Den nye regje­rin­gen anført av Jonas Gahr Støre for­sø­ker å mobi­li­sere folks ansvars­fø­lelse for jord­skjelv­of­rene i Pakis­tan. Bare 25 pro­sent av kalk­u­lert beløp er kom­met inn. 

Gahr Støre mener Norge har et eks­tra ansvar på grunn av den pakis­tanske mino­ri­te­ten, og at hjelp vil kunne gi gode bief­fek­ter.

Fra New York snak­ker Jan Ege­land om at jord­skjelvet er verre enn tsu­na­mien. Akku­rat da skjelvet hadde inn­truf­fet, sa han at man nå ikke kom til å gjøre samme feil om igjen som i Aceh. Man ville koor­di­nere bedre.

Ingen vil snakke om at Pakis­tan er en dys­funk­sjo­nell stat: at det nå kan dø langt flere av kold­brann og kulde enn selve skjelvet skyl­des ikke man­gel på bidrag uten­fra, men man­ge­len på et appa­rat som fun­ge­rer innad i Pakis­tan. Pakis­tan er rett og slett en dys­funk­sjo­nell stat. 

Det er ikke nytt. Men ingen tør å si det høyt.

For noen dager siden ble det meldt at islamske stif­tel­ser reiste rundt i biler og kas­tet ut mat­va­rer til folk i grøfte­kan­ten. Bilene var påmalt reli­giøse slag­ord. Noen fikk en haug mine­ral­vann, andre store meng­der kjeks. Flere har påpekt at det er dum­pet store meng­der utslitte, dår­lige klær som lig­ger i hau­ger og blir mugne.

ANNONSE

Ja, folk behand­les som dyr, men det er ikke av vest­lige hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner, det er av lan­dets egne myn­dig­he­ter.

VGs Freddy Ander­sen for­talte hvor­dan sol­da­tene sto som salt­støt­ter og så på lidende men­nesker, mens hau­gen av hjelp lå noen meter unna. De fore­tok seg ingen­ting. De hadde ikke fått ordre.

Pre­si­dent Mus­har­raf viste noe av den samme men­ta­li­te­ten i et inter­vju med BBC. Han ble spurt hvor­for man ikke hadde god­tatt Indias til­bud om store mili­tær­he­li­kop­tere med pilo­ter. –Fordi det var helt uak­tu­elt å slippe inn indiske pilo­ter, svarte Mus­har­raf. –Men ville det ikke vært bedre i dagens situa­sjon å slippe til de som kunne hjelpe, for­søkte inter­vjue­ren seg. Mus­har­raf gikk i fis­tel: –Å slippe inn et annet lands sol­da­ter i mili­tært område. Uten­ke­lig! Vi tren­ger dess­uten ikke heli­koptre, føyde han til. –Men jeg synes du nett­opp sa„, prøvde jour­na­lis­ten, men turde ikke fort­sette.

De eneste innen­landske som skal være effek­tive er isla­mis­tene. De vet å mar­keds­føre at de gjør noe og myn­dig­he­tene ingen­ting.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


  • Terje

    Kan det være at nord­menn ikke er så ivrige til å hjelpe fordi man vet at såpass mye av skatte­pen­gene våre alle­rede går til pakis­ta­nere? 5 mil­li­ar­der i året står det i stats­bud­sjet­tet at inn­vand­re­rene kos­ter. Hvor mye kos­ter de som alle­rede har fått norsk pass? Hvor mye mer vil de ha? Hvor­for kan ikke pakis­ta­nere i ves­ten hjelpe sine egene?