VGs Jon Mag­nus er på vill­spor når han gir den franske gene­ra­len Ber­nard Jan­vier og den bri­tiske gene­ra­len Rupert Smith like mye skyld for at ser­biske styr­ker ved Sre­bre­nica ikke ble stan­set i 1995. Smith og Jan­vier var bitre mot­stan­dere når det gjaldt å bruke våpe­makt mot ser­berne. Smith hadde lenge før Sre­bre­nica falt gått inn for å trekke ut alle FN-sol­da­ter fra de sikre sonene, for der­med å få frie hen­der til å slå til mot ser­berne. Det nek­tet Jan­vier og japa­ne­ren Akashi, sist­nevnte med støtte fra FNs gene­ral­sek­re­tær Bou­tros-Ghali.

Jan­vier inn­gikk i juni 1995 en under­hånds­av­tale med Ratko Mla­dic om at FN-styr­kene ikke skulle bruke makt mot ser­berne, og var der­med for­plik­tet til ikke å gjøre noe med Sre­bre­nica.

Smith var for øvrig på ferie da ser­berne angrep Sre­bre­nica, og det var ikke han som sa nei til neder­len­der­nes anmod­ning om fly­an­grep.

Den norske obers­ten Hagrup Hauk­land, som Ny Tid gir en vik­ti­gere rolle enn han hadde, var også på ferie og spilte ellers en beskje­den rolle. Da det spis­set seg til i Sre­bre­nica, grep den neder­landske for­svars­le­del­sen selv inn og tok kom­man­doen over sine egne styr­ker.

ANNONSE

Ingen av de jour­na­lis­tene som har grans­ket Sre­bre­nica, som David Rohde og Roy Gut­man, har så vidt vites til­lagt Hauk­land noen betyd­ning i denne sam­men­heng. Også norske jour­na­lis­ter som inter­vjuet Hauk­land mens han tje­neste­gjorde i Bos­nia i 1995, under­teg­nede blant dem, fant at han hadde lite å bidra med. Men Ny Tid har selv­føl­ge­lig rett i at han burde ha gjort noe.

Å skyte spurv med kanon

Nor­ges rolle i Sre­bre­nica må granskes

UN’s Deadly Deal

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Enig – og DER har vi en utford­ring!

 • VG-feil om Sre­bre­nica-mas­sa­kren? Slett ikke!

  .. for Gun­nar tar fak­tisk feil når han hev­der at under­teg­nede er “på vill­spor” ved å gi gene­ra­lene Smith og Javier “like mye skyld” i Sre­bre­nica-mas­sa­kren.
  Hvis Gun­nar hadde lest grun­dig nok, ville han ha sett at jeg over­ho­det ikke har gitt de to gene­ra­lene noen “lik skyld” i min kom­men­tar, jeg har skre­vet at de to gene­ra­lene svik­tet.
  Det er rik­tig som Gun­nar hev­der at de var bitre mot­stan­dere i sitt syn på hva som måtte gjø­res i Sre­bre­nica. Gene­ral Smith svik­tet ved ikke å presse sitt syn igjen­nom, for der­ved å kunne slå til mot ser­berne, mens Javier svik­tet ved å inngå en “alli­anse” med Mla­dic og Karad­zic.
  Og der­med gikk det som det gikk…

 • Gun­nar N.

  Poen­get var at det ikke var Smith som avviste neder­len­der­nes anmod­ning om fly­an­grep. Hvis man beskyl­der Smith for unn­fal­len­het, er det andre som også burde komme i søke­ly­set. For eksem­pel Thor­vald Stol­ten­berg.