Norge har innført en ny runde med sanksjoner mot president Putin og det russiske regimet.

Dette opplyser regjeringen i en pressemelding. Sanksjonene speiler EUs niende sanksjonspakke, som ble vedtatt 16. desember 2022.

– Det er helt nødvendig å reagere mot Russland sin brutale krigføring i Ukraina. Norge fortsetter derfor å stå sammen med EU om å styrke sanksjonene mot Russland, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

De omfattende sanksjonene skal redusere Russlands evne til å finansiere den folkerettsstridige krigen i Ukraina, skriver regjeringen.

– Mulighetene for å drive handel med Russland er nå avgrenset og innebærer høy risiko, understreker utenriksministeren.

Fakta om sanksjonene

  • Listeføring av ytterlegare 141 personar og 49 einingar. Listeføringane er allereie gjennomført i norsk rett.
  • Av omsyn til global mattryggleik vert det lagt opp til nye heimlar for frigjeving av, og tilgang til å stille til rådigheit, midlar til personar som før listeføringa av dei hadde ei viktig rolle i internasjonal handel med landbruksprodukt og matvarer (§ 6b).
  • Tilføying av Russian Regional Development Bank til lista over statseide selskap som er forbode å delta i transaksjoner med (§ 8ca).
  • Forbod mot å inneha stillingar i juridiske personar eigd eller kontrollerte av russiske offentlege institusjonar (§ 8ca).
  • Nye eksportrestriksjonar, knytt til fleirbruksvarer og -teknologi (§ 16), og varer og teknologi som kan bidra til å forbetre Russland sin militære og teknologiske kapasitet (§ 16a). Lista over einingar knytt til Russland sitt militære- og industrikompleks vert utvida med 168 einingar, inkludert russisk-kontrollerte einingar på Krim og i Sevastopol.
  • Utviding av forbodet mot investeringar i energisektoren, ved å inkludera bergverksdrifts- og utvinningssektoren i Russland (§ 17a).
  • Utviding av eksportrestriksjonar knytt til varer til bruk i luftfarts- og romindustrien, til å inkludera motorar til luftfartøy og deira delar (§ 17c).
  • Forbod mot yting av visse ytterligare tenester, under dette utføring av marknadsundersøking og meiningsmålingar, tekniske tester og analysetenester samt marknadsføringstenester, til den russiske regjeringa eller juridiske personar etablert i Russland (§ 19c).
  • I tillegg til endringane frå EU si niande sanksjonspakke er §§ 17g og 17h i forskrifta endra for å presisere at overføring og kjøp av listeførte varer internt i Noreg er tillate, samt for å tillate kjøp, import og overføring av listeførte varer frå EU til Noreg. I EU kan varer som er innført før listeføring eller ila. overgangsperiodar fritt sirkulere på EU sin marknad. Sidan Noreg ikkje er del av EU sin tollunion, har me ikkje hatt høve til å leggje same forståing til grunn. Endringa vil harmonisera praktiseringa av importføresegna med EU.

Kjøp bøker fra Document Forlag!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.