Sty­ret for Lit­te­ra­tur­fes­ti­va­len på Lil­le­ham­mer bestemte på et eks­tra­or­di­nært møte tirs­dag at man opp­rett­hol­der invi­ta­sjo­nen til revi­sjo­nist­his­to­ri­ker David Irving. Stif­tel­sen Fritt Ord trek­ker den øko­no­miske støt­ten og for­fat­ter Anne B. Ragde opp­ford­rer til boi­kott av fes­ti­va­len.

Styre­le­der Jesper Holte utta­ler til NRKs Kul­tur­nytt at de er mis­for­stått. Han slår fast at Irving er en noto­risk løg­ner som for­nek­ter Holo­caust. Men sier han er invi­tert fordi han repre­sen­te­rer det mot­satte av sann­het, fes­ti­va­lens tema. –Uten løg­nen ingen sann­het, sier Holte.

Spørs­må­let er om han da ikke for­veks­ler filo­so­fisk sann­het og his­to­riske kjens­gjer­nin­ger. Hvis det er inter­es­sant å høre en benek­telse av den ver­ste for­bry­telse i his­to­risk tid, må sty­ret begrunne hvor­for. Hvor­for er det inter­es­sant å pro­ble­ma­ti­sere sann­he­ten om Holo­caust? – med alt det impli­se­rer i dagens ver­den. Det kan virke som om sty­ret ikke ser kon­teks­ten og for­står hvil­ken sam­men­heng Irving plas­se­res i, både ut fra anti­se­mit­tiske tenden­ser på høyre og venstre fløy, og øns­ket i visse mus­limske mil­jøer om å “åpne” den etab­lerte sann­he­ten om Holo­caust.

ANNONSE

En annen for­fat­ter som rea­ge­rer er Lars Saa­bye Chris­ten­sen, som er invi­tert til fes­ti­va­len. Men han sier han har svært liten lyst på å stå i samme pro­gram som Irving.

En som er nys­gjer­rig på Irving og gjerne vil komme, for å få et annet per­spek­tiv, som han sier, er Johan Gal­tung.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Mads

  Ikke før har jeg skre­vet dette på den andre trå­den om Irving:

  Hvor­for ønskes Irving vel­kom­men til Lil­le­ham­mer? Tja, jeg ser for meg at de venstre­ori­en­terte lit­te­ra­tur­spi­rer muli­gens har san­sen for det post­mo­der­nis­tiske, anti­vi­ten­ska­pe­lige synet at det fin­nes ingen “rik­tig” for­tolk­ning av his­to­riske begi­ven­he­ter. Tror en på dette føl­ger det vel at alle kan lese sin “nar­ra­tive” ut av his­to­rien, så der­for kan Irvings nazismeapo­logi ikke sies å være mindre “legi­tim” en andre betrakt­nin­ger.”

  Så ser vi dette:

  En som er nys­gjer­rig på Irving og gjerne vil komme, for å få et annet per­spek­tiv, som han sier, er Johan Gal­tung.”

  Jeg trur jag­g­u­meg jeg skal sette opp en sånn spå­linje.

 • Jan Hår­stad

  Dow Jones i Tora Bora og Johan Gal­tung. Idag er det Nato-krise-møte i Buda­pest. USA ber om ytter­li­gere 12 000 sol­da­ter til å krige mot Jihad-Holo­caust-for­nek­terne i Afgha­ni­stan. Tysk­land har lovet å øke antal­let sol­da­ter fra 1000 til 4,500.
  Det trengs 17 mil­lia­der dol­lar til å bygge en afghansk hær på 134 000 mann,penger som ikke fin­nes – kan­skje i Nor­ges Bank?
  På samme tid,fra 24–27 sep­tem­ber har USA sit­tet i Mekka sam­men med konge­hu­set og Prince Turki og Taliban-folk,for å finne en løs­ning på kata­stro­fen. Bri­jante ana­ly­ti­ker Bhadra­ku­mar hev­der at enhver løs­ning som ikke inklu­de­rer Russ­land og Iran er dømt til å mislykkes.(Asia Times)

  Johan Gal­tung har i åre­vis agi­tert for en slags Tali­ban-løs­ning for Afgha­ni­stan. Alt tyder på at det vil gå hans vei. Da får vi føl­gende bas­tio­ner for isla­mis­tisk Holo­caust-revi­sjo­nisme: Det afganske Emi­ra­tet under Mul­lah Omar,Libya,Sudan,sannsynligvis Somalia,Iran,Hizballah som omdan­ner Liba­non til en Khomeinistat,Hamasstan i Palestina,SaudiArabia,etc
  I en slik kon­tekst blir det da natur­lig at Johan Gal­tung øns­ker å motta noen lær­dom­mens impul­ser fra David Irving,her gjel­der det da å jus­tere seg etter rea­li­te­tene i ver­den.
  Hans R set­ning om “øns­ket i visse mus­limske mil­jøer om å “åpne” den etab­lerte sann­he­ten om Holo­caust” er årets under­dri­velse. Her er det hel­ler snakk om en tsu­nami av Holocaust-fornektelse,det går dår­lig med Dow Jones både i Afgha­ni­stan og på Wall Street.
  Det er den isla­mis­tiske impe­ria­lis­men som alle­rede er en ver­dens­makt og begyn­ner å dik­tere hva hvite men­nesker helst bør mene.(les Qutb)

  Med andre ord: en kan ikke skille Holo­caust-debat­ten fra det fak­tum at Iran,Hizballah,Taliban,Hamas,Mahdi-armeen,SaudiArabia,etc er på en fryk­te­lig offen­siv mot det gamle anglo­saks­iske ver­den.
  Hva ten­ker Gal­tung å lære?

 • capercaillie.myopenid.com

  Mads: Har hørt det er god butikk i spå­lin­jer om dagen. Er du hel­dig får du reell makt og inn­fly­telse over norske stor­tings­re­pre­sen­tan­ter og 😉

  Jan Hår­stad: en måte å se på spørs­må­let du stil­ler til slutt der, er også hva det er de tror Irving kan bidra med nytt av for­stå­else for hans syn, som ikke alle­rede folk har ana­ly­sert istyk­ker alle­rede i åre­vis. Hvor mye bedre er det vi tren­ger å “for­stå” han? Er det ikke ganske klart nå?

 • Jan Hår­stad

  @capervaillie: det er ikke et spørs­mål om å for­stå David Irving i seg selv,men det er et spørs­mål om å jus­tere seg til den nye makt­ba­lan­sen i ver­den som for­lan­ger en ny his­to­rie­opp­fat­ning.
  Det første par­la­men­ta­riske demo­kra­tiet i verden,Great Britain,innfører nå Sha­ria-dom­sto­ler og kapi­tu­le­rer over­for den islamske tsu­na­mien.
  Da blir man tun­get på defen­si­ven også innen his­to­rie­vi­ten­skap og ideo­logi: Marx blir erstat­tet med Muham­med og Holo­caust-revi­sjo­nisme er noe vi må ta opp til ny revi­sjon. Islam har bestemt det siden Kho­meini i 1979,nå begyn­ner vi å se resul­ta­tene.

 • bencruachan.myopenid.com

  Tole­ranse blir en for­bry­telse når den benyt­tes over­for ond­skap.
  –Tho­mas Mann.

 • Jan Hår­stad

  Den pale­stinske bor­ger­kri­gen. Dagens mel­din­ger fra isra­elske Debka går ut på at Syriske styr­ker har drept tre pale­stinske med­lem­mer av Fatah al-Islam fra Yar­mouk flykt­ninge­leier sør for Damas­kus.
  Tid­li­gere var Yar­mouk Camp et sen­ter for pale­stinsk “venstre”, men åpen­bart er det nå dype spen­nin­ger i den lei­ren og. 
  Om vi kan sti­li­sere tenk­nin­gen litt ser vi at det nå i åre­vis har hers­ket mini-bor­ger­kri­ger i de pale­stinske leirene,nærmest et halvt år i Nahr al-Bared og i åre­vis i Ain al-Hil­weh.

  Hoved­mot­stan­derne er pale­stinsk islamsk fun­da­men­ta­lisme under ymse beteg­nel­ser mot nasjo­na­lis­tisk seku­lære Fatah. For befolk­nin­gen i disse lei­rene må det være et sant hel­vete på jorda å leve oppi spo­ra­disk sky­ting og jevn­lige drap.
  Ikke for mange ukene siden arres­terte Syria Shaker al-Abassi,leder for fatah al-islam,og etter dette skal en rekke for­søk og utøvelse av ter­ror fun­net sted.

  Jeg drar opp dette fordi det er akku­rat den samme kon­flik­ten som eksis­te­rer på makro-nivå med Hamas-Fatah på Vest­bred­den. Egypt gjør nå et aller siste for­søk på å mekle mel­lom partene,vel vitende om at skulle de mislykkes,er det bare vol­dens vei fram­over.

  Det er også verdt å ha i hu at denne kon­flik­ten blant pale­sti­nerne utspant seg i de to blo­dige årene 1936–38 hvor isla­mist­Pa­le­stina sto mot det mer kosmopolittisk,sekulære Pale­stina. Qassem,som ble drept av brittene,ledet fun­da­men­ta­lis­tene og Hamas har opp­kalt sine mili­tære styr­ker etter ham.

  Apro­pos isla­mi­se­ring: fra et mili­tært syns­punkt er den pakis­tanske havne­byen Kara­chi med sine 17 mil­lio­ner inn­byg­gere et stra­te­gisk punkt av ytter­ste verdi. Nå leser jeg at Tali­ban-Pakis­tan har over­tatt store deler av Vest­Pa­kis­tan og hol­der seg med kon­troll­pos­ter og vei­sper­rin­ger. helt etter lære­boka som det heter i fot­ball­språ­ket.
  Apro­pos sosial­de­mo­kra­ti­se­ring: Arild Rønsen skri­ver i Klasse­kam­pen idag,10 okto­ber:
  “Like­vel endte vi altså alle opp som sosial­de­mo­kra­ter.”
  Han burde vel lagt til: isla­mi­serte sosial­de­mo­kra­ter?

 • Jan Hår­stad

  Kor­ri­ge­ring: det skal natur­lig­vis stå Vest-Kara­chi og ikke vest-Pakis­tan. JH.

 • Jan Hår­stad

  Opp­trap­ping til kon­fron­ta­sjon. Det som etter mitt skjønn utgjør aksen i ver­dens gang for øye­blik­ket er den helt åpen­lyse opp­trap­ping mel­lom Iran-alli­an­sen og Israel/USA/England.
  Det går knapt en dag uten at det kom­mer nyhe­ter som leg­ger stein til stein. I dagens Jeru­sa­lem Post rede­gjø­res det for at Iran har fes­tet et jern­grep på shia-Hiz­bal­lah i Liba­non og gjort dras­tiske for­and­rin­ger.
  En iraner,Muhammed Riza Zahdi,er inn­satt som chief mili­tary com­man­der. Has­san Nasrallah,som Iran ikke var helt for­nøyd med under 33 dagers-kri­gen i 2006,har blitt fra­fatt makt og Naim Qassem blir skjø­vet opp­over.

  Dette har fått en isra­elsk etter­ret­nings­mann til å uttale: “There is a real ira­nian com­mand now over Hiz­bal­lah.”
  Noter dette momen­tet på bak­grunn av at syriske tank­di­vi­sjo­ner som opp­mar­sjert langs grensa til Libanon,rundt 10 000 mann ifølge Debka.

  Så bøl­ger da spe­ku­la­sjo­nene om hvor­vidt Russ­land leve­rer super­våp­net S-300 til Iran,men om de ikke gjør det,vet etter­ret­nings­tje­nes­tene at de 6,7 iranske atom­an­leg­gene er beskyt­tet av meng­der av anti-luftskyts,det blir uan­sett ikke noen lys­tig affære å angripe.
  Her er det da en uhyre inter­es­sant for­mu­le­ring fra høyt­stå­ende ame­ri­kansk tje­neste­mann John Bol­ton nylig.
  Situa­sjo­nen er som føl­ger: Iran sier at såfremt Israel angri­per alene,vil de alli­ke­vel betrakte dette som en Isra­elsk-Ame­ri­kansk krig i og med de nære poli­tiske rela­sjo­nene og at USA har levert 1000 Bun­ker Bus­ters som er det antatte nøk­kel­v­åpe­net som skal bru­kes.
  nå sier da Bol­ton: “So if the US is going to be bla­med anyway,we ought to go ahead and assist them”(dvs Israel)

  Det som er van­lig i norsk offi­si­ell tenk­ning er – som jeg har vært inne på mange gan­ger – at man deler opp kon­flik­tene i geo­gra­fiske soner og ana­ly­se­rer biter av denne. 
  Men dette er en tenk­ning som er full­sten­dig frem­med for mili­tant Islam. her eksis­te­rer ikke de gren­sene som er satt av på 1800-tal­let av euro­pe­iske stormakter,det som der­imot eksis­te­rer er fore­stil­lin­gen om den mus­limske Umma­hens enhet.

  9 okto­ber snak­ker USAs for­svars­mi­nis­ter Robert Gates om å “RECONCILE” with Tali­ban. Nye toner!!
  som avslø­rer hvor ille det står til med Nato,noe jeg har skre­vet om for rundt to år siden.

  I Irak pågår intense for­hand­lin­ger om vil­ken inn­fly­telse USA skal ha i lan­det etter en tenkt “exit”,dvs hvor mange mili­tær­ba­ser og vilke avta­ler om olje­ut­vin­nin­gen.

  Så er USA også begynt å henge­myre seg i Pakis­tan.

  Skulle det bryte ut en krig mel­lom Iran/Syria/Hizballah/Hamas mot Israel/USA/England, så vil alle disse møy­som­me­lig opp­bygde ame­ri­kanske stra­te­gi­ene i Afghanistan,Irak og Pakis­tan gå fløy­ten i løpet av noen dager. Det glo­bale Jihad vil mobi­li­sere abso­lutt alt de har for å ramme USA,med alle ten­ke­lige og uten­ke­lige våpen.

  Iran-Israel kon­flik­ten er defi­ni­tivt av his­to­riske og glo­bale dimen­sjo­ner. Det er det vik­tig å holde fast ved når for­nuf­tens øde­leg­gere begyn­ner å hakke den opp i aka­de­miske små­bi­ter som er så popu­lært.

 • Lars Gule

  At en og annen tråd beve­ger seg i andre ret­nin­ger enn det som var utgangs­punk­tet, skjer nok med jevne mel­lom­rom på document.no. Noen gan­ger er dette dumt, andre gan­ger er det ganske natur­lig.

  Men at Hår­stad gjør hver eneste tråd til en tum­le­plass for sine fan­tasi­fulle «ana­ly­ser» om ver­dens skjeve gang og spå­dom­mer om den kom­mende stor­kri­gen, er muli­gens noe i over­kant. Jeg ser like­vel ikke bort fra at det bare er meg som synes dette blir noe mono­mant (og mega­lo­mant).

  Lars Gule

 • capercaillie.myopenid.com

  Jan Hår­stad:

  Det jeg mente med for­stå­else, var mhp at det bru­kes som et argu­ment for å la han snakke for seg.

  Om dette nå bru­kes som et argu­ment, etter alt han egent­lig nå har fått ytret gjen­nom bøker, fore­drag og andre “kana­ler”, kan ikke annet være enn en enten naiv og/eller util­sik­tet, men impli­sitt, eller direkte eks­pli­sitt forlenging/akseptanse av/for det han sier.

  Jeg tror det fint hadde latt seg illust­rere at Irving nett­opp er et eksem­pel der ytrings­fri­he­ten hans har blitt redu­sert, men da må man også se på hvor­for. Og hvor­for? Fordi det fin­nes en del bevi­ser for at det han sier er “en flek­si­bel omgang med sann­he­ten”, for å sitere en tid­li­gere arbeids­kol­lega av meg.

  Men det er selv­sagt mer inter­es­sant å møte noen in per­sona – da å kunne prikke og spørre, enn å lese sider opp og ned. Det er selv­sagt et helt annet aspekt. Men er det nød­ven­dig?

  Kunne de ikke hel­ler da f.eks. ha invi­tert Chris­to­pher Hitch­ens, som tid­li­gere har for­svart (av rent prin­sip­pielle årsa­ker) Irvings rett til å kunne ytre sine menin­ger?

  Men det er det at det er menin­ger da, og ikke fakta (sann­het). Sann­he­ten lar seg fint for­mes etter den enkeltes behov i form av meninger/ytringer.