120 pensjonerte amerikanske generaler og admiraler har skrevet et åpent brev hvor de sier at USA kjemper for sin egen overlevelse. De går rett på sak: Vår nasjon er i stor fare. Vi kjemper for vår overlevelse som en konstitusjonell republikk slik vi ikke har gjort det siden grunnleggelsen i 1776. Konflikten står mellom tilhengere av sosialisme og marxisme mot tilhengerne av konstitusjonell frihet.

Our Nation is in deep peril. We are in a fight for our survival as a Constitutional Republic like no other time since our founding in 1776. The conflict is between supporters of Socialism and Marxism vs. supporters of Constitutional freedom and liberty.

Gruppen av pensjonerte generaler og admiraler kaller seg ‘Flag Officers 4 America’. I brevet skriver de at USA vil gå til grunne uten åpne og ærlige valg som gjenspeiler folkets vilje. De sier at legale stemmer kun består av velgere som har identifisert seg, og at det er tyrannisk intimidering å kalle et slikt krav for «rasisme» i et forsøk på å styre unna rettferdige og ærlige valg. Gruppen sier at FBI og Høyesterett må ta affære når valgjuks kommer til syne, og ikke ignorere det slik som de gjorde i 2020.

Without fair and honest elections that accurately reflect the “will of the people” our Constitutional Republic is lost. Election integrity demands insuring there is one legal vote cast and counted per citizen. Legal votes are identified by State Legislature’s approved controls using government IDs, verified signatures, etc. Today, many are calling such commonsense controls “racist” in an attempt to avoid having fair and honest elections. Using racial terms to suppress proof of eligibility is itself a tyrannical intimidation tactic. Additionally, the “Rule of Law” must be enforced in our election processes to ensure integrity. The FBI and Supreme Court must act swiftly when election irregularities are surfaced and not ignore them as was done in 2020. Finally, H.R.1 & S.1, (if passed), would destroy election fairness and allow Democrats to forever remain in power violating our Constitution and ending our Representative Republic.

Flag Officers 4 America kritiserer at Joe Biden åpnet grensene. Dette skader den nasjonale sikkerheten, skriver de. De åpne grensene fører til en økning i menneskesmugling, narkokarteller, terrorister, helsefare (covid) og humanitære kriser. De illegale som oversvømmer landet bringer med seg høye økonomiske kostnader, kriminalitet, senker lønningene og illegal avstemning i enkelte stater. Vi må gjeninnføre grensekontroll og fortsette å bygge grensemuren, skriver de.

Open borders jeopardize national security by increasing human trafficking, drug cartels, terrorists entry, health/CV19 dangers, and humanitarian crises. Illegals are flooding our Country bringing high economic costs, crime, lowering wages, and illegal voting in some states. We must reestablish border controls and continue building the wall while supporting our dedicated border control personnel. Sovereign nations must have controlled borders.

Kina er den største eksterne faren for Amerika, mener Flag Officers 4 America, som vil innføre flere sanksjoner og restriksjoner for å hindre Kina i å nå sitt verdensdominerende mål.

China is the greatest external threat to America. Establishing cooperative relations with the Chinese Communist Party emboldens them to continue progress toward world domination, militarily, economically, politically and technologically. We must impose more sanctions and restrictions to impede their world domination goal and protect America’s interests.

Ytringsfriheten er kritisk for landets sikkerhet, sier generalene. Sensur, forvrengende tale og desinformasjon fra offentlige ansatte, private enheter og media er en metode å undertrykke den frie flyten av informasjon, en tyrannisk taktikk som brukes i lukkede samfunn. Vi må fjerne dette ved å løfte Section 230 beskyttelse fra big tech.

The free flow of information is critical to the security of our Republic, as illustrated by freedom of speech and the press being in the 1st Amendment of our Constitution. Censoring speech and expression, distorting speech, spreading disinformation by government officials, private entities, and the media is a method to suppress the free flow of information, a tyrannical technique used in closed societies. We must counter this on all fronts beginning with removing Section 230 protection from big tech.

Atomvåpen-avtalen med Iran vil gi Iran mulighet til å skaffe seg atomvåpen og vil bistå terroristnasjonen Iran som har motto og slagord som «død over Amerika» og «død over Israel».

Re-engaging in the flawed Iran Nuclear Deal would result in Iran acquiring nuclear weapons along with the means to deliver them, thereby upsetting Mideast peace initiatives and aiding a terrorist nation whose slogans and goals include “death to America” and “death to Israel” . We must resist the new China/Iran agreement and not support the Iran Nuclear Deal. In addition, continue with the Mideast peace initiatives, the “Abraham Accords,” and support for Israel.

Anarkiet som vi ser i enkelte byer kan ikke tolereres, sier Flag Officers 4 America.

The “Rule of Law” is fundamental to our Republic and security. Anarchy as seen in certain cities cannot be tolerated.

Til slutt tar Flag Officers 4 America for seg president Joe Biden. Hans mentale og fysiske tilstand kan ikke inoreres, sier de. Han må være i stand til raskt å ta korrekte nasjonale sikkerhetsbeslutninger som involverer liv og helse overalt, dag og natt. Den nylige Demokratledelsens forespørsel om prosedyrer for atomvåpenkodene sender et faretruende signal om nasjonal sikkerhet og reiser spørsmål om hvem som egentlig har kommandoen.

The mental and physical condition of the Commander in Chief cannot be ignored. He must be able to quickly make accurate national security decisions involving life and limb anywhere, day or night. Recent Democrat leadership’s inquiries about nuclear code procedures sends a dangerous national security signal to nuclear armed adversaries, raising the question about who is in charge. We must always have an unquestionable chain of command.

Under en Demokrat Congress og dagens administrasjon har USA gått hardt til venstre mot sosialisme og en marxistisk form for tyrannisk regjering, avslutter Flag Officers 4 America, som oppfordrer alle til å velge representanter som vil jobbe for å redde Amerika og å holde dagens administrasjon ansvarlig. Vår nasjons overlevelse og våre elskede friheter og historiske verdier står på spill, skriver de.

Under a Democrat Congress and the Current Administration, our Country has taken a hard left turn toward Socialism and a Marxist form of tyrannical government which must be countered now by electing congressional and presidential candidates who will always act to defend our Constitutional Republic. The survival of our Nation and its cherished freedoms, liberty, and historic values are at stake. We urge all citizens to get involved now at the local, state and/or national level to elect political representatives who will act to Save America, our Constitutional Republic, and hold those currently in office accountable. The “will of the people” must be heard and followed.

Daily Mail     Politico       2021 Open Letter from Retired Generals and Adm

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.