Holo­caust-benek­te­ren David Irving er invi­tert til Lit­te­ra­tur­fes­ti­va­len på Lil­le­ham­mer neste år der temaet er “Sann­het”.

«Vi har utford­ret Irving til å snakke om sitt begrep om sann­het, og om krigs­his­to­rien som en pågå­ende kamp om tro­ver­dig­het, basert på hans egne erfa­rin­ger fra strids­so­nen», heter det i en presse­mel­ding fra fes­ti­va­len der det frem­går at pub­li­kum får anled­ning til å stille spørs­mål.

Uunn­gåe­lig

Temaet for neste års Lit­te­ra­tur­fes­ti­val er “sann­het”, og det er grun­nen til at Irving er invi­tert, seier kunst­ne­risk leiar Stig Sæter­bak­ken.

– Det var uunn­gåe­leg å ikkje ten­kje på David Irving i for­hold til dette temaet. Han er jo ein svært omstridd his­to­ri­kar og for­fat­tar, seier han.

Sæter­bak­ken seier det er vik­tig å høyre på hans ver­sjon av krigs­his­to­ria, og ikkje minst grunn­gje­vinga for denne. 

Døm­me­kraft

Valet av David Irving som fore­drags­hal­dar under Lit­te­ra­tur­fes­ti­va­len ska­par sterke reak­sjo­nar i his­to­ri­kar­mil­jøet i Noreg.

– Det tyder på eit totalt saman­brot av døm­me­kraft, seier forsk­nings­di­rek­tør ved sen­ter for stu­dier av Holo­caust og livs­syns­mi­no­ri­te­tar, Odd-Bjørn Fure.

Han mei­ner Irving er avslørt som ein svind­lar, og at han ikkje på nokon måte har noko å gjere på ein slik fes­ti­val.

Også leiar for Heime­front­mu­seet, Arn­finn Moland, rea­ge­rer på Lit­te­ra­tur­fes­ti­va­len sitt val.

– Eg tyk­kjer det er opp­sikts­vek­kjande å velje ein per­son som har så lite tru­verd, til å prate om sann­het, seier han. 

Irving om sann­het på Lit­te­ra­tur­fes­ti­va­len

Holo­caust-nek­tar til Lil­le­ham­mer

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Odd-Egil

  Lit­te­ra­tur er vel “bevi­set” på at “rase” ikke gjør noen smar­tere, bedre, høy­ere, mer sosial intel­li­gente osv.

  Ver­dens beste(subjektivt) for­fat­tere, kom­mer fra hele ver­den.
  Det er Tol­stoj, Gra­ham Green, Gar­cia Mar­ques, Stein­beck, Rohin­ton Mis­try, Astrid Lind­gren, Sol­s­je­nit­syn….

  Fel­les for disse og andre store for­fat­tere.
  Farge, rase, leg­ning osv er ikke hoved­tema. Men­nesker teg­nes ikke svart/hvit, hver­ken moralsk eller utse­ende­mes­sig.
  De skri­ver et språk alle kan for­stå.
  “Anne Kare­nina” av Tol­stoj, er en kjær­lig­hets­ro­man uten fokus på sex. 
  “Krig og Fred” er ikke lit­te­ra­tur kun for intel­lek­tu­elle.

  La nå Irving si sin mening,
  sær­lig gehør på fes­ti­va­len i Lil­le­ham­mer, får han neppe.
  Nach­spie­let på Davids rom, vek­ker nok ikke res­ten av hotel­let.

 • Jan Hår­stad

  Hør fol­kens: Iran­bos­sen og en av de sen­trale skik­kel­sene innen det Glo­bale Jihad,Ahmadinejad,opptrer i FNs hoved­for­sam­ling og dekla­me­rer om ver­denszio­nis­mens for­ban­nel­ser og at Israel må øde­leg­ges.
  Store deler av det Braa­nen kal­ler “venstre­sida” er jo enig i dette,sjekk Rødt/RV/SVs paro­ler. Al-Klasse­kam­pen er full av skri­ben­ter som opp­trer som apo­lo­ge­ter for Iran og islamsk fun­da­men­ta­lisme. Det er pro­gres­sivt det nå.

  Og selve hoved­po­en­get: nær sagt alle for­budte Holo­caust-revi­sjo­nis­tene som er for­dre­vet fra sine uni­ver­si­tets­stil­lin­ger i Europa og USA, har fått seg job­ber ved de iranske uni­ver­si­te­tene hvor de er inte­lek­tu­elle stjer­ner.
  Det er nær­mest et arbeids­uhell at ikke David Irving har vært i Teheran,men han har som kjent vært mye burt inne.

  Dette må man altså for­stå innen kon­teks­ten
  Marx-Muham­med alli­an­sen. En rekke Holo­caust-for­fat­tere er blitt best­se­lo­gere i den islamske ver­den. Mein Kamfp er bestselger,likeledes Roger Gera­udys bøker.

  For å kunne fjerne Israel fra kartet,noe Marx-Muham­med-alli­an­sen er helt enige om,må man under­mi­nere hoved­pil­la­ren for opp­ret­tel­sen av sta­ten Israel,nemlig at jøde­fol­ket ble utsatt for en mas­sa­kre av uhørte og ube­skri­ve­lige dimen­sjo­ner – Shoa,Holocaust.
  Hvis Marx-Muham­med-alli­an­sen kan klare å bevise det motsatte,faller også den moralske argu­men­ta­sjo­nen for at det var beti­me­lig å opp­rette et til­flukts­rom for jødene i Pale­stina.

  David irving i Lil­le­ham­mer er ikke rarere enn Ahmadeni­jad i FN eller Al-Klasse­kam­pens leder­ar­tik­ler om Iran som ikke byg­ger atom­vå­pen.
  dette,kjære leser,er ett og samme pro­sjekt:
  Israel må vekk,da blir det fred! Dumme radis­ser skjøn­ner ikke at etter Israel fal­ler Anda­lu­cia
  og Roma for fun­da­men­ta­lis­tisk islam. Radis­ser leser ugjerne og lar helst Braanen,Linstad og Eli­sa­beth Reehorst vei­lede.
  Skal vi ikke knuse Israel da?
  Få David Irving til Norge,han er på parti med OSS! Vi radi­kale!!!

 • Lars Gule

  Over­spent av Hår­stad? Over­ho­det ikke. Et inn­legg til å bli klok av. Ingen over­dri­vel­ser, ingen isla­mo­fobi …

  I grun­nen var det vel ingen ting i det hele tatt. 

  Utvil­somt har Hår­stad sett lyset. «Nyom­vendt» fra radi­ka­li­tet og radi­ka­lisme til den pin­ligste og mest pri­mi­tive reak­sjon. Uten det minste reto­risk finesse: «dette,kjære leser,er ett og samme pro­sjekt: Israel må vekk,da blir det fred! Dumme radis­ser skjøn­ner ikke at etter Israel fal­ler Anda­lu­cia og Roma for fun­da­men­ta­lis­tisk islam.» 

  Og man må være tem­me­lig vir­ke­lig­hets­fjern (eller rar i hodet) for å få en dår­lig beslut­ning av en lit­te­ra­tur­fes­ti­val på Lil­le­ham­mer til å bli en del av en iransk-isla­mis­tisk kon­spi­ra­sjon for å fjerne Israel fra kar­tet. Men for nyom­vendte kon­spi­ra­sjons­teo­re­tiske reak­sjo­nære er tyde­lig­vis intet umu­lig.

  Lars Gule

 • marielle.minutella.myopenid.com

  Over­spent eller ikkje. Å invi­tere Irving til å snakke om san­ning, er vel som å invi­tere Bill Clin­ton til å snakke om loja­li­tet i ekte­ska­pet. Eller som å invi­tere Hillary Clin­ton til å snakke om integri­tet og femi­nisme.

  Ein KAN bli litt mørke­redd når ein legg saman alle poli­tisk-rela­ti­vis­tiske utta­lin­gar og hand­lin­gar frå den politisk/akademiske/mediale/statskyrkjelege eli­ten dei siste åra. Vebjørn Sel­bekk-saka var ei wake-up call. For meg i alle fall. Andre har kan­skje vore våkne len­ger.

 • cassanders.myopenid.com

  Hvis invi­ta­sjo­nen av Irving skal fram­stå som noe annet enn et utro­lig naivt til­bud om å være mik­ro­fon­sta­tiv, må Lil­le­ham­mer­fes­ti­va­len sørge for at det fin­nes kom­pe­tente his­to­ri­kere til stede som kan avsløre løg­nene hans.
  (Han ble dømt for nett­opp dette i det pri­vate søks­må­let fra Anne Appel­baum).

  Jeg er i mot­set­ning til mange andre uenig i at Holo­caust­be­nek­telse skal være straff­bart. Det skal der­imot bekjempes med solid his­to­risk kunn­skap, og der hvor pro­po­nen­tene benyt­ter løg­ner doe å freme sitt syn skal det avslø­res.

  Men som sagt : dette stil­ler store krav til Lile­ham­mer­fes­ti­va­len.

  Cas­san­ders
  In Cod we trust

 • capercaillie.myopenid.com

  Irving er jo all­tid inter­es­sant mhp hvor­dan vi selv stil­ler oss til ytrings­fri­het og ret­ten til å bruke den. Men selv om en ytring er ube­ha­ge­lig eller ting vi ikke liker å høre, betyr ikke nød­ven­dig­vis at det er en bitende sann­het i bil­det. Noen gan­ger er det også bare løgn og fan­teri.

  Å koble han sam­men med et pro­sjekt om “sann­het”, kan vel even­tu­elt da bru­kes som et eksem­pel i hvor­vidt det er mulig å snakke kri­tisk om “etab­lerte sann­he­ter” og/eller “fakta” ifølge his­to­rie­bø­kene.

  Pro­ble­met er jo dess­verre bare at å invi­tere han til noe som helst er jo i utvi­det sam­men­heng å legi­ti­mere hans ytrin­ger, samt hans gene­relle til­hen­gere, uan­sett hvor gode eksemp­ler dette måtte være på ytrings­fri­het.

  (Men for ikke lenge siden var det jo i kom­men­tar­fel­tene her på doc.no en del refe­ran­ser til tvil om hvor omfat­tende utryd­dings­rai­dene i Bos­nia etc var?)