Nytt

Terrorister har lenge ønsket å ramme mål i Europa. Nå har de funnet en effektiv metode, skriver Aftenpostens kommentator Per Kristian Haugen.

Norge og andre europeiske land står overfor en trussel som åpne samfunn er lite forberedt på å møte. Utfordringen blir å klare det – uten samtidig å miste åpenheten.

Haugen har noen helt streite poenger:

I 2014 trenger ingen å dra til det fjerne Afghanistan for å få våpenopplæring og kamptrening, slik den forrige generasjonen av jihadister måtte. Syria ligger i Europas nabolag, og det er relativt enkelt å reise dit.

Sett fra det nordvestlige hjørnet av Europa blir ekstremistene først en trussel når de vender tilbake fra krigen – sterke i troen og uten hemninger mot å drepe. En terrorist som kjenner sitt miljø og går i ett med omgivelsene, er ekstra farlig.

Reaksjonen kan fort bli panikkartet. Mange vil uten tvil si at dette er hva stor innvandring og dårlig integrering fører til. Og det er gode grunner til å gå inn i de dypere årsakene.

Og han konkluderer:

I første rekke er det forberedelser til terror man er ute etter å stanse, men i en rettsstat må det være klare grenser for samfunnets inngrep mot mennesker som kanskje kan begå en forbrytelse.

I festlige stunder liker vi i Norge å omtale oss selv som et land med stor tillit mellom menneskene. Dersom vi blir altfor ivrige i vår jakt på «indre fiender», ser det dårlig ut for tillitssamfunnet. Det må være mulig å holde øye med et begrenset antall potensielle terrorister uten å gå i den fellen.

Det høres jo ikke så vanskelig ut? «…holde øye med et begrenset antall potensielle terrorister». Men her er det to x-faktorer, minst: Hvor mange er «et begrenset antall»? Og hvor mye ressurser koster det å holde øye med dem? Lasse Roen, hovedtillitsvalgt for Politiets Fellesforbund ved Politiets sikkerhetstjeneste uttalte seg til Dagbladet 3. november i fjor. I motsetning til Haugen er han bekymret:

– PST har de seinere åra blitt tilført ressurser. Men slik situasjonen nå er, ser det ut til at antall personer vi bekymrer oss for øker. Vi og de andre aktørene som skal jobbe for å forhindre radikalisering, kan trenge mer ressurser i tiden fremover.

Dagen før publiserte avisen en oversikt over de 30 mest ekstreme islamistene i Norge.

– Folk forstår ikke alvoret

Bri­tisk og fransk etter­ret­ning leg­ger ikke skjul på at sta­dig mer tid og res­sur­ser går med til å overvåke Syria-farere, som Document.no meldte for kort tid siden: ISIS-avhopper: Vi trenes til selvmordsaksjoner i Europa

Last month, Richard Wal­ton, the head of Scot­land Yard’s coun­ter-ter­ro­rism com­mand, said there were alre­ady indi­ca­tions that Bri­tons were retur­ning from Syria with orders to carry out attacks, with the Metro­po­li­tan Police car­ry­ing out a “huge num­ber of ope­ra­tions” to pro­tect the public.

He said: “I don’t think the pub­lic rea­li­ses the serious­ness of the pro­blem. The penny hasn’t drop­ped. But Syria is a game-chan­ger. We are see­ing it every day. You have hund­reds of people going to Syria, and if they don’t get kil­led they get radicalised.”

In his first pub­lic speech in Octo­ber, And­rew Par­ker, the Direc­tor Gene­ral of MI5, said: “For the future, there is good rea­son to be con­cerned about Syria. A growing pro­portion of our casework now has some link to Syria, mostly con­cer­ning indi­vi­duals from the UK who have tra­velled to fight there or who aspire to do so.”

Det er rene ord for pengene: Folk har ikke forstått alvoret. Poletten har ikke falt ned. Forbilledlig klar tale også fra den franske innenriksminister Valls:

Two 15-year-old boys from France were reported last week to have left Toulouse to join the fighting in Syria. The possibility of French citizens returning from Syria as hardened jihadists was the “biggest threat that the country faces in the coming years,” Manuel Valls, the interior minister, said on Sunday.

France and Europe risk being “overwhelmed” by the phenomenon, he added. Mr Valls estimated that 700 French nationals have either travelled to Syria or returned to France – or are currently en route. Some 21 have been killed. The Telegraph: Al-Qaeda training British and European ‘jihadists’ in Syria to set up terror cells at home

2000 potensielle terrorister

For et par år siden advarte britiske etterretningssjefer regjeringen om at landet huset 2.000 ekstremister som aktivt planla en eller annen form for terror. 200 av disse planla selvmordsangrep.

En britisk etterretningskilde fortalte The Sunday Telegraph at dette var et «konservativt» anslag av trusselen fra hjemlige islamistiske selvmordsbombere.

200 suicide bombers ‘planning attacks in UK’

Tallene stod å lese i en hemmelig regjerings-rapport om den «vedvarende terroristtrusselen» mot Storbritannia fra al-Qaida og beslektede organisasjoner.

Antallet kan være vanskelig å slå fast helt nøyaktig, i Norge såvel som i UK. Men det er ikke nødvendigvis så lett å «holde øye med» terroristene som man tilsynelatende  tror i Aftenpostens redaksjon:

One report quoted an MI6 officer’s briefing to US officials in which he said: «The internal threat is growing more dangerous because some extremists are conducting non-lethal training without ever leaving the country. Should these extremists then decide to become suicide operatives, HMG [Her Majesty’s Government] intelligence resources, eavesdropping and surveillance would be hard pressed to find them on any ‘radar screen’.»

One intelligence official told this newspaper: «We may have only had one ‘successful’ suicide attack in Britain but the tactic remains an enduring threat. This is a generational problem we are facing. The terrorists are learning all the time and adapting their tactics. They now operate a cell structure and there security is very tight.

«Suicide bombers know the signs we will be looking for. So they don’t pray in the moments before an attack, there will be no heavy coats in summer and they are becoming much more security aware. For every countermeasure we develop they create a new ‘measure’. They will always be looking for our exposed flank.»

Poli­ti­ets sik­ker­hets­tje­neste anslo i fjor at det “norske” bidra­get til kamp­hand­lin­gene var 30 – 40 per­soner. Nå vil PST ikke len­ger kom­men­tere hvor mange de tror har reist til Syria, men hen­vi­ser til den nasjo­nale trus­sel­vur­de­rin­gen som snart legges fram. Der vil situa­sjo­nen i Syria og dens påvirk­ning på trus­sel­bil­det i Norge bli omtalt. Det kan bli interessant.