Debatt­re­dak­tør i Aften­pos­ten Knut Olav Åmås har idag et les­ver­dig inn­legg om ordet “rase”. Det har sneket seg inn i språ­ket, til tross for at det er upre­sist og vek­ker ube­ha­ge­lige asso­sia­sjo­ner.

Jeg er helt enig med Åmås: Rase: Et ubru­ke­lig ord. Han har også helt rett når han skri­ver at dagens frem­med­frykt ikke har noe med ordet “rase” å gjøre.

Jeg tror det er frykt knyt­tet til for­skjel­ler og frem­med­het som lig­ger til grunn for dis­kri­mi­ne­ring i dag, og slett ikke noen tenk­ning som har med “rase” å gjøre. Og jeg lurer på: Kan det være utvan­nin­gen av begre­pet “rasisme”, som i dag bru­kes helt ukri­tisk, som har ført til den hyp­pige bru­ken av “rase” i norske offent­lig­he­ter? Muli­gens. Bru­ken av begge tyder på et lavt bevisst­hets­nivå. Så er spørs­må­let om vi kan snakke om rasisme og rase­dis­kri­mi­ne­ring uten å bruke “rase”.

Her er Åmås ved pro­ble­mets kjerne, og det er synd han ikke for­føl­ger det: “Kan det være utvan­nin­gen av begre­pet “rasisme”, som idag bru­kes helt ukri­tisk som har ført til den hyp­pige bru­ken av “rase” i norsk offent­lig­het?”. Sva­ret er ja, og man kan ikke si nei til det ene – rase – uten å si nei til det andre – rasisme – eller i det minste bli langt mer kre­sen om omgang med ordene. De betyr ikke len­ger én ting men mange, avhen­gig av kon­teks­ten.

ANNONSE

Det som på 70-tal­let duk­ket opp som en ny idea­lis­tisk beve­gelse av typen “ikke mobb kame­ra­ten min”, er idag blitt et poli­tisk slag­vå­pen på linje med ordene “fascist” og “isla­mo­fob”.

Det hadde vært å ønske om Aften­pos­tens debatt­re­dak­tør hadde visst å pro­ble­ma­ti­sere begreps­bru­ken et skritt len­ger og kart­lagt glide­fluk­ten fra idea­lisme til agi­ta­sjon og pro­pa­ganda.

Å delta i debat­ten begyn­ner å ligne et ori­en­te­rings­løp i et vill­niss av ord som betyr for­skjel­lige ting til for­skjel­lige tider. Åmås site­rer fun­ge­rende like­stil­lings­om­bud på at ordet “rase” er ute av norsk lov­verk. Men ikke føl­ge­sven­nen “rasisme”. Det bru­kes hyp­pig, og sist med full styrke i Ali Farah-saken, hvor den ene part for­langte at hen­del­sen ble kate­go­ri­sert som “rasisme”. Hvis Åmås hadde turt å bevege seg inn i dette mine­fel­tet, hadde hans kom­men­tar blitt mer inter­es­sant og aktu­ell.

Fak­tum er at ordet “rasisme” effek­tivt lam­mer ikke bare reflek­sjon men også tanke­evne. Det er blitt like ladet som ordet “rase” i sin tid var. Man kan si det bru­kes i det godes tje­neste, det avskrek­ker og opp­drar, i ste­det for å øde­legge. Men så enkelt er det ikke.

Min erfa­ring er at ordet lam­mer nor­male reak­sjons­mønstre fordi folk i hver­da­gen, på sko­ler og arbeids­plas­ser, i for­valt­ning og sty­rings­verk, er liv­redde for rasisme­an­kla­ger.

Hvis man har alfa-gut­ter fra områ­der hvor jun­ge­lens lov hers­ker og de kom­mer i kon­flikt med norske jevn­ald­rende, hand­ler det da om rasisme? Eller hand­ler det om test­os­te­ron og kul­tur­for­skjel­ler? Den ene grup­pen har vokst opp i omgi­vel­ser hvor over­le­vel­ses­instink­tet står sterkt. I vel­ferds­sta­ten Norge for­sø­ker vi kana­li­sere instink­tene inn i fre­de­lige for­mer – kon­kur­ran­ser og pre­sta­sjo­ner.

Vi har tem­met alfa­g­ut­tene, inn­til tam­het. I lek og arbeid prak­ti­se­rer vi fair play: samme reg­ler for alle. Men det er ikke nye inn­byg­gere vant til. Der er det alles kamp mot alle. Hvem skal omstille seg? Pro­ble­met er at rasisme-begre­pet sit­ter som en propp i hodet på de sty­rende og menings­bæ­rende. De har falt som offer for sitt eget språk: Kor­ri­ge­ring og opp­dra­gelse kan utleg­ges som dis­kri­mi­ne­ring! Det er jo for­skjells­be­hand­ling! De norske unge kan opp­føre seg, de uten­landske ikke! 

Slik er det ikke i vir­ke­lig­he­ten. Norge har også sine inn­fødte alfa­g­ut­ter som er ure­gjer­lige. En del av dem set­tes på Rita­lin og Con­certa.

I bun­nen av dette lig­ger noen grunn­leg­gende pro­ble­mer som har med kul­tur, aggre­sjon og instink­ter å gjøre, vs. sivi­li­sa­sjon og kul­tur. Men den vel­til­pas­sede del av befolk­nin­gen som utgjør eli­ten, vil ikke se dyb­den i dette pro­ble­met. Det er let­tere å kon­stru­ere fetisj-ord som “rasisme”, som i dag spil­ler rol­len som en stor tåke som til­dek­ker hva det hand­ler om.

Når vir­ke­lig­he­ten blir vans­ke­lig og det kon­stru­eres en skinn­vir­ke­lig­het av ord som til­dek­ker denne, begyn­ner det for alvor å bli kom­pli­sert. Man tren­ger da lang­va­rig tre­ning i deko­ding og punk­te­ring av ord.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Cas­san­ders

  @ Hans,
  det er nok flere tåke­dot­ter som dri­ver i dette land­ska­pet.

  Innen bio­lo­gien er rase et nokså upro­ble­ma­tisk begrep. 
  Det er mulig det kan fin­nes his­to­riske grun­ner til å ope­rere med eufe­mis­mer, men det vir­ker ikke sær­lig for­nuf­tig å bestride fakta(som enkelte frem­de­les ser ut til å ville gjøre( ikke nød­ven­dig­vis H.R.)).

  Når det hen­vises til “fag­lige” arguem­ter mot at det fin­nes noe som heter raser, hen­vi­ser en gjerne til Ste­ven Jay Gould ( The mismeasure of Man) og Richard Lewon­tin
  http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Lewontin.
  Argu­men­tene er bl. annet at varia­sjo­nen hev­des å være større innen grup­pen enn mel­lom, og at sann­syn­lig­he­ten for feil­klas­si­fi­se­ring basert på en enkelt­egen­skap er ca 30%. Sist­nevnte pro­blem kal­les i dag “Lewon­tins Fal­lacy”
  Se her for en omtale og meget illust­ra­tiv for­kla­ring av pro­blem­stil­lin­gen:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Lewontin%27s_Fallacy

  Cas­san­ders
  In Cod we trust

 • Ante

  O, be some other name!
  What’s in a name? that which we call a rose
  By any other name would smell as sweet;

  –W. Shake­spea­res “Romeo and Juliet”

 • Pat Bucha­nan

  Lin­ky­link

  http://vanishingamerican.blogspot.com/2008/02/our-survival-instinct-vs-political.html

  Somet­hing we’ve allowed ours­elves to for­get over the last few decades is that ‘pre­ju­dice’ is not just a one-way street. It can go both ways, and even more for­got­ten is the fact that it is pos­sible to be pre­ju­diced in favor of somet­hing or some­one, not just against. We are so used to hea­ring the word ‘pre­ju­dice’ as a syn­onym for ‘racism’, spec­i­fi­cally white-against-black ani­mus. But there is such a thing as pre­ju­dice in favor of some­one, whether an indi­vi­dual or a group. If we con­ti­nually give the bene­fit of the doubt, if we are hesi­tant to judge a per­son or a group by the same objec­tive stan­dards as eve­ryone else, if we whi­tew­ash the flaws of a group, if we turn a blind eye, if we make excu­ses for and ratio­na­lize any neg­a­tive facts about that group, we are pre­ju­diced. And I say that as a society, we are biased as regards minori­ties — mar­kedly in their favor.

  We are in a sense over­com­pen­sa­ting for what we per­ce­ive as our pre­viously unfair treat­ment or judgment of them. But nonet­he­less, we are still biased, but sim­ply in the oppo­site direc­tion.

  We’ve replaced one per­ce­i­ved inju­s­tice with anot­her, and I would say a grea­ter inju­s­tice. Why? Because in excu­sing and favo­ring wrong­do­ers because of their race or eth­ni­city (as with the Jena Six case) we do an inju­s­tice to the innocents. We aid and abet their wrongdo­ing. We slight the vic­tims and make their rights and their lives, in some cases, as less impor­tant and less deser­ving of pro­tec­tion.
  ………..

  We have not tran­scended race; it is still very much a divi­ding factor, and no amount of PC pla­ti­tu­di­ni­zing will change that. We can only be more aware of it and more honest about the role it surely does play in our society — and by so doing, stop let­ting ours­elves be mani­pu­lated, stop try­ing to over­cor­rect.

 • kje­til

  Til Cas­san­ders inn­legg:

  Rase kan selv­sagt defi­ne­res som et “bruks­be­grep” ved hjelp av slike sta­tis­tiske meto­der (klus­te­ring og lig­nende ) som nev­nes i Wiki­pe­diaar­tik­ke­len om “Lewon­tins Fal­lacy”. Dette kan vaere nyt­tig for dia­gnose av visse syk­dom­mer, men langt fra de fle­set syk­dom­mer. men poen­get er at klas­si­fi­se­rin­gen vi kom­mer frem til vil variare fra syk­dom til syk­dom! En slik klas­si­fi­ka­son vil vaere “kon­tin­gent” i Step­hen Jay Gould´s betyd­ning, dvs den vil vaere et his­to­risk fak­tum, som kan for­and­res med tid, og ikke noe ala en ufor­an­der­lig mate­ma­tisk sann­het. Siden klas­si­fi­ka­sjo­nene som viser seg nyt­tige, er for­skjel­lige fra syk­dom til syk­dom, vil den ikke svare til en essen­si­ell egen­skap ved indi­vi­dene, og den vil ikke noed­ven­dig­vis sam­men­falle med tra­di­sjo­nelle etniske grup­pe­rin­ger. Selve det fak­tum at slike klas­si­fi­ka­sjo­ner kan vaere nyt­tige, er selv en kon­tin­gent sann­het, som kan for­and­res, kan­skje om rela­tivt kort tid, til en kon­tin­gent usann­het ved frem­skritt i gen-dia­gnos­tikk.

 • Her er et rele­vant sitat fra The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature av Ste­ven Pin­ker (mine uthvel­ser):

  Nowadays it is popu­lar to say that races do not exist but are purely social con­struc­tions. Though that is cer­tainly true of bure­au­cra­tic pige­on­holes such as “colo­red,” “Hispa­nic,” “Asian/Pacific Islan­der,” and the one-drop rule for being “black,” it is an over­state­ment when it comes to human dif­fe­ren­ces in gene­ral. The bio­lo­gical anthro­po­lo­gist Vin­cent Sarich points out that a race is just a very large and partly inbred family. Some racial dis­tinc­tions thus may have a degree of bio­lo­gical rea­lity, even though they are not exact boun­da­ries between fixed cate­go­ries. Humans, having recently evolved from a single foun­der popu­la­tion, are all related, but Euro­pe­ans, having mostly bred with other Euro­pe­ans for mil­len­nia, are on average more closely related to other Euro­pe­ans than they are to Afri­cans or Asi­ans, and vice versa. Because oce­ans, deserts, and moun­tain ran­ges have pre­vented people from choo­s­ing mates at ran­dom in the past, the large inbred fami­lies we call races are still dis­cer­nible, each with a somewhat dif­fe­rent dis­tri­bu­tion of gene fre­quen­cies. In theory, some of the vary­ing genes could affect per­so­na­lity or intel­li­gence (though any such dif­fe­ren­ces would at most apply to averages, with vast over­lap between the group mem­bers). This is not to say that such gen­etic dif­fe­ren­ces are expec­ted or that we have evi­dence for them, only that they are bio­lo­gically pos­sible.

  Sita­tet er hen­tet fra Steve Sai­lers meget les­ver­dige anmel­delse av Pin­kers bok:
  http://www.vdare.com/sailer/pinker_progress.htm
  Her fin­nes en mengde len­ker til videre les­ning.

 • kje­til

  Jeg skjoen­ner ikke denne insis­te­rende ive­ren til Ole Jør­gen Anfind­sen og andre etter aa bruke et begrep “men­neske­rase”, som i beste fall er daar­lig defi­nert og som i alle fall defi­ne­res ulikt av for­skjel­lige bru­kere. Hvor­for ikke bruke et ord som ikke avspo­rer dis­ku­sjo­nen, som “etnisk gruppe”, “kul­tur” eller noe annet, avhen­gig av sam­men­hen­gen? Sita­tet Ole Jør­gen Anfind­sen gir er slett ikke inter­es­sant, det er bare en sam­ling opp­lagte tri­via­li­te­ter. Les den ypper­lige Wiki­pe­dia-artik­ke­len
  http://en.wikipedia.org/wiki/Historical_definitions_of_race
  Noen sita­ter der­fra for den som ikke har tid til hele:
  “When the ligh­ter ancient Egyp­ti­ans were in power they cal­led the dar­ker group the “the evil race of Ish” while when the dar­ker ancient Egyp­ti­ans were in power they cal­led the ligh­ter group the “the pale, degra­ded race of Arvad””

  A com­ment made by the his­to­rian of the 3rd cen­tury Han Dynasty descri­bes bar­ba­ri­ans of blonde hair and green eyes “who resem­ble the mon­keys from which they are descended.” “

  A Native North Ame­ri­can racial theory in the form of a legend held that Ame­ri­can Indi­ans were superior to blacks and whites, (Gos­sett, pp. 7).[1] The legend said that in God’s first attempt to make a human he cooked him too long, making blacks, (Gos­ett, pp. 7).[1] In God’s second attempt, he didn’t cook them enough, making whites, (Gos­sett, pp. 7).[1] In God’s third attempt he rea­lized the gol­den brown perfec­tion of the Ame­ri­can Indian, (Gos­sett, pp. 7)”

  Les­ning av denne artik­ke­len vil gjo­ere det klart at ordet “rase” har vaert gitt mange betyd­nin­ger opp gjen­nom tidene, de fleste av disse vil betrak­tes som unyt­tige i dag. Naar bio­lo­ger som Step­hen Jay Gould sier at det “begre­pet men­neske­rase” ikke har bio­lo­gisk betyd­ning, vil de dis­tan­sere seg fra hele denne his­to­rien av feil og under­streke at det vik­tigste bio­lo­giske fak­tum er at bio­lo­gisk (gen­etisk) varia­sjon innen­for arten Homo Sapi­ens Sapi­ens er eks­tremt liten, for eksem­pel mani­fes­tert ved at det ikke fin­nes men­neske­grup­per som ikke kan “inter­breed”. Fak­tum er at for de fleste andre arter er gen­etisk varia­sjon innen arten mye stoerre! Dette kan gjen­speile 1) at arten homo sapi­ens er meget ung, eller 2) at men­nes­ket til­pas­ser seg ved kul­tu­rell evo­lu­sjon som set­ter mange selek­sjons­me­ka­nis­mer ut av spill, eller 3) begge deler . (eller noe helt annet. Jeg er ingen eks­pert her).

  Igjen, dette er et kon­tin­gent his­to­risk fak­tum, det kunne ha vaert ander­le­des, og paa noen sta­dier i men­nes­kets evo­lu­sjon fan­tes det, til samme tid, sepa­rate arter av “pre­men­nesker”. Men det fin­nes altsaa ikke i vaar tid.

 • Ante

  Ved hjelp av det emi­nente sita­tet over­for til en av ver­dens frem­ste geni, prøvde jeg å få frem at det er ikke ordet “rase” som er pro­ble­met, men det som gjem­mer seg bak eller det man FRYKTER gjem­mer seg bak: at for­skjel­ler mel­lom grup­per av men­nesker har bio­lo­giske årsa­ker, også.

  Kan­skje er rase­be­gre­pet rele­vant å bruke for å for­stå men­nes­kene, kan­skje ikke. Det avgjø­rende er at vi til­la­ter oss å ha en åpen og ikke-for­døm­mende debatt om temaet. Å raskt avskrive begre­pet kan frem­stå som et tamt for­søk på å avskrive debat­ten om even­tu­elle bio­lo­gisk betingete for­skjel­ler.

  Jeg har feks lenge und­ret meg over at alle de ras­ke­ste sprin­terne i ver­den er svarte. Ikke svart i betyd­nin­gen tami­ler eller austral…svarte, men det man før ville kalt negre og som jeg ikke helt vet hva man skal kalle i dag. Kan­skje “per­soner med gen­etisk opp­hav fra Afrika”, selv om det er i over­kant omsten­de­lig. Men hva gjør man vel ikke for å ikke å bli kalt rasist?

  Of course, there are success­ful white athle­tes but, over­all, black supre­macy on the race track is blin­dingly obvious – of the top 200 offi­cial times at 100 met­res, not one has been run by a white ath­lete. Only black sprin­ters have (offi­ci­ally) run under 10 seconds. Solo­mon Wariso, a gra­duate in bio­tech­no­logy and 400- and 200-metre run­ner, says: “It’s just sta­ting facts that black athle­tes can run fas­ter and for lon­ger. Among them­selves athle­tes don’t even bot­her to discuss it. It’s just like say­ing the track is red.”” 

  Power events which require short, dyna­mic bursts of energy include the 100m, 200m, 400m, long jump, triple jump, 110m hurdles and 400m hurdles. 

  Black athle­tes hold the world records in all seven major sprint events, inclu­ding the two team relays. 

  Keny­ans won gold, sil­ver and bronze med­als in the 3,000m at the 1992 Bar­ce­lona Olym­pics.

  At the 1988 Seoul Olym­pics Keny­ans won the men’s 800, 1,500, 5,000 and 3,000 ste­eple­chase tit­les.

  In 1886 Arthur Whar­ton, a Gha­naian who sett­led in the north of Eng­land, became the first man to run 100 yards in 10 seconds in the Ama­teur Athle­tic Associa­tion Champion­ships.

  Under­ne­ath black skin there is more mus­cle and less fat. White athle­tes have a grea­ter pro­portion of fat and less mus­cle.

  Rese­arch car­ried out by experts at the Copen­ha­gen Insti­tute of Sports Science on Keny­ans from the Kalen­jin tribe of the Great Rift Val­ley, shows dis­tinct gen­etic cha­rac­te­ri­s­tics which help them store oxygen in the body and reduce fati­gue. This would enable them to cope with hot con­ditions at high alti­tude. As a result, the Kalen­jin who took part in the trials pos­ted fas­ter run­ning times over 800m than Euro­pe­ans at the same fit­ness level.” 

  http://www.jonentine.com/reviews/Daily_Express_9_8_2000.htm

 • Gun­nar Han­sen

  Ord­veks­lin­gen om rase­be­gre­pets anven­delse er inter­es­sant å være vitne til; som Ante påpe­ker så for­sø­ker den ene å være prek­ti­gere enn den andre. Takk til Ole Jør­gen Anfind­sen for hans for­søk på å for­klare det åpen­bare.

  For ikke lenge siden var det comme il faut at men­nes­kene på jor­den kunne deles inn i ulike raser. Gjen­nom (mikro)evolusjon er de blitt til­pas­set sine leve­om­rå­der. Det ble utført rase­forsk­ning i Norge også. Det var før antro­po­logi ble til sosial­an­tro­po­logi og kul­tur­re­la­ti­visme ble rådende metode. Det er synd at pro­fes­sor i medi­sin Dag Und­lien lot seg for­lede av eks­tre­mis­ten Hyl­land-Erik­sen til å legge bio­lo­giske for­kla­rings­mo­del­ler på hylla.

  Spørs­må­let ser ut til å være om etiske hen­syn veier tyngre enn tran­gen til å for­midle sann­het. At Aften­pos­tens Knut Olav Amås mener at det er uetisk å anvende rase­be­gre­pet på men­nesker (men at det fin­nes dyre­ra­ser) er for meg en ube­ty­de­lig dis­tink­sjon. Å heve at noe er usant fordi det kan asso­si­ere til nazis­tisk ideo­logi er en åpen­bar logisk feil­slut­ning.

  I bio­lo­gisk for­stand er en ”rase en gruppe indi­vi­der innen en art som utgjør en perm­a­nent og skjel­n­bar varie­tet.” (Henderson’s Dic­tio­nary of bio­lo­gical terms, 10th ed.). De ulike men­neske­ra­ser til­freds­stil­ler disse to kri­te­rier. Lik­som jeg kan skille en Schæ­fer­hund for en pud­del, og en stjerne­trek­ker fra en flatt­rek­ker, så kan jeg på et øye­blikk skjelne en neger fra en asiat, og en skan­di­nav fra en fra mid­del­ha­vets bredd. Å skille grup­per av objek­ter fra hver­andre hører til de ele­men­tære kog­ni­tive pro­ses­ser. De perm­a­nente og skjel­n­bare for­skjel­lene har å gjøre med bio­logi, og ikke med kul­tur.

  Det er de som for­nek­ter at det fin­nes men­nes­ke­lige raser som har bevis­byr­den.

 • jacek

  sigøy­ner’
  er ‘for­fulgt i Tsjek­kia’
  i Norge
  blir de til
  ‘rume­ner arres­tert av poli­tiet’
  de blir også til
  ‘hundre­tu­sen­vis av rume­nere’
  ‘utvist fra Ita­lia’

  alt pga av ‘rase’ og ‘rasisme’

  ord ska­per vir­ke­lig­he­ten eller øde­leg­ger den 

  nå har vi ikke bare
  ‘rasis­ter’
  som ingen vet hva betyr

  men også
  halv-rasis­ter
  og kvart-rasis­ter
  av Lars Gule

  rasist’ og ‘rasisme’
  banne­ord
  inkog­nito

 • Hei fra Fjord­man. Jeg star­tet å skrive om islam som ideo­logi og kul­tur, og har egent­lig aldri vært så opp­tatt av dette med raser og gener. Noe mot­vil­lig er jeg grad­vis kom­met til at temaet ikke helt kan unn­gås. For det første irri­te­rer det meg på prin­si­pi­elt grunn­lag at ”noen” har bestemt at noe ”ikke skal dis­ku­te­res.” Jeg liker ikke ideo­lo­gisk sen­sur. Dette lam­mer hele den vest­lige ver­den i alt­for stor grad.

  Om man hev­der at det fin­nes gen­etiske for­skjel­ler mel­lom ulike folke­grup­per er dette en full­sten­dig gyl­dig hypo­tese som bør kunne dis­ku­te­res rasjo­nelt som alle andre hypo­te­ser. For det andre: Der­som det fak­tisk fin­nes vesent­lige for­skjel­ler mel­lom folke­grup­per, kan dette ha store føl­ger i en glo­ba­li­sert ver­den der ulike nasjo­ner bringes sam­men. Det kan kort og godt være far­lig å ikke dis­ku­tere et poten­si­elt vik­tig tema.

  La oss begynne med tre enkle spørs­mål:

  1. Fin­nes det gen­etiske for­skjel­ler mel­lom ulike nasjo­ner og folke­grup­per, ikke bare mel­lom indi­vi­der?
  2. Der­som det fin­nes gen­etiske for­skjel­ler mel­lom folke­grup­per, er disse for­skjel­lene vesent­lige?
  3. Der­som det fin­nes vesent­lige gen­etiske for­skjel­ler, hva slags prak­tiske utslag gir disse?

  Slik jeg ser det, er det hevet over enhver tvil at det fin­nes gen­etiske for­skjel­ler mel­lom folke­grup­per. Og da mener jeg ikke bare over­fla­tiske ting som hud­farge. Det er en offent­lig hem­me­lig­het at enkelte syk­dom­mer er mer utbredte hos noen nasjo­ner enn andre, eller fin­nes til og med bare i enkelte land. Visse typer lidel­ser fore­kom­mer hyp­pi­gere blant korea­nere enn blant nige­ria­nere, blant tys­kere enn blant india­nere i den bra­si­li­anske regn­sko­gen osv. Det er der­med hevet over enhver tvil at gen­etiske for­skjel­ler fin­nes og at de kan ha prak­tiske kon­se­kven­ser.

  Reint prin­si­pi­elt sett kan man hel­ler ikke benekte kon­ti­nu­er­lig evo­lu­sjon der­som man tror på utvik­lings­teorien. Inn­til nylig var folk fra Norge og Ny Gui­nea stort sett gen­etisk iso­lert fra hver­andre, og hadde vært det ikke bare i tusen­vis, men i titu­sen­vis av år. Dette er mer enn nok til å utvikle reelle for­skjel­ler. Det er et kor­tere tids­rom som skil­ler ulver fra pud­ler, for eksem­pel, og knapt noen, med et mulig unn­tak for visse sosia­lis­ter, vil vel på alvor hevde at ulver og pud­ler er gen­etisk iden­tiske? Det er direkte opp­sikts­vek­kende der­som man mener at svens­ker og kenya­nere er gen­etisk like. Da hev­der man i prak­sis at evo­lu­sjo­nen har pågått i mil­li­ar­der av år, inn­til homo sapi­ens, det moderne men­nes­ket, opp­stod, og så har den plut­se­lig stop­pet opp. Bare slemme rasis­ter og krypto-nazis­ter mener noe annet.

  Når det gjel­der punkt to: La meg gjerne inn­rømme at jeg kan lite om bio­logi gene­relt sett, og enda mindre om human­bio­logi. Jeg liker imid­ler­tid å tro at jeg har en viss logisk sans og instinkt for viten­ska­pe­lig metode. Jeg hører mange sier at alle men­nesker på jorda er mer enn 99 % gen­etisk iden­tiske. Jo da, det fin­nes kan­skje en og annen for­skjell, men disse er av liten prak­tisk betyd­ning. Noe er for­skjel­lig, men det er utenpå. Inni er vi like. Det er selv­sagt sjar­me­rende og vel­me­nende å lære dette på barne­sko­len, men er det rik­tig?

  Jeg har hørt det bli påstått at men­nesker er nes­ten 98 % (eller i alle fall 95 %, tal­lene ser ut til å variere noe) gen­etisk iden­tiske med dverg­sjim­pan­ser, hvil­ket er grun­nen til at enkelte mener at men­neske­apene bør til­kjen­nes men­neske­ret­tig­he­ter. Er det da ikke litt inter­es­sant å kon­sta­tere at det var akku­rat de siste pro­sen­tene som utgjorde for­skjel­len mel­lom en gruppe sjim­pan­ser og den kine­siske mur, Lud­wig van Beet­ho­ven og måne­lan­din­gen?

  La oss over­føre det samme prin­sip­pet til arten men­nes­ket. Det er helt klart at sosialt miljø har mye å si for enkelt­per­soners utvik­ling, men jeg er over­be­vist om at noen men­nesker kort og godt er født mer talent­fulle enn andre. Jeg tror vi kan være enige om at Albert Ein­stein var mer enn gjen­nom­snitt­lig intel­li­gent. Men Ein­stein utgjorde ikke noen egen art, han var homo sapi­ens som alle andre. La oss si at Ein­stein var 99,6 % gen­etisk iden­tisk med en uføre­trygdet SV-er på Toten som liker å se Idol på TV. Er det ikke litt erger­lig at det var akku­rat de siste, visst­nok helt uve­sent­lige, pro­mil­lene som utgjorde den gene­relle rela­ti­vi­tets­teorien?

  Poen­get er at selv om man hev­der at det er ”rela­tivt små” for­skjel­ler mel­lom ulike folke­slag, kan nett­opp den lille for­skjel­len gen­etisk sett gi store prak­tiske utslag. Som nevnt kan noen få gener, eller i enkelte til­fel­ler en enkelt muta­sjon, gi store utslag medi­sinsk sett. Dette er udis­ku­ta­belt. Er det da i uten­ke­lig at det samme kan gjelde men­tale for­skjel­ler? Jeg kan ikke se at mulig­he­ten kan avvises, der­som man tror på utvik­lings­teorien og at men­nes­ke­lig bevisst­het er ute­luk­kende basert i men­nes­ke­lig bio­logi, ikke i noen gud­dom­me­lig skapt sub­stans som sje­len. Der­som bio­lo­gien end­res, end­res føl­ge­lig også tanke­mønst­rene.

  Forsk­ning på tvil­lin­ger tyder på at poli­tisk men­ta­li­tet har en vesent­lig gen­etisk kom­po­nent:

  Poli­ti­cal Views May Be Gen­eti­cally Influ­en­ced, Twin Study Shows

  Scien­ce­Da­ily (Feb. 6, 2008) — Rese­arch by Rice Uni­ver­sity pro­fes­sor of poli­ti­cal science John Alford indi­cates that what is on one’s mind about poli­tics may be influ­en­ced by how people are wired gen­eti­cally. Alford, who has rese­ar­ched this topic for a num­ber of years, and his team ana­ly­zed data from poli­ti­cal opi­nions of more than 12,000 twins in the Uni­ted Sta­tes and sup­ple­men­ted it with fin­dings from twins in Aust­ra­lia. Alford found that iden­ti­cal twins were more likely to agree on poli­ti­cal issues than were fra­ter­nal twins.

  What we found was that it pro­bably is going to take more than a per­suasive tele­vi­sion ad to change someone’s mind on a cer­tain poli­ti­cal position or atti­tude,” said Alford. “Indi­vi­dual genes for beha­viors do not exist and no one denies that humans have the capacity to act against gen­etic pre­dis­po­sitions. But pre­dictably dis­si­mi­lar cor­re­la­tions of social and poli­ti­cal atti­tudes among people with grea­ter and les­ser shared geno­types sug­gest that beha­viors are often shaped by for­ces of which the per­son them­selves are not con­sciously aware.”

  Alford belie­ves that poli­ti­cal scien­tists are too quick to dis­miss gen­etics; rat­her, he belie­ves gen­etics should be stu­died and taught along with social-environ­ment influ­en­ces. “It has been pro­ven that gen­etics plays a role in a myriad of dif­fe­rent human inte­rac­tion and makeup,” said Alford. “Why should we exclude poli­ti­cal beliefs and atti­tudes?”

  Dette leder oss direkte til et nytt spørs­mål. Der­som det fin­nes en gen­etisk kom­po­nent bak tanke­mønst­rene til enkelt­per­soner, fin­nes det da også en gen­etisk kom­po­nent bak tanke­mønst­rene til hele kul­tu­rer? Fin­nes det en bio­lo­gisk kom­po­nent bak eksis­ten­sen av ulike kul­tu­relle tra­di­sjo­ner som er til­pas­set inn­byg­gerne i det lan­det? Dette spørs­må­let har ENORME prak­tiske kon­se­kven­ser, tatt i betrakt­ning at hele den vest­lige ver­den nå over­svøm­mes av inn­vand­ring fra folke­grup­per med en annen gen­etisk sam­men­set­ning enn de som opp­rin­ne­lig skapte vest­lig sivi­li­sa­sjon, nem­lig per­soner av euro­pe­isk her­komst. Like­vel blir det svært sjel­den stilt. Det er tabu.

  Logisk sett er det en full­sten­dig gyl­dig pro­blem­stil­ling å spe­ku­lere i om det fin­nes gen­etiske for­skjel­ler med poten­si­elle prak­tiske kon­se­kven­ser mel­lom japa­nere og egyp­tere. Kan­skje er noen nasjo­ner gjen­nom­snitt­lig sett til og med mer intel­li­gente enn andre. Om dette er rik­tig vet jeg ikke, men det er uvi­ten­ska­pe­lig at man ikke skal kunne stille spørs­må­let. Å hevde at ”alle men­nesker er nes­ten gen­etisk iden­tiske, og de lille for­skjel­lene som fin­nes er søte og farge­rike, men prak­tisk uve­sent­lige” er en seku­lær tros­be­kjen­nelse. Den er ikke viten­ska­pe­lig fun­dert.

  Jeg har nylig hørt enkelte multi­kul­tura­lis­ter mot­vil­lig inn­rømme at jo, det fin­nes kan­skje gen­etiske for­skjel­ler mel­lom folke­grup­per, men disse vil brytes ned over tid gjen­nom å blande dem. Fak­tisk bør man følge som poli­tikk at alle folke­grup­per skal tvinges til å blan­des inn­til de even­tu­elle for­skjel­lene blir utra­dert. Dette er en form for gen­etisk kom­mu­nisme som ikke er noe mindre radi­kal enn øko­no­misk kom­mu­nisme, og det er en ide som nå er i ferd med å skyve hele den vest­lige ver­den i tota­li­tær ret­ning i skrem­mende tempo.

 • Cas­san­ders

  Grup­perte bio­lo­giske for­skjel­ler er rea­li­te­ter, det er fakta. De for­tel­ler blant annet om for­his­to­rie og grad av slekt­skap mel­lom indi­vi­der. Dette er tri­vi­elt, og det vir­ker vrøv­lete å late som det er ikke-eksis­te­rende.

  Det vik­tige er OM, HVA SLAGS og HVORDAN vi knyt­ter VERDIVURDERINGER til slike grup­pe­rin­ger som de aller fleste men­nesker på klo­den like­vel lett gjen­kjen­ner.

  Det som er fasci­ne­rende tåpe­lig er hvor­dan et begrep (rase) er tømt for menings­bæ­rende inn­hold, for der­et­ter å bli rekon­stru­ert med et nytt, som i mot­set­ning til det reelle bio­lo­giske, fak­tisk er en ren kon­struk­sjon: “Det kul­tu­relle rase-begre­pet”.
  Her sau­ses reli­gion, kul­tur og det meste sam­men i et stort begrep *rase* som (på tross av at *rase* er erklært ikke-eksis­te­rende) inn­går i lov­verk mot *rase*diskriminering, osv. 🙂

  Det er mulig at Gould og andre vil prøve å dis­tan­sere seg fra tid­li­gere feil­grep med å fjerne begre­pet. Men nis­sen er jo selv­føl­ge­lig med på las­set. De aller fleste reli­gio­ner, –ismer, stam­mer, kla­ner, osv osv gjør jo nett­opp skil­let mel­lom OSS innen­for og DEM uten­for til en helt sen­tral sak. Det er jo nok av andre ele­men­ter å gripe tak i: tato­ve­ring, stør­rel­sen og fasong på tre­styk­ket i leppa, hår­fri­syre, +- skjegg, skjegg­lengde ( Jeg leste nylig en islam-spør­re­side hvor en skrift­lærd med stort alvor gjorde en utred­ning over hvor langt et skjegg skulle være for å være i tråd med anvis­nin­gene i skrif­ten), kippa’er, tur­ba­ner, osv osv osv.
  Og denne him­me­lens hær­skare (sic) av grup­per kla­rer da utmer­ket godt å lage seg døde­lige stri­dig­he­ter uten tanke for pig­men­te­ring eller slike veder­styg­ge­li­ger.

  Vi er tross alt sosiale bio­lo­giske vese­ner. Vi har omsorg og loja­li­tet som vannes grad­vis ut fra avkom, gjen­nom fami­lie, stor­fa­mi­lie, klan, distrikt/landsby. Etter hvert kom den kuns­tige utvi­dede fami­lien nasjon ( som også i peri­oder har fun­gert bra). Slik er vi blitt fordi det har hatt over­le­vel­ses­verdi for våre for-fedre/mødre. Med dagens medie-“virkelighet” kan dette for­sky­ves til en viss grad, men bare til en viss grad. Jeg er tvi­lende til at pro­mis­kuøs atru­isme egent­lig er en god ide.
  Til og med anar­kis­ten Proud­hon erkjente dette:
  “If all men are my brot­hers, I have no brot­hers”… Begre­pet “bror” tøm­mes for reelt inn­hold.

  Grup­per som for­lan­ger stor­sam­fun­nets respekt kre­ver altså å få være anner­le­des SOM GRUPPE. ( Selv­føl­ge­lig blir sann­syn­lig­he­ten for intern dis­kri­mi­ne­ring stor i en slik gruppe)

  Drøm­men om å smelte alle sam­men i en stor lyk­ke­lig fami­lie er kan­skje vak­ker, men uto­pisk.

  I ste­det for at alle de for­skjel­lige grup­pene går opp i et stort har­mo­nisk multi­kul­tu­relt hele, dan­nes det para­lell­sam­funn med gjen­si­dige frik­sjo­ner.
  En får ikke ett multi­kul­tu­relt fel­les-sam­funn, men mul­tiple enkelt­kul­tu­rer i et svek­ket stor­sam­funn.

  Cas­san­ders

  A hal­lu­ci­na­tion is a fact, not an error; what is errone­ous is a judgment based upon it.”
  Ber­trand Rus­sel

 • Tom Gra­ne­rud, Bærum

  U S A

  Se til USA, som for mange i Norge, er selve for­bil­det
  for en vel­lyk­ket inn­vand­rings­po­li­tikk.

  I USA har de et mer avslap­pet for­hold til rase ordet.

  Besøk nett­si­den deres SSB “U.S. Cen­sus Bureau”.
  Gå til “Sub­jects Index” og bok­sta­ven “R”.
  (Race) er første treff. Så kan du få full over­sikt.
  Og du fin­ner også seneste defi­ni­sjo­ner av begre­pet.
  Tid­li­gere syn på saken. Men de tar for­be­hold om at disse
  opp­lys­nin­ger viser ikke til bio­lo­giske for­hor­hold.

  Det lig­ger i sakens natur at kaos hadde opp­stått om
  de i USA skulle opp­tre som “farve­blinde”. Myn­dig­he­ter
  må fange opp demo­gra­fiske for­and­rin­ger.

  .o0o.

  Den tåpe­ligste saken her i Norge er at begre­pet har sjel­den
  eller aldri vært i bruk hos dem, som har blitt hengt ut,
  og eller for­fulgt av anti­ra­sis­ter og huma­nis­ter.

  Ordet “rase” som begrep har aldri vært tema internt
  i Frem­skritts­par­tiet. Selv ikke hos vær­stin­gene.

  Ordet “rase” som begrep var aldri tema internt hos
  Fedre­lands­par­tiet.

  Ordet “rase” som begrep var aldri tema internt hos
  Norsk Folke­parti.

  Ordet “rase” som begrep er ikke tema internt hos
  Demo­kra­tene. Dette har ingen inter­esse eller verdi.

  Pri­vat i Norge er det hel­ler ikke van­lig å foku­sere
  på ordet “rase” i sam­ta­ler.

  Så får andre spe­ku­lere på hvor­le­des ordet har sneket
  seg inn i språ­ket. Det skyl­des vel barn og ung­dom best
  kan enga­sje­res til kamp mot rasisme. Det ten­ner dem.
  Og voksne kan enga­sje­res til kamp for det klasse og
  rase­løse sam­funn. Så da trengte de ® ordet?

  Mvh

 • Cas­san­ders

  Her er for øvrig Johan Hari’s siste utspill som set­ter
  bis­ko­pen av Can­ter­bury sitt utspill om sha­ria i per­spek­tiv.

  http://www.johannhari.com/index.php

  Som utpre­get øku­me­nist er bis­ko­pen selv­følgeig også til­hen­ger av uto­pisk multi­kul­turua­lisme.

  Cas­san­ders
  In Cod we trust

 • Nina

  Kan­skje vi først og fremst bør spørre oss om hvor­for vi frem­de­les lar nazis­tene og deres med­lø­pere defi­nere inn­hol­det av begre­pet “rase” i det hele tatt? Er det noen som har hatt inter­esse av å videre­føre deres tenk­ning på noen måte? Et hvert men­neske ved sine noen­lunde fulle fem for­døm­mer pr. i dag alt nazis­tene og dess like sto/står for, men vi aksep­te­rer altså – og iden­ti­fi­se­rer oss med – dag­lig deres defi­ni­sjon og tanke­gang rundt et ord. 

  Det er et tanke­vek­kende og under­lig fak­tum.

  Men med det per­spek­ti­vet i bak­ho­det, så er jeg enig i at ordet “rase” ikke klin­ger sær­lig bra. Til gjen­gjeld er ikke rase pro­ble­ma­tisk når det gjel­der andre arter – som f.eks. hun­der. Og hvor­for skulle det nå det? De er jo alle hun­der, men de har for­skjel­lige har for­skjel­lige egen­ska­per – i betyd­nin­gen at noen er gode til jakt, andre til å sove i sofaen, noen tåler bedø­velse godt, andre ikke etc. – og utse­ende. Og selv om jeg per­son­lig fore­trek­ker Box­ere, så betyr imid­ler­tid ikke det at jeg mis­li­ker eller hater Dach­ser og synes at de er mindre­ver­dige hun­der. Men det er egent­lig det nazis­te­nes rase-tanke­gang inne­bæ­rer.

  Vår berø­ringsangst over­for rase-begre­pet er pro­ble­ma­tisk på flere områ­der enn språ­ket og videre­fø­rin­gen av en bak­stre­versk og uspi­se­lig tanke­gang i seg selv: vi har fak­tisk kom­met så langt ut at såkalte anti-rasis­ter kan få seg til å si at forsk­ning på for­skjel­lige grup­pers toleransegrense/utbytte for medi­si­ner er rasis­tisk, og der­for bør unn­gås eller for­bys – uten at noen drøm­mer om å stille et kri­tisk spørs­mål om deres hold­ning egent­lig er bruk­bar eller lar seg for­svare.

  For en stund siden var det en artik­kel i Aften­pos­ten, som hand­let om spe­si­elt hjerte­me­di­si­ner som påvir­ker hvite, asia­ter og svarte for­skjel­lig. All nåvæ­rende viten om denne pro­blem­stil­lin­gen tyder på at medi­si­ner som fun­ge­rer godt og har få bivirk­nin­ger hos hvite, fun­ge­rer dår­li­gere og fører til mange bivirk­nin­ger hos asia­ter og svarte – og omvendt. Kan­skje vil tiden vise at fors­kerne tok feil og at det hele stam­mer fra en annen fak­tor enn grup­pe­nes rase-til­hø­rig­het. Men så lenge de nåvæ­rende resul­ta­tene peker i den ret­nin­gen; bør ikke da fors­kere få forske i fred uten å bli utsatt for poli­ti­serte beskyld­nin­ger fra idea­lis­ter uten bakke­kon­takt?

  Tror vir­ke­lig noen oppe­gå­ende men­nesker på at en rekke leger og fors­kere ville sette sin egen stil­ling på spill for å hevde noe så brenn­bart i dagens klima hvis de ikke mente det er reelt? Og at forsk­nin­gen som åpen­bart hand­ler om bedre medi­si­ne­ring og der­med livs­kva­li­tet for syke men­nesker uav­hen­gig av opp­hav, egent­lig bare er et sne­dig dekke for de samme legene og fors­ker­nes nazis­tiske sym­pa­tier? Der­som det siste var kor­rekt, så ville muli­gens et noe mindre hys­te­risk indi­vid med full rett anta at dette mil­jøet gjerne så pas­sivt på alle andre grup­pers pla­ger med bivirk­nin­ger og kan­skje en ras­kere død – noe vi trygt kan regne med at ville være å fore­trekke frem­for å måtte finne seg i ube­ha­ge­lige kon­fron­ta­sjo­ner med og ufjelge beskyld­nin­ger fra anti­ra­sist-indu­strien. Så hvor­for gid­der vi i det hele tatt å høre på sånt, enn si ta det alvor­lig og fak­tisk debat­tere dette på slike men­nes­kers pre­mis­ser? Er det anti-rasis­tisk, men­nes­ke­lig og i sin skjøn­ne­ste orden å la være å forske i slike funn fordi kate­go­ri­se­rin­gen “rase” tan­ge­rer borti en mer eller mindre død ideo­logi som en nes­ten sam­let ver­den sloss og døde for å få fjer­net fra jor­dens over­flate? La den svarte fyren få lavere livs­kva­li­tet og kan­skje stryke med pga feil­me­di­si­ne­ring, bare vi andre kan føle oss poli­tisk kor­rekt til sinns?

  Man kan i denne anled­nin­gen selv­føl­ge­lig føre frem – noe som også er blitt gjort – argu­men­tet om at akku­rat denne forsk­nin­gen kan mis­bru­kes av diverse “mil­jøer” til mindre edle for­mål. Men til ori­en­te­ring til de som tyde­lig­vis har gått glipp av det; så godt som all forsk­ning blir alle­rede mis­brukt av de som øns­ker det. Så hvis et poten­si­elt mis­bruk skal være et gyl­dig argu­ment, da kan vi like gjerne la være å forske på noe som helst.

  For eksem­pel har vår bak­te­rio­lo­giske forsk­ning ført til ny viten og mye godt – mens vi fra samme forsk­ning også har fått mindre hel­dige bak­te­rio­lo­giske våpen som ikke er fullt så sjar­me­rende. At noen nazis­ter i håp om å skaffe seg til­hen­gere vil kunne komme til å lalle om at for­skjel­lig virk­ning av medi­si­ner bevi­ser at de har rett i sin rase­tenk­ning, og at de de facto vil bli i stand til å verve mange nye med­lem­mer på den måten, er ikke en nevne­ver­dig rasjo­nell påstand. En som even­tu­elt kjø­per en så elen­dig begrun­nelse og blir nazist på bak­grunn av det, kan vi i såfall gå ut i fra at er uten­for peda­go­gisk rekke­vidde uan­sett – også i for­hold til et “anti-rasis­tisk” ver­dens­syn.

  Så debat­ten om rase-begre­pet er avgjort beti­me­lig, men spørs­må­let er hvor­for vi videre­fø­rer en nazis­tisk defi­ni­sjon når vi kon­se­kvent avvi­ser alt det andre de hev­det og prak­ti­serte?

  Og som et ps: hvis noen fin­ner en fei­ende flott, norsk over­set­telse av det engelske “rase-rela­sjo­ner” (for­trinns­vis en som ikke inne­hol­der samt­lige bok­sta­ver i alfa­be­tet) til meg, så lover jeg her­ved å gå over til den umid­del­bart. For det vil jo lyde bedre, om ikke annet.

 • kje­til

  Hei!

  Jeg synes det blir litt for mye argu­men­ta­sjon mot straamenn her. Jeg er egent­lig enig i (nes­ten) alt som Nina skri­ver, hvis noen argu­men­te­rer mot forsk­ning om hjertemedisin´s for­skjel­lige virk­ning paa for­skjel­lige men­neske­grup­per saa er det bare taa­pe­lig. Det er gene­relt et pro­blem i medi­sin og far­mo­ko­logi at man har vaert for lite opp­tatt (for­melt, enkelt­le­ger har nok vaert sva­ert opp­tatt av dette), av at virk­ning av far­maka i krop­pen varie­rer fra indi­vid til indi­vid. Dette gjel­der mye annet enn “rase­grup­per”, og er blitt et “hot topic” i far­ma­ko­logi naa, man er f.eks opp­tatt av for­skjell i virk­ning hos kvin­ner og menn, og mel­lom barn og voksne, etc, etc. 

  Mitt poeng har hele tiden vaert ett annet: mens inn­de­ling av men­nesker i grup­per kan vaere sva­ert nyt­tig, for for­skjel­lige formaal, saa stam­mer “rase”begrepet fra (sann­syn­lig­vis foer-viten­ska­pe­lige) teorier om at for­skjel­lige men­neske-grup­per har separta opp­hav, og det er ganske sik­kert usannt. Tvert­imot er det bio­lo­gisk inter­es­sante og over­ras­kende fak­tu­met at bio­lo­gisk varia­sjon mel­lom men­nesker er sva­ert liten, og sva­ert mye mindre enn hva som er van­lig blant andre arter. 

  Men­nesker til­pas­ser seg kul­tu­rellt, de maa ikke vente paa at krop­pen end­res for aa vaere til­pas­set nye for­hold. Det gjorde at men­nes­kene naar isti­den tok slutt kunne trekke mot nord mye ras­kere enn de kunne ha gjort om de matte vente noen gene­ra­sjo­ner til de (gjen)utviklet pels!

  Ikke minst er det et vik­tig poeng at de nyt­tige klas­si­fi­ka­sjo­nene varie­rer fra anven­delse til anven­delse, de er der­for ikke knyt­tet til en essen­si­ell, ufor­an­der­lig kjerne ved men­nes­ket. En afri­ka­ner som kom­mer til Norge og laerer seg og snakke fly­tende norsk kan i prin­sip­pet gjo­ere hva som helst i vaart sam­funn, hvis han faar slippe til, men hvis han stam­mer fra et omra­ade i Afrika hvor mala­ria er ende­misk, saa er det ikke usann­syn­lig at han har “sicle-cell anemia”(Hva heter det paa norsk?), en blod­syk­dom som fore­trek­kes av evo­lu­sjo­nen i mala­ria-omra­a­der siden hetero­zy­go­tene faar en viss beskyt­telse mot mala­ria, (og syk­dom­men ikke uttryk­kes). Hvis en frak­sjon p av befolk­nin­gen har sickle-cell ane­mia, saa gir en enkel anven­delse av Hardy-Wein­bergs lov at en frak­sjon 2p(1-p) av befolk­nin­gen er hetero­zy­go­ter, hvis p er liten er det nes­ten 2p. Saa dob­belt saa mange som de syke faar beskyt­telse mot mala­ria! Syk­dom­men er den pri­sen (“gen­etic load”) som popu­la­sjo­nen maa betale for at deler av popu­la­sjo­nen faar beskyt­telse mot mala­ria. I selek­tiv like­vekt vil eks­tra­do­e­de­lig­he­ten fra syk­dom­men vaere balan­sert av eks­tra­over­le­vel­sen fra beskyt­tel­sen. Se en hvil­ken som helst god laere­bok i popu­la­sjons-gen­etikk.

 • Chris­tian Skaug

  sicle-cell anemia”(Hva heter det paa norsk?)

  Sigd­celle­anemi.

 • jolle

  En liten mor­som sak i the eco­nomist:

  Human races or human race?
  Feb 7th 2008
  From The Eco­nomist print edition
  Gen­eti­cally, people still look pretty much alike
  …..

  …“Nine others(gener) had various other jobs that were also of NO POLITICAL sig­ni­fi­cance. All in all, the school of thought which holds that humans, for all their outward variety, are a pretty homo­genous spec­ies rece­i­ved a boost.”
  http://www.economist.com/science/displaystory.cfm?story_id=10640669

  Hva ville et gen som har poli­tisk betyd­ning være? 

  Her er artik­ke­len saken over er basert på, finn fem feil:)

  Natu­ral selection has dri­ven popu­la­tion dif­fe­rentia­tion in modern humans
  Luis B Bar­reiro, Guil­laume Laval1,2, Hélène Quach1, Etienne Patin & Lluís Quin­tana-Mur­ci1

  Abs­tract
  The con­si­de­rable range of observed phen­oty­pic varia­tion in human popu­la­tions may reflect, in part, dis­tinc­tive processes of natu­ral selection and adap­ta­tion to vari­able environ­men­tal con­ditions. Alt­hough recent genome-wide stu­dies have iden­ti­fied can­di­date regions under selection1, 2, 3, 4, 5, it is not yet clear how natu­ral selection has shaped popu­la­tion dif­fe­rentia­tion. Here, we have ana­ly­zed the degree of popu­la­tion dif­fe­rentia­tion at 2.8 mil­lion Phase II Hap­Map single-nucle­otide poly­morp­hisms6. We find that neg­a­tive selection has glo­bally redu­ced popu­la­tion dif­fe­rentia­tion at amino acid–altering muta­tions, par­ti­cu­larly in dise­ase-related genes. Con­versely, posi­tive selection has ensu­red the regio­nal adap­ta­tion of human popu­la­tions by increas­ing popu­la­tion dif­fe­rentia­tion in gene regions, pri­ma­rily at non­syn­ony­mous and 5′-UTR vari­ants. Our ana­ly­ses iden­tify a frac­tion of loci that have con­tri­buted, and pro­bably still con­tri­bute, to the morp­ho­lo­gical and dise­ase-related phen­oty­pic diver­sity of cur­rent human popu­la­tions.”
  http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.78.html

  Jeg må bare utforde document.no lese til å finne hva the eco­nomist fin­ner i nature gen­etics… For etter hva jeg leser, med en del for­melle kunn­ska­per innen bio­kjemi, dog ikke så mye gen­etikk, så vir­ker det som kil­den her trek­ker noen andre kon­klu­sjo­ner enn the eco­nomist: Gen­eti­cally, people still look pretty much alike(economist) MOT: The con­si­de­rable range of observed phen­oty­pic varia­tion in human popu­la­tions may reflect, in part, dis­tinc­tive processes of natu­ral selection and adap­ta­tion to vari­able environ­men­tal conditions.(nature G) Det siste er vel selve defi­ni­sjo­nene på rase? 

  Her er kon­klu­sjo­nen på artik­ke­len, for de uten til­gang:

  ” In con­clu­sion, we have iden­ti­fied a FRACTION of loci that have influ­en­ced the morp­ho­lo­gical and dise­ase-related phen­oty­pic diver­sity cha­rac­te­ri­zing modern human popu­la­tions. These results open mul­tiple ave­nues for future rese­arch, as they may faci­li­tate gen­etic explo­ra­tions of medi­cal con­ditions by iden­ti­fy­ing strong can­di­date genes for dise­ases in which pre­va­lence DEPENDS ON ETHNIC BACKGROUND. The next step will be to deter­mine how gen­etic varia­tion in loci found to be under selection, par­ti­cu­larly in those genes of unk­nown func­tion, modu­lates sus­cep­ti­bi­lity to or the pat­ho­ge­ne­sis of human dise­ase.

  En liten sak på siden, i den pågå­ende “rase” deba­ten…
  Når det kom­mer til rase og gener så er det f.eks i hun­der vist at for­skjel­lene mel­lom hunde­ra­ser, og jeg håper ingen vill prøve å benekte dis­ses eksis­tens, er mye ned til for­skjel­ler i ikke kodene DNA. Altså ikke gener(gener koder for pro­tei­ner, bygge klos­ser…. Mens res­ten av DNA koder for hvor­dan bygge­klos­sene set­tes sam­men. Sånn vel­dig enkelt. Sån sirka 2% av det humane DNA er kodene DNA, altså “gener”

  http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/316/5831/1556(kort om ikke kodene DNA)

  http://www.genome.org/cgi/content/full/15/12/1798
  (Om hunde­ra­ser)

  Short inters­per­sed ele­ments (SINEs) are a major source of canine geno­mic diver­sity
  Wei Wang and Ewen F. Kirk­ness1
  The Insti­tute for Geno­mic Rese­arch, Rockville, Mary­land 20850, USA 
  ABSTRACT 
  SINEs are retro­trans­po­sons that have enjoyed remar­kable repro­duc­tive success during the course of mam­ma­l­ian evo­lu­tion, and have played a major role in sha­ping mam­ma­l­ian geno­mes. Pre­viously, an ana­ly­sis of sur­vey-sequence data from an indi­vi­dual dog (a poodle) indi­cated that canine geno­mes har­bor a high fre­quency of alle­les that dif­fer only by the absence or pre­sence of a SINEC_Cf repeat. Compa­ri­son of this sur­vey-sequence data with a draft genome sequence of a dis­tinct dog (a boxer) has con­fir­med this pre­dic­tion, and revealed the chro­mo­so­mal coor­di­nates for >10,000 loci that are bimorp­hic for SINEC_Cf insertions. Ana­ly­sis of SINE insertion sites from the geno­mes of nine additio­nal dogs indi­cates that 3%-5% are absent from eit­her the poodle or boxer genome sequences—suggesting that an additio­nal 10,000 bimorp­hic loci could be read­ily iden­ti­fied in the gene­ral dog popu­la­tion. We describe a met­ho­do­logy that can be used to iden­tify these loci, and could be adap­ted to exploit these bimorp­hic loci for geno­ty­ping pur­poses. Approxi­mately half of all anno­tated canine genes con­tain SINEC_Cf repeats, and these ele­ments are occa­sio­nally transcri­bed. When transcri­bed in the anti­sense ori­en­ta­tion, they pro­vide splice accep­tor sites that can result in incor­po­ra­tion of novel exons. The high fre­quency of bimorp­hic SINE insertions in the dog popu­la­tion is pre­dicted to pro­vide numerous examp­les of allele-spec­i­fic transcrip­tion pat­terns that will be valuable for the study of dif­fe­ren­tial gene expres­sion among mul­tiple dog bre­eds.

 • kje­til

  OOOps!!! Det ble noen feil i bru­ken av Hardy-Wein­bergs lov. (Notat til meg selv: ikke post mate­ma­tikk uten aa sjekke med papir og bly­ant, spes­si­elt ikke naar du er tro­ett) Her kom­mer den rik­tige ver­sjo­nen: Hvis p er ande­len av syk­doms­ge­net i gen-poo­len (altsa frak­sjo­nen av syk­doms­ge­ner i befolk­nin­gen, hvor hver per­son bidrar sine to gener til poo­len), saa er ande­len av syke per­soner i befolk­nin­gen p^2, mens ande­len av hetero­zy­go­ter ( altsaa friske indi­vi­der som baerer en kopi av det syke genet) er 2p(1-p). Saa hvis p=0.1, saa blir 1% av per­sonene syke, mens nes­ten 20% av per­sonene faar noe beskyt­telse mot mala­ria. God han­del for popu­la­sjoen, om ikke for de som maa betale pri­sen.

  Ante og noen andre pro­e­ver aa frem­stille dette som en dis­ku­sjon om et ord. Det er ikke det. Ortdet “rase” inter­es­se­rer meg ikke, men noen her pro­mo­te­rer en teori om at kul­tu­relle for­skjel­ler kan vaere gen­etisk betin­get, og dek­ker seg under “for­svar av et uskyl­dig ord”· Det fin­nes ingen serioese grun­ner til aa tro at kul­tu­relle for­skjel­ler har noen vik­tig gen­etisk kom­po­nent. Det er mange grun­ner til det. Naa oensker jeg aa sove, saa skal bare gi en grunn. 
  Kul­tur utvik­ler seg fort, sve­art fort. Kul­tu­rell evo­lu­sjoen er Lamarck­i­ansk, den nye gene­ra­sjoen kan erhverve for­eld­re­nes laerte egen­ska­per. Dette er stoerrel­ses­or­de­ner ras­kere enn Dar­wi­ni­ansk, bio­lo­gisk utvik­ling. Den kan ikke catche opp med kul­tur­ut­vik­lin­gens has­tig­het. Andre grun­ner er sik­kert vik­ti­gere.

  Til Jolle´s inn­legg: refe­ran­sene der vir­ker inter­es­sante, men merk at de bare snak­ker om medi­sinske egen­ska­per, som, eller burde vaere, ukon­tro­ver­si­ellt.

 • Daniel B

  Det skal bli debatt mel­lom Åmås og Hyl­land Erik­sen på NRK P2 Dags­nytt 18 nå, ons­dag 13. februar.

 • Knut

  Debatt mel­lom Åmås og Hyl­land Erik­sen? Er de uenige da?

 • Knut: Du trodde vel ikke for alvor at det skulle være en debatt om et kon­tro­ver­si­elt spørs­mål på stats­ka­na­len der noen var reelt uenige? Det er fali det. Man kunne til og med gi pub­li­kum poli­tisk ukor­rekte ideer. Tenk om det fak­tisk fin­nes gen­etiske for­skjel­ler mel­lom folke­grup­per? Tenk om de utgjør en reell for­skjell? Hva har det å si for inn­vand­rings­po­li­tik­ken?

 • Inkog­nito

  Siden Fjord­man vir­ker å være i det impul­sive hjør­net… :o)

  Som så mange andre som føl­ger med på det du skri­ver så har jeg all­tid lurt på hvil­ken fag­lig bak­grunn du har. Kan du si noe om det?

  Just curious…

 • Jan Hår­stad

  De vik­tige hen­del­sene – etter mitt skjønn – er det ingen i norske offi­si­elle media som inter­es­se­rer seg sær­lig for.
  Her er noe jeg syns er vel­dig vik­tig:

  Lør­dag 9 februar 08 kom det en rus­sisk bomber,en
  Tupo­lev-95 2000 feet over det ame­ri­kanske han­gar­ski­pet Nimitz som befant seg uten­for Japan-kys­ten.

  Den samme hel­gen tok også en Tupo­lev seg inn­over den japanske øygrup­pen Izu.
  I august 2007 tok en Tup­lev seg inn i bri­tisk luft­rom og bri­tiske Tor­na­dos gikk på vin­gene for å avskjære.

  Kon­klu­sjon: Russ­land dri­ver og tes­ter ut abso­lutt alle sine geo­gra­fiske naboer og flyt­ter fram sine posi­sjo­ner over­alt hvor dette er mulig.

  Så langt for­hol­der det offi­si­elle Norge seg mykt
  og cham­berlainsk til dette som er en enorm mili­ta­ri­se­ring av rus­sisk uten­riks­po­li­tikk.

 • Inkog­nito: Jeg er norsk, han­kjønn og heier ikke på Våler­enga. Mer er det ikke å si om den saken. Men jeg har full­ført grunn­sko­len, ja.

 • Inkog­nito

  Inkog­nito: Jeg er norsk, han­kjønn og heier ikke på Våler­enga. Mer er det ikke å si om den saken. Men jeg har full­ført grunn­sko­len, ja.

  Da er vi to.

  En eller annen gang kom­mer du nok “ut av ska­pet”. Ikke at det betyr noe, men du nær­mer deg vel Guin­ness World Record i uav­slørt iden­ti­tet – tatt i betrakt­ning din høye kølle­fø­ring.

  Ærlig talt, Fjord­man. Du er etter­hvert en blogg-auto­ri­tet av dimen­sjo­ner. Sam­ti­dig som du tyde­lig­vis ope­re­rer in per­sona i diverse sam­men­hen­ger. Hvor­for denne kramp­ak­tige ano­ny­mi­te­ten?

  Fryk­ter du å miste all kre­di­bi­li­tet om du frem­står som en per­son av kjøtt og blod, og med et navn?

 • Inkog­nito

  I all ansten­dig­het får jeg vel legge til føl­gende:

  Ja, jeg tror den inkog­nito Fjord­man vil miste en smule tro­ver­dig­het den dagen han står frem med fullt navn og bak­grunn. Kicket Fjord­man opp­le­ver hver gang han pos­ter en av sine ana­ly­ser vil kan­skje for­svinne.

  I’m such an ass. Right Nina?

  🙂

 • pot

  Nina, hvor befin­ner alle disse fœle nyna­zis­tene du skri­ver om seg? Og gene­relt, denne dis­ku­sjo­nen (minus Fjord­mann) er en orgie i kor­rekt­het. En fin blog har blitt nett­opp det mot­satte av hva den var ment å vœre. Abso­lutt alle skri­ve­rier fra Hans og Nina er for­ut­sig­bare, og gørr kje­de­lige. Som Ninas ima­ginœre nazis­ter som det muli­gens er tre styk­ker av i Norge, og som alle er like tjukke i hue. Men de er jo greie å ha i offi­si­ell sam­men­heng.

 • Nina

  At noen nazis­ter i håp om å skaffe seg til­hen­gere vil kunne komme til å lalle om at for­skjel­lig virk­ning av medi­si­ner bevi­ser at de har rett i sin rase­tenk­ning, og at de de facto vil bli i stand til å verve mange nye med­lem­mer på den måten, er ikke en nevne­ver­dig rasjo­nell påstand.

  Hvil­ken del av den set­nin­gen var det man ikke for­sto?

  Og for­øv­rig tar du feil – det er hele 5 av dem i Troms, det sier nem­lig SOS Rasisme. Til og med Anti­ra­sis­tisk sen­ter lo offent­lig av hys­te­riet til sin søs­ter­or­ga­ni­sa­sjon ved den anled­nin­gen.

  Men det er liten tvil om at mye av dagens berø­ringsangst rundt begre­pet rase har bak­grunn i nazis­te­nes ideo­logi og gjer­nin­ger, og de som synes det er fælt å bruke ordet rase argu­men­te­rer da også ut i fra dette. Hvil­ket jeg tok opp i mitt inn­legg, og påstår at de i såfall videre­fø­rer en nazis­tisk tanke­gang de hev­der å være mot­stan­dere av – og at argu­men­tene deres på dette områ­det ikke er sær­lig hold­bare.

 • jolle

  Begre­pet rase bru­kes i bio­lo­gien om som regel geo­gra­fiske sepa­rerte populasjoner(eller andre årsa­ker til mang­lende gen­flyt), som har dis­tinkte egen­ska­per. Her er det mye rom for skjønn, som mange liker å peke ut. Ett annet begrep som bru­kes er under­art, også lig­nende defi­nert. Da rase ikke har en defi­ni­sjon som er i like klart som art, der en art er defi­nert i for­holdt til å få for­plan­tings­dyk­tig avkomme. Så blir det litt som pla­net dis­ku­sjo­nen, for de som hus­ker så langt til bake da Pluto fort­satt var en pla­net… Ting blir litt uklare… Men hvis man god­ter at arter kan opp­stå, så er det ett for­sta­diet av dette, mole­ky­lær bio­lo­gien for dette er noe uklar(så hvitt jeg vet). Men etter en stund vill en popu­la­sjon utvikle dis­tinkte egen­ska­per, og etter enda en stund sepa­re­res ut som enn egen art. Da de siste resul­ta­tene fra humange­nom forsk­ning ganske tyde­lig viser att men­neske arten er sepa­rert i dis­tinkte grup­per, grup­per som man ser er i ferd med å utvikle seg til sepa­rate arter. må man godta att det fin­nes noe som man kan kalde men­nes­ke­lige underarte/raser. Hva mange ikke liker, og der­for kjem­per ideen om men­nes­ke­lige raser, er at det skulle være for­skjel­ler mel­lom disse i egen­ska­per som har med kul­tur å gjøre. Dette tror jeg er av to grun­ner, den ene å opp­lagte er jo i for­holdt til multi­kul­tura­lis­men, men den andre og hva jeg tror er den mest fun­da­men­tale er fordi hvis det er for­skjell mel­lom raser som gir utrykk i kul­tur. Så vil dette føre human­vi­ten­ska­pene over i natur­vi­ten­ska­pene, stu­diet av men­nes­ket blir over­tatt av rea­lis­ter. Human­vi­ten­ska­pen vill dø. Nå er jo dette en pros­ses som har kom­met langt på mange områ­der, ikke bare gen­etikk. Men aksept for at gener påvir­ker kul­tur, at det gir grunn­la­get for ulike kul­tu­rer. Må jo føre til ett krav om at human­vi­ten­ska­pen må inn­or­den seg stan­dard natur­vi­ten­skap­lig forsk­nings­me­to­dikk. Det vill være den ende­lige sei­e­ren i ”kam­pen mel­lom de to kul­tu­rer”.

  For de som tvi­ler på at det fin­nes dis­tinkte men­nes­ke­lige raser, kan jeg bare vise til denne popu­lær­vi­ten­skap­lige artik­ke­len om pyg­meer.

  http://www.sciam.com/article.cfm?id=why-pygmies-evolved-to-be-shorter

  Hvis dette ikke skulle over­bise alle, så kan jeg jo legge til å rase­be­gre­pet er vell etab­lert i medi­sin. Der det bru­ker mer og mer i behand­ling og forsk­ning. Da for­skjel­lene mel­lom ulike raser er så stor at man må til­passe behand­lin­gen etter hvilke rase pasi­en­ten til­hø­rer, rase tren­ger jo ikke ha noe med IQ, eller andre men­tale evner å gjøre for å være noe realt. Innen medi­sin og annen bio­lo­gisk forsk­ning bru­ker mann som regel det mindre poli­tisk belas­tede popu­la­sjons­grup­per. Men dette er iden­tisk med rase. 

 • kalle

  Musikk smak påvir­kes av gen­etikk….

  http://www.nature.com/news/2007/071210/full/news.2007.359.html

  http://www.sciam.com/article.cfm?id=culture-speeds-up-human-evolution (om hap­map og menneks­lige for­skjel­ler)

  http://www.cosmosmagazine.com/node/1349 (I cosmo… Gener og språk)

 • Mol.gen

  Komen­ta­rer til THOMAS HYLLAND ERIKSEN
  http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article2252351.ece

  ”Voksne tuare­ger, skan­di­na­ver og tut­sier er i stand til å for­døye melk, mens kine­sere, aust­ralske abori­gi­nere og liba­ne­sere ikke kan det. I dette hen­se­en­det til­hø­rer nord­euro­pe­ere samme rase som vest­afri­kanske noma­der, men ikke samme rase som folk fra Kreta og Sici­lia.”

  Evnen til å bryte ned lactose i vok­sen alder, skyl­des for­skjel­lige muta­sjo­ner. Synd at per­soner uten noen som helst kom­pe­tanse blir brukt som orak­ler av aften­pro­fe­ten;-)

  http://www.sciam.com/article.cfm?articleID=727EA883-E7F2-99DF-36D89AB12E930315&sc=I100322

  ”Forsk­ning om euro­pe­er­nes DNA viser ellers at dagens euro­pe­ere er pro­duk­tet av minst åtte migra­sjo­ner inn i kon­ti­nen­tet, fra for­skjel­lige ret­nin­ger. Evo­lu­sjons­fors­kere med sær­lig inter­esse for men­nesker blir gang på gang slått av hvor like men­neske­grup­per er over­alt, og hvor for­skjel­lige indi­vi­dene innen­for hver gruppe kan være.”

  Og dette skulle være ett argu­ment for hva?? Hvis vi ser litt langt på det så er vi i slekt med gjær­sop­pen. Selv en pro­fes­sor i “Kul­tu­rell kom­plek­si­tet i det nye Norge” må vell skjønne at det har for­gått en utvik­ling siden da, da både siden vi alle var gjær­sop­per og siden vi alle bodde i Afrika… 

  http://biology.plosjournals.org/perlserv?request=get-document&doi=10.1371/journal.pbio.0040072

  A Map of Recent Posi­tive Selection in the Human Genome

  Ben­ja­min F. Voight1 , Srid­har Kudara­val­li1 , Xia­oquan Wen1, Jonat­han K. Pritchard1* 
  1 Depart­ment of Human Gen­etics, Uni­ver­sity of Chi­cago, Chi­cago, Illi­nois, Uni­ted Sta­tes of Ame­rica

  ABSTRACT
  The iden­ti­fi­ca­tion of sig­nals of very recent posi­tive selection pro­vi­des infor­ma­tion about the adap­ta­tion of modern humans to LOCAL CONDITIONS. We report here on a genome-wide scan for sig­nals of very recent posi­tive selection in favor of vari­ants that have not yet reached fixa­tion. We describe a new ana­ly­ti­cal met­hod for scan­ning single nucle­otide poly­morp­hism (SNP) data for sig­nals of recent selection, and apply this to data from the Inter­na­tio­nal Hap­Map Pro­ject. In all three con­ti­nen­tal groups we find WIDESPREAD sig­nals of recent posi­tive selection. Most sig­nals are region-spec­i­fic, though a sig­ni­fi­cant excess are shared across groups. Con­trary to some ear­lier low reso­lu­tion stu­dies that sug­ge­sted a pau­city of recent selection in sub-Saha­ran Afri­cans, we find that by some measu­res our strongest sig­nals of selection are from the Yor­uba popu­la­tion. Finally, since these sig­nals indi­cate the exist­ence of gen­etic vari­ants that have sub­stanti­ally dif­fe­rent fit­nesses, they must indi­cate loci that are the source of SIGNIFICANT PHENOTYPIC VARIATION. Though the rele­vant phen­otypes are gene­rally not known, such loci should be of par­ti­cu­lar inte­rest in map­ping stu­dies of COMPLEX TRAITS. For this pur­pose we have devel­o­ped a set of SNPs that can be used to tag the strongest ∼250 sig­nals of recent selection in each popu­la­tion.

  Noen utdrag:
  …Recent reports have shown that genes involved in fer­ti­lity and repro­duc­tion are sub­ject to rapid adap­tive evo­lu­tion in pri­ma­tes…

  …Some of the strongest sig­nals of recent selection appear in various types of genes related to morp­ho­logy….

  Various genes involved in skele­tal devel­op­ment have also been tar­gets of recent selection. Three related pro­teins….
  ..
  …An impor­tant type of selective pres­sure that has con­fronted modern humans is the tran­sition to novel food sources with the advent of agri­cul­ture…

  Noe poli­tisk uko­rekt:)
  Recent articles have pro­po­sed that genes involved in brain devel­op­ment and func­tion may have been impor­tant tar­gets of selection in recent human evo­lu­tion [8,9]. While we do not find evi­dence for selection in the two genes reported in those stu­dies (MCPH1 and ASPM), we do find sig­nals in two other mic­rocep­haly genes, namely, CDK5RAP2 in Yor­uba, and CENPJ in Euro­pe­ans and East Asi­ans [46]. Though there is not an over­all enrich­ment for neu­ro­lo­gical genes in our gene onto­logy ana­ly­sis, seve­ral other impor­tant brain genes also have sig­nals of selection, inclu­ding the pri­mary inhi­bi­tory neu­ro­trans­mit­ter GABRA4, an Alzheimer’s sus­cep­ti­bi­lity gene PSEN1, and SYT1 in Yor­uba; the sero­to­nin trans­por­ter SLC6A4 in Euro­pe­ans and East Asi­ans; and the dyst­rop­hin bin­ding gene SNTG1 in all popu­la­tions.

  Altså ikke bare lactase og hud­pig­men­te­ring…

 • Tom Gra­ne­rud, Bærum

  Pro­fes­sor Tho­mas Hyl­land Erik­sen

  Fin­nes det noe far­li­gere enn våre pro­fes­so­rer i faget
  sosial­an­tro­po­logi? En syl­fersk viten­skap som vet å levere
  varen til myn­dig­he­tene og hente deres lønn fra nett­opp
  de samme myn­dig­he­ter.

  Tid­li­gere her­jet pro­fes­sor Brøg­ger sr. med kro­nik­ker
  i Aften­pos­ten. Om gull­ti­den i Anda­lu­cia etter at mus­li­men
  inn­vand­ret i år 711 e.Kr.. Fei­len er at alt han trek­ker
  frem stam­mer fra Romer­ti­den og Romer­ri­ket. Altså flere
  hundre år føre det mus­limske loppe­sir­kus paddla over
  Gibral­tar stre­det. På tiden til filo­so­fen Seneca, som
  opp­rin­ne­lig ble født i Spa­nia.

  Nå får pro­fes­sor, sosial­an­tro­po­logi Tho­mas Hyl­land Erik­sen
  frie tøy­ler i Aften­pos­ten. Der han pres­terte å skrive:

  Av og til er etnisk iden­ti­tet eks­tremt vik­tig for den
  enkelte, som når man er avhen­gig av etniske nett­verk for
  å skaffe ekte­felle, bosted og arbeid; men ofte er
  etni­sis­tet mindre vik­tig, som blant norsk­ame­ri­ka­nere
  i Min­ne­sota. Mange inn­vand­rere i Norge drøm­mer om en
  dag når deres etniske iden­ti­tet blir like lite vik­tig.”

  Så var det dette med USAs his­to­rie da?
  Iden­ti­tet betydde alt for våre utvand­rere til Min­ne­sota.
  Der skjedde ingen inte­gre­ring med lokal­be­folk­nin­gen som
  vel var San­tee Sioux. En gren av Dako­ta­s­tam­men.
  Det etniske begre­pet ble flott beskre­vet i et slag­ord
  fra gene­ral Sheri­dan: “Bare en død india­ner er en god
  india­ner.” Og våre var med i US-Army. Alle de sno­dige
  steds­navn i Ame­rika til­hørte folke­slag (raser) som ble
  utryd­det.

  Nord­menn som tror vi er for­bil­der, og inn­vand­rere drøm­mer
  om å miste sin etniske iden­ti­tet er prima under­hold­ning.
  At dagens nye mino­ri­te­ter skulle drømme i den ret­nin­gen
  betviles sterkt grun­net våre vel doku­men­terte empi­riske
  erfa­rin­ger med samen. Soma­liere som møtes i Norge kan
  ram­mse opp slekt­nin­ger til­bake til 1700-tal­let.

  Drøm­men til Tho­mas Hyl­land Erik­sen er på full fart mot
  et mare­ritt i lys levende vir­ke­lig­het. Samme hvor meget
  tåke som for­mør­ker ytrings­fri­he­ten.

  Mvh Tom G.

 • jolle

  Den siste artik­ke­len*, frem­lag­ger ganske solide data fro både medi­sinsk og ”poli­tisk” betyd­ning av rase. Det blir spen­nende å se når man får mer data. Ikke bare SNPs, men hele genom. Det er vell f.eks ett pro­sjekt i gang for å scanne 1000 humane genom. Da kan vell også begynne å se på ikke kodene DNAs betyd­ning.

  *http://biology.plosjournals.org/perlserv?request=get-document&doi=10.1371/journal.pbio.0040072

 • Mol.gen

  Mye spen­nende skjer innen gen­etikk, her er en kort­fat­tet artik­kel som for­kla­rer mer om hvor vik­tig ikke kodene DNA (”Junk RNA”) er.

  http://www.sciam.com/article.cfm?id=junk-rna-may-have-played

  I pri­ma­ter er det sær­lig enn ting som skil­ler seg ut de såkalte ALU sekven­sene.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Alu_sequence

  Med tanke på hva som er fun­net i hun­der* så vill det bli spen­nende å se hva ikke kodene DNA vill ha å si for for­skjel­ler mel­lom ulike popu­la­sjons­grup­per.
  *
  http://www.genome.org/cgi/content/full/15/12/1798

 • mol.bi

  Com­mon gen­etic vari­ants account for dif­fe­ren­ces in gene expres­sion among eth­nic groups

  Varia­tion in DNA sequence con­tri­butes to indi­vi­dual dif­fe­ren­ces in quanti­ta­tive traits, but in humans the spec­i­fic sequence vari­ants are known for very few traits. We cha­rac­te­rized varia­tion in gene expres­sion in cells from indi­vi­duals belon­ging to three major popu­la­tion groups. This quanti­ta­tive phen­otype dif­fers sig­ni­fi­cantly between Euro­pean-derived and Asian-derived popu­la­tions for 1,097 of 4,197 genes tested. For the phen­otypes with the strongest evi­dence of cis deter­mi­nants, most of the varia­tion is due to allele fre­quency dif­fe­ren­ces at cis-lin­ked regu­la­tors. The results show that spec­i­fic gen­etic varia­tion among popu­la­tions con­tri­butes appreci­ably to dif­fe­ren­ces in gene expres­sion phen­otypes. Popu­la­tions dif­fer in pre­va­lence of many com­plex gen­etic dise­ases, such as dia­be­tes and cardi­ova­s­cu­lar dise­ase. As some of these are pro­bably influ­en­ced by the level of gene expres­sion, our results sug­gest that allele fre­quency dif­fe­ren­ces at regu­la­tory poly­morp­hisms also account for some popu­la­tion dif­fe­ren­ces in pre­va­lence of com­plex dise­ases

  http://www.nature.com/ng/journal/v39/n2/full/ng1955.html

 • mol.gen

  Her er ori­gi­nal artik­ke­len som viser grove feil i THOMAS HYLLAND ERIKSEN artik­kel i aften­pos­ten. *

  Prof. HYLLAND ERIKSEN hev­der at tuare­ger, skan­di­na­ver og tut­sier er i samme ”rase”. At det er nære slekt­skaps­for­hold mel­lom disse popu­la­sjons­grup­pene grun­net deres fel­les evne til å bryte ned lactose i vok­sen alder. Dette stem­mer ikke. Prof. burde lært for­skjel­len mel­lom geno­type og feno­type. Hvert fall når han uta­ler seg som eks­pert på emne. Dette må nes­ten være litt pin­lig…. Muta­sjo­nene som gitt evnen til å bryte ned lactose i vok­sen aldre er for­skjel­lig i de ulike popu­la­sjo­nene. Altså ikke grunn­lag for å si at det er noe slekt­skaps­for­hold. Det er dess­verre en stor man­gel av all­menn­dan­nelse blant såkalte intel­lek­tu­elle i Norge. 

  *
  http://www.nature.com/ng/journal/v39/n1/full/ng1946.html

  Con­ver­gent adap­ta­tion of human lactase per­sist­ence in Africa and Europe
  A SNP in the gene enco­ding lactase (LCT) (C/T-13910) is associa­ted with the abi­lity to digest milk as adults (lactase per­sist­ence) in Euro­pe­ans, but the gen­etic basis of lactase per­sist­ence in Afri­cans was pre­viously unk­nown. We con­ducted a geno­type-phen­otype associa­tion study in 470 Tan­za­nians, Keny­ans and Sudanese and iden­ti­fied three SNPs (G/C-14010, T/G-13915 and C/G-13907) that are associa­ted with lactase per­sist­ence and that have derived alle­les that sig­ni­fi­cantly enhance transcrip­tion from the LCT pro­mo­ter in vitro. These SNPs ori­gi­nated on dif­fe­rent hap­lo­type back­grounds from the Euro­pean C/T-13910 SNP and from each other. Geno­ty­ping across a 3-Mb region…….

 • Gun­nar Han­sen

  Kort kom­men­tar før søn­dags­tur: I dagens Aften­pos­ten sva­rer pro­fes­sor Erik­sen på gårs­da­gens krasse, men vel­for­mu­lerte inn­legg av Arn­fin­desn. Erik­sen inn­røm­mer impli­sitt at han og andre poli­tikk kor­rekte fors­kere kan ha tatt feil ved bruke kul­tur alene som for­kla­ring på hvor­for mange sta­ter på jor­den er under­ut­vik­lede og mis­lyk­kede.

  Men uten å dvele ved denne erkjen­nel­sen for­sø­ker Erik­sen i samme inn­legg å spore av debat­ten ved å foku­sere på de moralske sidene (Hadde Manuela Ramin-Osmund­sens mang­lende moralske beskaf­fen­het sam­men­heng med at hun av neger?).

  Vil ikke pro­fes­sor Erik­sen ta kon­se­kven­sene av ny erkjen­nelse og hel­ler for­sette det dis­kur­sive arbei­det med å villede det norske folk til å tro at det bare er kul­tu­relle årsa­ker til de pro­ble­mer som er knyt­tet til inn­vin­d­rang?

 • Sann huma­nisme begyn­ner med å for­stå men­nes­kets sanne natur. Eller, litt mer omsten­de­lig. Sann huma­nisme begyn­ner med at man gjør så godt man kan, og bru­ker de viten­ska­pe­lige meto­der man har til rådig­het, for å for­søke å for­stå så mye som mulig av men­nes­kets sanne natur.

  Den vest­lige sivi­lia­sjon står i dag over­for to for­mi­dable trus­ler; radi­kal islam og mot­set­ni­ger basert på rase/etnisitet. Enten fin­ner vi humane og men­neske­ret­tig­hets­ba­serte løs­nin­ger på begge disse utford­rin­gene (hvil­ket vil kreve både revi­ta­li­se­ring og nytenk­ning ift dagens for­fei­lede regime), eller så vil andre kref­ter overta den vest­lige ver­den. Mest sann­syn­lig vil det bli en eller annen ver­sjon av islam. 

  Det for­und­rer meg at så mange reli­gions- og islam­ha­terne her på doc.no til­syne­la­tende ikke ser at en uto­pisk hold­ning til spørs­mål knyt­tet til raser/kontinentgrupper og/eller etniske grup­per, nett­opp er det som vil frata oss mulig­he­ten til å bestemme vår egen skjebne når man etter hvert skal finne et poli­tisk, intel­lek­tu­elt og moralsk regime som kan erstatte det nåvæ­rende kon­kurs­boet.

  Jeg min­ner nok en gang om hva den afro­ame­ri­kanske pro­fes­so­ren Carol M Swain har skre­vet i Con­tem­po­rary voi­ces of white natio­na­lism in Ame­rica (side viii):

  Ame­rica has been an excep­tion to the gene­ral rule that multi­racial, multieth­nic socie­ties are doo­med to even­tual dis­so­lu­tion.

  Tho­mas Hyl­land Erik­sen spør meg i Aften­pos­ten 17. februar hva jeg mener bør bli de poli­tiske kon­se­kven­sene av erkjen­nel­sen av at ulike folke­grup­per (merk at dette hand­ler om grup­per, ikke enkelt­in­di­vi­der, slik THE for­sø­ker å vri det til) er fysisk og men­talt for­skjel­lige. Det kan vi all­tids dis­ku­tere, selv om jeg selv­sagt ikke har noen fasit­svar å komme med. Men hit­ling av menings­mot­stan­dere er en meget dår­lig stra­tegi, sær­lig når man selv ikke har stort annet enn obsku­ran­tisme å komme med. 

  Det burde være inn­ly­sende (i hvert fall for alle dem som ikke har sat­set sin kar­riere og sin frem­tid på uto­piske fore­stil­lin­ger om at evo­lu­sjo­nen på ett eller annet magisk vis skulle ha slut­tet å virke på Homo sapi­ens fra det øye­blik­ket vi utvandret fra Afrika) at det ikke kom­mer til å føre noe godt med seg å late som om for­skjel­ler som fak­tisk er til stede, ikke er til stede. 

  Først blir vi enige om hvor­dan ver­den fak­tisk ser ut, fin­ner vi ut hvor­dan vi for­hol­der oss til ver­den.

  Jeg min­ner i den for­bin­delse om hva pro­fes­sor Ottar Brox skrev i Klasse­kam­pen 29.01.2008:

  For­søk på å rea­li­sere uto­pier fører enten til dik­ta­tur eller til store tap av real­ver­dier.

  Jeg håper at litt flere av doc.no sine mange, skarpe debat­tan­ter vil begynne å sette seg litt bedre inn i de ube­ha­ge­lig, men like­vel livs­vik­tige pro­blem­stil­lin­gene som har med raser/kontinentgrupper og etniske grup­per å gjøre. 

  Et godt sted å begynne, kan være Racial Dif­fe­ren­ces in Intel­li­gence: What Main­stream Scien­tists Say, skre­vet av av 52 inter­na­sjo­nalt kjente intel­li­gens­fors­kere, opp­rin­ne­lig pub­li­sert i Wall Street Jour­nal, 13.12.1994. Den fin­ner dere her: 
  http://www.honestthinking.org/en/pub/HT.2008.02.11.Mainstream_scientists_on_race.htm

  Og i til­knyt­ning til den pågå­ende debat­ten med Tho­mas Hyl­land Erik­sen og Dag Und­lien (pro­fes­sor i medi­sinsk gen­etikk) i Aften­pos­ten, har jeg nett­opp skre­vet en fyl­dig artik­kel med en drøss med refe­ran­ser til videre les­ning. Den fin­ner dere her:
  http://www.honestthinking.org/no/pub08/HT.2008.02.17.OJA.Kritikk.Undlien.Eriksen.htm

  Fordi det lig­ger meg eks­tra sterkt på hjer­tet, gjen­tar jeg et poeng jeg har under­stre­ket mange gan­ger, på mange for­skjel­lige måter de siste årene: Skal vi fore­bygge nazisme eller andre tota­li­tære ideo­lo­gier, da kan vi ikke feie under tep­pet de ube­ha­ge­lige pro­blem­stil­lin­gene som ska­per gro­bunn for nett­opp denne typen ideo­lo­gier. Det hele er egent­lig så enkelt så enkelt, men akk så vans­ke­lig i prak­sis: ærlig­het varer lengst.

  Og den som byg­ger sitt hus på poli­tisk kor­rekt sand, vil selv­sagt opp­leve at det fal­ler. Og jo len­ger man byg­ger på sine sand­slott, jo større blir fal­let den dagen det kom­mer. Ikke bare for de enkelt­per­sonene som har valgt vir­ke­lig­hets­for­nek­telse som kar­rie­r­evei, men for alle de sam­funn som har latt seg lede ut på ville veier av et for­lok­kende bud­skap som klør i øret.

  PS: Gun­nar Han­sen (og enkelte andre i andre, ref tid­li­gere trå­der) bes merke seg føl­gende. Innen­for den etniske grup­pen som kal­les nord­menn fin­nes det to under­grup­per som må hol­des strengt adskilt. Den ene kjenne­teg­nes blant annet ved at de skri­ver sitt etter­navn som Arn­find­sen, Arnfin­sen, Arn­finn­sen eller lig­nende (med r), mens den andre skri­ver sine etter­navn Anfind­sen, Anfin­sen, Anfinn­sen eller lig­nende (uten r). Og den som tror at dette kun er en sosial kon­struk­sjon, tar selv­sagt full­sten­dig feil. 

 • Sverre

  Folk er fak­tisk for­skjel­lige paa mange vis, men uti­fra den erkjen­nelse foel­ger over­ho­det ingen­ting om hvor­dan de burde behand­les. Der­til trengs en verdi­vur­de­ring og min egen saa­dane er at folk i utgangs­punk­tet er like­ver­dige. Det er med denne verdi at sann huma­nisme begyn­ner og ikke med for­staa­else av men­nes­kets sanne natur.

  Det for­bau­ser meg at de utmer­kede aka­de­mi­kere ikke har faatt med seg den ele­men­ta­ere dis­tink­sjon mel­lom fakta og verdi, dvs. at intet om hva man burde foreta seg foel­ger fra hva som er til­felle alene. 

 • Cas­san­ders

  @anfindsen (og THE)
  Tho­mas Hyl­land Erik­sen spør reto­risk om hva de poli­tiske kon­se­kven­sene børe være (hvis en erkjen­ner gen­etisk betin­gede grup­per­for­skjel­ler i egen­ska­per –inne­for­stått intel­li­gens).

  Dete under­lig at THE gjør dette til et pro­blem. Det er jo egent­lig ikke sær­lig ander­le­des enn den erkjen­nel­sen han alle­rede til­syne­la­tende besit­ter: at det er store for­skjel­ler i egen­ska­per (her­under intel­li­gens) INNAD i grup­pene.

  Det mest åpen­bare poen­get er å for­svare men­neske­ver­det som en PERSONLIG VERDI UAVHENGIG AV IBOENDE EGENSKAPER.

  Hvis THE og like­sin­nede tok dette inn over seg, kunne vi kan­skje også slippe deres kval­mende for­akt for andre seg­men­ter av sam­fun­net (de kunne f.eks kon­temp­lere på inn­hol­det i begre­per som “white trash”)

  Rent prak­tisk- poli­tisk kan det være rime­lig å fore­slå at de grup­per som tren­ger det bør til­bys eks­tra opp­læ­rings res­sur­ser, i den grad det kan bidra til at de rea­li­se­rer “det beste i seg”. (Dette er hel­ler ikke vel­dig langt fra det som alle­rede fore­går i rime­lig utvik­lede sam­funn i dag, men en må selv­føl­ge­lig ikke gå i den sosial­de­mo­kra­tiske fella og erklære at alle skal bli pro­fes­so­rer).

  Det langt vik­tigste vil imid­ler­tid være å sørge for at arbeid med manu­ell / fysisk karak­ter gis nok sta­tus til å gi ver­dig­het (både utad og selv­opp­levd) til dem som utfø­rer det.

  Cas­san­ders
  In Cod we trust

 • Gun­nar Han­sen

  Indi­siene på at det er for­skjel­ler mel­lom de men­nes­ke­lige raser er over­vel­dende, og det vil måtte skri­ves flere mas­ter- og Phd-opp­ga­ver om hvor­dan folket er blitt ført bak lyset i tiden etter den 2. ver­dens­krig og frem til i dag. Den enkle for­kla­rin­gen på denne mørk­leg­gin­gen er nok å ana­ly­sere idé­his­to­rien som pen­delsving­nin­ger mel­lom ideo­lo­giske ytter­punk­ter, slik som flere her på doc.no har skre­vet tid­li­gere. De skjel­vin­gene som 2. Ver­dens­krig har skapt, for­ster­ket av sei­er­her­re­nes his­to­rie, har gitt gro­bunn for å opp­rett­holde og dyrke sam­funns­vi­ter­nes og huma­nis­te­nes for­tolk­nings­he­ge­moni.

  Erkjen­nel­sen av at de men­nes­ke­lige raser kan ha ulike egen­ska­per vil måtte få vidt­rek­kende kon­se­kven­ser, og det vil bli store opp­ga­ver ved uni­ver­si­te­tene. His­to­ri­kere, sam­funns­ge­o­gra­fer, sosio­lo­ger og stats­vi­tere må her­etter ta hen­syn til den ”men­nes­ke­lige fak­tor”, i til­legg til fak­to­rer som befolk­nings­tør­relse, natur­re­surs­til­gang, han­del, styre­form etc., når de skal for­klare for­skjel­ler i utvik­ling mel­lom ulike folke­grup­per.

  Bistandslob­byen vil ikke len­ger kunne leve høyt på å frem­føre det opti­mis­tiske bud­skap om ”capacity buil­ding” i under­ut­vik­lede sam­funn, og drøm­men om å avskaffe fat­tig­dom ver­den over. Utvik­ling avhen­ger først og fremst av den men­nes­ke­lige fak­tor. Norge sco­rer høyt på FN’s Human Develp­ment Index og på World Eco­no­mic Forums ran­ge­ring av øko­no­misk kon­kur­ranse­kraft, og det samme gjel­der våre, til sam­men­link­ning ”natur­res­surs­fat­tige” nor­diske nabo­land, Island inklu­dert. Afri­kanske sta­ter sco­rer til sam­men­lik­ning svært lavt. Årsa­kene til disse for­skjel­lene må revur­de­res. Er bistandslob­by­ens marx­is­tiske inter­pre­ta­sjon om øko­no­misk under­tryk­kelse len­ger gang­bar som for­kla­rings­mo­dell for Afri­kas mis­lyk­ket­het?

  Til sam­men­lik­ning er det ingen over­ras­kelse at Kina utvik­ler seg kraf­tig. Kine ble tid­li­gere vur­dert som lite utvik­let tatt i betrakt­ning at Kine­sere sco­rer høyt på IQ-tes­ter.

  Men blant de men­tale for­skjel­lene som kan eksis­tere mel­lom folke­sla­gene, så er IQ bare en av flere vari­ab­ler. Andre, vans­ke­li­gere kvan­ti­fi­ser­bare vari­ab­ler kan være temperament/lynne, flit­tig­het og smerte­to­le­ranse. Opp­ga­vene vil her være store ved Insti­tutt for psy­ko­logi.

  Natur­vi­ten­ska­pene fysikk, kjemi og bio­logi, samt medi­sin­fa­get vil bli revi­ta­li­serte i rol­len som pre­miss­le­ve­ran­dør for sam­funns­ut­vik­ling, både nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt. De hylle­me­ter som fin­nes av data innen fag­ret­nin­gen fysi­kalsk antro­po­logi vil måtte blå­ses støv av, og bli sett i lys av nyere kunn­ska­per innen gen­etikk og målin­ger av IQ og sam­funns­ut­vik­ling.

  Ja, selv ”Ut av Afrika model­len” vil måtte bli grun­dig eksa­mi­nert. Her er jo dis­sens, og en alter­na­tiv ”multi­re­gio­nal teori” sier at men­nes­ket utvik­let seg paral­lelt i ulike regio­ner. Det er sik­kert noen lesere her på doc.no som kan greie nær­mere ut om dette. Kort sagt vil erkjen­nel­sen om for­skjel­ler mel­lom folke­grup­per utløse store og spen­nende opp­ga­ver ved uni­ver­si­te­tene.

  PS. Anfind­sen, jeg bekla­ger at jeg sta­vet nav­net ditt feil. 

 • Til Gun­nar Han­sen: Som sagt kan jeg vesent­lig mindre om dette med gener enn jeg kan om en del andre temaer, og har også vært mindre opp­tatt av det, men jeg liker ikke ideo­lo­gisk sen­sur. Det var ideo­lo­gisk sen­sur som bragte oss opp i dette uføret med islamsk ter­ro­risme og bren­nende biler. Det fin­nes en del forsk­ning som anty­der at intel­li­gens målt i IQ har en stor grad av sam­men­heng med et lands øko­no­miske utvik­ling, ja:

  http://en.wikipedia.org/wiki/IQ_and_the_Wealth_of_Nations

  Jeg vet ikke om dette er rik­tig, men der­som det er, har skan­di­na­ver blant ver­dens høy­este IQ i gjen­nom­snitt. Bare nord­øst­asia­ter som korea­nere og japa­nere har høy­ere. Etter­som det er få japa­nere og korea­nere og rela­tivt få kine­sere som flyt­ter hit betyr det at langt de fleste inn­vand­rere som kom­mer hit kom­mer fra land med til dels vesent­lig lavere IQ-nivå enn hos inn­fødte euro­pe­ere. Der­som IQ fak­tisk sier oss noe reelt om intel­li­gens, betyr det da at masse­inn­vand­rin­gen sen­ker det gjen­nom­snitt­lige intel­li­gens­ni­vået i befolk­nin­gen?

 • Her­man Robak

  Fjord­man: Det kan godt være rik­tig, men du det skal gå lang tid før du ser noen førin­ger til inn­vand­rings­po­li­tik­ken basert på sånne betrakt­nin­ger. Ret­tig­hets­po­li­tik­ken er solid tuf­tet på fore­stil­lin­gen om at inni er vi like. Og det rimer godt med at vi er ganske så ega­li­tære her på ber­get. Tar du vekk det så fjer­ner du noe av limet i det norske sam­fun­net.

 • Gun­nar Han­sen

  Til Fjord­man, det gle­der meg at du er begynt å inter­es­sere deg for bio­logi, og du har natur­lig­vis rett i din anta­kelse om at inn­vand­ring av per­soner med lav IQ bidrar til å redu­sere den gjen­nom­snitt­lige IQ blant dem med norsk stats­bor­ger­skap. Pro­ble­met blir ikke mindre av at disse fol­kene også ten­de­rer til å pro­du­sere større barne­kull.

  Men IQ, er natur­lig­vis ikke den eneste varia­be­len som er inter­es­sant i denne sam­men­heng. På NRK Sports­revyen ser vi sta­dig inn­slag om neg­ere med norsk stats­bor­ger­skap som gjør det godt på fri­idretts­ba­nen. Nor­ges­re­kor­den på både 100 og 60 meter hol­des nå av gam­bisk­fødte Jay­suma Saidy N’Dure. N’Dure skal kon­kur­rere med norsk flagg under OL i Bei­jing til som­meren.

  Det var knapt en eneste fransk­mann på laget som vant fot­ball VM i 1998, og det er en sta­dig jakt på nye afri­kanske fot­ball­ta­len­ter også blant norske klub­ber. Det er kom­mer­sia­li­se­rin­gen og den kort­sik­tige mar­keds­øko­no­mien som har gjort fot­bal­len til en bisarr til­skuer­opp­le­velse. Men så har fransk­menn også et dis­tan­sert for­hold til fri­idrett og lands­lags­fot­ball; de fei­ret ikke slik som dans­kene gjorde da de vant i EM i 1992. Per­son­lig synes jeg at N’Dure skulle kon­kur­rere for sitt hjem­land Gam­bia, men her er jeg tyde­lig­vis i utakt med top­pene i Fri­idretts­for­bun­det.

  Men ekte dege­ne­re­ring av et folk skjer ikke før inn­vand­rerne for­me­rer seg med de sted­egne. Da vil de egen­ska­per som blant nord­menn er selek­tert gjen­nom tuse­ner av år i kulde, mørke, storm, syk­dom og sult bli vis­ket ut, og avkom­met vil bli bærer av et frem­med folke­slags gen­etiske mate­riale.

  Men Fjord­man, jeg skulle gjerne ha hørt hvilke løs­nin­ger du ser for deg på de pro­ble­mer vårt land står oven­for. Du har fore­slått avvik­ling av EU, og du anser mus­li­mer for å være våre fien­der. Jeg er ikke uenig i disse vur­de­rin­gene. Mener du at det ville være for­nuf­tig å repa­tri­ere inn­vand­rere til sine hjem­om­rå­der, even­tu­elt sam­men med en start­ka­pi­tal?

 • Lars Gule

  Og Gun­nar Han­sens syns­punk­ter på rase skulle ikke være rasis­tiske? «Men ekte dege­ne­re­ring av et folk skjer ikke før inn­vand­rerne for­me­rer seg med de sted­egne.» «Dege­ne­re­ring» av et folk? Hørt dette før? Før var det jødene som bidro til dege­ne­ra­sjo­nen, nå er det tyde­lig­vis alle «andre» enn de «sted­egne». Maken til grise­prat!

 • ann

  Til Fjord­mann: nå var vel inn­vand­rin­gen av semit­ter fra Midt-Østen med på å høyne euro­pe­isk kul­tur, kunst og viten­skap. Mange av de aller frem­ste euro­pe­iske kunst­nere og viten­skaps­fol­kene hadde og har jødisk bak­grunn; det samme i USA!

  At repres­siv kul­tur og reli­gion ned­le­vert gjen­nom gene­ra­sjo­ner og århund­rer, i reell og bil­led­lig for­stand, set­ter seg i rygg­mar­gen på folk, er noe annet – men­ta­li­tet kvit­ter man seg ikke så lett med, men der er mange eksemp­ler som gir håp: afri­ka­ne­ren Ayaan Hirsi Alis his­to­rie er fan­tas­tisk, men like­vel ikke unik. Jeg opp­ford­rer Fjord­mann til å finne fram flere eksemp­ler som mot­be­vi­ser hans egne løst fun­derte rase-spe­ku­la­sjo­ner. Han er pre­sump­tivt vel­ori­en­tert, sik­kert også om blen­dende, intel­li­gente mus­limske kon­ver­tit­ter og mode­rate mus­li­mer som står fremst i kam­pen mot den mili­tante isla­mis­men – Fjord­mann er jo etter eget sigende, super-etter­ret­ter­lig når det gjel­der fakta og kil­der.

  Fjord­mann kjen­ner nok ver­dens­his­to­rien, og vet at mange av de store sivi­li­sa­sjo­nene opp­sto i Midt-Østen – på en tid da våre for­fedre befant seg i stein­al­de­ren – så det med IQ-ran­kin­ger, og nord­menn på andre­plass, blir jo, for å si det meget mildt, tåpe­lig, trist og flaut – ikke minst fra en mann som ser på seg selv som en vik­tig sam­funns­de­bat­tant, en aktør i det livs­vik­tige anti-jihad arbei­det.

  Det er nes­ten så man må gi den ame­ri­kanske blog­gen ”Little green foot­balls” og Char­les John­son rett i sin kri­tikk av Fjord­mann…

  Vi som har noen år på baken hus­ker sytti­tal­let og ML-beve­gel­sen – og hva den gjorde med intel­li­gente norske ung­dom­mer over natta: De slut­tet å tenke, gikk etter ”boka”, å dis­ku­tere med en ML-er, var som ha en dis­putt med Jeho­vas vit­ner: De hadde sva­ret ned­skre­vet – slik som, for eksem­pel, islamo-fascis­tene i dag. – Ideo­lo­gisk for­dum­ming kan som kjent være meget far­lig.

  Fana­tisme, auto­ri­tære ideo­lo­gier, over­tro, under­tryk­king og mate­ri­ell misère, hind­rer både utvik­ling og krea­ti­vi­tet – og kan få folk til å bli reelt ”dum­mere” enn de er – det blir desto tris­tere når de som all­tid har gått til dek­ket bord, med rik­hol­dige menyer, blir sjøl­gode og enspo­rete i sin over­be­vis­ning og argu­men­ta­sjon

  Jeg kan ikke la være å kom­men­tere Fjord­manns ”glupe” til­nær­ming til urfol­ks­pro­ble­ma­tik­ken: Han for­sva­rer flere ste­der en kamp for Euro­pas urbe­folk­nin­ger: og da nord­menn, svens­ker, tys­kere, etc.. (!) En slik argu­men­ta­sjon til­hø­rer sand­kasse­sta­diet, og ender opp, far­lig nær føl­gende: når de svarte uten pro­ble­mer kan benytte slo­gans som: black power, hvor­for skal ikke vi kunne for­lange white power, og til syv­ende og sist beholde våre land for oss selv! (?) 

  Sosial­an­tro­po­lo­gen Harald Eid­heim pleide å benytte føl­gende meta­for i rela­sjon til samisk mobi­li­se­ring på etnisk grunn­lag: Når skuta lenge har lutet til den ene sida, er det natur­lig at den kren­ger til mot­t­satt side før den sta­bi­li­se­rer seg. – Jeg tror dette bil­le­det kan være nyt­tig for å for­stå vår ver­den i dag: Den akse­le­re­rende glo­ba­li­se­rin­gen med sine folke­vand­rin­ger og tek­no­lo­giske nyvin­nin­ger, har skapt en ”glo­bal landsby” der alt stø­ter sam­men: sivi­li­sa­sjo­ner, reli­gio­ner, his­to­risk grums og far­lig ideo­lo­gisk tanke­gods – en til tider skum­mel blan­ding, som vi nok må leve med i flere tiår, før vi når et balanse­punkt. Det kre­ver dyk­tig sjø­mann­skap for å få skuta til å rette seg opp – i denne kam­pen må vi være oss bevisst på hva vi kjem­per for.

  For det dreier seg om ver­dier: men­neske­ret­tig­he­ter som f. eks. like­verd, demo­krati og ytrings­fri­het – uni­ver­selle og nød­ven­dige attri­but­ter til en sann, huma­nis­tisk ver­dig­het – kjenne­teg­net av like mulig­he­ter til et godt liv – uan­sett om du bor i Afrika, Asia eller i Europa.

  Da er det både ned­slå­ende og skrem­mende å se at en norsk, mar­kant blog­ger som Fjord­mann, går i revers, og vil føre oss til­bake til mør­ket med sine utled­nin­ger om rase og euro­pe­iske ”urbe­folk­nings­ret­tig­he­ter”.

 • b.c.

  Ikke for å spore av trå­den, men tenk­nin­gen rundt uni­ver­sa­li­tet opp­fat­ter jeg som selv­mot­si­gende. For hva om andre folk og kul­tu­rer har andre defi­ni­sjo­ner av uni­ver­sa­li­tet enn våre libe­rale, demo­kra­tiske ver­dier?
  Hva hvis de f.eks. opp­fat­ter islams abso­lu­tisme som sann, og der­med uni­ver­sa­lis­tisk, gjel­dende for alle folk til alle tider?

 • Pat Bucha­nan

  Rik­tig det BC. De neo­kon­ser­va­tive er isla­mis­te­nes speil­bilde med sin far­lige uni­ver­sa­lisme og vilje til makt­bruk for å få det igjen­nom. De neo­kon­ser­va­tive har mis­tet mye av sin tro­ver­dig­het, men så har du libe­rale uni­ver­sa­lis­ter klare til å overta i US. Og de er hel­ler ikke frem­med for bom­ber og gra­na­ter, et resul­tat av dette ser vi i den lille nasjo­nal­sta­ten som nå har vokst frem i Europa.

 • b.c.

  Ja, kan­skje det ikke er så iro­nisk like­vel at islam har klart å få fot­feste i et nytt, tid­li­gere kris­tent land på euro­pe­isk ter­ri­to­rium?
  Ankara, het ikke det Kon­stan­ti­no­pel en gang i tiden?
  Og var ikke Alba­nia også en gang i tiden et kris­tent land?
  Hvor tid tar det før Køben­havn byt­ter navn?

 • Iblis

  Denne rase­de­bat­ten er pro­ble­ma­tisk på flere måter. For det første fordi den kan dis­kredi­tere den beret­ti­gede kam­pen mot multi­kul­tura­li­se­rin­gen av sam­fun­net. Der bør kan­skje Fjord­man passe seg, siden han er en av de dyk­tigste islam­kri­tiske blog­gerne. Ville være trist om hans mot­stan­dere skulle lyk­kes å “nazi­fi­sere” ham. 

  For det andre bør vi være for­sik­tig i rase­de­bat­ten fordi ingen av oss egent­lig har kom­pe­tanse uttale oss på områ­det. Vi er (så vidt jeg vet) ver­ken psy­ko­lo­ger eller bio­lo­ger. Dette er begge viten­ska­pe­lige fag som kre­ver en lang lærings­tid og vi bør være litt ydmyke. 

  Det er vel en viss sann­syn­lig­het for at det ikke er til­fel­dig at svarte domi­ne­rer fri­idretts­ba­nen og asia­tene domi­ne­rer real­fa­gene på uni­ver­si­te­tet, men denne even­tu­elle sann­syn­lig­he­ten bør ikke bru­kes poli­tisk. Jeg er enig at det poli­tiske stig­maet rundt rase­forsk­ning bør fjer­nes, men vi bør også vente på klare resul­ta­ter før vi kon­klu­de­rer.

  Ellers må jeg kom­men­tere Ann: “Fjord­mann kjen­ner nok ver­dens­his­to­rien, og vet at mange av de store sivi­li­sa­sjo­nene opp­sto i Midt-Østen – på en tid da våre for­fedre befant seg i stein­al­de­ren.”

  Dette er en for­enk­ling. Jord­bru­ket opp­stod i Midt­østen, men det skyl­des vel så mye at det var der de artene som var nød­ven­dige for jord­bru­ket hadde sin opp­rin­nelse. Nord-Europa i for­his­to­risk tid var på ingen måte så til­bake­stå­ende som det er van­lig å hevde. Ver­dens største byg­ning før pyra­mi­dene ble byg­get lå i Irland og bronse­al­der­sam­fun­net i Skan­di­na­via pro­du­serte eksem­pel­vis metall­kunst­verk kun over­gått av de mykenske gre­kerne.

  Dette er på ingen måte en ned­vur­de­ring av den kul­tu­relle og viten­ska­pe­lige pro­duk­sjo­nen som skjedde i Midt­østen, men hel­ler en nyan­se­ring.

 • ann

  Til bc: Det du her hev­der, lig­ger tett opp til den euro­pe­iske eli­tens kul­tur­re­la­ti­visme: Alle kul­tu­rer og reli­gio­ner er like bra – og for­tje­ner like stor respekt. – Selv­sagt er det slik at enhver isla­mist vil hevde at islam er uni­ver­sell og sann, og at demo­krati og ytrings­fri­het er en veder­styg­ge­lig­het. – Tole­ran­sen for det into­le­rante, er en av årsa­kene til de pro­ble­mene vi har i Europa i dag – den har for­år­sa­ket des­in­te­gre­ring av andre- og tredje­ge­ne­ra­sjons-inn­vand­rere, stilt dem uten­for sam­fun­net.

  Dis­si­den­tene i Iran vil hevde at de såkalte ”vest­lige ver­di­ene” er uni­ver­selle – og de har opp­levd under­tryk­kinga på krop­pen. Der­som du noen­sinne har bodd i et dik­ta­tur, vet du hva det vil si å bli fra­røvet din ver­dig­het som men­neske.

  Jeg glem­mer aldri en dis­ku­sjon jeg så på fransk fjern­syn mel­lom en fransk sosia­list og en kine­sisk men­neske­ret­tig­hets­for­kjem­per. Sosia­lis­ten mente at det vest­lige demo­kra­tiet ikke nød­ven­dig­vis pas­set i Kina – ”våre” vest­lige ver­dier er kan­skje ikke gang­bare for kine­sere, hev­det han.

  Jeg har sjel­den sett en så rasende mann som kine­se­ren: For det første mente han at det var en til­sni­kelse å snakke om ”vest­lige ver­dier” – det dreide seg om uni­ver­selle ver­dier som til­hørte hele men­nes­ke­he­ten. – For­tjente han et annen­rangs demo­krati, eller en spe­si­ell kine­sisk kon­stru­ert ”ytrings­fri­het”? Var ikke han like mye verdt som fransk­man­nen på den andre siden av bor­det?

 • Pat Bucha­nan

  Alle kul­tu­rer og reli­gio­ner er like bra – og for­tje­ner like stor respekt.”

  Våre vest­lige ver­dier er best, for oss. Sam­ti­dig kan andre folk ha andre ideer om hva som er best. Det er far­lig å pro­vo­sere andre folke­slag på denne måten når ves­tens makt nå går mot slut­ten. Andre folke­slag og ideer vil domi­nere, og kan de kan­skje få samme ideer om uni­ver­sa­lisme som vi i vår arro­ganse har vist over­for res­ten av ver­den? Det er Kina som inspi­re­rer ute i ver­den nå, ikke ves­ten.

  Det ville være fint om vi kunne til­passe vår reto­rikk og makt­bruk til det fak­tum at vi ikke len­ger har den domi­ne­rende posi­sjo­nen i ver­den som vi hadde tid­li­gere.

 • Alif Lam Mim

  At ”den som ikke har det i hue, har det i beina” skal bli defi­ne­rin­gen mel­lom for­skjel­lige men­neske­grup­per på vår lille jord syns jeg blir for­fer­de­lig trist. I denne debat­ten om innvandring/multikultur har ikke IQ noe å gjøre i det hele tatt. Det er ikke der pro­ble­met lig­ger. Jeg må si meg enig i Anns betrakt­nin­ger.

  For meg synes ekte­ska­pe­lig blan­ding mel­lom de for­skjel­lige menneske”raser” helt upro­ble­ma­tisk. Det er den livs­for­men, fram­tre­dende kul­tur og hold­nin­ger, vi har utvik­let her i ves­ten som jeg ser for meg er i fare gjen­nom masse­inn­vand­ring.
  La oss for all del unngå denne ned­ver­di­gende og stig­ma­ti­se­rende argu­men­ta­sjo­nen om hvil­ken folke­gruppe som er best, flin­kest, ster­kest, klo­kest etc. Det er et uver­dig debatt­nivå.

 • Cas­san­ders

  Jeg er enig i at Gunn­nar Hansen’s ord­valg (og sann­syn­lig­vis under­lig­gende hold­nin­ger) dels er pro­ble­ma­tiske, dels direkte feil.

  Å bruke et uttrykk som “dege­ne­re­ring” om barn av inn­vand­rer og norsk, er sim­pelt­hen helse­mes­sig mis­vi­sende, i til­legg til at det bry­ter med fore­stil­lin­ger om like­verd som vi bør kjempe for.
  Barn av blan­dings­ek­te­skap vil nød­ven­dig­vis være UTAVL, og såle­des være guns­tig i de fleste medi­sinske sam­men­hen­ger.

  Hvis han sik­ter til en antatt reduk­sjon av “gene­rell intel­li­gens” (arve­lig kom­po­nent) som resul­tat av blan­din­gen, vil for­skjel­lene neppe være mål­bare, lite på indi­vid-nivå og enda mindre på sam­funns-nivå, og bør der­for ses bort fra.

  Selv om Lars Gule synes GH’s hold­nin­ger er hor­rible, kan det være grunn til å minne om at lik­nende hold­nin­ger, om enn uut­talte og indi­rekte, også fin­nes innen­for mer “main­stream” tanke­gods.

  Hvis en ser på part­ner-pre­fe­ranse INNEN homo­gene sam­funn er det bety­de­lig grad av “like barn leker best”-tankegang. Sosial sta­tus knyt­tet til intel­lek­tu­elle fer­dig­he­ter har vært, og ikke minst, er i dag sann­syn­lig­vis vik­tige kri­te­rier ved valg av par­ter.
  Tid­li­gere har dette neppe vært omtalt som “dege­ne­re­ring”, men begrep som: “gifte seg under sin stand” fan­ger vel opp noe av dette. 
  Tyde­ligst ser en like­vel dette i en del sam­funn hvor sosial immo­bi­li­tet er insti­tu­sjo­na­li­sert gjen­nom kaste­ve­sen, som i India og Pakis­tan.

  I til­legg kom­mer den ulykk­sa­lige tra­di­sjo­nen med familieinngifte(fetter-kusine), som dess­verre nå får dra­ma­tiske kon­se­kven­ser i Europa:

  http://women.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/women/relationships/article3380987.ece

  Dette har vi i noen grad hatt tra­di­sjon for selv, men den er hel­dig­vis for­latt.
  …Kan­skje en av de få momen­tene som kan note­res på pluss-siden etter euge­nik­ken tid­lig i det 20 århundre?

  Cas­san­ders
  In Cod we trust

 • b.c.

  Ja, jeg har nes­ten lyst å spørre som kame­rat Lenin “Hvem tje­ner på dette”?
  Hvem har for­del av at enda et tid­li­gere kris­tent land under­leg­ges islamsk domi­nans?
  Hvem tje­ner på nes­ten ukon­trol­lert, uøns­ket og påpres­set masse­inn­vand­ring fra mus­limske land?
  Hvem vil erstatte euro­pe­iske, tra­di­sjo­ner, ver­dier og vur­de­rin­ger med abs­trakte teo­re­tiske uni­ver­selle kon­struk­sjo­ner?

 • ann: ”nå var vel inn­vand­rin­gen av semit­ter fra Midt-Østen med på å høyne euro­pe­isk kul­tur, kunst og viten­skap. Mange av de aller frem­ste euro­pe­iske kunst­nere og viten­skaps­fol­kene hadde og har jødisk bak­grunn; det samme i USA!”

  Jøder er fak­tisk ett av argu­men­tene for at IQ måler noe som er reelt til­knyt­tet intel­li­gens. Ash­ke­nazi-jøder er uten sam­men­lig­ning den etniske grup­pen som har mot­tatt flest nobel­pri­ser. De er også i følge en del under­sø­kel­ser den grup­pen på jorda som har høy­est gjen­nom­snitt­lig IQ. Nær­mest føl­ger blant annet japa­nere og korea­nere. Jeg behø­ver kan­skje ikke nevne at Japan og Sør-Korea er blant de ledende lan­dene i ver­den når det gjel­der elekt­ro­nikk og høy­tek­no­logi gene­relt sett. Sam­men med jøder er øst­asia­ter som japa­nere, korea­nere og kine­sere de som gjør det best på ame­ri­kanske uni­ver­si­te­ter, svakt foran per­soner med euro­pe­isk her­komst. Dette er som sagt bare indi­sier, men det betyr i alle fall at hypo­te­sen om at IQ måler noe som har prak­tisk betyd­ning ikke kan blankt avvises. Dagens Nærings­liv refe­rerte i fjor en under­sø­kelse der ulike inn­vand­re­grup­per og vari­ab­ler ble vur­dert for å for­utsi hvem som ville gjøre det bra øko­no­misk. Kine­sere kom best ut fordi de hadde høy­est IQ. Tho­mas Hyl­land Erik­sen var selv­sagt gret­ten.

  ann: ”Det er nes­ten så man må gi den ame­ri­kanske blog­gen ’Little green foot­balls’ og Char­les John­son rett i sin kri­tikk av Fjord­mann”

  Der trek­ker du meg inn i en lang dis­ku­sjon som jeg egent­lig er grun­dig lei av. Herr John­son har gjort mye bra med sin blogg, men han lin­ker til ting han kort og godt ikke har greie på. LGF har for eksem­pel opp­til flere gan­ger lin­ket til orga­ni­sa­sjo­nen Expo som sin hoved­kilde om svensk poli­tikk. Expo er en gro­tesk orga­ni­sa­sjon som etter min – og mange andres mening – har bidratt vesent­lig til å gjøre Sve­rige til det mest tota­li­tære lan­det i den vest­lige ver­den, med enorme pro­ble­mer med inn­vand­ring men nes­ten ingen offent­lig debatt om den. Tobias Hübi­nette, en av grunn­leg­gerne av Expo, skrev i maga­si­net Creol i 1996: “Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är under­läg­sen på alla upp­tänk­liga plan är natur­ligt med tanke på dess his­to­ria och nuva­rande hand­lin­gar. Låt den vita rasens väs­ter­land gå under i blod och lidande. Leve det mång­kul­tu­rella, ras­blan­dade och klasslösa eko­logi­ska sam­häl­let! Leve anar­kin!” Han fort­satte å jobbe for Expo etter å ha skre­vet dette, og job­ber for ”multi­kul­tur” den dag i dag. Det illust­re­rer hvor sosialt aksep­tert demo­ni­se­ring av hvite er blitt:

  http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/01/open-letter-to-expo-and-expressen.html

  Iblis: ”Denne rase­de­bat­ten er pro­ble­ma­tisk på flere måter. For det første fordi den kan dis­kredi­tere den beret­ti­gede kam­pen mot multi­kul­tura­li­se­rin­gen av sam­fun­net. Der bør kan­skje Fjord­man passe seg, siden han er en av de dyk­tigste islam­kri­tiske blog­gerne. Ville være trist om hans mot­stan­dere skulle lyk­kes å ’nazi­fi­sere’ ham.”

  Til og med The New York Times har mer enn anty­det at det kan fin­nes vesent­lige gen­etiske for­skjel­ler mel­lom ulike folke­grup­per. Er de nazis­ter også nå? Les for eksem­pel artik­ke­len In DNA Era, New Wor­ries About Pre­ju­dice fra høs­ten 2007. 

  Jeg har alle­rede glatt inn­røm­met at bio­logi gene­relt sett og human­bio­logi spe­si­elt ikke er mitt felt. Jeg har ikke kon­klu­dert med noe som helst, jeg har bare sagt at spørs­må­let er gyl­dig og bør kunne stil­les. Å si at ”Alle men­nesker er nes­ten gen­etisk iden­tiske, og noe annet skal ikke kunne dis­ku­te­res” er en tros­be­kjen­nelse fra den marx­is­tiske kate­kis­men, det er ikke et utsagn som er viten­ska­pe­lig fun­dert. Det er ikke en gang logisk kon­sis­tent med hva marx­is­ter mener ellers. Jeg kan fak­tisk ikke se hvor­dan en sosia­list og dar­wi­nist som Lars Gule, for eksem­pel, skal kunne avvise uten videre tan­ken på at det fin­nes vesent­lige gen­etiske for­skjel­ler mel­lom men­nesker. Der­som man tror at evo­lu­sjo­nen har pågått i hundre­vis av mil­lio­ner av år, hvor­for skulle den da plut­se­lig stoppe opp etter at nean­der­ta­lerne døde ut?

  Jeg begynte å blogge pri­mært for å skrive om islam, og kom­mer til å fort­sette med det. Jeg kan genuint ikke for­dra islam og leste en bok om indisk his­to­rie sei­nest i går. Der­som hin­duer for eksem­pel vil kri­ti­sere mus­li­mer for hva islam har gjort mot India gjen­nom de siste tusen årene hjel­per jeg mer enn gjerne, men jeg kan ikke se hvor­for jeg der­for skal aksep­tere at mine barne­barn skal redu­se­res til en tra­kas­sert mino­ri­tet i sitt eget land.

  Hele den vest­lige ver­den lam­mes av et sen­sur­re­gime. Dette er uten tvil verst og far­ligst når det gjel­der islam, men det er ikke ute­luk­kende knyt­tet til islam. Det regi­met må og skal utfordres på alle nivåer. Det hjel­per ikke at denne sen­su­ren ofte er ”godt ment.” Alle ideo­lo­gier som ikke er basert på en vir­ke­lig­hets­ba­sert for­stå­else av men­neske­na­tu­ren vil før eller siden gå i tota­li­tær ret­ning, for å presse ter­ren­get til å stemme med det ideo­lo­giske kar­tet. Det er der­for man all­tid skal begynne med å beskrive hvor­dan vir­ke­lig­he­ten fak­tisk er, ikke hvor­dan man øns­ker at den skal være.

 • valgeir

  Det er ett grunn­leg­gende pro­blem at hva som eksis­te­rer som nasjo­na­lisme eller kjær­lig­het til egen kul­tur, bare får sitt utspill som kamp mot anner­le­des­het.

  Fjord­man peker på ett gapende hull i Europa, og jeg gir han støtte i å være alar­mis­tisk, for det trengs. I kjøl­van­net av opp­gjø­ret med kris­ten­dom­mens ene­vel­dig­het og der­til seku­la­ri­se­ring, så har vi fått noen­lunde etab­lert euro­pe­isk kon­sen­sus på noen få vik­tige punk­ter som er med på å skape sam­funn. Men det er ikke nok. Når vi skal være vert for hele ver­den, kan vi ikke fort­sette å være iden­ti­tets­løse og his­to­rie­løse.

  Så jeg opp­ford­rer hel­ler til å stu­dere euro­pe­isk his­to­rie og kul­tur enn islam.

 • Iblis

  Fjord­man:
  Jeg mener ver­ken du eller New York Times er nazis­ter fordi dere stil­ler spørs­mål om det fak­tisk er mer gen­etisk for­skjel­ler mel­lom folke­grup­per enn hva som i dag er aksep­tert. Det er et intres­sant tema som abso­lutt bør forskes mer på.

  Det jeg prøvde å si er at i det øye­blik­ket man blan­der den bio­lo­giske kom­po­nen­ten inn i inn­vand­rings­de­bat­ten så stil­ler man hodet laga til for hogg. Man kan ha rett og man kan ta feil, men det er ikke poen­get. Poen­get er at utfra en debatt­s­tra­te­gisk vink­ling mar­gi­na­li­se­rer man seg selv. Det vil selv­sagt med­føre at også det man skri­ver innen­for andre (og mye vik­ti­gere) områ­der stil­les i et annet lys.

  Det kan godt hende at det er til dels større genen­tiske for­skjel­ler enn det som er etab­lert sann­het pr. i dag, men dette er egent­lig et side­spor i debat­ten rundt multi­kul­tur­lisme. Hoved­fo­ku­set bør være på sist­nevn­tes neg­a­tive kon­se­kven­ser på sam­fun­net. I for­hold til det tause (og sann­syn­lig­vis mode­rate) fler­tal­let man prøver over­tale vil man bare gjøre seg mer uspi­se­lig med bio­lo­giske argu­men­ter.

  Kri­tik­ken min var kun i for­hold til det stra­te­giske. Debat­ten rundt men­neske­slek­tens even­tu­elt indre for­skjel­ler kom­mer nok, men jeg tror ikke de som er frem­stå­ende mot­stan­dere av multi­kul­tur er tjent med å ta den debat­ten på nåvæ­rende tids­punkt.

 • Her er et par aktu­elle refe­ran­ser, i all hast: 

  Track & Battle­field
  Eve­rybody knows that the “gen­der gap” between men and women runn­ers in the Olym­pics is nar­rowing. Eve­rybody is wrong.
  by Steve Sai­ler and Dr. Step­hen Sei­ler
  Pub­lis­hed in Natio­nal Review, 12/31/97
  http://www.isteve.com/gendrgap.htm

  The Human Biodi­ver­sity Hall of Fame:
  A Cele­bra­tion of Our Dif­fe­ren­ces
  The “Size Does Mat­ter” Wing
  So, you don’t think bio­lo­gical dif­fe­ren­ces between peop­les impact modern life? 
  http://www.isteve.com/HoF-SizeDoesMatter.htm

  Merk at den ene for­fat­te­ren på den første av disse to artik­lene, er (var?) til­knyt­tet Høg­sko­len i Agder.

 • real­fags­stu­dent

  Tror ”ama­tø­rer” bør holde seg borte fra denne debat­ten, det blir mye pus­sig. Bio­lo­gien gjen­nom­går nå en revo­lu­sjon uten 

  Ellers blir det gøy når dette kom­mer!

  http://www.genome.gov/26524516

 • real­fags­stu­dent

  Tror ”ama­tø­rer” bør holde seg borte fra denne debat­ten, det blir mye pus­sig. Bio­lo­gien gjen­nom­går nå en revo­lu­sjon uten like, med større og større til­gang til data. Man ser ikke len­ger på skall­form, pro­tein sekvens osv. Gen sekven­se­ring og andre mol­gen meto­der, samt alle nyere tek­nik­ker innen medi­sinsk avbil­ding og da sær­lig nMRI. Gjør at kon­klu­sjo­ner man nå trek­ker ikke kan trek­kes i tvil av sinte pres­ter eller huma­nis­ter. De er bare å se hvor­dan de siste tiders funn har blitt pre­sen­tert i pres­sen.

  Resul­ta­ter fra Hap­map…

  http://www.sciam.com/article.cfm?id=culture-speeds-up-human-evolution
  http://www.economist.com/science/displaystory.cfm?story_id=10283306

  Nean­der­tal kon­tro­ver­sen…
  http://www.msnbc.msn.com/id/15611031/
  http://www.cosmosmagazine.com/node/814
  http://www.geneticarchaeology.com/Research/Human_Neanderthal_interbreeding.asp
  http://online.wsj.com/article/SB115040765329081636.html?mod=hps_us_pageone

  Ori­gi­nal
  http://www.pnas.org/cgi/content/abstract/0606966103v1?maxtoshow=&HITS=25&hits=25&RESULTFORMAT=&fulltext=neanderthal&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=date&resourcetype=HWCIT

  ” The gene mic­rocep­ha­lin (MCPH1) regu­lates brain size during devel­op­ment and has expe­ri­en­ced posi­tive selection in the lineage lead­ing to Homo sapi­ens. Wit­hin modern humans, a group of closely related hap­lo­types at this locus, known as hap­log­roup D, rose from a single copy 37,000 years ago and swept to excep­tio­nally high fre­quency ( 70% world­wide today) because of posi­tive selection. Here, we exa­mine the ori­gin of hap­log­roup D. By using the inter­hap­log­roup diver­gence test, we show that hap­log­roup D likely ori­gi­nated from a lineage sepa­rated from modern humans 1.1 mil­lion years ago and intro­gressed into humans by 37,000 years ago”

  http://infoproc.blogspot.com/2006/11/neanderthal-human-interbreeding.html
  http://infoproc.blogspot.com/2005/09/pc-censorship.html
  En meget god blogg.

  Ellers blir det gøy når dette kom­mer!

  http://www.genome.gov/26524516

 • jolle

  Bra over­sikts artik­kel :

  http://hmg.oxfordjournals.org/cgi/content/full/16/R2/R134

  Modern human gen­etic diver­sity is the result of demo­grap­hic his­tory, and selective effects that have acted to adapt dif­fe­rent popu­la­tions to their environ­ments. Broad pat­terns of glo­bal diver­sity are well explai­ned by geo­graphy, based on an out-of-Africa model of early human evo­lu­tion. Genome-wide sear­ches for sig­nals of selection, plus stu­dies of spec­i­fic can­di­date loci and can­di­date phen­otypes, have iden­ti­fied genes that show popu­la­tion dif­fe­ren­ces due to adap­ta­tion to pat­ho­gens, climate, diet and pos­sibly cog­ni­tive chal­lenges. Some past adap­ta­tions are now maladap­tive, and can lead to dise­ase. How­ever, the his­tory of adap­ta­tion is com­plex, and adap­tive expla­na­tions are often unsup­ported by hard evi­dence.”

 • Gun­nar Han­sen

  I denne blog­gen er både rase- og arts­be­gre­pet blitt debat­tert. To indi­vi­der som kan for­mere seg og få befruk­tings­dyk­tig avkom blir gjerne reg­net for å til­høre samme art. Men natu­ren er ikke ord­net slik som men­nes­kene skulle ønske det. Det er ikke mate­ma­tiske nøy­ak­tig­het knyt­tet til hva som defi­ne­res som en art, og hva som er defi­ne­res som en rase. Repre­sen­tan­ter fra to ulike arter kan altså slumpe til å få frukt­bart avkom. Eksemp­ler fra patte­dy­rene er løver og tigere, jaguar og gepar­der, selv om de i sys­te­ma­tik­ken er defi­nert som to ulike arter. (Se http://en.wikipedia.org/wiki/Panthera_hybrid). Også hun­der og ulver kan få frukt­bart avkom (http://en.wikipedia.org/wiki/Wolf-dog_hybrid). Slike krys­nin­ger skjer gjerne i dyre­hager, altså uten­for indi­vi­de­nes natur­lige habi­tat. I natu­ren er det i mange til­fel­ler natur­lige bar­rie­rer som hind­rer indi­vi­der i å for­mere seg uten­for sin popu­la­sjon.

  Nå er det svært stor fokus på å bevare det bio­lo­giske mang­fol­det, både lokalt og glo­balt. Norge har rati­fi­sert inter­na­sjo­nale kon­ven­sjo­ner om beva­ring av bio­lo­gisk mang­fold, og nord­menn enga­sjerte seg da det ble sagt at arts­rik regn­skog ble hug­get ned for å gi rom for kjøttfe, og når stats­bygg brukte fre­det, tro­pisk tøm­mer i den om omtale pavil­jon­gen på Tul­lin­løkka i Oslo. Bio­lo­gisk mang­fold (natur­mang­fold) omfat­ter gen­etisk mang­fold og mang­fold av arter, leve­om­rå­der og natur­ty­per.

  Mår­hun­den er i lik­het med Ibe­riasneg­len, Vasspest og Øre­kyte lis­tet i norsk svarte­liste, og vur­dert som ”Frem­mede arter [som] for­år­sa­ker bety­de­lige ska­der på det bio­lo­giske mang­fol­det som er natur­lig hjem­me­hø­rende i ulike områ­der og har neg­a­tive øko­no­miske kon­se­kven­ser for livs­grunn­lag og nærings­virk­som­het for mange men­nesker.” (http://www.artsdatabanken.no/Article.aspx?m=172&amid=2581)

  Som det flere gan­ger er påpekt i denne blog­gen så har sam­funns­vi­ter- og huma­nist- repre­sen­ta­sjo­nen i den senere tid vært den domi­ne­rende i dis­kur­sen om menneske/samfunn-relasjonen, og det synes som om en del av del­ta­kerne her på doc.no er bærere av denne. Det er verdt å minne om at det også har vært epo­ker i norsk his­to­rie hvor bio­logi har satt større preg på den poli­tiske dags­or­den enn hva det gjør i dag.

  Når Gule omta­ler mitt inn­ligg som ”rasis­tisk” og ”gris­prat”, så antar jeg at denne usak­lig kraf­tige reak­sjo­nen må ha sin årsak i at Gule ikke aksep­te­rer at men­nes­kene også er bio­lo­giske vese­ner. Per­son­lig er jeg ikke helt sik­ker på at evo­lu­sjons­teorien for­kla­rer alle de varia­sjo­ner av livs­for­mer som er på denne pla­ne­ten, men jeg hører hel­ler ikke til dem som tror at men­nes­kene er skapt i guds bilde, mens plan­ter og dyr er resul­ta­ter av til­fel­dige muta­sjo­ner. Guds­for­nek­te­ren Gule kan ikke annet enn å tro på evo­lu­sjons­teorien, og i dette lyset synes ikke Gule sin reak­sjon som rasjo­nell.

 • Cas­san­ders

  @Gunnar Han­sen

  Først fra avd. for tri­via:
  Orr­fugl _Te­trao tetrix_ og stor­fugl _Te­trao uro­gal­lus_ kan pare seg og få avkom: rakkel­høne /rakkelhane. I mot­set­ning til hva Wiki­pe­diaar­tik­kel sier, er en del rakkel­ha­ner frukt­bare.

  Men det er altså slå­ende for­skjel­ler på de nor­ma­tive vur­de­rin­gene som er gjort i men­neske­retts­sam­men­heng og tanke­gan­gen bak biodi­ve­ris­tets­kon­ven­sjo­nen.

  Dette er ikke nød­ven­dig­vis en pro­ble­ma­tisk inkon­sis­tens.
  Det er nokså stor enig­het om at vi ikke må (eller behø­ver) å slutte “what ought” ut fra “what is”. Altså at vi kan (som i dag) anlegge til­nær­met dia­met­ral mot­satt verdi­set­ting av natur­for­hold og mel­lom­men­nes­ke­lige for­hold.

  Cas­san­ders
  In Cod we trust

 • kje­til

  Hei!

  Jeg har pro­e­vet aa lese noen av alle lin­kene som er gitt her, og det er mye inter­es­sant, og lite tid. Mange av disse er artik­ler om gen­etisk varia­sjon mel­lom men­nesker og mel­lom menne­sek­grup­per. Dette er utvil­somt vik­tig og inter­es­sant, ikke minst medi­sinsk. Men det under­lig­gende argu­men­tet, som bare sjel­den blir eks­pli­siti i inn­leg­gene her, er at gen­etiske for­skjel­ler mel­lom folke­grup­per kan for­klare for­skjel­ler mel­lom kul­tu­rer. Ingen har brakt frem argu­men­ter som kan sann­syn­lig­gjo­ere dette! Det er ikke nok aa bare si “alle mulig­he­ter maa hol­des aapne”, slike vage “hypo­te­ser” er uvi­ten­ska­pe­lige siden de ikke er refu­ter­bare. Det lig­ger paa de som mener at kul­tur­for­skjel­ler har en vik­tig gen­etisk kom­po­nent, aa pre­si­sere en slik hypo­tese slik at den blir i prin­sip­pet fal­si­fi­ser­bar. Da gaar det neppe lenge foer den kan fal­si­fi­se­res.

  Fra lin­ken http://en.wikipedia.org/wiki/IQ_and_the_Wealth_of_Nations
  som er meget fyl­dig og boer leses. Det frem­kom­mer meget bra at denne hypo­te­sen om sam­men­heng mel­lom IQ og vel­stand, er daar­lig under­byg­get. Et sitat:
  “The natio­nal IQ of Ethio­pia was esti­mated from a study done on 250 fifteen years old Ethio­pian Jews one year after their migra­tion to Israel. The rese­arch com­pa­res their level of per­for­mance with native Israe­lis using pro­gres­sive mat­rices tests. It is strange that the data used to repre­sent the “IQ of Ethio­pia” are rest­ricted to a tiny eth­nic minority in Ethio­pia, and that the tests were not even con­ducted in Ethio­pia. Furt­her­more, one study showed that after inten­sive tra­i­ning, the cog­ni­tive abi­lity of Ethio­pian Jewish immi­grants improved and caught up with that of their native Israeli peer groups.[33″

  Med andre ord, med inten­siv tre­ning kunne gjen­nom­snitt­lig IQ-score i en gruppe paa mer enn 100 per­soner oekes med mer enn 25 poeng! Det sier alt. Data­ene denne boken om “IQ and the wealth of nations” er byg­get paa, er utvil­somt tvil­somme. Ekva­to­rial-Gui­nea er opp­gitt aa ha en gjen­nom­snitt­lig IQ paa 59, altsaa nes­ten ett stan­dard­av­vik under det som reg­nes som gren­sen for “men­talt til­bake­staa­ende”. AA si at dette ikke er tro­ver­dig er et under­state­ment. Det maa vaere fatale pro­ble­mer med data­grunn­la­get.

  Vet noen om artik­ler som fin­ner lokus som varie­rer mel­lom folke­grup­per, men ikke innen folke­grup­per (altsaa annet enn hud­farge?) Jeg tvi­ler, men refe­ren­ser mot­tas med takk. 

  Til slutt: Dis­ku­sjo­nen om Joe­der (Azkena?-joeder) og inn­tel­li­gens. det er udis­ku­ta­belt at disse er over­re­pre­sen­tert blandt nobel­pri­ser, men naa kla­ger flere joe­der i dia­spo­raen over at isra­elske joe­der pro­du­se­rer for faa nobel­pri­ser, de lever ikke opp til ryk­tet. Er dette gen­etikk, eller kan det ha noe med kul­tur aa gjo­ere?

  Til Nina: Du tror at denne “fryk­ten” for rase­be­gre­pet har noe aa gjo­ere med naziz­te­nes her­jin­ger. Jeg tror ikke det! Mis­bru­ket av rase­be­gre­per er eld­gam­melt. Det faar holde med et eksem­pel: De ame­ri­kanske india­nerne som “ikke hadde sjel”. dette var en stor dis­ku­sjon i spansk-ame­rika, og det var to store grup­per: fran­si­sca­nerne som hev­det at india­nerne ikke hadde sjel, (den hel­lige Frans av Asissi maatte rotere i sin grav, han som mente at dyrene hadde sjel) og Jesu­it­tene, som for­svarte india­nerne , i teori som i prak­sis. Det endte da ogsaa med at de ble kaste ut av ame­rika, siden de ble for bry­somme for slave­je­gerne.

 • Kje­til: Jeg er fak­tisk enig i at enkelte av de for­skjel­lene i IQ som ble opp­gitt så noe tvil­somme ut. Det vik­tigste poen­get var imid­ler­tid at det fan­tes for­skjel­ler i det hele tatt.

  Det var en artik­kel jeg refe­rerte til, men ikke lin­ket til. Her der den:

  http://www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080206091437.htm

  Poli­ti­cal Views May Be Gen­eti­cally Influ­en­ced, Twin Study Shows

  Der­som det er rik­tig at poli­tisk ver­dens­bilde har en gen­etisk kom­po­nent, er det ten­ke­lig at samme prin­sipp kan over­fø­res fra enkelt­in­di­vi­der til større popu­la­sjo­ner, selv­sagt i mindre grad, men kan­skje nok til å gi vesent­lige utslag. 

 • Tek­nik­ker søges!

  Er der ikke en redak­tør der kan erstatte nogle af de alt for lange links der tvin­ger siden ud i en helt uprak­tisk og ulæ­se­lig bredde?

  Lin­ket lige over føl­gende tekst­stump er nok det vær­ste:

  The gene mic­rocep­ha­lin (MCPH1) regu­lates brain size during 

  Når links er så lange brug ven­ligst html til at gen­give links, eller besøg http://tinyurl.com/ for at lave et kor­tere link der ikke skæm­mer siden.

  Jeg har også et bidrag til race­dis­kus­sio­nen:

  http://balder.org/avisartikler/racisme-begrebet.php

  Og en engelsk ver­sion her:

  http://balder.org/avisartikler/what-is-racism.php

  I for­bin­delse med den prak­sis og teo­logi der spre­des via multi­kul­tura­lis­terne ser det ud til at plan­lagt race­blan­ding i stort måle­stok er en bevidst del af den multi­kul­tu­relle dags­or­den.

  Den er fak­tisk også en del af det ideo­lo­giske grund­lag for EU, hvil­ket man kan læse om her:

  http://balder.org/zed/coudk

  og på engelsk her: 

  http://balder.org/zed/couen

 • Cas­san­ders

  Jeg synes ikke det er sær­lig grunn til bekym­ring for bio­lo­giske føl­ger av rase­blan­ding.

  Noen av de tid­li­gere lin­kene har sann­syn­lig­vis pekt på en ope­ra­tiv defi­ni­sjon av rase: Popu­la­sjo­ner som har har vært repro­duk­tivt adskilt (til­strek­ke­lig, og lenge nok) og der­med har en grad av inn­avl. (Merk at dette er “inn­avl” i vid betyd­ning av ordet, ikke den kul­tu­relt betin­gede kusine-fet­ter-prak­si­sen som i de fleste medi­sinske sam­men­hen­ger er ska­de­lig).
  Selv om vi kan anta en viss grad av adap­te­ring (selek­sjon av egen­ska­per med økt lokal over­le­vel­ses­verdi) i de for­skjel­lige rasene, vil en også kunne få guns­tige effek­ter ved utavl, altså rase­blan­ding.

  Multi­kul­tura­lis­men har imid­ler­tid andre pro­ble­mer, og de er for­trinns­vis knyt­tet til kul­tur.
  Sam­fun­nets sam­men­hengs­kraft er byg­get på til­lit, og til­lit for­vit­rer når grup­per av men­nesker med sterkt avvi­kende nor­mer skal sam­handle ( jfr Robert Put­nam) Inter­es­sant nok for­vit­rer ikke bare til­li­ten MELLOM grup­pene (som evt skal inngå i et multi­kul­tu­relt sam­funn) men også INNAD i grup­pene).

  Jeg lurer for øvrig på hvor mye empiri som må til før idea­lis­ter kla­rer å innse at moral­re­la­ti­visme IKKE er noen god ide. 

  Cas­san­ders
  In Cod we trust

 • b.c.

  Litt på siden, men artig å lese ana­ly­ser og for­kla­rin­ger på hvor­dan de ulike typene av nor­disk lynne har opp­stått:

  Den ensamt boende utvecklas”, skri­ver en för­fat­tare, “till att själv bestämma i alla angelä­gen­he­ter och får därav själv­stän­dig­het, själv­rå­dig­het, själv­till­räck­lig­het.” En dansk för­fat­tare här­le­der av den spridda bosätt­nin­gen norr­män­nens “själv­stän­dig­het ända till över­dri­ven själv­känsla”

  http://www.kulturbilder.net/nordisktkynne/index.html

 • Gun­nar Han­sen

  @Cassanders,

  Du argu­men­ter for at utavl (I din bety­ding: blan­dig med andre raser) kan være guns­tig for det norske/nordiske folk. Mener du altså at den nor­diske popu­la­sjo­nen er for liten til å unngå neg­a­tive kon­se­kven­ser av inn­avl? Og det selv om søske­nek­te­skap og fetter/kusine ekte­skap er tabui­sert i vår kul­tur.

  Jeg står inne for min påstand om at: “ekte dege­ne­re­ring av et folk skjer ikke før inn­vand­rerne for­me­rer seg med de sted­egne. Da vil de egen­ska­per som blant nord­menn er selek­tert gjen­nom tuse­ner av år i kulde, mørke, storm, syk­dom og sult bli vis­ket ut, og avkom­met vil bli bærer av et frem­med folke­slags gen­etiske mate­riale.”

 • Ole Peder­sen

  Huff her er det mye pissprat.

  Bleik­an­sik­ters evne til å tåle minus 30 er en sterkt over­vur­dert egen­skap i dagens Norge.

  Dege­ne­re­ring av evnen til å tenke logisk mye far­li­gere egen­skap som kan utvik­les av søs­ken­barn-gifte og inn­gifte med nære slekninger.Hva er årsa­kene til at kon­spi­ra­sjons­tenk­ning er domi­ne­rende i enkelte grup­per.

  http://tux1.aftenposten.no/nettprat/sakandar110906/

  Hva er din ærlige mening om al qaida og bin laden?
  Espen, oslo

  Imam Zul­qa­r­nain Sakan­dar Madni: Jeg tror det er noe man har opp­dik­tet.

  http://www.pasienthandboka.no/?mode=news&newsid=267

  Årsa­ken til para­noid psy­kose er fort­satt uav­klart, men både arv og miljø spil­ler en vik­tig rolle. Para­no­ide pasi­en­ters opp­vekst­fa­mi­lier kjenne­teg­nes ofte ved mis­tro, stiv­bente reg­ler, for­nufts­stri­dige hold­nings­mønstre, frykt­som­het, ufor­løste frust­ra­sjo­ner og for­vent­nin­ger om fiendt­lig­het fra omver­de­nen, hvil­ket er tol­ket som en arve­lig kom­po­nent

 • Golum

  Les denne spen­nende artik­ke­len i New scien­tist.
  Hele artik­ke­len for man i papir utga­ven.
  http://www.newscientist.com/channel/being-human/mg19726434.200-on-the-origins-of-human-spite.html
  Man har fun­net store for­skjel­ler mel­lom ulike kul­tu­rer på hvor­dan de opp­fat­ter rett­fer­dig­het og hvor ivrige man er til å straffe per­soner som man opp­fa­ter bry­ter rett­fer­dig­hets prin­sip­per. Enkelte pri­mi­tive men­nesker fra det indiske sub kon­ti­nen­tet var vil­lig til å straffe per­soner bare fordi det ”føl­tes godt”… Enda dette var svært kost­bart for dem. I andre vest­lige kul­tu­rer var man mye mer opp­takt av å mak­si­mere goder for hele gruppa.
  Homo eco­no­micus eksis­tere som kjent ikke, nå ser det ut som man ikke kan bruke enn modell for hele men­nes­ke­lig­he­ten. Men må til­passe det til hvil­ken kul­tur man ser på. Dette må jo også få kon­se­kven­ser for lover f.eks Hvis ett sett av lover for ett sam­funn til å fun­gere, er der mindre sann­syn­lig at dette skulle får ett annet til å fun­gere. Kon­se­kven­sene for multi­kul­tura­lis­men er opp­lagte. Og skrem­mende!

 • kalle

  Geno­type, hap­lo­type and copy-num­ber varia­tion in world­wide human popu­la­tions

  http://www.nature.com/nature/journal/v451/n7181/full/nature06742.html

  Genome-wide pat­terns of varia­tion across indi­vi­duals pro­vide a power­ful source of data for uncove­ring the his­tory of migra­tion, range expan­sion, and adap­ta­tion of the human spec­ies. How­ever, high-reso­lu­tion sur­veys of varia­tion in geno­type, hap­lo­type and copy num­ber have gene­rally focu­sed on a small num­ber of popu­la­tion groups1, 2, 3. Here we report the ana­ly­sis of high-qua­lity geno­types at 525,910 single-nucle­otide poly­morp­hisms (SNPs) and 396 copy-num­ber-vari­able loci in a world­wide sample of 29 popu­la­tions. Ana­ly­sis of SNP geno­types yields strongly sup­ported fine-scale infe­ren­ces about popu­la­tion struc­ture. Increas­ing linkage disequi­li­brium is observed with increas­ing geo­grap­hic dis­tance from Africa, as expec­ted under a SERIAL FOUNDER effect for the out-of-Africa spread of human popu­la­tions. New approa­ches for hap­lo­type ana­ly­sis pro­duce infe­ren­ces about popu­la­tion struc­ture that com­ple­ment results based on unphased SNPs.”….

  …”The Human Genome Diver­sity Pro­ject (HGDP) was ini­tia­ted for the pur­pose of assess­ing world­wide gen­etic diver­sity”..

  ….“ with lati­tude and lon­gi­tude repre­sen­ting the ver­ti­cal and hori­zon­tal axes, sug­gests that geo­grap­hic DISTANCE is a pri­mary deter­mi­nant of human gen­etic dif­fe­rentia­tion”…

  Denne artik­ke­len pres­an­te­rer vell ganke gode data for at rase er reelt begrep, ikke bare en sosial kon­struk­sjon.

  Om Kalsh
  http://simple.wikipedia.org/wiki/Kalash (Disse nev­nes i artik­ke­len, Kalsh folket pakis­ta­nere med en tvist)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Kalash

  (Kalsh) Viser at selv omrin­get av andre folke­grup­per kan en gruppe beholde sin dis­tinkte etni­si­tet svært lenge.

 • En opp­da­te­ring her:

  http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2270794.ece

  Ulike raser fin­nes!

  Det fin­nes ulike raser, det har de av oss som har vært ute og reist en del regist­rert.

  Mange av de såkalte rase­for­skjel­lene bun­ner i sosial bak­grunn, ulik opp­dra­gelse, livs­syn, ideo­logi osv. Videre er det et fak­tum at det fin­nes bio­lo­giske for­skjel­ler, ulik hår- og hud­farge, kropps­stør­relse, leve­al­der osv. Når en eskimo eller abori­gi­ner plas­se­res i stor­byer, vil dette føre til spon­tan mis­triv­sel hos ved­kom­mende. Dette skyl­des bio­lo­giske for­skjel­ler. Vi mer­ker oss her evo­lu­sjons­bio­lo­gen Mark Pagels ord om at men­nesker er mer for­skjel­lige enn vi tid­li­gere har tenkt. Der­for er det nok mye bedre å vedgå at rasene fin­nes, enn at de i et huma­nis­tisk skalke­skjul ikke gjør det. Huma­nisme er og bør være kam­pen for fred og for­soning mel­lom rasene, og ikke kam­pen for deres ikke-eksis­tens.

  Liv Hin­d­rum og Ivar Mag­nus Rav­num, Oslo 

 • Gun­nar Han­sen

  Rase­de­bat­ten synes å stå mel­lom rea­lis­tene og dem som ikke er rea­lis­ter. De med natur­fag­kom­pe­tanse blir gjerne reg­net som rea­lis­ter. Takk for Fjord­man for ikke å gi slipp på dette vik­tige temaet.

  Ole Peder­sen og Lars Gule har for­søkt å for­urense denne debat­ten ved å angripe menings­mot­stan­dere med usak­lig­he­ter. Lars Gule er sam­funns­vi­ter og kan der­for ikke reg­nes som en rea­list, mens Ole Peder­sen kal­ler hvite for bleik­an­sik­ter, og har store pro­ble­mer med å holde seg til saken. De avslø­rer der­med mang­lende kom­pe­tanse. Peder­sen ser ut til å være del av et nett­verk som gra­ver frem islam­kri­tisk infor­ma­sjon fra et, for et enkelt­men­neske uhånd­ter­lig stort antall nett­si­der. Jeg har tid­li­gere avslørt at Ole Peder­sen kopie­rer inn tekst fra Inter­nett som han tar for sitt eget, og for en tid til­bake ble det avslørt at flere per­soner la inn tekst fra samme IP-adresse som Ole Peder­sen.

  I tid­li­gere inn­legg har jeg vist til at bio­lo­gisk tak­son­omi (Klas­si­fi­se­ring av orga­nis­mene) ikke er en eksakt viten­skap, og at det i natu­ren i mange til­fel­ler er natur­lige bar­rie­rer som hind­rer orga­nis­mene i å for­mere seg uten­for sin popu­la­sjon.

  At men­nes­kene i dag kan reise med effek­tive trans­port­mid­ler fra fat­tige land og få opp­hold i rike, hvite land, betyr ikke at neg­ere og hvite er noe likere enn brun­bjørn og isbjørn, eller løve og tiger.

  De ulike bjør­nene er defi­nert som ulike arter, men om det ble opp­ret­tet en luft­bro fra de svenske sko­ger og opp til Sval­bard så ville det nok bli født noen bas­tard­bjør­ner. Men brun­bjør­nen ville ha sul­tet og fros­set, og tro­lig omkom­met den første vin­te­ren. Det ville anta­ke­lig også gjelde for avkom­met. Så like, men like­vel så for­skjel­lige… http://en.wikipedia.org/wiki/Ursinae_hybrid

  Moderne gen­forsk­ning vil gi svar på mange av disse spørs­må­lene om for­skjel­ler og lik­he­ter, og det ville være inter­es­sant om blog­ge­ren mol.gen kunne skrive et refe­rat om dette.

 • Ole Peder­sen

  Kon­spi­ra­tiv tenk­ning

  Gun­nar Han­sens angrep på meg tar jeg ikke høy­tid­lig.

  Om Gun­nar Han­sen hadde vært red­lig hadde han svart på mitt spørs­mål om betyd­nin­gen og ver­dien av å ha så få pig­men­ter i huden som vi såkalte bleik­an­sik­ter har.

  http://www.document.no/2008/02/rase.html#comment-260619

  http://www.document.no/2008/02/marokko_ruller_opp_terrornettv.html#comment-260873

 • Gun­nar Han­sen

  Det er sym­pto­ma­tisk at Ole Peder­sen ikke tar disse beskyld­nin­gene høy­tid­lig. Om andre skulle ta det mer høy­ti­de­lig så fin­ner de kan­skje også ut at Ole Peder­sen ikke er noen ver­dig mot­stan­der.

  All den tid som Ole Peder­sen bru­ker her på document.no tatt i betrak­ning, så må det være vel­dig for­sme­de­lig for ham ikke å ha tro­ver­dig­het.

  At Ole Peder­sen for­sø­ker å så tvil om min rede­lig­het ved å hen­vise til at jeg ikke svarte på et spørs­mål (Jeg kunne ikke se noen spørs­måls­tegn, og det lig­ger ikke noe spørs­mål impli­sitt i set­nin­gen) er ikke annet enn en bekref­telse og inn­røm­melse av egen ure­de­lig­het.

 • Lars Gule

  Til Gun­nar Han­sens opp­lys­ning kan det infor­me­res om at jeg er filo­sof, om enn med en viss sam­funns­vi­ten­ska­pe­lig kom­pe­tanse. Det er der­for helt rik­tig at jeg ikke er rea­list i utdan­nings­mes­sig for­stand. Men like fullt lig­ger mine filo­so­fiske posi­sjo­ner nær den filo­so­fiske rea­lis­men. Og det inne­bæ­rer at jeg har den største respekt for viten­ska­pens resul­ta­ter. Men jeg har også lært at viten­ska­pens resul­ta­ter ikke all­tid er enty­dige, og at de hel­ler ikke står til evig tid. Viten­ska­pen er en sys­te­ma­tisk utvik­lings- og for­bed­rings­pro­sess av våre kunn­ska­per.

  Ellers hadde det vært fint om Han­sen kunne gi ett eneste lite eksem­pel på mine angi­ve­lige for­søk på «å for­urense denne debat­ten ved å angripe menings­mot­stan­dere med usak­lig­he­ter». Reto­risk og tid­vis pole­misk, ja det er jeg – for­hå­pent­lig­vis så det for­slår. Men at dette skulle repre­sen­tere usak­lig­he­ter – ut over det enhver reto­rikk inne­bæ­rer – bør nok Han­sen for­klare nær­mere, sær­lig i debat­ten om rase.

  Jeg mer­ker meg også at ingen så langt har levert et eneste argu­ment for at (helt utvil­somme) bio­lo­giske for­skjel­ler (av noen kalt rase­for­skjel­ler) har noen som helst betyd­ning for hvor­dan vi skal opp­tre i for­hold til hver­andre i moralsk og/eller juri­disk for­stand . Kan­skje Han­sen har noen poen­ger her?

 • Knut

  Filo­sof, ja. Har du noe mate­ma­tikk under bel­tet da, Lars’ern?

 • Gun­nar Han­sen

  Lars Gule, takk for spørs­mål. Jeg for­står godt at du har behov for å dis­tan­sere deg fra Peder­sen, og du skal vite at jeg har respekt for din intel­lek­tu­elle kapa­si­tet. Du har kan­skje rett i at det var strengt å omtale ditt inn­legg som usak­lig. Jeg har tid­li­gere i denne trå­den skre­vet, og dette antar jeg at du er enig i, at det er en feil­slut­ning å hevde at et utsagn er usant fordi det kan asso­si­ere til nazi-ideo­logi. (Så det er vel ikke langt unna sann­he­ten å hevde at en dom som byg­ger på gale pre­mis­ser er usak­lig.)

  Som Pla­ton skrev i Thea­ite­tos: ”Sann­het er det som varer” (Om jeg ikke hus­ker feil fra den gang jeg leste boka på tysk: ”Wahr­heit ist was dau­ert), så har du selv­føl­ge­lig rett i at viten­ska­pe­lige resul­ta­ter som har vist seg for­gjen­ge­lige, ikke er sanne. På den annen side så har den natur­vi­ten­ska­pe­lige opp­fat­nin­gen om saks­for­hol­dene i ver­den vist seg mindre påvir­ket av ideo­lo­giske skif­ter, enn de sam­funns­vi­ten­ska­pe­lige.

  At de ulike men­nes­ke­lige rasene har ulike egen­ska­per har vel egent­lig ikke vært en for­gjen­ge­lig erkjen­nelse Gule, og det til tross for et mas­sivt dis­kur­sivt arbeid av både NGO’er, myn­dig­he­ter og de over­na­sjo­nale insti­tu­sjo­nene for å få oss til å tro at inni er vi like, men utenpå for­skjel­lige.

  At frem­tre­dene viten­skaps­menn nå skri­ver om for­skjel­lene mel­lom rasene, til tross for eks­trem stig­ma­ti­se­ring, min­ner om andre viten­skaps­menn som har satt livet på spill for å få frem sann­het.

  Det er greit at du hop­per over spørs­mål om hvor­vidt der ER for­skjel­ler, og går rett på pro­blem­om­rå­det: ”Hva gjør vi nå?” Har dette noen som helst betyd­ning for hvor­dan vi skal opp­tre i for­hold til hver­andre i moralsk og/eller juri­disk for­stand?

  Jeg leg­ger ikke skjul på at dette er et vans­ke­lig område Gule, men det ville for­undre meg om du mente at det er bære­kraf­tig (dek­ker våre behov uten å gå på bekost­ning av frem­ti­dige gene­ra­sjo­ner mulig­het til å dekke sine behov) å fort­sette med dagens prak­sis, f.eks å gi inn­vand­rere rett til fami­lie­gjen­for­ening, la flyk­tin­ger reise til sine hjem­lan­det i ferier uten at dette går på bekost­ning av deres sta­tus som flyk­ting etc. Enhver restrik­sjon på disse ret­tig­he­tene vil jo kunne omta­les som rasisme og for­skjells­be­hand­ling. Norge har vært er homo­gent sam­funn, og pre­get av til­litt til hver­andre, og denne hol­din­gen mener jeg at er i for­vit­ring.

  Det er vans­ke­lig å ope­rere etter en gene­rell regel om å slutte fra er til bør, fra deskrip­sjon til norm. Som David Hume ville sagt det: vi kan ikke utlede nor­mer fra selv flere fakta. Dette å begrunne all­menne reg­ler for moral er over­ho­det vans­ke­lig i dag. I ytter­ste for­stand, og som jeg tid­li­gere har påpekt her på doc.no, så kan det på rede­lig vis ikke anføres noen som helst meta­fy­sisk grunn­lag for moral.

  Men men­nes­kene har da tross alt både for­nuft og vilje. Ved å bli enige om noen nor­ma­tive pre­mis­ser som kan leg­ges til grunn for våre moralske valg, så kan vi let­tere gå fra er (et fakta/deskriptivt pre­miss) til bør (hand­lings­norm). Dette var vel også meto­den som Aris­to­teles arbei­det etter. Dette er vik­tig arbeid, for som Cas­san­ders påpekte len­ger oppe er det i dag en ”til­nær­met dia­met­ral mot­satt verdi­set­ting av natur­for­hold og mel­lom­men­nes­ke­lige for­hold.” (F.eks mani­fes­tert gjen­nom biodi­ver­si­tets­kon­ven­sjo­nen og menne­ret­tig­hets­kon­ven­sjo­nen).

  Jeg har for­mu­lert noen nor­ma­tive pre­mis­ser:

  1. Det er bedre å være levende enn død. 
  2. Vel­be­hag er bedre enn smerte. 
  3. Det er bedre å være frisk enn å være syk. 
  4. Det er bedre med til­gang til sunne nærings­mid­ler enn til 
  5. Til­gang til drikk­vann er å fore­trekke frem­for tørste.
  6. Det er bedre å være mett enn sul­ten.
  7. Kunn­skap er bedre enn uvi­ten­het.
  7.1. Det er bedre å beslutte hand­lings­valg basert på kunn­skap enn å handle uten kunn­skap.
  8. Vel­stand er bedre enn armod.
  9. Skjønn­het er bedre enn stygg­het.
  10. Det ekte er bedre enn det falske
  11. Det er bedre å være del av et sosialt fel­le­s­kap enn ikke å være det.
  11.1. Det er bedre å være venn med nabo­ene enn å være uvenn. 
  12. Det er bedre å omgås dem som deler dine ver­dier og nor­mer enn å omgås dem som ikke gjør det.
  13. Det er bedre å leve i et sam­funn med lavt­kon­flikt­nivå enn i et sam­funn med høyt kon­flikt­nivå.

  Med utgangs­punkt i nor­ma­tiv pre­miss nr. 3, kom­bi­nert med det deskrip­tive pre­mis­set om at men­nes­ke­lige eks­kre­men­ter ofte inne­hol­der helse­ska­de­lige orga­nis­mer, så kan vi slutte at man bør unngå men­nes­ke­lige eks­kre­men­ter i drikke­vanns­kil­den.

  Jeg går ikke videre med dette nå, men kan infor­mere at jeg ville ønske at inn­vand­rere i Norge skulle reise hjem til sine hjem­land og takke Norge for mulig­he­ten de har fått til utdan­ning og læring om et rela­tivt vel­fun­ge­rende sam­funn.

  Mener du at enhver form for for­skjells­be­hand­ling mel­lom inn­vand­rer og etnisk norske er moralsk for­kas­te­lig, og på hvil­ket grunn­lag er det du even­tu­elt hev­der dette?
  Jeg håper å få dine vur­de­rin­ger på dette Gule.