Sakset/Fra hofta

En av de irakiske tolkene som kom til Danmark med familie nylig viste seg å ha to koner. Det har oppstått en diskusjon: må man si B når man har sagt A, selv om det strider mot bigamiloven? Flere teologer mener ja.

Danmark tok nylig mot 100 irakere som har ytt den danske kontigenten i Irak assistanse. En av dem hadde to koner. Men det mener flere teologer Kristelig Dagblad har snakket med at man må godta.

– Vi kan ikke som et kristent samfund kræve, at tolken lader sig skille fra den ene af sine hustruer. Når det er tilladt og lovligt i Irak at have to hustruer, og Danmark vælger at bringe tolken hertil, kan vi ikke lægge vores kristne ægteskabsetik ned over familien. Vi er nødt til af medmenneskelige hensyn at respektere den konkrete situation, siger Karsten Nissen, biskop i Viborg stift.

Dansk Folkeparti reagerer og vil skille ut den ene kvinnen og hennes barn og bosette dem på et annet sted av landet.

Venstres utenrikspolitiske talsmann, Harald Nielsen, er av menneskrettsgrunner sterkt for at hele familien får bestå. Men han går langt i unnskylde flerkoneri når han kaller skilsmisse for «suksessivt bigami».

Han peger på, at næstekærligheden i den konkrete situation er væsentligere end forbuddet mod bigami. Han erindrer samtidig om, at vi som samfund allerede har bevæget os væk fra et absolut forbud mod bigami ved at tillade skilsmisser og nye ægteskaber.

– Vi anerkender successivt bigami. Kirken velsigner det. Og det gør vi af medmenneskelige årsager. Livet har bragt os i den situation, at mennesker bliver skilt og gerne vil have kirkens velsignelse til et nyt ægteskab. Det har kirken valgt at anerkende af hensyn til de involverede, siger han.

Både bispen og politikeren snakker om kristen familiepolitikk, men dagens ekteskapspolitikk har ikke først og fremst en religiøs, men en sekulær begrunnelse. Det er hensynet til individet som veier tyngst, ikke hensynet til kirken. Dette er nokså elementært, likevel skyver bispen og Venstre-mannen kristendommen foran seg som en unnskyldning for å akseptere to-koneriet.

Saken er komplisert og reiser en rekke spørsmål. Hvis staten godtar flerkoneri kan det bli brukt senere i tvister. Når staten godtar noe danner det presedens, i motsetning til en privat aktør. Man har også forholdet til barna å tenke på: de skal sannsynligvis vokse opp i Danmark. Hvordan vil de fungere med to mødre underlagt én mann. Hvilke problemer er det man legger grunnen til på litt lengre sikt?

Det mest betenkelige er at man ikke ser kompleksiteten, men kun er opptatt av å være god, om det så er på kristendommn og egne verdiers bekostning. Å kalle skilsmisse for serie-bigami er et drøyt stykke.

Det vil være ukristeligt at splitte irakisk tolkefamilie
30. jul Det ville være umenneskeligt at insistere på, at den irakiske tolk, der er kommet til landet med to skal sende den ene ud af hjemmet. Det mener flere danske teologer

Les også

-
-
-
-
-