Partileder Erna Solberg og innvandringspolitiske talsperson Mari Holm Lønseth la tirsdag fram partiets nye integreringspolitiske program.

Pakken med forslag fordeler seg på bomiljø, arbeidsliv, rasisme og diskriminering, negativ sosial kontroll og arbeidsinnvandring. I tillegg kommer noen punkter som spesielt omfatter flyktninger fra Ukraina.

Vil bryte opp innvandrertette områder

Opphopning av levekårsproblemer er en bekymring i enkelte områder, mener Høyre. De foreslår derfor grep som skal bøte på dette. Blant annet:

* Motvirke opphoping av kommunale boliger.

* Sikre at flyktninger ikke bosettes i områder med høyere innvandrerandel enn 25 prosent.

* Bruke byplanlegging aktivt for å unngå fremvekst av levekårsutfordringer.

I praksis betyr det at ingen flere flyktninger skal bosettes i Oslo sentrum, Grorud, Stovner og flere andre bydeler i Oslo, bekrefter Høyre. Det vil også gjelde flere andre kommuner.

Kommunenes må legge mer vekt på integreringsresultater ved å skjerpe kravene til bosetting, ifølge partiet.

Bosetningspolitikken må forhindre segregering, fremme sysselsetting og i større grad innrettes slik at nyankomne flyktninger kan bo i hele landet, redegjør Høyre i forbindelse med forslaget.

Inn i jobb

En rekke forslag handler om å få flere inn i arbeidslivet. Mye dreier seg om kompetanse, samarbeidsløsninger og legge til rette for å senke terskelen for å få innpass.

* Den øvre aldersgrensen for introduksjonsprogrammet bør heves fra 55 til 60 år.

* Kommuner oppfordres til å sette mål om at 5 prosent av nyansettelser skal være person med innvandrerbakgrunn, funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en.

* Norskopplæringen bør kunne bli mer spisset og målrettet. Og det bør innføres nasjonale prøver på norskopplæringen for å heve kvaliteten.

* Det bør settes frist på én måned på å behandle søknad for arbeidsinnvandring etter at den er mottatt.

Religiøse ledere med utdanning i Norge

Samtidig mener Høyre det er på tide å være mer konkret når det gjelder religiøse ledere. Trossamfunn utenfor Den norske kirke skal få insentiver til å ansette religiøse ledere som har tilleggsutdannelse fra Norge. De vil også at det skal sikres kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Søskenbarnekteskap bør forbys, og det bør bli lettere å frata vigselsrett fra vigslere som bidrar til flerkoneri og tvangsekteskap.

 

 

 

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.