Nytt

I 2006 var antallet ungdom (15-29 år) som hverken tar utdanning eller er i jobb 51 000, i 2013 var tallet steget til 70 000.

Det er like mange unge som ikke jobber eller tar utdanning som all ungdom i Bergen eller Kristiansand til sammen.

7 prosent av norsk ungdom er «Not in Employment, Education or Training» (NEET), i EU er tallet 16 prosent. Tallene for total arbeidsløshet er for Norge og EU henholdsvis 3,7 og 10,1 prosent. Norge har altså et relativt større problem med NEET-ungdom enn EU.

Det er flere kategorier. Noen av NEET-erne er hjemmeværende etter eget ønske, noen er uføre og noen jobber svart.

Seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret mener at det høye NEET-antallet avspeiler at mange dropper ut av videregående skole. Med økende antall NEET-ungdommer, blir man urolig for velferdsstatens fremtidige kår.

-Mange som er bekymret for velferdsstatens ve og vel vil være bekymret over utviklingen i denne gruppen. Det er en veldig sterk tendens til at man forblir utenfor. Dette er for mange starten på en langvarig utenfortilværelse eller starten på en trygdekarriere.

Markussen peker på noe som til en viss grad kan avhjelpe situasjonen.

-Jeg tror vi trenger en form for videregående løp med mindre teori.

Finansavisen, 27.11.2014 «70 000 unge gjør ingenting»