I Dan­mark flyt­ter barne­fa­mi­lier ut av stor­by­ene og ut i de mindre. De vil ha trygge lokal­miljø. Det nyter små­by­ene godt av: de får god til­gang på lærere og syke­plei­ere.

Øko­nomi veier tungt: det er blitt for dyrt å bo i stor­by­ene. Man kunne lagt til: i de områ­der som inn­fødte dans­ker øns­ker å bo i. Stu­dien nev­ner ikke etniske pro­ble­mer og kon­sen­tra­sjon av befolk­nin­gen etter kul­tu­relle skille­lin­jer. Men det er neppe dris­tig å anta at det også spil­ler inn. 

Unge børne­fa­mi­lier med mel­le­mind­koms­ter på mel­lem 250.000 og 300.000 kro­ner for­la­der Køben­havn, Århus og Odense til for­del for de større pro­vins­byer.

Tal fra Dan­marks Sta­ti­stik viser, hvor­dan denne gruppe bor­gere i løbet af de seneste 20 år er skrum­pet bety­de­ligt ind i stor­by­erne. For eksem­pel er der ble­vet godt 5000 færre af den gruppe i Køben­havns Kom­mune de sidste fem år, og i samme peri­ode har kom­mu­ner som Hol­bæk, Ringsted, Køge og Skæl­skør ople­vet en netto­til­flyt­ning på mel­lem 100 og 200 hver.
..
– Syge­ple­jers­ker, pæda­go­ger og lærere har en ind­komst, der giver dem råd til at bosætte sig i Ringsted, siger direk­tør Tor­ben Lys­ter, der er ansvar­lig for børne-, kul­tur-, social- og sund­heds­om­rå­det i Ringsted Kom­mune.

ANNONSE

Ifølge ham ople­ver kom­mu­nens sko­ler jævn­ligt at blive ops­øgt af til­flyt­tede lærere, der uop­ford­ret søger job, og når sko­ler og dag­in­sti­tu­tio­ner annon­ce­rer efter med­ar­bej­dere, kom­mer der rig­tig mange ansøgnin­ger.

Det er ikke kun de dyre bolig­pri­ser i stor­byen, der får små­børns­fa­mi­lierne til at flytte, lyder det fra adjunkt ved Køben­havns Uni­ver­si­tet Bir­gitte Mazanti, der står i spid­sen for et stort forsk­nings­pro­jekt om fami­li­ers bosteds­valg ved Cen­ter for Stra­te­gisk Byforsk­ning. Hun peger på, at de fors­kel­lige bofor­mer, som livet uden for stor­byen byder på, også er afgø­rende for de unge børne­fa­mi­li­ers udflyt­ning. For eksem­pel øns­ker rig­tig mange at komme ud af byerne for at rea­li­sere nogle mere tra­ditio­nelle drømme om fami­lie­liv og nær­miljø.

Stor­by­ens pro­ble­mer er anner­le­des enn før. Mange av disse yrkene arbei­der med og møter hele tiden men­nesker. I Oslo er det blitt vans­ke­lig å fylle stil­lin­gene i poli­tiet. De unge søker ikke, eller søker seg vekk fra Oslo. Det ble vist til kje­de­lige vak­ter uten­for den isra­elske ambas­sa­denn i Aften­pos­tens artik­kel. Vi tror kan­skje det er andre årsa­ker.

Fami­lierne flyt­ter ud af stor­by­erne

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Mar­tin Riber

  Jeg tør påstå at en pris­øk­ning i Oslo‘s bolig­mar­ked på 36% for enhe­ter under 100kvm det siste året muli­gens er mer avskrek­kende enn risi­koen for å få en nabo fra Sudan.

  For fami­lier som vur­de­rer kjøle­rom på 100kvm er nød­ven­dig restrik­tive regu­le­rings­pla­ner i norske stor­byer av til­sva­rende større vik­tig­het.

  Sam­ti­dig har for­skjel­len i leve­kår mel­lom sen­trum og peri­feri mins­ket dras­tisk bare de siste 15 år. Dagens Terje Vigen kan handle avo­cado på ferge­leiet og finne ver­dens­lit­te­ra­tu­rens “greatest hits” fra The Güten­berg Pro­ject. Han tren­ger ikke å ro over dam­men og anta­ge­lig ryk­ker det ikke i flytte­fo­ten hel­ler.

  Det fin­nes sik­kert enkelte som røm­mer hus og hjem i frykt for et kom­mende “clash of civi­lizacions”, men noen majo­ri­tet? Neppe

 • hans rustad

  Vi har rap­por­ter om inn­født norsk ung­dom som skif­ter sko­ler, og søker seg dit hvor de ikke er i mindre­tall. Det gjel­der de med størst inn­vand­rer­tett­het. Aften Aften har mye slikt stoff, men unn­la­ter å ana­ly­sere og sette det i en sam­men­heng. Hva ten­ker for­eld­rene? Hvor­dan påvir­ker det deres opp­fat­ning av byen og områ­det hvor de bor? Hva gjør ung­dom­mene når de selv skal stifte fami­lie? Her kom­mer det helt an på begre­pene man bru­ker og beskri­vel­sen, men at det tref­fes valg pga lik­het og til­hø­rig­het, er jeg ganske over­be­vist om. Oslo blir en by for single nord­menn og inn­vandrer­fa­mi­lier. Det kan gi mange over­ras­kel­ser. Folk ser og opp­le­ver ting som tro­lig påvir­ker deres valg av bosted når de skal stifte fami­lie. Det er kan­skje ikke naboen, men hel­ler en dif­fus følelse av usik­ker­het i frem­ti­den, som gjør at folk vel­ger å flytte til mindre ste­der. Det ville over­raske om ikke den tren­den også kom­mer til Norge.

 • PM

  Jeg mener kom­mu­nen Malmø for noen år siden fore­tok en under­sø­kelse blant de som flyt­tet ut av Malmø hvor de søkte å finne årsa­kene til flyt­tin­gen. Det viste seg at vel­dig mange flyt­tet til nær­kom­mu­nene, og en av fak­to­rene som ble vekt­lagt blant respon­den­tene, var nett­opp det å slippe unna kri­mi­na­li­tet og der­igjen­nom sikre sine barn gode opp­vekst­vil­kår. Så kan selv­sagt man argu­men­tere for at kri­mi­na­li­tet begås av hver­man­sen, men sta­ti­stik­ken sier like­vel sitt om også den saken – dess­verre er det en over­re­pre­sen­ta­sjon av inn­vand­rere fra ikke-vest­lige land. Dette er et gjengs bilde i omtrent hver storby i Europa, og Norge er på vei i samme leie.

  Mvh.Pål Mathi­sen

 • Eirik2

  PM: Du har rett, her er artik­lene fra Syd­svenskan i 2001:

  Mal­möbor flyt­tar bort från invandrarna 

  Invand­rin­gens inver­kan på Malmö är ett lika starkt skäl som olika b¿endefaktorer till att allt fler Mal­möbor flyt­tar till krans­kom­mu­nerna. Kri­mi­na­li­te­ten är det van­li­gaste skä­let till att många läm­nar Malmö.

  Den bil­den ger de per­son­liga kom­men­ta­rer som nära sju­hundra utflyt­tade Mal­möbor har givit i en enkät gjord av Malmö kom­mun.
  “Att invandrarna ökat så kraf­tigt är en av anled­nin­garna till flyt­ten. Vi kän­ner otrygg­het i Malmö”, är en typisk kom­men­tar.
  Om de sju­hundra är repre­sen­ta­tiva för alla de 3600 hus­håll som slog sig ned i krans­kom­mu­nerna förra året, skulle det inne­bära att över 600 famil­jer flyt­tade bland annat på grund av att man anser att invand­rin­gen haft så neg­a­tiva kon­se­kven­ser både för Malmö och dem själva.”

  Les mer:
  http://sydsvenskan.se/malmo/article11967.ece

  Så tycker utflyt­tarna om invand­rare

  Kän­ner mig inte hemma län­gre. För mycket kri­mi­na­li­tet. För mycket mot­sätt­nin­gar mel­lan olika, sven­ska och utländ­ska, grup­per. Jag upp­le­ver Malmö som en osä­ker plats att bo på.” 

  Vål­det blev för domi­nant på Lindän­gen­sko­lan för att famil­jen skulle känna sig trygg. På grund av ovan­stå­ende plus stor invand­rar­tät­het och för lite resur­ser blev även själva under­vis­nin­gen hotad. Även utan­för sko­lan blev det otryggt. Mamma i famil­jen blev vid ett til­l­fälle mord­ho­tad av på Pos­ten.” “

  Osv. osv.:
  http://sydsvenskan.se/malmo/article12043.ece