Mannen som har ansvar for EUs yttergrense, Frontex-sjef Hans Leijtens, sier i et intervju med Welt am Sonntag at det er nytteløst å forsøke å stanse flommen av mennesker: Ingenting kan stanse dem så det er bedre å la trafikken gå uhindret. Leijtens går inn for Bidens politikk: Åpne grenser.

Det er tvilsomt om Leijtens selv har funnet på å slå bena under sin egen oppgave. Hvis dette er EUs nye linje er et drastisk skritt: Europas grenser står på vidt gap. Da faller også asylavtalen sammen. Den fremstår mer som et bedrag.

Hans Leijtens, who was installed as the executive director of the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) in March of last year, declared in an interview with the German Welt am Sonntag newspaper that: “Nothing can stop people from crossing a border, no wall, no fence, no sea, no river.”

The Frontex chief, who with a budget of nearly 900 million euros is tasked with defending the bloc from illegals breaking into Europe, argued that there should be “an end to this superficial preoccupation with the issue” and that people should stop engaging in “alarmism” over the mass waves of foreigners — many of whom go through minimal security screening — into their country.

 

Hans Leijtens, som ble innsatt som administrerende direktør for European Border and Coast Guard Agency (Frontex) i mars i fjor, erklærte i et intervju med den tyske avisen Welt am Sonntag at: “Ingenting kan stoppe folk fra å krysse en grense, ingen mur, ingen gjerde, ingen sjø, ingen elv.»

Frontex-sjefen, som med et budsjett på nesten 900 millioner euro har i oppgave å forsvare blokken mot ulovlige innbrudd i Europa, hevdet at det burde være «en slutt på denne overfladiske opptattheten av saken» og at folk burde slutte å engasjere seg i «alarmisme». ” over massebølgene av utlendinger – hvorav mange går gjennom minimal sikkerhetskontroll – inn i landet sitt.

Å kalle det alarmisme å vokte EUs yttergrense er politisk opprør mot basis for Schengen-avtalen. Den forutsetter ytre grensekontroll. Her sier sjefen for Frontex at det er bare tull – bølgen av mennesker kommer allikevel. Det er bedre å la “dørene” stå åpne.

Hvis dette skulle bli innført politikk ville trafikken via Tyrkia og Middelhavet eksplodere.

Eliten og mediene advarer mot en høyredreining i Europa ved EU-valget i juni.

Her kommer de med utspill som legger opp til det.

Leijtens signaler er oppsiktsvekkende gitt den voksende terrorfaren i Vest-Europa etter 7. oktober. Leijtens virker nærmest demonstrativ “åpen”.

Prior to taking office, Leijtens vowed that Frontex would not conduct migrant “pushbacks”, saying last January: “Pushbacks, and of course I’m responsible for Frontex operations by Frontex officers, are not legal so they should be, well, they are forbidden. So I’m responsible for the fact that my people don’t participate in anything called a pushback. I think that is absolutely clear. That’s the legal framework I work in.”

The latest comments come as previously pro-mass migration governments throughout Europe are seeking to clamp down on illegal migration and ramp up deportations, including in Belgium, France, Germany, and Sweden in the wake of terror attacks in Belgium and France following the October 7th Hamas terror attacks on Israel.

Før Leijtens tiltrådte sverget at Frontex ikke ville gjennomføre «pushbacks» av migranter, og sa i januar i fjor: «Pushbacks, og selvfølgelig er jeg ansvarlig for Frontex-operasjoner av Frontex-offiserer, er ikke lovlige, så de burde være det, vel, de er forbudt. Så jeg er ansvarlig for det faktum at folket mitt ikke deltar i noe som kalles en pushback. Det synes jeg er helt klart. Det er det juridiske rammeverket jeg jobber innenfor.»

De siste kommentarene kommer ettersom tidligere pro-massemigrasjonsregjeringer over hele Europa prøver å slå ned på ulovlig migrasjon og øke deportasjonene, inkludert i Belgia, Frankrike, Tyskland og Sverige i kjølvannet av terrorangrep i Belgia og Frankrike etter 7. oktober Hamas terrorangrep mot Israel.

Man kan si at Leijten kommer med rene ord for pengene. Dette er hva Brussel ønsker: Åpne grenser.

 

https://www.breitbart.com/europe/2024/01/25/european-union-border-chief-backs-open-borders-declares-no-wall-no-fence-can-stop-illegals/

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

 

Kjøp «Europas underlige død»!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.