor opplysende de enn måtte være for både politikere og TV2-journalister.