Det svenske utenriksdepartementet (UD) mottar et økende antall henvendelser fra asylsøkere med svenskt eller dobbelt statsborgerskap som har kommet på kant med loven og blitt arrestert mens de ferierer i landet de opprinnelig flyktet fra. Til tross for frivillig innreise og bevisst brudd på det tidligere hjemlandets lovgiving forventes det at svensk UD griper inn. Medborgernes flyktningombudsmann Merit Wager skriver at det uakseptabelt at UD skal fungere som formynder og forsikringsselskap, og mener det er på tide å kreve at voksne mennesker selv tar ansvar for sine handlinger.

«Över 200 människor, däribland svenskar, har gripits vid en hemlig «satanisk» konsert i Iran, rapporterar statliga medier. Vid evenemanget fanns alkohol, «obscena» cd och annat olagligt», rapporterar så gott som alla svenska medier. Det handlar, enligt medierna, om iranier med svenskt medborgarskap som ska ha brutit mot landets strikta lagar. Exakt vad som hänt och hur många iranier med svensk anknytning det handlar om är inte känt.

Vad som däremot är känt är att det blir allt vanligare att människor med utländskt ursprung och dubbelt medborgarskap reser tillbaka på semester eller för att bosätta sig i sina forna hemländer.

«Många svenskiranier som tidigare bott i Sverige och fått svenskt medborgarskap har återvänt till Iran och bor där permanent. Dessutom är många iranier på semester i Iran nu på sommaren för att träffa sina familjer», berättar den svenska ambassadören i Iran, Christofer Gyllenstierna.

Ambassadøren opplyser om at man har ytterst begrensede muligheter for å yte noen hjelp i slike saker, særlig hvis personen det gjelder innehar dobbelt statsborgerskap. Blant andre Iran, Irak, Etiopia og Somalia godtar ikke doble statsborgerskap, og erkjenner følgelig ikke det svenske. Dette er vel kjent for personer som opprinnelig kommer fra disse landene. Det svenske migrasjonsverket gir også informasjon rettsbeskyttelsen i utlandet til alle som søker om svenskt statsborgerskap:

Bara den som endast har svenskt medborgarskap kan räkna med fullt svenskt rättsskydd utomlands. Den som även har ett annat medborgarskap än svenskt betraktas nämligen i det andra landet som medborgare endast där. Sverige har då små möjligheter att hjälpa personen om han eller hon råkar illa ut.

Utländska medborgare kan inte heller komma till Sverige, bryta mot lagen här och sedan hänvisa till att de är till exempel brittiska, amerikanska, tyska medborgare och därför ska hämtas hem. De kan inte kräva att Storbritanniens, USA:s eller Tysklands utrikesministerier ska komma rusande och «befria» dem bara för att de är medborgare i dessa länder.

Vi har tidigare hört om personer som rest till Somalia för att se hur vackert det är där och för att de velat uppleva en mer islamsk stat än Dubai, dit de reste på semester. När dessa personer sedan råkade illa ut i Etiopien, ansåg de (och svenska medier) att UD skulle se till att de kom ut ur fängelset enbart för att de hade svenskt medborgarskap. Någon av de här personerna hade ens svenskt medborgarskap utan endast uppehållstillstånd, ändå ansåg de att Sverige skulle ta ansvar för dem. Trots att de alltså frivilligt rest till ett av världens mest oroliga länder.

Gjentatte ganger har svenske statsborgere av iransk opphav fått passene sine beslaglagt av sikkerhetspolitiet ved innreise til Iran, og således pådratt seg problemer av ulike slag. Den manglende anerkjennelsen av andre lands statborgerskaps legale verdi innenfor egne grenser er forøvrig fullt forenlig med gjeldende internasjonal rett, noe som gjør det enda mer vrient å gripe inn overfor det aktuelle landets myndigheter. Forventningen om at UD skal være behjelpelig er likevel høy.

Wager mener imidlertid at det ikke er UD`s ansvar å ta konsekvensene av voksne menneskers individuelle valg:

Det är dags att kräva att vuxna människor som själva, eller vilkas föräldrar, har fått asyl i Sverige och som så småningom har blivit svenska medborgare, tar ansvar för vad de gör. Det är inte Sveriges sak, inte svenska UD:s sak att agera förmyndare åt vuxna människor (ens om de har enbart svenskt medborgarskap), som medvetet bryter mot ett lands lagar och traditioner.

Alla, inklusive utlandsfödda före detta asylsökande, sedermera svenska medborgare, har som myndiga individer ansvar för vad de gör och kan inte medvetet bryta mot lagar i andra länder och sedan ropa på svensk hjälp. Och UD kan inte – och ska inte – agera «försäkringsbolag» åt personer som till stor del har sig själva att skylla för att de råkar illa ut. Oavsett vilken bakgrund eller vilket ursprungsmedborgarskap de har.

Europeiske debattører har i den senere tid uttrykt bekymring for at asylinsituttet blir undergravet av asylsøkere som av forskjellige årsaker oppholder seg frivillig i opprinnelseslandet de søker beskyttelse fra. Tidligere i år oppdaget svenske myndigheter at et stort antall asylsøkere fra Nord-Irak returnerte til hjemlandet og oppholdt seg der mens de ventet på at Sverige skulle avgjøre søknaden om asyl.

Expressen: Skyll er själva om ni bryter mot lagen

Les også

-
-
-
-
-
-

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.