Sakset/Fra hofta

Problemene med økende vold og uro i Oslo-skolen bør være kjent. Et par eksempler er Bjørnholt videregående skole som før skolestart i 2017 fant det tryggest å innføre adgangskontroll á la flyplass, samt rektor på Stovner skoles desperate rop om hjelp. Dagsavisen skal i den forbindelse ha honnør for flere artikler om vold og trusler mot lærere og medelever i Oslo-skolen. Noen hovedfunn fra avisen:

I 2016 rapporterte lærerne i hovedstaden om 1.940 tilfeller av vold mot lærere. Hele 901 av dem var svært alvorlige hendelser med spark, slag med gjenstander, trusler med kniv, biting og andre alvorlige trusler. I sum er dette mer enn en dobling fra året før.

Ingen av de alvorlige eller svært alvorlige voldshendelsene er rapportert til Arbeidstilsynet. Et klart lovbrudd mener professor emeritus Henning Jakhelln.

Forsker Børge Skåland ved HiOA, har skrevet doktorgrad om vold mot lærere. Et hovedfunn er at lærere som opplever vold ofte føler seg sviktet og isolert. Flere føler seg direkte motarbeidet av skoleledelsen når de vil anmelde forholdet til politiet.

Lar man volden ligge litt og i stedet ser på den økonomiske tilstanden i Oslo-skolen, skinner det klart igjennom at det rød-grønne byrådet driver fordelingspolitikk ut fra geografisk betinget solidaritet. ”Skoler på Oslo vest driver skole på grensen av det forsvarlige” heter det i en rapport fra Deloitte som skulle vurdere ressursfordelingsmodellen i Osloskolen.

I en kronikk i Aftenposten slår 22 rektorer på skoler i Oslo vest nå alarm om den voldsomme skjevdelingen av ressurser mellom Oslo vest og Oslo øst:

Vi, rektorene i Oslo vest, er svært opprørte og bekymret for konsekvensene av dette forslaget fra Byrådet dersom det blir vedtatt. Dette vil bety en drift av skolene i vårt område av byen som er uforsvarlig sett i lys av kravene i Opplæringsloven om spesialundervisning og tilpasset opplæring.

Vi mener at vi nå må rope et varsko om konsekvensene av denne fordelingsmodellen for våre skoler slik den nå er foreslått.

Den foreslåtte fordelingen vil bety en ytterligere omfordeling av de sosiodemografiske kriteriene og dermed et redusert beløp pr. elev i vår del av byen. Modellen viderefører dagens ordning med særskilt elevpris tildelt elever innenfor kun tre diagnoser. […]

Alle barn har rett til et likeverdig tilbud på skolen. Vi ber om tilstrekkelig økonomisk handlingsrom slik at vi er stand til å gi det enkelte barn et trygt og kvalitativt godt tilbud.

17 FAU-er har gitt uttrykk for det samme som disse rektorene.

Ressursfordelingsmodellen i Oslo-skolen skal enkelt sagt kompensere for den forskjellen elevenes bakgrunn medfører for skoleresultatene, hensyntatt bl.a. språkkunnskaper, foreldres utdannelse og inntekt Nå ønsker altså Oslo-byrådet å bedrive en enda større grad av skjevdeling enn tidligere, og sk. sosiøkonomiske faktorer skal bestemme hvilke skoler som skal få mer.

Finansavisen hadde 9.12.17 (ikke på nett) en lenger artikkel om temaet, og konkluderte med at årsaken er at ”Oslo er et ekstremtilfelle av innvandringens økonomiske konsekvenser”. Det vises til at befolkningen i Oslo har vokst med 200.000 personer siden 1992 hvorav 106.000 bare de siste ni årene. 74% av de 106.000 kan knyttes til vekst i innvandrerbefolkningen, og det er innvandringen fra Afrika og Asia som øker mest (55%).

Gjennomgående har disse personene lav sysselsettingsrate, følgelig har det kommet flere personer som medfører høyere utgifter enn de som betaler skatteregningen. Da må man ta enda mer fra allerede sterkt reduserte skolebudsjetter i vest og gi enda mer til allerede fyldige skolebudsjetter i øst.

I Oslos egne befolkningsfremskrivninger vil innbyggertallet i 2040 øke fra dagens 670.000 til ca 850.000. Med unntak av FrP bejubles disse tallene tverrpolitisk. Det blir i fremtiden neppe enklere for byrådet i Oslo å unngå at ulike sider av byen settes opp mot hverandre.

Kjøp Kent Andersens bok her!