Ser­bia bry­ter de diplo­ma­tiske for­bin­del­sene med Norge, etter at Norge aner­kjente Koso­vos selv­sten­dig­het i stats­råd på fre­dag. Ser­bia mener den norske aner­kjen­nel­sen stri­der mot inter­na­sjo­nal folke­rett, og har til­bake­kalt ambas­sa­dør Vla­dislav Mladeno­vic:

Ambas­sa­dø­ren er skuf­fet over Nor­ges reak­sjon på Koso­vos erklæ­ring om uav­hen­gig­het.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle havne i denne situa­sjo­nen, og jeg er natur­lig­vis vel­dig skuf­fet, sier Vla­dislav Mladeno­vic til Aftenposten.no.

I februar ble det klart at Norge støt­ter Koso­vos løs­ri­velse.

– Det inter­na­sjo­nale sam­fun­net må stå sam­let for å sikre sta­bi­li­tet på Bal­kan. Der­for vil også Norge aner­kjenne Kosovo, sa uten­riks­mi­nis­ter Jonas Gahr Støre til NTB da. 

Mladeno­vic synes det er sør­ge­lig at de poli­tiske bån­dene mel­lom de to lan­dene nå er brutt. 

Mladeno­vic gir uttrykk for at han mener Norge begår en ulov­lig hand­ling ved å aner­kjenne Kosovo som en uav­hen­gig stat, og mener at den eneste løs­nin­gen på det diplo­ma­tiske brud­det er om Norge trek­ker aner­kjen­nel­sen til­bake.

– Dette er ikke noe nord­menn kan være stolte av. Det minste Norge kan gjøre er å respek­tere Ser­bias lande­gren­ser. Da kan vi gjen­opp­rette kon­tak­ten, sier Mladeno­vic.

Han sier at ser­biske myn­dig­he­ter kom­mer til å klage saken inn for den FNs inter­na­sjo­nale dom­to­len i Haag, for å bedømme om Koso­vos løs­ri­velse er lov­lig eller ikke. 

– Jeg håper Norge støt­ter dom­sto­lens avgjø­relse, sier han.

Men han er sik­ker på én ting: Ser­bia kom­mer aldri til å god­kjenne Koso­vos uav­hen­gig­het.
– Du må huske at det var i Kosovo at sta­ten Ser­bia ble født.

Russ­land støt­ter Ser­bias stand­punkt over­for løs­ri­vel­sen av Kosovo, og har for­dømt samt­lige vest­lige lands aner­kjen­nelse av lan­det.

Aften­pos­ten: Ser­bias ambas­sa­dør: – Trist å reise hjem

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Jan Hår­stad

  Under­grav­ning av inter­na­sjo­nal folke­rett. Det vil sik­kert ta noen år før dette blir forstått,men måten Kosovo ble en “selv­sten­dig” stat på,overkjørte en rekke folke­retts­lige paragrafer,dokumenter som lig­ger ned­felt i Haag og i FN.

  Bom­bin­gen av Jugo­sla­via 23 mars 1999 i 78 dager,skjedde uten folke­retts­lig god­kjen­nelse av FN og fra dette tids­punkt har legale pro­se­dy­rer for styring/drift av ver­dens­sam­fun­net blitt under­gravd.

  Et anse­elig antall vest­lige Nato-land gikk imot denne aner­kjen­nel­sen i for­stå­else av vil­ken pre­se­dens den kan sette i inter­na­sjo­nal poli­tikk. I Spa­nia har både bas­kisk og kata­lansk sepe­ra­tisme fått vind i sei­lene.

  Jeg tror mil­jøet her på docu­ment gjør klokt i å opp­tre
  som niti­dige for­sva­rere av inter­na­sjo­nal lov og folke­rett og ikke la arro­gante mak­ter over­kjøre det som er igjen
  av sivi­li­sa­to­risk lov­giv­ning for ver­dens­sam­fun­net.

 • hans rustad

  Jan Hår­stad tar her kapi­talt feil: det er full back­ing i inter­na­sjo­nal lov og rett både for kri­gen mot Ser­bia og aner­kjen­nel­sen av Kosovo. Kosovo er ellers blitt noe av en prøve­sten: jeg regist­re­rer feks. at Mar­tin Kamm uttrykte det samme – Ser­bia mis­tet selv Kosovo, men at en mili­tant stemme som Mela­nie Phil­lips var enig med Hår­stad. Den slavo­file mot­stan­den mot mus­li­mer har mye grums i seg. Den blå­ser opp fien­den, og ser jiha­dis­ter over alt også på Bal­kan. Dess­verre har også Hår­stad kol­por­tert disse mytene. 

  Det fin­nes nå inn­slag av eks­tre­misme blant Bos­nias mus­li­mer, først og fremst pga at de ble svik­tet av Europa. Hvis man sky­ver dem fra seg og maler alle med samme kost vil man kan­skje oppnå at skrekk­pro­pa­gan­daen blir en selv­opp­fyl­lende pro­feti. Putin er flink til det i Kaus­kasus.

  Ille­gi­tim vold er ille­gi­tim vold, enten den er ser­bisk, rus­sisk eller sala­fis­tisk. La oss holde tunga rett i mun­nen.